SzűkítésKiválasztott Címke

2015

Minden Címke 201


Jelenleg 155 bejegyzés található 2015 cimkével

Emlékezés hőseinkre Karácsony Havában

  • szugyi zoltan
  • gyakorlat
 • Előző
 • Következő

Ennek az évnek a nyarán, László napon már huszonötödik alkalommal gyűlt össze egy kis csapat Letkésen, hogy megemlékezzen a Szent László hadosztály itt harcolt és elesett katonáiról. Ezek a meghitt kis ünnepségek segítenek megőrizni hajdanvolt elődeink emlékét, akik konok elszántsággal küzdöttek a félelmetes túlerejű szovjet csapatokkal szemben.

Karácsony a szeretet és a béke ünnepe. De 1944 decembere véres és könyörtelen harcokat hozott a hónapok óta Magyarország területén harcoló honvédeknek.

A Budapestért vívott gigantikus csata során a szovjet Vörös Hadsereg 2. Ukrán Frontja december elején azt a feladatot kapta, hogy északi irányból kezdje meg Budapest bekerítését és ennek során foglalják el az Ipolyságot. Ez a sikeres művelet az Ipoly, majd a Garam folyókon való átkelés után lehetőséget adott volna egy Nyitra főirányban történő előretörésre és egy Pozsony felé mért csapás előkészítésére is. A hadművelet fő erejét a 7. gárdahadsereg és a 6. gárda-harckocsi hadsereg képezte, melyek december 20-án egy merész támadással Léváig törtek előre elfoglalva az Ipolyságot. Ezzel együtt a szovjet gépesített erők birtokba vették Szobot, Márianosztrát és Letkést is, sőt Helembánál már hídfőt is foglaltak az Ipoly jobb partján.

A váratlan és kemény támadás a német Dél Hadseregcsoport kettévágásával fenyegetett, ezért mindent meg kellett tenni a szovjet siker megakadályozására. A német hadvezetés kétségbeejtő helyzetbe került. Erőiket meg kellett osztani az északról támadó 2. Ukrán Front, és a Margit-vonal Balaton és Dél-Buda közti szakaszát fenyegető 3. Ukrán Front erői között.

A kényszer hatására a Margit-vonalból kivonták a 3., a 6. és a 8. páncéloshadosztályok zömét, és ezek mintegy 128 páncélossal ellentámadást indítottak az előretörő szovjet erők megállítására.

A német offenzíva nyomán elkeseredett páncélos csata alakult ki az Ipoly folyón túli területen, melyben mindkét fél nagy veszteségeket szenvedett, de a szovjet erőfölény meghátrálásra kényszerítette a német-magyar erőket. A német hadsereget ekkor már nagyban „gyötörte” az a tény, hogy egy-egy korlátozott művelethez elegendő harcjárművet tudtak összeszedni, de a kísérő gyalogságban, a háború ebben a szakaszában már mindig hiányt szenvedtek. Ezért került sor ebben a támadásban a Szent László hadosztály bevetésére is.

A Szent László hadosztályt a mai napig egy sajátos nimbusz lengi körül, és ugyanakkor sok félreértés is. 1944. október 12-én elrendelt felállításával egy elit hadosztálynak szánták, amely végül két zászlóaljas ezredekből állt fel. Fő erejét a 1. ejtőernyős ezred, a 2. gránátos ezred és a 3. repülő lövészezred adta. A 3. ezred különös elnevezést az eredményezte, hogy ide kerület a légierő gép nélkül maradt hajózó és földi személyzete. A hadosztály rendelkezett még egy felderítőosztállyal, hadosztály közvetlen tüzérséggel és híradózászlóaljjal, valamint utászzászlóaljjal. A hadosztály harcedzett állományát, az ejtőernyősöket és a tüzéreket, már a hadosztályuk kötelékén kívül hamar harcba küldték. Az ejtőernyősök Isaszegnél, Kéthelynél, Csepelen és Fóton nagyszerűen küzdöttek a Vörös Hadsereg ellen, a tüzérek Isaszegnél és Tápiószentgyörgynél bizonyították bátorságukat. A hadosztály együttes bevetésére az Ipolyságból támadó szovjet erők feltartóztatására indított hadművelet adott alkalmat. Eljött a dicsőség és rettenet hete – harc a legyőzhetetlen ellenség ellen. A hadosztály egységeit sebtében szedték össze aktuális bevetési helyeikről, így a II. ejtőernyős zászlóaljat Fótról dobták át az Ipoly bal partján fekvő Letkésre, ahová december 19-én érkeztek meg. Feladatuk a helység elfoglalása és az átkelő biztosítása volt, hogy a folyó bal partján rekedt német-magyar erők vissza tudjanak vonulni a bekerítés elöl. Az Ipolyszalka felől Letkésre vonuló ejtőernyősök meglepve tapasztalták, hogy a szovjet előőrsök már bent vannak Letkésen és az él már a hídon van! A zászlóaljparancsnok,Sanna Henrik főhadnagy azonnal elrendelte a menetből történő ellentámadást, ami úgy megzavarta a szovjet csapatokat, hogy vesztség nélkül sikerült még a települést is visszafoglalni.

A Letkést elfoglaló ejtőernyősöknek, majd az utánuk, a leváltásukra beérkező repülőlövész-ezred I. zászlóaljának következő feladata az volt, hogy tartsák a községet és a hídfőállást.

A részenként beérkező hadosztály védelmi vonala Nagybörzsönytől a Duna vonaláig húzódott észak-déli irányban. Ezen belül fő feladata végül is a letkési hídfő kimélyítése lett, hogy ezzel biztosítsák a német LVII. páncélos hadtest elvonulását. A magyar csapatok a Letkéstől 2-3 kilométernyi távolságban lévő uralgó pontokon megvetették a lábukat egy kiterjedt hídfőt létre hozva. A kezdeti sikerek után ez véres elhárító harcokat eredményezett a túlerejű szovjet csapatok ellen. A rendkívül heves összecsapások – melyek gyakran kézitusába torkolltak – folyamatosan folytak a hídfő minden szakaszán. A szovjet csapatok mindent megtettek a magyar térnyerés felszámolására, amire a „Szent Lászlósok” legtöbbször ellenlökéssel feleltek.

A Vörös Hadsereg anyagi-technikai fölénye folyamatosan szorította vissza a magyarokat, akik nem tudták pótolni a veszteségeiket, amíg ez a szovjet oldalon nem okozott ekkora problémát.

A Letkés körüli harcok fő súlya a repülőlövészeket terhelte, akiknek I. zászlóalja december 24-re elveszítette tisztjei 80, legénységének 70 százalékát! Az elkeseredetten védekező repülőlövészek végül is Szentestén, éjfél körül adták fel a letkési hídfőt a híd felrobbantásával.

A védelmi vonal többi szakaszán sem volt jobb a helyzet.A szovjetek folyamatos nyomás alatt tartották a magyar védvonalat. Különösen vad és hullámzó harc alakult ki Helemba birtoklásáért, melyben a gránátos ezred II. zászlóalja nagyon kitüntette magát. A szovjet fölény végül 25-én kiszorította a gránátosokat Helembáról, akik az attól keletre lévő Garamkövesdre vonultak és 27-ig elszántan védték az itt lévő hidat.

A Szent László hadosztály leharcolt alakulatai innét főként az Ipoly, még magyar kézen lévő vonalának védelmét kapták feladatul, de a folyamatos szovjet támadások miatt már 25-én általános visszavonulást kellett elrendelni.

A hadosztály roncsai harcolva vonultak vissza a Garam felé, hogy azon átkelve annak jobb partján megkapaszkodjanak. A szovjet előretörés olyan gyors volt, hogy 27-én a visszavonulókat néha megelőzték, ezzel teljesen be is kerítették őket.

A harcolva visszavonulás végleg megpecsételte a Szent László hadosztály itt harcoló katonáinak sorsát. A két folyót elválasztó pár kilométeres sávon a hadosztály gyakorlatilag felmorzsolódott és csak töredékei érték el a Garam jobb partját.

A Szent László hadosztály az Ipoly mintegy 12 kilométeres szakaszának védelmét kapta feladatul a német vezetéstől, hogy biztosítsák a visszavonulást. A nem teljes harcértékű hadosztály a legmesszebbmenőkig teljesítette a parancsot, gyakorlatilag a megsemmisülésig.

Talán a legnagyobb elismerést a fogságba esett Sanna Henriket kihallgató szovjet őrnagy nyilvánította ki, aki amikor meg tudta, hogy kivel áll szemben megütötte a magyar tisztet, majd ezt kiabálta neki: „Három hadosztályunkat tartotta fel egy hétig a nyomorult zászlóaljával!” Ezután kezet nyújtott Sannának és gratulált neki...

A karácsony szent ünnepe 1944-ben egybeesett a magyar vitézség és bátorság legszebb megnyilvánulásainak a harctéren. Emlékezzünk hát rájuk a nagy elődökre, akik végsőkig kitartottak a parancs mellett, óriási veszteséget szenvedve és örök dicsőséget szerezve.

A hadosztály parancsnoka, Szügyi Zoltán ezredes december 22-én intézkedésében így szólította meg katonáit: „… Kemény súlyos lesz a harc, mely ránk vár, de fogainkat összeszorítva védjük elkeseredetten minden talpalatnyi földet, hogy majdan nyugodt lelkiismerettel nézhessünk gyermekeink szemébe, akik számonkérik tőlünk Hazánkat. Ezt a Hazát eleink ezer éven át megvédték, mi sem lehetünk eleinknél hitványabbak.”

Visszatekintve, a Szent László hadosztály katonáinak nyugodt lehet a lelkiismerete. Méltók voltak legnagyobb eleikhez, saját tetteikkel szereztek örök jogot a magyar katona hősök panteonjába. Legenda született 1944 karácsonyán.


Tüzér fegyvernemi nap az NKE-n

  • Tüzér fegyvernemi nap az NKE-n 3
  • Tüzér fegyvernemi nap az NKE-n 2
  • Tüzér fegyvernemi nap az NKE-n 1
 • Előző
 • Következő

A NKE HHK tábori tüzérei 2015-ben is a hagyományoknak megfelelően, mégis kicsit eltérően ünnepelték a Szent-Borbála emlékének szentelt fegyvernemi napjukat. A Magyar Honvédség alakulatainak – köztük a Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjeinek – Közös Akarat feladatban való leterheltsége miatt a december 4-i nap helyett december 16-án tartották az eseményt. Ugyanez okból ez a rendezvény szolgált az egész Magyar Honvédség tábori- és páncéltörő tüzérei számára ünnepként.

A tüzér napi rendezvény első mozzanata az NKE szoborparkjában lévő Szent-Borbála szobor megkoszorúzása volt. Dr. Szabó Tibor alezredes a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője köszöntötte a résztvevőket, ismertette a rendezvény főbb eseményeit és rövid áttekintést adott a tüzér tisztképzés jelenlegi helyzetéről. A megemlékezésen koszorút helyezett el az NKE tüzéreinek nevében Prof. Dr. Szendy István ezredes, a HHK oktatási dékánhelyettese, Dr. habil. Horváth Tibor ezredes KVKI intézetigazgató és Dr. Szabó Tibor alezredes. A Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület részéről Gazsó Imre ny. ezredes és Szabó Zoltán ny. ezredes helyezte el a koszorút az emlékmű talapzatán. A Magyar Honvédség 25. Klapka György lövészdandár tüzéreinek nevében koszorút helyezett el Horváth Gábor dandártábornok, dandárparancsnok, tiszteletbeli tüzér, Kása István alezredes és Ombódi Imre őrnagy. A Ludovika Zászlóalj tüzérei nevében Sári Szabolcs alezredes, parancsnokhelyettes koszorúzta meg a Szent Borbála emlékművet. Végül koszorút helyezett el Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka.

Ezután átadásra került a Ludovika Akadémián alapított Borbála-kard másolata, az Új Borbála-kard, amit minden évben a legjobb eredményt felmutató végzős tüzér honvéd tisztjelölt kap. 2015-ben a „Jó magyar tüzérekért” alapítvány kuratóriuma a kardot Kerék Adrián honvéd tisztjelöltnek ítélte oda, amit Imre Jenő ny. ezredes, a „Jó magyar tüzérekért” alapítvány elnöke és Dr. Szabó Tibor alezredes, a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője adott át.

Az ünnepség a III. éves tüzér honvéd tisztjelöltek tüzérré fogadásával folytatódott. A tüzér eskü letétele után a Borbála-kardot kiérdemelt Kerék Adrián honvéd tisztjelölt – mint öreg tüzér – fogadta tüzérré a hét harmadéves ifjú tüzért, akik a szintén hagyományos, V-90-es tüzérségi gyújtó kupakjából, az osztályfőnök vezényszavára elfogyasztott tüzér-pálinka leküzdése után csatlakoztak a tüzérek közösségéhez, és joggal viselik piros tüzér barettjüket.

A rendezvény ünnepi állománygyűléssel folytatódott, amin az egyetem oktatói és hallgatói és a Klapka György lövészdandár tüzérei mellett, a szokásokhoz híven a már nyugdíjas tüzérek is részt vettek. Az állománygyűlést jelenlétével megtisztelte, és pohárköszöntővel megnyitotta Horváth Gábor dandártábornok az MH 25. Klapka György lövészdandár parancsnoka.

Ahogy az már hagyomány, idén is jutalmat és elismerést kaptak a fegyvernem érdekében kiemelkedő munkát folytató tüzérek és támogatóik.

A Borbála-kard kicsinyített mását Imre Jenő ny. ezredes, a „Jó magyar tüzérekért” alapítvány elnöke és Dr. Szabó Tibor alezredes adta át Kerék Adrián honvéd tisztjelölt részére.

A tüzér oktatók javaslatára a Jó Magyar Tüzérekért Alapítvány kuratóriuma Vörös Balázs törzszászlós részére „kiváló tüzér oktató” elismerést és pénzjutalmat ítélt meg, amit Imre Jenő ny. ezredes, a „Jó magyar tüzérekért” alapítvány elnöke adott át.  

A rendezvényen több mint harminc éves tüzér munkásságának elismeréseként tárgyjutalmat, egy löveg makettet kapott Imre Jenő ny. ezredes, amit Dr. Felházi Sándor ny. ezredes, a KLHTK volt dékánja, egykori tüzér oktató, Dr. Mlinárik László ny. alezredes, volt tüzér oktató és a „Jó magyar tüzérekért” alapítvány kuratóriumának titkára, és Dr. Szabó Tibor alezredes tanszékvezető adott át.

Ezt követően a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője ajándéktárgyakat adott át a tüzér honvéd tisztjelöltek képzését támogató szervezetek parancsnokainak, tiszt-és tiszthelyetteseinek, valamint a tanulásban élenjáró IV. és III. éves honvéd tisztjelölteknek.

Az állománygyűlés következő színfoltjaként a 2015. november 25-én, az NKE-n megrendezett Tüzérlövésszaki Verseny ünnepélyes eredményhirdetésére került sor. A dobogós helyet elért csapatok tagjainak Imre Jenő ny. ezredes és Tamás Attila ny. alezredes adta át az emléktárgyakat.

A nyugdíjas tüzérek sem maradtak ki az elismerések átadásából, ugyanis idén ők választottak „év tüzérét”: az elismerést Horváth Sándor ny. alezredes adta át Dr. Szabó Tibor alezredes, a Műveleti Támogató tanszék tanszékvezetője részére.

Az esemény az MH ÖHP parancsnokának határozatának ismertetésével és elismeréseinek átadásával folytatódott. Az elismerő okleveleket és tárgyjutalmakat Horváth Gábor dandártábornok adta át a csapatoktól érkezett tüzéreknek.

Az esemény hátralevő részének feladata a tüzér napi finomságok elfogyasztása volt, amit a tüzér hallgatók és oktatók, a csapatoktól meghívott aktív tüzérek a mára nyugdíjas egykori tüzérek és a meghívott vendégek együtt hajtottak végre. A beszélgetés és történetek mesélése kötetlen hangulatban egészen kora estig folyt, lehetőséget adva a jelenlévőknek a tüzérek körében történő méltó ünneplésre.


Magyar Gergely százados


„Valódi” vizsgát tettek a honvédtisztjelöltek

  • kozos akarat oklevel atadato
  • kozos akarat oklevel atadato
  • kozos akarat oklevel atadato
  • kozos akarat oklevel atadato
  • kozos akarat oklevel atadato
  • kozos akarat oklevel atadato
  • kozos akarat oklevel atadato
  • kozos akarat oklevel atadato
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 194 honvédtisztjelölt hallgatója részesült elismerésben a tömeges migráció miatti határvédelmi feladatokban való sikeres részvételük miatt. Az MH Ludovika Zászlóalj állományában lévő hallgatókat Prof. Dr. Patyi András rektor és Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke köszöntötte az NKE Ludovika Kápolnában rendezett ünnepségen.

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) hallgatói októberben és decemberben 10-10 napon keresztül vettek részt a déli határszakaszok védelmét ellátó „Közös Akarat 2015” elnevezésű műveletben. Az elsősorban járőrözési és felderítői feladataikat Szeged, Röszke és Mórahalom térségében végezték, de például 12 elfogásban is aktívan részt vettek a hallgatók. „Katonai pályánk elején részesei lehettünk olyan éles feladatoknak, melyek meghatározzák tiszti pályafutásunkat, szemléletünket”- fogalmazott a rendezvényen Pásztor Benjámin. A HHK negyedéves hallgatója elmondta, hogy ez volt az igazi vizsga számukra hivatástudatból, bajtársiasságból, magából az életből.

„Nemcsak a hallgatók vizsgáztak sikeresen, hanem az a működési modell is, amely a hadrendi elemként megszervezett Ludovika Zászlóalj és a HHK szoros együttműködésén alapul”- hangsúlyozta köszöntőjében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint az egyetem hallgatói katonai felkészültségből, hazaszeretőből és a feladat iránti lelkesedésből jelesre vizsgáztak és valódi tapasztalatokat szereztek mindarról, amire készülnek az intézmény falain belül.

Patyi András szólt arról a nemrégiben megjelent felsőoktatási rangsorról, amelyben a hallgatók és az oktatók kiválósága alapján, a harmadik helyen végzett az NKE. A rektor szerint a jó eredmény arra kötelez, hogy folytassuk a megkezdett munkát és az NKE az ország legjobb egyetemévé váljon. A cél elérése érdekében sokat tettek a határvédelemben kiválóan teljesítő hallgatók, akiknek a saját fejlődését is jól szolgálta ez a feladat. „Csillogást hoztak az egyetem koronás zászlajára”- ezekkel a szavakkal köszönte meg Patyi András a 194 honvédtisztjelölt munkáját.

A határszakaszok védelmében több mint 7 ezer magyar katona vett részt, az egész honvédség megmozdult- fogalmazott beszédében Benkő Tibor vezérezredes. A Honvéd Vezérkar főnöke szerint ez egy jó alkalom volt a honvédtisztjelöltek számára, hogy bepillantást nyerjenek a katonák mindennapi életébe. Ugyanakkor szerencsésnek is nevezte őket, hiszen megismerhették a társadalom nyitottságát, az emberek figyelmét és szeretetét.  „Önök bebizonyították, hogy Magyarország képes hazája védelme érdekében jelentős áldozatokat is hozni”- fogalmazott a vezérezredes. Benkő Tibor szerint a migráció kezelése azért is kiemelkedő feladat, mert meg kell őrizni azt az európai kultúrát, amit sok évszázad alatt építtetek fel elődeink Magyarországon is.

A rendezvényen összesen 194 honvédtisztjelölt hallgató kapott elismerést, közülük 21-en személyesen vehettek át oklevelet Patyi András rektortól és Benkő Tibor vezérezredestől.


Szöveg: Szöőr Ádám


A katonai pálya egy életre szóló hivatás

  • mh hvkf ur katedran 2
  • nke biztpol hallgatosag 1
  • nke biztpol hallgatosag 2
 • Előző
 • Következő

Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke „Aktuális biztonság- és védelempolitikai kihívások – s azok civil-katonai kapcsolatokra gyakorolt hatása hazánkban, valamint más NATO- és EU-tagországokban” címmel tartott előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) biztonság- és védelempolitika szakának mesterszintű képzésén nappali munkarendben tanuló hallgatóinknak.

Az előadó bemutatta, hogy miként változott a közelmúltban, hogyan alakul napjainkban, s miként formálódik előreláthatóan a jövőben a hazánk biztonságára hatást gyakorló tényezők komplex rendszere, hazánk biztonsági környezete. Részletesen bemutatta ennek kapcsán a Magyar Honvédség feladatrendszerének kiemelt elemeit s az azok közötti kapcsolatok és viszonyok alakulását, valamint az egyes feladatok hangsúlyának változásait befolyásoló tényezőket.

Külön is felhívta a figyelmet a honvédség személyi állományának az illegális migráció kezelésében a közelmúltban vállalt aktív szerepére, s katonáink becsületes helytállására, amellyel messzemenően kivívták a civil társadalom elismerését, s hozzájárultak a civil-katonai kapcsolatok javulásához, valamint a haderő és tagjai társadalmi presztízsének emelkedéséhez.

A vezérezredes kitért a különféle nemzetközi szervezetek, intézmények tagjaként önként vállalt nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összefüggő feladatellátásunk eredményeire, de kendőzetlen őszinteséggel beszélt azon nehézségekről is, amelyekkel katonáinknak meg kell küzdeniük a nemzetközi válságreagáló műveletek végrehajtása során.

Beszélt a NATO soron következő, 2016. július 8-9-én Varsóban megrendezésre kerülő csúcstalálkozóján várhatóan mindenképpen a tárgyalások homlokterébe kerülő kérdésekről is, továbbá arról, hogy miként alakul egyebek között a NATO erőket integráló elem (NATO Force Integration Unit, NFIU) létrehozása és működésbe helyezése.

Benkő Tibor bemutatta az új közszolgálati életpálya-rendszert, s annak részeként az új katonai életpálya-modellt, valamint azon feladatokat, tapasztalatokat, dilemmákat és kihívásokat, melyek az új katonai életpálya-modell gyakorlatba történő átültetésével és az önkéntes tartalékos rendszer továbbfejlesztésével függnek össze. Az előadó számos példán keresztül illusztrálta a szükséges emberi erőforrások tervezésével, fejlesztésével; a karriertervezéssel, életpálya-menedzseléssel, a hivatásos és szerződéses katonai pályamodellek kialakításával és alkalmazásával, valamint a szervezeti mobilitással összefüggő kitüntetett területeket és aktuális dilemmákat a mai Magyar Honvédségben. Hangsúlyozta: a katonai életpálya egy életre szóló hivatás.


Szöveg: Prof. Dr. Kiss Zoltán László ezredes

Cimkék: NATO, előadás, 2015

Lengyel kadétok látogatása a szolnoki Katonai Repülő Intézetben

  • Lengyel kadétok látogatása a szolnoki Katonai Repülő Intézetben 4
  • Lengyel kadétok látogatása a szolnoki Katonai Repülő Intézetben 3
  • Lengyel kadétok látogatása a szolnoki Katonai Repülő Intézetben 1
  • Lengyel kadétok látogatása a szolnoki Katonai Repülő Intézetben 2
 • Előző
 • Következő

A lengyel Szárazföldi Erők Akadémiája (Wroclaw) három – jelenleg Erasmus+ keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán nemzetközi tanulmányokat folytató – tisztjelölt hallgatója tett látogatást egyetemünk Katonai Repülő Intézetében Szolnokon. A kadétokat Dr. Varga Béla alezredes fogadta és vezette körbe a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis területén elhelyezkedő intézetben.

A lengyel hallgatók először az intézetről kaptak egy általános tájékoztatást, majd körbejárták az ottani tanszékeket (Repülő Sárkány-hajtómű Tanszék, Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék, Fedélzeti Rendszerek Tanszék), ahol a három szakterületet angol nyelvű előadással, külön-külön mutattak be az ott dolgozó oktatók.

Az lengyel fiatalok információkat kaptak a tanszékeken folyó oktató-kutató munkáról, az egyes szakterületek oktatási célra használt műszaki eszközparkjáról, speciális laborjairól, radar szimulátorairól, pilóta nélküli repülőgépeiről. Az oktatók személyes tapasztalatokkal is kiegészítették előadásaik anyagát, amelyek közelebb hozták a hallgatókat a repülés tudományához.

A legnagyobb élmény azonban kétségkívül a tanhangárban tett látogatás volt, ahol cserediákjaink különféle repülő eszközöket tekinthettek meg mind kívülről, mind pedig belülről. Ez a gyakorlatias látogatás különösen emlékezetessé tette a szolnoki napot az Erasmus+ keretében az egyetemünkön tartózkodó lengyel kadétok számára.


Szöveg és fotó:

Kiss Enikő

Cimkék: főoldali hír, 2015

101 évvel ezelőtt állítottuk meg az orosz gőzhengert Limanovánál

101 évvel ezelőtt, 1914. december 18-án ért véget a limanovai csata, mely során az osztrák–magyar csapatok megállították, és a Dunajec folyó mögé vetették vissza a Krakkó irányába áttörni készülő orosz csapatokat.

  • Limanova - 1

1914. november végére az osztrák-magyar csapatok számára meglehetősen veszélyes helyzet alakult ki a keleti hadszíntéren. A Kárpátokban harcoló osztrák-magyar 3. hadsereg balszárnya és a Visztula mentén harcoló főerők jobbszárnya között, Krakkó előtt egy 100 kilométeres hézag keletkezett, amely lehetővé tette volna az orosz csapatok számára az átkarolást. Ezt a komoly hátrányt igyekezett előnnyé kovácsolni a Monarchia hadvezetése. A terv szerint a nagy hézagba betörő orosz csapatokat kellett volna átkarolni. Ehhez december elején, vasúton szállítottak Krakkótól tiroli és német csapatokat, melyek felvonulását magyar lovas alakulatoknak kellett fedezni. A küzdelemben mindkét fél fokozatosan egyre több csapatot vonultatott fel és arra törekedett, hogy a másik déli szárnyát átkarolja. Az összecsapás Lapanov körül kezdődött, ahol a saját csapatok az orosz 3. hadsereg bal szárnyát kísérelték meg átkarolni. Később a harc Limanova környékére is átterjedt, mikor a Kárpátokban harcoló orosz 8. hadsereg részei Neu-Sandecen át Limanova környékén, a hézagon át a monarchia csapatainak oldalába, hátába akartak kerülni. Ezt úgy akadályozta meg az osztrák-magyar hadvezetés, hogy Magyarországon Luboténynál Szurmay Sándor altábornagy vezetése alatt új seregtestet alakított a kolozsvári 38. és az újonnan felállított 51. (kombinált) honvédhadosztályból. Ez utóbbi néhány héttel előbb alakult az akkor felállított 300., 301. és 302. honvédezredek 401—412. számú zászlóaljából, hiányosan felszerelve, tüzérség nélkül. Mégis szinte emberfeletti teljesítményt nyújtottak. A sáros, fagyos, csúszós, rossz utakon megtett hosszú menetelés után december 10-én érték el a Kárpátokból Limanova felé előretörő orosz hadtest oszlopait és a 38. hadosztály egész nap harcban állt velük. Az 51. kombinált honvéd hadosztály, út nélkül, egy patak jeges medrében, éhen — a konyha nem tudta őket követni az úttalan utakon — indult átkarolásra azzal a feladattal, hogy a 38. hadosztállyal szemben harcoló oroszok oldalába kerüljön, ami a hadosztály egy részének sikerült is, megállítva ezzel a Limanova felé törő orosz hadtest előnyomulását. Mivel a Kárpátokban harcoló 8. orosz hadsereg egy hadtesttel meggyengült, a vele szembenálló 3. osztrák-magyar hadsereg ezt kihasználva ellentámadásra indult. Az orosz hadvezetés 12-én az egész arcvonal számára visszavonulást rendelt el a Dunajec mögé.

  • Limanova - 2

A csatában osztrák-magyar és német csapatok vívták ki a győzelmet. Arz Artur altábornagy csoportjában a kassai honvéd gyaloghadosztály tüntette ki magát a harcok során. A Limanova körüli harcokban a magyar katona hősiességének nagyszerű példáját adta a magyar huszár. Nevezetesen az 5. és 14. honvéd és a 10. közös budapesti huszárhadosztály. A napokig tartó küzdelemben a lovas harcra készített katonák az orosz gyalogság ellen tartották állásaikat napokon keresztül. Ezzel biztosították, hogy a beérkező Szurmay hadtest az oroszok oldalába kerülhetett.

Ezt a teljesítményt akkor értékelhetjük igazán, ha figyelembe vesszük a huszárok felszerelését és fegyvernemükhöz alkalmazott kiképzését. 1914-ben a lovasság még zsinóros atillában, mentében, magas, sarkantyús csizmában, szuronyok nélküli karabélyokkal és mindössze 50 db tölténnyel állt ki a gyalogharchoz. A huszárok harcászatára nézve ekkor még az a szabály volt érvényben, hogy a lovasság csak lóháton harcol, a gyalogharc csak kivételes és átmeneti módja a küzdelemnek. A célszerűtlen ruházat, a hiányos felszerelés, valamint a gyalogharcra való kiképzés hiányosságai ellenére a huszárok önfeláldozóan oldották meg feladatukat. Mivel töltényeiket kilőtték, szuronyuk pedig nem volt, több alkalommal, puskatussal verték vissza az orosz gyalogság szuronyrohamát. A limanovai csata nem csak végleg megtörte az orosz „gőzhengert”, de visszavonulásra is kényszeríttette. Ezzel elhárult az a veszély, hogy az oroszok kijuthatnak az Alföldre.


Dr. Kaló József

Cimkék: főoldali hír, 2015

Hamburgban járt az FVKT-25

  • Common Trail 2015
  • Common Trail 2015
 • Előző
 • Következő

December első két hetében, az elmúlt évekhez hasonlatosan, idén is megrendezésre került a Common Trail 2015 elnevezésű gyakorlat Németországban. A hamburgi Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw) adott otthont a tizenöt ország 150 főtisztjének, akik a két összhaderőnemi törzstervező állományát képezték. A NATO válságkezelésre épülő gyakorlat célja az egyéves modult jelentő haderőnemi képzést befejező tisztek összekovácsolása, nemzetközi megmérettetése volt.   A Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam (FVKT-25) delegációja ebbe a munkába csatlakozott be, hogy feladatait a NATO érvényes tervezői eljárásainak figyelembevételével (COPD-Comprehensive Operational Planning Directives) hajtsa végre beosztott törzstisztként.  A kéthetes tevékenységben a rendező ország főtisztjei mellett részt vettek a lengyel (NDU), a francia (Ecole De Guerre), az amerikai (Forth Leawenworth), az olasz (ISSMI) és a belga (RMA) vezetőképző intézményeinek képviselői is.  A gyakorlat sikere érdekében a FüAkBw parancsnoksága korábban magas nemzeti és NATO beosztásokat betöltő, haderőnemi vezető mentorokat kért fel. A holland Ton van Loon altábornagy (szárazföld), a német Freidrich W. Ploeger altábornagy (légierő) és Hans J Witthauer altengernagy (haditengerészet), valamint az összes ezredes és alezredes mentor mindent megtettek, hogy a résztvevők elérjék a gyakorlaton megfogalmazott célkitűzéseket. A német iskola civilek és frissen nyugdíjba vonult főtisztek bevonásával garantálta azt, hogy napirendre kerüljenek az elmúlt évek tapasztalatai, különös tekintettel az átfogó tervezésre és a hatásalapú, információs műveletekre, továbbá a kinetikus és non-kinetikus célkezelésre a líbiai légi műveletek nyomán.

Összességében elmondható, hogy az FVKT-25 egy kitűnő szervezésű nemzetközi eseményen vett részt, s olyan ismereteket szerzett, amelyeket közvetlen felhasználhat a hazai Napsütötte Afrika 2016 című gyakorlatra való felkészülés során.


Különleges Katonai Műveletek tantárgy gyakorlati végrehajtása Szolnokon

  • Különleges Katonai Műveletek - 3
  • Különleges Katonai Műveletek - 1
  • Különleges Katonai Műveletek - 2
  • Különleges Katonai Műveletek - 4
  • Különleges Katonai Műveletek - 5
  • Különleges Katonai Műveletek - 6
  • Különleges Katonai Műveletek - 7
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető mesterképzési szak hallgatói a Különleges Katonai Műveletek tantárgy keretében 2015. december 10-11-én meglátogatták az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljat.

A tantárgy oktatója, Dr. Forray László alezredes által vezetett látogatás keretében a hallgatók meghallgatták a zászlóaljparancsnok, Sándor Tamás ezredes úr előadását az alakulat történetéről, a Magyar Honvédség különleges műveleti képességének létrehozásáról és fejlesztéséről, a különleges katonai műveletekről és a zászlóalj Afganisztánban végrehajtott műveleteiről, továbbá a zászlóalj kiválasztási és kiképzési rendszeréről.

Az előadást követően a hallgatók megismerkedtek a zászlóalj alapvető kézifegyvereivel és híradó eszközeivel, valamint gépjárműveivel. A statikus bemutatón túl lehetőségük volt megvitatni a technikai eszközök tulajdonságait és alkalmazási tapasztalatait a zászlóalj katonáival.

Az első látogatási nap zárásaként a különleges műveleti alegységek légi támogatását biztosító Mi-8 és Mi-17 helikopterek tanulmányozására nyílt lehetőség az MH 86. Helikopterbázis oktatóhangárjában.

A második nap a zászlóalj 10 éves fennállásának és az Afganisztánban szolgált Különleges Műveleti Kontingens állományának tiszteletére rendezett ünnepségen való részvétellel kezdődött, melyre mi is meghívást kaptunk a parancsnok úrtól.

Ezt követően az MH 86 Szolnok Helikopterbázis Speciális Ejtőernyős Kiképző Csoportja (SEKICS) mutatta be a modern katonai ejtőernyőzésben használt légcellás és körkupolás ejtőernyőket, illetve megismerkedtünk a teljes felszereléses és fegyveres kijuttatási módokkal is.

Az egyetemi hallgatók a látogatáson szerzett ismereteiket beépíthetik a tantárgy végső értékelésének alapját képező házi dolgozatokba és felhasználhatják a vizsgára való felkészülés során is.


Horváth Attila őrnagy

Cimkék: főoldali hír, 2015

Nyelvoktatási Fórum

2015. 12. 08.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem négy karának nyelvi képzéssel foglalkozó képviselői jöttek össze egy kerekasztal megbeszélésre, hogy visszatekintsenek az egyetem életének első négy évére, illetve megbeszéljék a problémákat, az új feladatokat, együtt gondolkodjanak.

A fórumon megjelenő vezetők - Dr. habil. Kovács Gábor dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a HHK dékánja, , Zsiga Tamás ezredes HVK SZCSF csoportfőnök, Takács Tamás ezredes HVK SZCSF csoportfőnökhelyettes, Dr. Peres Zsuzsanna (KTK) és Dr. Hauzinger Zoltán (RTK) oktatási dékánhelyettesek,  Tischler Zoltán, a NETK tanulmányi osztályvezetője, valamint a HHK Nyelvvizsgaközpontjának képviselői -   válaszoltak a nyelvtanárokat leginkább foglalkoztató kérdésekre. A tanárok a szakmai tapasztalataikat is megosztották a döntéshozókkal, hogy segítsék munkájukat a jövő feladatainak, irányelveinek kidolgozásában.

Dr. habil. Kovács Gábor dandártábornok, aki a nyelvi koncepció kidolgozásáért felelős, elmondta, hogy 2016. első negyedévében részletes jelentést kell készíteni a Fenntartói testület részére az NKE általános és szaknyelvi képzésének helyzetéről.

Dr. Boldizsár Gábor ezredes a HHK-n folyó szaknyelvi képzést és a már sikeresen működő katonai vizsgarendszert (STANAG 6001) állította lehetséges példaként, amelyből a megvalósítható elemeket át lehetne venni az RTK-n és KTK-n folyamatban lévő vizsgarendszer kidolgozása során.

A megoldandó feladatok között szerepel a szaknyelvi képzés arányának növelése, a szaknyelvi vizsgarendszerek létrehozása az RTK-n és a KTK-n. Döntést kell hozni arról is, hogy az angol mellett milyen nyelveket oktassanak (pl. a szomszédos országok nyelveit), a nyelvet oktató tanárok milyen státuszban dolgozzanak, miképp teremtsék meg a PHD tanulmányokhoz szükséges feltételeket számukra, illetve a feladatok között szerepel egy esetleges integráció koncepciójának kidolgozása.

A rendkívül sok kérdést, megoldandó feladatot, együttműködési lehetőséget felvető megbeszélés eredményeképp munkacsoportok létrehozására született javaslat.

Cimkék: főoldali hír, 2015

Honvédtiszt jelöltek Vásárhelyen

  • 5667ff877aa01
  • img 2894vf
 • Előző
 • Következő
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Kabinet főnöke látogatást tett december 8-án az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségében.
 
A hódmezővásárhelyi laktanyában elhelyezett és a Ludovika Zászlóalj állományába tartozó több mint 100 honvédtiszt jelölt az országhatár mentén teljesít szolgálatot. Ez nem csak felkészülés, hanem tényleges feladat is, ami elősegíti a hallgatók tisztté, illetve parancsnokká válását. Prof. Dr. Patyi Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát és dr. Földváry Gábort a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Kabinet kabinetfőnökét az illegális bevándorlással kapcsolatos feladatokról Drót László ezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokhelyettese tájékoztatta. A tájékoztató során elhangzott, hogy a hallgatók felkészültek, motiváltak és teljes mértékben alkalmasak a mostani feladat ellátására is. A látogatás során a rektor és a kabinetfőnök megtekintette a helyőrségben található vezetési pontot és a honvédtiszt jelöltek szálláshelyét is, ahol kötetlen beszélgetések közben kifejezték a hallgatóknak támogatásukat, mert mindenki számára fontos az a feladat, amiben ők most hivatásos katonaként részt vesznek. „Ez a látogatás arról győzött meg, hogy az egyetemi képzés, illetve a katonai kiképzés összhangja jól működik. Itt olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy a fiatal hallgatók katonaként vannak kezelve és katonaként is viselkednek.” – mondta Prof. Dr. Patyi András, aki még hozzá tette: „Ez itt most egy valódi vizsgaidőszak, ahol a hallgatók szaktudásukból vizsgáznak.”
 
 
Forrás: promenad.hu
Fotó: Búz Csaba
Cimkék: látogatás, 2015

A szabadságharc hadművészete

  • A szabadságharc hadművészete - 2
  • A szabadságharc hadművészete - 1
  • A szabadságharc hadművészete - 3
  • A szabadságharc hadművészete - 4
  • A szabadságharc hadművészete - 5
  • A szabadságharc hadművészete - 6
 • Előző
 • Következő
Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes: A szabadságharc hadművészete 1848-1849 című könyvének bemutatója

Az 1848-49-es szabadságharc hadművészetét mutatja be Prof. Dr. Csikány Tamás most megjelent könyve. A kiadványban az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tanszékvezetője nem eseménytörténetet mond el, hanem hadtörténeti szempontból elemzi a különböző ütközeteket.

Nincs olyan területe a szabadságharc hadművészetének, amelyről ne kapnánk komplex képet a könyvben - hangsúlyozta a kiadvány bemutatásakor Dr. Hermann Róbert. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) parancsnokának tudományos helyettese elmondta: a 1980-as évek vége felé nőtt fel egy új hadtörténész nemzedék, amely megpróbálta tisztába tenni a szabadságharc hadtörténetének fontos részleteit. Közéjük tartozik Csikány Tamás is, aki legújabb könyvében megvizsgálja például a hadászati vezetés problematikáját a 49-es tavaszi hadjárat első szakaszában. Ennek keretében részletesen elemzi az isaszegi, majd a  júliusi 11-i, harmadik komáromi csatát, amely magyar részről a szabadságharc legvéresebb ütközete volt. Hermann Róbert hangsúlyozta, hogy ezekről az összecsapásokról magyar oldalról inkább személyes visszaemlékezések maradtak fenn, míg az osztrákoknál a hivatalos jelentésekből volt több. A kiadvány külön fejezetet szentel a folyóvédelemnek a cibakházi híd megvédése kapcsán, a várvédelemről pedig Temesvár ostromával kapcsolatban olvashatunk elemzést. A könyv hatodik fejezetében a háromszéki kisháború hadtörténetét mutatja be a szerző, aki szerint a kiadványhoz készült térképek és egyéb illusztrációk teszik igazán látványossá és érthetővé a szöveget. A professzor elmondta: nagyon fontos számára ez a történelmi korszak, hiszen először jelent meg Magyarországon egy olyan hadsereg képe, amely már hasonlít egy európai haderőhöz. Csikány Tamás azt is kiemelte, hogy a magyar hadsereg mögött volt egy komoly társadalmi erő, amely nagyban hozzájárult a katonaság működtetéséhez.

A szabadságharc hadművészete 1848 – 1849 című könyv a HM Zrínyi Nonprofit Kft. kiadásában jelent meg.

Fotó: Szilágyi Dénes

Cimkék: főoldali hír, 2015

Honvéd tisztjelöltek Hódmezővásárhelyen

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke tett látogatást december 8-án, kedden az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségében.

Bővebben ... (www.honvédelem.hu)


Együtt Kazinczy, Napóleon, Moltke avagy évszázadok hadtörténelme négy nap alatt

  • Austerlitz - 23
  • Austerlitz - 1
  • Austerlitz - 2
  • Austerlitz - 4
  • Austerlitz - 3
  • Austerlitz - 5
  • Austerlitz - 6
  • Austerlitz - 7
  • Austerlitz - 8
  • Austerlitz - 9
  • Austerlitz - 11
  • Austerlitz - 12
  • Austerlitz - 13
  • Austerlitz - 14
  • Austerlitz - 15
  • Austerlitz - 16
  • Austerlitz - 17
  • Austerlitz - 18
  • Austerlitz - 14
  • Austerlitz - 15
  • Austerlitz - 16
  • Austerlitz - 17
  • Austerlitz - 18
  • Austerlitz - 19
  • Austerlitz - 20
  • Austerlitz - 21
  • Austerlitz - 22
  • Austerlitz - 24
  • Austerlitz - 25
  • Austerlitz - 26
  • Austerlitz - 27
  • Austerlitz - 28
  • Austerlitz - 29
  • Austerlitz - 30
  • Austerlitz - 31
  • Austerlitz - 32
  • Austerlitz - 33
  • Austerlitz - 34
  • Austerlitz - 35
  • Austerlitz - 36
  • Austerlitz - 37
  • Austerlitz - 38
 • Előző
 • Következő

Sötét kazamaták, elfelejtett rabok, híres hadszínterek, stratégiai erődvárak, puskaporos tüzérek, gomolygó füstfelhők, hadműveletek, döntő csaták, nagy vezérek, elszórt töltények, ágyúdörgés, régmúlt idők, történelem.

Brünnben, a második legnagyobb cseh városában kezdődött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak négy napos tanulmányútja, melynek során Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes tolmácsolásával Csehország magyar hadtörténeti emlékhelyein róttuk le tiszteletüket. A majd fél évszázados időutazás alatt gondolatban találkoztunk Napóleon csapataival,
a cs. kir. seregben szolgáló, székely határőrezredekkel, a porosz csapatok felfegyverzett harcosaival, sétáltunk a hatalmas osztrák veszteségekkel járó königgrätzi csatatér lankáin, a híres Spilberk vár börtönének hűvös falai között, ahol Kzinczy Ferenc is raboskodott egykoron tizenöt jakobinus társával, a valamikori német jegyeit még mindig erősen magában hordozó Olmütz városka macskakövein, de az austerlitzi csata legmagasabb pontján, a pratzeni magaslaton álló, napóleoni háborúk lezárását szimbolizáló, Béke-emlékmű mellett is.

            Időutazásunkat a december 2-án 210. évfodulóját ünneplő, Napóleon saját bevallása szerint is, katonai pályafutásának legnagyszerűbb győzelmével záruló, az ún. ’három császár’ csatájának austerlitzi helyszínén kezdtük. Az akkoron a koalíciós haderő 85400 emberével szemben álló Napóleon 66800-es seregét most csupán jó néhány száz (talán egy-két ezer) lelkes hagyományőrző szemléltette, mi mégis végig úgy éreztük, „beszél a föld hozzánk, s elmeséli nekünk”, hogyan adta egykoron váratlan parancsát Napóleon a Pratzen-magaslatok elfoglalására, amivel a szövetségeseket valósággal sokkolta és a főhadiszállásaikon a teljes fejetlenség eluralkodását eredményezte. Mi mindeközben - már ismerve a csata eseményeit - figyeltük a harc kimenetelét, összerezzenve figyeltünk minden ágyúdörrenés után felszálló füstkarikát és puskaporfelhőkön átszűrődő napfényben egy pillanatra valóságnak tűnt minden sortűz, kiáltás, patadobbanás. Az egyértelmű francia parancsot, miszerint „Senki sem menekülhet!”, a végletekig teljesítették és a balszárnyon visszavonuló orosz erők elől a befagyott Satzan-tó vizét ágyútűzzel feltörve, összesen 153oo katona halálával végződött az austerlitzi csata.

A monumentális Béke-emlékmű mellett több kisebb kereszt, szimbólum tiszteleg a hősi események helyszíneinek, alakulatainak, az elesettek nemzeti hősiességének. Mi, a saját, agyagos sárral vívott harcunk után, a csatatértől délre fekvő faluba, a mai csendes, kis Telnice határába sétáltunk, ahol a csillagos égbolt felé hófehéren merevedő, kettős keresztes kőoszlop tömegsírt jelöl, amely a többségében itt elesett székely katonák hősies küzdelmének állít emléket. Arról, hogy „mi maradt meg a testvéri szeretetről, az emberi összetartásról, a hagyományban, a mesékben, a dalokban” a pislákoló gyertyáktól és a némaságba felszálló székely himnusztól átszellemülve a Székely Huszár Hagyományőrző Egyesület jelenlevő tagjaival együtt úgy érezhettük, a népek harcának zajló tengerén újra egyek vagyunk/lehetünk. Hiszen a felejtés száműzetés, míg az emlékezés fel-szabadulás.

            A magyar katonák áldozatot hozva a becsületükért, a császárukért és a királyukért, jelentős mértékben kivették a részüket úgy az 1792-től 1815-ig tartó háborúban, mint a későbbiekben, a század közepi harcokban is. Az 1866-os évi háborúnban, a porosz Moltke tábornok csapataival szemben álló, Benedek Lajos táborszernagy vezette Északi Seregben a magyar korona országaiból huszonkét gyalogezred, három vadászzászlóalj, tíz huszárezred és három tüzérezred szolgált, amely a hatalmas vereséggel járó königgrätzi csatával végződött. Ma egy, a Chlum város melletti felfelé magasodó kőoszlop ennek és az itt elesett katonáknak és parancsnokoknak állít emléket. 

            Hadtörténelmi utazásunkat Csehország egy kincsesdobozában, a „morva Prágának” nevezett, több magyar vonatkozással is rendelkező Olmütz városában fejeztük be. Amellett, hogy a barokk jegyekkel rendelekző városban adta ki I. Ferenc József az 1848-as szabadságharcot elfojtó oktrojált alkotmányt, kihagyhatatlan a város legimpozánsabb épülete, az Érseki Palota, amelynek fogadótermében egyeztetette egykor I. Sándor orosz cár és Ferenc osztrák császár a Napóleon elleni stratégiát.

            „A lélekhódítás a legszebb hadviselés” – mondta Berecz András. S e tanulmányút élményei után úgy érezhetjük, valóban részünk volt egy különös lelki/spirituális utazásban, ami, ha csak egy lépéssel is, de mindannyiunkat közelebbvitt történetünk tiszteletre méltó hősei felé.


„Száz év: és puszta hír leszen,

Akárcsak ez, mit ír kezem

s akár te is, ki sír ezen.”

(Faludy György)


Hornyik Anna

BVA- MSc

Fényképek: Merész Márton

Cimkék: főoldali hír, 2015

2015 őszi ITDK

Határidő változás!

Az ITDK dolgozatok leadási határideje 2015. december 14.!

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának

2015. évi őszi fordulóján való részvételre


A rendezvény helyszíne:


Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.


A rendezvény időpontja:

 

2016. január 28. (csütörtök)

 

Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja:

 

2016.február 4. (csütörtök)

 

A részvétel feltételei:

 

A nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, a Katasztrófavédelmi Intézet, valamint a Nemzetbiztonsági Intézet BSc, MSc, BA és MA képzésében részt vevő hallgatói, amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott valamennyi feltételnek. Továbbá pályázhatnak más felsőoktatási intézmények azon hallgatói is, akik a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar valamely tudományos diákkörének célkitűzéseivel megegyező tudományterülettel foglalkoznak, valamint az ily módon jogosultságot szerző külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök.

 

A nevezés tartalmi feltételei:

 • a pályamunka rezüméjének benyújtása 2000-2500 leütés terjedelemben magyar és angol nyelven
 • a Kar honlapján található nevezési lap kitöltése és benyújtása
 • a kész pályamunka elkészítése és benyújtása
 • nevezni olyan pályamunkával (dolgozattal, tanulmánnyal, alkotással) lehet, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült és még nem szerepelt más fórumon. A kari TDK-ra tehát nem nyújtható be sem olyan szemináriumi dolgozat, amely a felsőoktatási tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok teljesítésének eredményeként született, sem pedig már eljárásra bocsátott, ill. megvédett szakdolgozat, diplomamunka – minthogy ezek nem tartoznak a graduális felsőoktatási önképzés fogalomkörébe.
 

Nevezési határidők:

 
 • a nevezési lap és a dolgozat és a magyar és angol nyelvű rezümék benyújtásának határideje: 2015. december 14.
 

A benyújtás módja:

 
 • személyesen leadandók a rezümék, a nevezési lapok, valamint a dolgozatok két kinyomtatott, lefűzött formában Dr. Kaló József HHK TDT elnök irodájában (NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hungária krt. 9-11., A. épület. III. em., 301. iroda, 1581 Budapest, Pf. 15., Tel: +36-1–4329000/29-168-as mellék), vagy Páll Aexandránál (NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hungária krt. 9-11., A. épület. III. em., 315. iroda, 1581 Budapest, Pf. 15., Tel: +36-1–4329000/29-445-ös mellék)
 • e-mailben a  címre
 

Budapest, 2015. szeptember 1.

Dr. Kaló József

HHK TDT elnök

Cimkék: főoldali hír, 2015

Légvédelmi tüzérek fegyvernemi napja a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója a NATO idei legnagyobb szabású szárazföldi gyakorlatán

Iron Sword 2015 (2015. november 9-20.)

Iron Sword

A NATO és Litván Szárazföldi Erők idén is megrendezték az Iron Sword 2015 gyakorlatot, amely idén az észak atlanti szövetség legnagyobb szabású nemzetközi kiképzési rendezvénye volt, több mint kétezer katona részvételével. A gyakorlat a Pabrade település mellett elterülő gyakorlótéren került levezetésre.

A tavalyi év folyamán hazánk egy, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományából kijelölt manőver századdal vett részt a gyakorlaton, idén ezzel szemben három fő magyar törzstiszt (egy őrnagy és két százados) került delegálásra a rendezvényre.

Az elöljáró döntésének megfelelően a magyar tisztek az MH Kiképzési és Doktrinális Központból (Dervadelin Tamás őrnagy), az MH Ludovika Zászlóaljtól (Kozsik Gergely százados) valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karáról (Német Tamás százados) kerültek kijelölésre.

A gyakorlat szcenáriójában magas intenzitású támadó és védelmi műveleteket hajtott végre a többnemzeti dandárharccsoport két valós manőver zászlóalja. A gyakorlat nevéhez igazodóan az egyik az zászlóalj az Iron nevet kapta, míg a másik zászlóalj a Sword nevet vette fel.

A magyar törzstisztek az Iron zászlóalj törzsében kaptak beosztásokat. Egy fő az S5 részlegvezetői (Dervadelin Tamás őrnagy) beosztást látta el, egy fő az S2 részlegvezetői (Német Tamás százados), míg egy fő az S3 részlegben látott el hadműveleti-tervező tiszti feladatokat (Kozsik Gergely százados). A zászlóalj nemzetiségi összetételét tekintve vegyes volt: az állomány gerincét litván katonák alkották, mellettük szolgáltak brit, lengyel, cseh, kanadai kollégák.

Az Iron zászlóaljat három manőver század és számos harctámogató (felderítő, tűztámogató, légvédelmi stb.) és harckiszolgáló támogató (logisztikai) alegység alkotta. A harcoló századok közül kettő litván vezetésű és többségű volt, míg egy század teljesen brit összetételű volt. A zászlóalj zömét a litván haderő „Mindaugas Király Huszár Zászlóalj”-a adta.

A Sword zászlóalj szintén három harcoló századból és a támogató elemekből állt. Ebben a zászlóaljban döntő részben litván és amerikai kollégák teljesítettek feladatot.

A törzs a három magyar törzstiszt kivételével tisztán litván összetételű volt, munkanyelve az angol volt. A törzs állománya néhány kivételtől eltekintve társalgási szinten beszélte a közös nyelvet. A zászlóalj törzsfőnöke újonnan került kinevezésre beosztásába, a zászlóaljparancsnokkal és a törzzsel a gyakorlat megnyitó ünnepségén találkozott először. Emiatt, továbbá a törzs munkája hatékonyságának növelésére, valamint nem utolsó sorban a kulcsbeosztású magyar tisztek integrálására a gyakorlat első hetében törzsgyakorlás került levezetésre.

A törzs a gyakorlás során teljes mértékben a katonai döntéshozatali eljárást (MDMP – Military Decison Making Process) alkalmazta és tervezte a szervezet feladatát. A törzsgyakorlás tárgya egy harcszerű menet megtervezése volt a béke elhelyezési körletből (amely a Pabrade település melletti gyakorlótér bázisa volt) egy kijelölt összpontosítási körlet elfoglalására. A törzs az MDMP lépéseinek megfelelően, hat óra alatt, végzett a feladat megtervezésével. Ugyan a feladat megvalósítására ekkor nem került sor, később azonban, a gyakorlat második részében megtörtént a tervek végrehajtása.

A törzsgyakorlás során a zászlóaljparancsnok megbizonyosodott a törzs hatékonyságáról, a kulcsbeosztású személyek felkészültségéről, valamint magyar tisztek szakszerű hozzáértéséről.

Ezután a törzs megkapta a dandártól a harcfeladatot, amely első lépésben egy támadó feladat volt. A forgatókönyv szerint zászlóaljnak a részére kijelölt harcterületen le kellett küzdenie az ellenség védelmét, be kellett rendelkeznie hevenyészett védelemre annak érdekében, hogy a második lépcső zászlóalj a sikert ki tudja fejleszteni és kedvező feltételeket teremtsen a dandár további támadásához. A feladat ismételten az MDMP alkalmazásával került megtervezésre, mely során a törzs végigvitte azokat a lépéseket, fázisokat, eligazításokat, jelentéseket, amelyek a tervezéshez elő vannak írva.

A dinamikai fázis során a feladat teljesítésre a már említett harcszerű menet végrehajtásával kezdődött, majd a támadási feladattal folytatódott. Az ellenséget a Sword zászlóalj adta, amely ugyanebben a fázisban védelmi feladatot látott el, megvalósítva így a valós, kölcsönös ellenerőt.

A feladat végrehajtása után a dandár manőver zászlóaljai ismét összpontosítási körleteket foglaltak, és kiegészítő harcintézkedést kaptak a dandár parancsnokától, amely az eddigi szerepek felcserélését jelentette. Ismét kezdetét vette a törzs részéről a tervezési folyamat, míg a végrehajtó alegységek megkezdték a felkészülést a várható feladatra.

Az újabb dinamikai fázis során az Iron zászlóalj védelemre rendezkedett be, míg a Sword zászlóalj a támadó fél tevékenységét látta el.

A gyakorlatot a NATO szerte széles körben alkalmazott MILES lézeres szimulációs rendszer támogatta, amely reális képet adott a csapatok mozgásáról, tevékenységéről és a veszteségekről.

A feladatok befejezése után megtörtént a végrehajtások kiértékelése (After Action Review – AAR, feladatzáró megbeszélés), melyet a zászlóaljakhoz delegált megfigyelő és ellenőrző tisztek (Observer and Controlling Team – OCT) vezettek. Ennek során megvitatásra kerültek a friss tapasztalatok, ajánlások lettek megfogalmazva arra vonatkozóan, hogy a zászlóaljaknak mely képességeiket kell fenntartani és melyeket kell fejleszteni.

Az Iron Sword gyakorlat számottevő hozadékot jelent az Egyetem számára abban a tekintetben, hogy az ott megszerzett tapasztalatok felhasználhatók a tisztképzésben, és a valóság közeli végrehajtási környezet hitelességet biztosít az oktatás során.

2015. november 27.

Készítette: Német Tamás százados, egyetemi tanársegéd

Kép forrása:

https://www.facebook.com/LTUtroops/posts/632814203524425


15. ROBOTHADVISELÉS KONFERENCIA

  • Robothadviselési konferencia 2015 - 1
  • Robothadviselési konferencia 2015 - 2
  • Robothadviselési konferencia 2015 - 3
  • Robothadviselési konferencia 2015 - 4
  • Robothadviselési konferencia 2015 - 5
 • Előző
 • Következő

A másfél évtizedes hagyományoknak megfelelően november utolsó csütörtökén került sor a 15. Robothadviselés szakmai tudományos konferenciára a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Dísztermében. A HHK Elektronikai Hadviselés Tanszék és a Magyar Hadtudományi Társaság Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztályának közös szervezésében, megszakítás nélkül, immár 15. alkalommal gyűltek össze a polgári és katonai robottechnológiák szakemberei, az elektronikai hadviselés, az információbiztonság kutatói, művelői és a téma iránt érdeklődő közönség.

A plenáris ülés levezető elnöke, Dr. habil. Ványa László ezredes, a Katonai Üzemeltető Intézet igazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket. Külön köszöntötte Dr. Boldizsár Gábor ezredes urat, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánját, Dr. Nagy László ny. ezredes urat, a Magyar Hadtudományi Társaság elnökét, Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes urat, a KMDI vezetőjét, a konferencia levezető társelnökét, Dr. Csatári Sándor ny. mk. vezérőrnagy urat, a Rádióelektronikai Főnökség egykori főnökét, Prof. Dr. Makkay Imre ny. mk. ezredes urat, az Elektronikai Hadviselés Tanszék egykori vezetőjét, a konferencia alapítóját, valamint Dr. Várhegyi István ny. ezredes urat, az információs társadalom és az információs hadviselés kutatásának hazai megteremtőjét, a tanszék doaenjét.

Dékán úr köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a robottechnika széles körű térnyerése a harc megvívásában jelentős és igen fontos változásokat hozott, a hadviselésben egyre nagyobb jelentőséget adva az emberi élet megóvásának. Dr. Nagy László ny. ezredes elnöki köszöntőjében kiemelte, hogy az évről-évre megrendezésre kerülő tudományos konferencia jelentős hajtóereje a tudományos kutatásoknak, és volt olyan év is, amikor a Társaság kiemelt éves rendezvénye volt a Robothadviselés konferencia.

Az MHTT megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen, október 13-án a Ludovika Dísztermében adták át a Társaság alapító tagjainak a jubileumra készített, sorszámozott ezüst emlékérmet, amelyet az akkor távollévő, de most mindannyiunk örömére megjelent Dr. Várhegyi Istvánnak is átadott.

A plenáris ülés első részében előadások hangzottak el a magyar elektronikai ipar teljesítményéről eredményeiről, amelyeket az elektronikai hadviselési szakfeladatok minél magasabb színvonalú végrehajtása érdekében végzett fejlesztésekben értek el, a modern informatika és rádiótechnika nyújtotta lehetőségekről a nyílt információszerzés és spektrummonitoring területén. A következő blokkban a pilóta nélküli repülőgépek missziókban edződött felderítő eszközeibe és a HM EI ZRt-nél folyó repülőtechnikai fejlesztésekbe kaphatott a hallgatóság bepillantást.

A szünet után előbb a levegőből készíthető fényképfelvételek feldolgozási lehetőségeiről és az ebből hasznosítható, nemzetgazdasági jelentőségű megoldásokról hallhattunk előadást, majd a következő két előadó a drónokkal napjainkban folyó, gyakran nem éppen szabályos, sőt gyakorta életveszélyes tevékenységek megjelenésére, rohamos terjedésére, eseményeire hívta fel a figyelmet, de nem csak a probléma felvetésének szintjén, hanem konkrét szabályozási és műszaki megoldásokat is javasolva.

A jó hangulatban elfogyasztott ebéd után a konferencia két szekcióban folytatta munkáját. A Robotikai szekcióban élménydús előadások hangzottak el a HUNOK csapat törökországi UAV versenyen való részvételéről, a Katonai Repülő Tanszék (ma már intézet) UAV kezelői tanfolyamainak tapasztalatairól, majd felüdülésképpen ismét az elektronikai hadviselés magas színvonalú művelésének fortélyaiba nyerhetett a hallgatóság bepillantást az orosz és az amerikai hadsereg tevékenységén keresztül. A robot operátorok intézményesített képzésének külföldi tapasztalat-feldolgozása után egy hazai fejlesztés eredményeiről számolt be az előadó, amely célja többek között a gépjárművek rendszámának levegőből való leolvasása és azonosítása volt. Befejezésképpen egy eddig ritkán, vagy talán még nem is említett alkalmazásba nyerhettünk bepillantást, a biológiai ágensek felderítésének lehetőségeibe UAV-ról.

A Multidiszciplináris szekcióban előbb a robotforradalomról, a (lehet, hogy nem is túl fényes) jövőről esett szó, majd a robotok, de más gépi alkatrészek gyártásában elterjedőben lévő 3D nyomtatás „termékeit” az elkészült munkadarabokat vette minőségvizsgálat alá az előadó. Tudományos alapossággal, mérések sokaságával elemezte, értékelte a kész darabokat, adott ajánlásokat a különféle célokra használható alapanyagokra és eljárásokra. A „Szubjektív informatikatörténet” c. előadásból átfogó eszköz- és találmánytörténeti körképet kaptunk a híradás, az informatika és később ezek integrációjából, kiemelve mindvégig azokat a híres, vagy méltatlanul keveset említett magyar kutatókat, fejlesztőket, tudósokat, akik világhírű találmányaikkal, eredményeikkel beírták magukat a technikatörténet aranykönyvébe.

A második blokkban előbb egy NKE-n folyó kutatásba nyerhettünk bepillantást, amely a védelmi közigazgatás eljárásait és kompetenciaalapú feladatmegoldásait elemzi modellek segítségével, majd egy valódi informatikai támadási metódusról, az SQL injekcióról hallhattunk, amely az adattároló, adatfeldolgozó rendszereket, az azokban működő programokat, felületeket fenyegeti. Legvégül a páncélozott járművek aktív védelmére szolgáló elektronikai hadviselési módszerek elveivel és eddig elért fejlesztési eredményekkel ismerkedhettünk meg orosz, amerikai, német és francia eszközök példáin keresztül.

A konferencia részletes programja, az előadókkal, előadás címekkel és azok rövid tartalmi kivonataival megtekinthetők a http://robothadviseles.hu/program_rw15.html weboldalon.

Összességében a résztvevők ismét érdekes, előremutató és tartalmas előadásokat hallhattak, amelyeket reményeink szerint a szerzők minél nagyobb számban publikációk formájában valamely folyóiratunkban meg is jelentetnek.

Találkozzunk 2016. november 24-én, csütörtökön ugyanitt a 16. Robothadviselés konferencián!

Cimkék: főoldali hír, 2015

A XI. Tüzérlövésszaki Verseny eseményei

  • Tüzérlövésszaki verseny - 1
  • Tüzérlövésszaki verseny - 2
  • Tüzérlövésszaki verseny - 3
  • Tüzérlövésszaki verseny - 4
  • Tüzérlövésszaki verseny - 5
  • Tüzérlövésszaki verseny - 6
 • Előző
 • Következő

A Tüzér fegyvernem tagjai a múltban és a jelenben is egyik legfontosabb feladatuknak érezték a szakmai felkészültségük magas szinten tartását és továbbfejlesztését. A korábbi tüzér egységek (magasabb egységek), alegységek életében mindig jelentős esemény volt egy- egy ilyen verseny megrendezése vagy azon való részvétel, ami a szakmai kihíváson túl egyfajta bemutatója is volt a fegyvernem feladatainak és tevékenységének. A ZMNE KLHTK Műveleti Támogató Tanszék oktatói állománya 2005-ben elhatározta - akkor még tanszék szinten -, hogy felújítja a tüzérlövésszaki versenyek gyakorlatát. 2006-tól kezdve a megmérettetés már országos szintűvé vált, a tavalyi (2014-ben) levezetett versenyen 14 csapat képviseltette magát.

Az idén megrendezendő XI. Tüzérlövésszaki Verseny levezetését a Magyar Honvédség egyéb irányú leterheltsége - elsősorban a „Közös Akarat” feladataiban történő részvétel - nehezítette. Ezért a versenyen csak a NKE HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszék Tüzér szakirányú honvéd tisztjelöltjei vettek részt. A IV. és III. éves tüzér hallgatók négy csapattal neveztek a versenyre. A csapatok 2015. november 25-én 07 óra 45 perckor a 41-es épület „Baglyas” szimulációs tantermében sorakoztak fel a verseny megnyitásához. A tüzérlövésszaki versenyt Dr. Szabó Tibor alezredes a verseny főszervezője nyitotta meg. A megnyitót követően Dr. Szabó Tibor alezredes ismertette a verseny lebonyolításának rendjét és szabályait. Ezek után a Versenybizottság (Dr. Szabó Tibor alezredes, Tamás Attila ny. alezredes, Dr. Mlinárik László ny. alezredes, Bartyik Mihály ny. alezredes, Miklósi Katalin honvéd tisztjelölt) a csapatok képviselőinek jelenlétében végrehajtotta a körmérkőzéses verseny sorsolását. A csapatok a „Baglyas” és a „Mars” szimulációs tantermekben Tamás Attila ny. alezredes és Dr. Mlinárik László ny. alezredes teremfelelősök irányításával kezdték meg a versenyzést. A versenyt jelenlétével megtisztelte Török Miklós ny. vezérőrnagy, a HM volt Tüzérfőnöke és Dr. Gulyás Géza alezredes a HVK HDMCSF-ség kiemelt főtisztje (mb. osztályvezető, tüzér referens) is. Az igen érdekes küzdelemben a délelőtt folyamán a csapatok váltakozó sikerességgel küzdöttek. A végleges sorrend a délután lebonyolított harmadik fordulóban alakult ki. A vetélkedés során az első helyezést érte el, és a Tűzérlövésszaki Kupát egy évre elhódította:

A Tüzér Szakirány 1. hallgatói csapata, Pk: Szabó Attila honvéd tisztjelölt, csapattagok: Varga Máté honvéd tisztjelölt, Szilágyi Balázs honvéd tisztjelölt, Tallér Tamás honvéd tisztjelölt.

II. helyezést ért el a Tüzér Szakirány 4. hallgatói csapata, Pk: Kerék Adrián honvéd tisztjelölt, csapattagok: Kapocsi Márton honvéd tisztjelölt, Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt.

III. helyezést ért el a Tüzér Szakirány 3. hallgatói csapata, Pk: Békefi Balázs honvéd tisztjelölt, csapattagok: Miklósi Katalin honvéd tisztjelölt, Hekeli József honvéd tisztjelölt.

IV. helyezést ért el a Tüzér Szakirány 2. hallgatói csapata, Pk: Vajda Dávid honvéd tisztjelölt, csapattagok: Schvanner László honvéd tisztjelölt, Gerencsér Gergely honvéd tisztjelölt.

A tüzérlövésszaki verseny az eredmények ismertetésével zárult, ahol Dr. Szabó Tibor alezredes oklevelet adott át a részt vevő csapatok parancsnokainak. Ezt követően Török Miklós ny. vezérőrnagy méltatta a vetélkedést és zárta le a XI. Tüzérlövésszaki versenyt. A helyezésekért járó emlékplakettek és a Tüzérlövésszaki Kupa átadása a 2015.12.16-án megtartandó „Szent Borbála” rendezvényen kerül sor.


Magyar Gergely százados


Győri csapatgyakorlaton a tisztjelöltek

Csapatgyakorlatra érkeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar harmad- és negyedéves, légvédelmi rakéta szakos  hallgatói a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredhez. Természetesen mindkét évfolyam tisztjelöltjei számára kiemelt jelentőséggel bír a jövőbeli alakulatuknál töltendő képzés, ám a fiatalabbaknak még különlegesebb a lehetőség, ugyanis ők most találkoznak először testközelből a fegyvernemmel.

Tovább (http://raketaezred.hu) ...


Páncéltörő rakéta felkészítésen a honvéd tisztjelöltek

  • Páncéltörő rakéta felkészítésen a honvéd tisztjelöltek - 3
  • Páncéltörő rakéta felkészítésen a honvéd tisztjelöltek - 1
  • Páncéltörő rakéta felkészítésen a honvéd tisztjelöltek - 2
 • Előző
 • Következő

Idén november 16. és 18. között került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai vezető alapszakos, tüzér szakirányon tanuló negyedéves honvéd tisztjelöltek (9 fő) oktatására páncéltörő rakéta ismeretekből a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár tatai laktanyájában.

A honvéd tisztjelölteket a Műveleti Támogató Tanszék egyik oktatója, Magyar Gergely százados kísérte el az elméleti és gyakorlati foglalkozásokból is álló kihelyezésre. A felkészítést a 36. Páncéltörő Rakétaosztály kijelölt állománya tartotta.

Az első napon a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok ismertetésén túl a hangsúly a BRDM-2 9P148 típusú páncéltörő rakétaindító komplexum főbb technikai adatainak megismerésén volt. A délutáni órákban kettő fős váltásokkal elkezdődött a szimulátoros rakétaindítás végrehajtása is.

Kedden már telephelyen, a technikai eszközök közvetlen közelében, illetve belsejében folytatódott a szükséges kezelői tudnivalók elsajátítása: többek között az eszköz menethelyzetből harchelyzetbe tétele, a rakéták málházása, az irányzás végrehajtása. A foglalkozás után lehetőség volt megtekinteni az éppen a laktanyában települt amerikai század tűztámogató harcjárművét (M7 Bradley Fire Support Vehicle) is.

Az utolsó napi foglalkozásokon a kezelői feladatok begyakorlása zajlott, valamint a rakétakomplexumhoz és az indítóállványokhoz rendszeresített rakéták (9M111, 9M111M-2 Fagot, 9M113 Konkursz) műszeres vizsgálatának lépéseiről, illetve a technikai eszközök karbantartásának fontosságáról szóló előadást lehetett hallani. A foglalkozások közötti szünetben lehetőség adódott közelebbről megismerni egy SZNÁR-10 rádiólokátor állomást is.

Összességében elmondható, hogy a kihelyezésen számos új, ugyanakkor nélkülözhetetlen ismeretet szereztek a negyedéves tüzér honvéd tisztjelöltek, emellett mindegyikük sikeresen teljesítette a szimulátoros rakéta indítási követelményeket is.


Vajda Dávid Péter htj.