SzűkítésKiválasztott Címke

december

Minden Címke 209


Jelenleg 9 bejegyzés található december cimkével

Emlékezés hőseinkre Karácsony Havában

  • szugyi zoltan
  • gyakorlat
 • Előző
 • Következő

Ennek az évnek a nyarán, László napon már huszonötödik alkalommal gyűlt össze egy kis csapat Letkésen, hogy megemlékezzen a Szent László hadosztály itt harcolt és elesett katonáiról. Ezek a meghitt kis ünnepségek segítenek megőrizni hajdanvolt elődeink emlékét, akik konok elszántsággal küzdöttek a félelmetes túlerejű szovjet csapatokkal szemben.

Karácsony a szeretet és a béke ünnepe. De 1944 decembere véres és könyörtelen harcokat hozott a hónapok óta Magyarország területén harcoló honvédeknek.

A Budapestért vívott gigantikus csata során a szovjet Vörös Hadsereg 2. Ukrán Frontja december elején azt a feladatot kapta, hogy északi irányból kezdje meg Budapest bekerítését és ennek során foglalják el az Ipolyságot. Ez a sikeres művelet az Ipoly, majd a Garam folyókon való átkelés után lehetőséget adott volna egy Nyitra főirányban történő előretörésre és egy Pozsony felé mért csapás előkészítésére is. A hadművelet fő erejét a 7. gárdahadsereg és a 6. gárda-harckocsi hadsereg képezte, melyek december 20-án egy merész támadással Léváig törtek előre elfoglalva az Ipolyságot. Ezzel együtt a szovjet gépesített erők birtokba vették Szobot, Márianosztrát és Letkést is, sőt Helembánál már hídfőt is foglaltak az Ipoly jobb partján.

A váratlan és kemény támadás a német Dél Hadseregcsoport kettévágásával fenyegetett, ezért mindent meg kellett tenni a szovjet siker megakadályozására. A német hadvezetés kétségbeejtő helyzetbe került. Erőiket meg kellett osztani az északról támadó 2. Ukrán Front, és a Margit-vonal Balaton és Dél-Buda közti szakaszát fenyegető 3. Ukrán Front erői között.

A kényszer hatására a Margit-vonalból kivonták a 3., a 6. és a 8. páncéloshadosztályok zömét, és ezek mintegy 128 páncélossal ellentámadást indítottak az előretörő szovjet erők megállítására.

A német offenzíva nyomán elkeseredett páncélos csata alakult ki az Ipoly folyón túli területen, melyben mindkét fél nagy veszteségeket szenvedett, de a szovjet erőfölény meghátrálásra kényszerítette a német-magyar erőket. A német hadsereget ekkor már nagyban „gyötörte” az a tény, hogy egy-egy korlátozott művelethez elegendő harcjárművet tudtak összeszedni, de a kísérő gyalogságban, a háború ebben a szakaszában már mindig hiányt szenvedtek. Ezért került sor ebben a támadásban a Szent László hadosztály bevetésére is.

A Szent László hadosztályt a mai napig egy sajátos nimbusz lengi körül, és ugyanakkor sok félreértés is. 1944. október 12-én elrendelt felállításával egy elit hadosztálynak szánták, amely végül két zászlóaljas ezredekből állt fel. Fő erejét a 1. ejtőernyős ezred, a 2. gránátos ezred és a 3. repülő lövészezred adta. A 3. ezred különös elnevezést az eredményezte, hogy ide kerület a légierő gép nélkül maradt hajózó és földi személyzete. A hadosztály rendelkezett még egy felderítőosztállyal, hadosztály közvetlen tüzérséggel és híradózászlóaljjal, valamint utászzászlóaljjal. A hadosztály harcedzett állományát, az ejtőernyősöket és a tüzéreket, már a hadosztályuk kötelékén kívül hamar harcba küldték. Az ejtőernyősök Isaszegnél, Kéthelynél, Csepelen és Fóton nagyszerűen küzdöttek a Vörös Hadsereg ellen, a tüzérek Isaszegnél és Tápiószentgyörgynél bizonyították bátorságukat. A hadosztály együttes bevetésére az Ipolyságból támadó szovjet erők feltartóztatására indított hadművelet adott alkalmat. Eljött a dicsőség és rettenet hete – harc a legyőzhetetlen ellenség ellen. A hadosztály egységeit sebtében szedték össze aktuális bevetési helyeikről, így a II. ejtőernyős zászlóaljat Fótról dobták át az Ipoly bal partján fekvő Letkésre, ahová december 19-én érkeztek meg. Feladatuk a helység elfoglalása és az átkelő biztosítása volt, hogy a folyó bal partján rekedt német-magyar erők vissza tudjanak vonulni a bekerítés elöl. Az Ipolyszalka felől Letkésre vonuló ejtőernyősök meglepve tapasztalták, hogy a szovjet előőrsök már bent vannak Letkésen és az él már a hídon van! A zászlóaljparancsnok,Sanna Henrik főhadnagy azonnal elrendelte a menetből történő ellentámadást, ami úgy megzavarta a szovjet csapatokat, hogy vesztség nélkül sikerült még a települést is visszafoglalni.

A Letkést elfoglaló ejtőernyősöknek, majd az utánuk, a leváltásukra beérkező repülőlövész-ezred I. zászlóaljának következő feladata az volt, hogy tartsák a községet és a hídfőállást.

A részenként beérkező hadosztály védelmi vonala Nagybörzsönytől a Duna vonaláig húzódott észak-déli irányban. Ezen belül fő feladata végül is a letkési hídfő kimélyítése lett, hogy ezzel biztosítsák a német LVII. páncélos hadtest elvonulását. A magyar csapatok a Letkéstől 2-3 kilométernyi távolságban lévő uralgó pontokon megvetették a lábukat egy kiterjedt hídfőt létre hozva. A kezdeti sikerek után ez véres elhárító harcokat eredményezett a túlerejű szovjet csapatok ellen. A rendkívül heves összecsapások – melyek gyakran kézitusába torkolltak – folyamatosan folytak a hídfő minden szakaszán. A szovjet csapatok mindent megtettek a magyar térnyerés felszámolására, amire a „Szent Lászlósok” legtöbbször ellenlökéssel feleltek.

A Vörös Hadsereg anyagi-technikai fölénye folyamatosan szorította vissza a magyarokat, akik nem tudták pótolni a veszteségeiket, amíg ez a szovjet oldalon nem okozott ekkora problémát.

A Letkés körüli harcok fő súlya a repülőlövészeket terhelte, akiknek I. zászlóalja december 24-re elveszítette tisztjei 80, legénységének 70 százalékát! Az elkeseredetten védekező repülőlövészek végül is Szentestén, éjfél körül adták fel a letkési hídfőt a híd felrobbantásával.

A védelmi vonal többi szakaszán sem volt jobb a helyzet.A szovjetek folyamatos nyomás alatt tartották a magyar védvonalat. Különösen vad és hullámzó harc alakult ki Helemba birtoklásáért, melyben a gránátos ezred II. zászlóalja nagyon kitüntette magát. A szovjet fölény végül 25-én kiszorította a gránátosokat Helembáról, akik az attól keletre lévő Garamkövesdre vonultak és 27-ig elszántan védték az itt lévő hidat.

A Szent László hadosztály leharcolt alakulatai innét főként az Ipoly, még magyar kézen lévő vonalának védelmét kapták feladatul, de a folyamatos szovjet támadások miatt már 25-én általános visszavonulást kellett elrendelni.

A hadosztály roncsai harcolva vonultak vissza a Garam felé, hogy azon átkelve annak jobb partján megkapaszkodjanak. A szovjet előretörés olyan gyors volt, hogy 27-én a visszavonulókat néha megelőzték, ezzel teljesen be is kerítették őket.

A harcolva visszavonulás végleg megpecsételte a Szent László hadosztály itt harcoló katonáinak sorsát. A két folyót elválasztó pár kilométeres sávon a hadosztály gyakorlatilag felmorzsolódott és csak töredékei érték el a Garam jobb partját.

A Szent László hadosztály az Ipoly mintegy 12 kilométeres szakaszának védelmét kapta feladatul a német vezetéstől, hogy biztosítsák a visszavonulást. A nem teljes harcértékű hadosztály a legmesszebbmenőkig teljesítette a parancsot, gyakorlatilag a megsemmisülésig.

Talán a legnagyobb elismerést a fogságba esett Sanna Henriket kihallgató szovjet őrnagy nyilvánította ki, aki amikor meg tudta, hogy kivel áll szemben megütötte a magyar tisztet, majd ezt kiabálta neki: „Három hadosztályunkat tartotta fel egy hétig a nyomorult zászlóaljával!” Ezután kezet nyújtott Sannának és gratulált neki...

A karácsony szent ünnepe 1944-ben egybeesett a magyar vitézség és bátorság legszebb megnyilvánulásainak a harctéren. Emlékezzünk hát rájuk a nagy elődökre, akik végsőkig kitartottak a parancs mellett, óriási veszteséget szenvedve és örök dicsőséget szerezve.

A hadosztály parancsnoka, Szügyi Zoltán ezredes december 22-én intézkedésében így szólította meg katonáit: „… Kemény súlyos lesz a harc, mely ránk vár, de fogainkat összeszorítva védjük elkeseredetten minden talpalatnyi földet, hogy majdan nyugodt lelkiismerettel nézhessünk gyermekeink szemébe, akik számonkérik tőlünk Hazánkat. Ezt a Hazát eleink ezer éven át megvédték, mi sem lehetünk eleinknél hitványabbak.”

Visszatekintve, a Szent László hadosztály katonáinak nyugodt lehet a lelkiismerete. Méltók voltak legnagyobb eleikhez, saját tetteikkel szereztek örök jogot a magyar katona hősök panteonjába. Legenda született 1944 karácsonyán.


A NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja 2013. december 04-én időközi választást írt ki

A NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja 2013. december 04-én időközi választást írt ki, amely alapján a 2013. december 16-án tartott jelölőgyűlésen az alábbi oktatókat jelölték (jelöltek névjegyzéke):


 
I.      választási csoport (egyetemi tanárok/docensek és főiskolai tanárok docensek): Dr. Lakatos Péter és Kocsiné Fábián Margit


II.    választási csoport (adjunktusok, tanársegédek, gyakorlati oktatók és szakoktatók): Gávay György Viktor és  Dr. Taksás Balázs

 

A választásra 2013.12.19-én 9 és 13 óra között nem a Bolyai Teremben, hanem az "A" épület IV. emelet 401. tárgyalóban kerül sor.


Austerlitzi tanulmányút

  • Austerlitzi tanulmányút 30
  • Austerlitzi tanulmányút 48
  • Austerlitzi tanulmányút 49
  • Austerlitzi tanulmányút 47
  • Austerlitzi tanulmányút 46
  • Austerlitzi tanulmányút 44
  • Austerlitzi tanulmányút 45
  • Austerlitzi tanulmányút 43
  • Austerlitzi tanulmányút 42
  • Austerlitzi tanulmányút 40
  • Austerlitzi tanulmányút 41
  • Austerlitzi tanulmányút 39
  • Austerlitzi tanulmányút 38
  • Austerlitzi tanulmányút 37
  • Austerlitzi tanulmányút 36
  • Austerlitzi tanulmányút 35
  • Austerlitzi tanulmányút 32
  • Austerlitzi tanulmányút 33
  • Austerlitzi tanulmányút 34
  • Austerlitzi tanulmányút 31
  • Austerlitzi tanulmányút 28
  • Austerlitzi tanulmányút 29
  • Austerlitzi tanulmányút 8
  • Austerlitzi tanulmányút 27
  • Austerlitzi tanulmányút 26
  • Austerlitzi tanulmányút 24
  • Austerlitzi tanulmányút 25
  • Austerlitzi tanulmányút 23
  • Austerlitzi tanulmányút 22
  • Austerlitzi tanulmányút 20
  • Austerlitzi tanulmányút 21
  • Austerlitzi tanulmányút 18
  • Austerlitzi tanulmányút 19
  • Austerlitzi tanulmányút 16
  • Austerlitzi tanulmányút 17
  • Austerlitzi tanulmányút 15
  • Austerlitzi tanulmányút 14
  • Austerlitzi tanulmányút 12
  • Austerlitzi tanulmányút 50
  • Austerlitzi tanulmányút 13
  • Austerlitzi tanulmányút 3
  • Austerlitzi tanulmányút 51
  • Austerlitzi tanulmányút 4
  • Austerlitzi tanulmányút 5
  • Austerlitzi tanulmányút 7
  • Austerlitzi tanulmányút 9
  • Austerlitzi tanulmányút 1
  • Austerlitzi tanulmányút 10
  • Austerlitzi tanulmányút 11
  • Austerlitzi tanulmányút 6
  • Austerlitzi tanulmányút 2
 • Előző
 • Következő

1805. december másodikán volt a világtörténelem egyik legemlékezetesebb csatája, amely megváltoztatta Európa politikai térképét, hiszen megszűnt a közel ezeréves Német-római Birodalom. A mai Csehországban levő Slavkov u Brna (történelmi nevén Austerlitz) környékén Bonaparte Napóleon legnagyobb győzelmét aratta az osztrák–orosz szövetséges haderővel szemben. A csatában, az osztrák hadsereg kötelékében két székely határőr gyalogezred is részt vett, amelyek a csata kezdetén azt a feladatot kapták, hogy Telnice faluból verjék ki a francia seregeket, és tartsák meg a falut, amíg nem érkeznek oda az osztrákok.

Csoportunk november 29-én érkezett meg Brnoba (Brünn), ahol megtekintettük a Špilberk várat. A 13. század közepe táján létrehozott királyi vár a 14. században morva őrgrófok székhelye volt, később pedig az Osztrák-Magyar Monarchia legszigorúbb börtöneként szolgáló hatalmas barokk erőd és laktanya lett. Kazinczy Ferencet is ide zárták be a Martinovics-féle összeesküvés miatt 1795 őszén. Itt raboskodtak az 1848-1849 forradalom és szabadságharc résztvevői is. A csoport a kazamatákban láthatta az embertelen körülményeket felidéző kiállítást.

Brno belvárosában ellátogattunk a 13. századi, gótikus stílusban épült a Szent Jakab templomba, később pedig a Szent Péter és Pál katedrálisba. A Petrov-dombon álló katedrális eredetileg román bazilikának készült a 11. században, kétszáz évvel később gótikus részekkel egészítették ki, az évszázadok során pedig barokkosították, végül a 20. század elején visszaalakították gótikus formájára.

Az utazás másnapján bejártuk az austerlitzi csatatér egyes pontjait. A Pratzenbergi magaslaton található emlékműnél meghallgattuk Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes úr előadásában az austerlitzi csata történetét. A történelmi hadi játékot megelőzően Slavkov u Brna (Austerlitz) városában tettünk sétát, és beszereztük a vásárfiát. A csatajáték során, amelyet a helyi hagyományőrző egyesületek és a helyi önkormányzatok szerveztek, pontos képet kaptunk a korabeli harcászatról, és rengeteg fotót készítettünk a különböző nemzetek katonáiról.

Az esti órákban František Kroutil, Telnice község polgármestere és a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke, és Lelovics Pál, a Brünni Magyar Polgári Egyesület elnöke társaságában megemlékeztünk az austerlitzi csatában elhunyt több mint 1500 székely katonáról. Csoportunk Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes úr vezetésével a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karát képviselte. A két kopjafa (A 2006-ban felállított kopjafa mellett áll a 2011-ben felavatott emlékoszlop, amely Kövér György gidófalvi fafaragó művész munkája.) megkoszorúzása után a község vendégül látott minket egy vacsorára.

A tanulmányi út utolsó napján megálltunk Olmützben (Olomouc, archaikus magyar nevén Alamóc). (A város 1641-ig Morvaország királyi fővárosa volt. A századokon át tartó versengés Brno és Olmütz között Morvaország fővárosának címéért 1782-ben dőlt el végleg. II. József császár Brnonak ítélte az elsőséget.) A főtéren található a hatszáz éves Városháza és a 15. századi az olmützi orloj (óra). A város épületei tükrözik a német kultúra jegyeit. Az olmützi Szentháromság oszlop 1740. óta díszíti a város főterét. Az emlékmű az 1714 és 1716 közötti Morvaországban pusztító pestisjárványt követően készült. Az olmützi érseki palota előtt, ahol 1848. december 2-án Ferenc Józsefet császárrá kiáltották, Csikány Tamás ezredes úr mesélt a város történelmi jelentőségéről. (Az uralkodó 1849. március 4-én írta alá az olmützi alkotmányt, amely szétdarabolta a Magyar Királyság területét, egyes részek közvetlen Habsburg-irányítása alá kerültek. Az alkotmány az uralkodónak jogot adott arra, hogy parlament nélkül kormányozzon.)

A városnézés során elsétáltunk a Szent Vencel katedrálishoz, amelyet még 1104-ben kezdett építtetni az olmützi tartományi fejedelem, Svatopluk, és később fia, Vencel folytatta. A katedrálist az 1265-ös tűzvész után teljesen átépítették, ekkor kapta a gótikus stílusjegyeket. Itt kiáltotta ki a cseh és morva nemesség egy része Mátyás királyt cseh királlyá 1469-ben. A székesegyházban nyugszik III. Vencel cseh és magyar király. A tanulmányút a barokk stílusú Havas Boldogasszony templom megtekintése után ért véget, és felejthetetlen élményekkel gazdagodva hazatértünk Budapestre.

Ezúton szeretnénk megköszönni Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes úrnak, hogy lehetővé tette számunkra a tanulmányi úton való részvételt. A beszámolóhoz mellékelt fotókat Merész Márton készítette.Vizinger Diána


2013-as felderítő harcászati záró gyakorlat „A TÚLÉLÉS”

  • Hol lehet a bázis
  • Bázis
  • Elkészült bázis
  • Rejtettfigyelőben
  • Járőr pihen
  • Készül a bázis
  • Pihenőben
 • Előző
 • Következő

2013. november 25 – 29 között volt szerencsém részt venni a III. –IV. éves felderítő honvéd tisztjelöltek felderítő harcászati záró gyakorlatán, amit csak úgy neveznek: „ A túlélés”.

Alsóbb évesként nem tudtam elképzelni miről is szól egy ilyen gyakorlat, csak a felsőbb évesektől kaptunk némi információt, de most már a saját „bőrömön” éreztem valójában.

Az előző évekhez képest annyival kerültünk nehezebb helyzetbe, hogy új helyszínre került a gyakorlat, így a felsőbb éveseknek sem volt még tapasztalatuk és helyismeretűk az adott területről.

November 25.-én reggel 08:00-kor indultunk az egyetem parkolójából, ahonnan Iklad község határán tették ki a csapatot. Innen biztosított gyalogmenetet hajtottunk végre Püspökszilágy bázisra, az ott kijelölt működési körlet határáig. A menet igen keménynek bizonyult, mivel a szintkülönbség nagy volt, továbbá a hátizsákunk sem volt könnyű, mert egy hétre elegendő felszerelést kellett magunkkal vinnünk. Ez magába foglalta az elegendő meleg öltözetet, a menedék és rejtett figyelő kiépítéséhez szükséges eszközöket, valamint minden egyéb olyan felszerelést, melynek hasznát vehettük a gyakorlat hetén.

Amikor megérkeztünk a várakozási körletbe két 8 fős csapatra váltunk szét és megközelítettük a számunkra kijelölt működési körleteket. Fáradtak voltunk, de azonnal megkezdtük a bázis és a rejtett figyelő helyének felderítését, majd nekiláttunk azokat kiépíteni, mert gyorsan sötétedett. A „földmunkálatokkal” egyidejűleg megkezdődött a földalatti bázis biztosításának megszervezése, a járőrök felállítása, illetve az ügynökkel való kapcsolat helyének felderítése is.

A rejtett figyelőből az ellenség kiképzési területén lévő „vegyi üzemet” és az azt körülvevő objektumokat, gyakoróhelyeket kellett megfigyelnünk, hiszen a Pilisi Szabadság Mozgalom harcosainak felkészítése folyt ezen a területen. A folyamatos „jelzést” a területen tartózkodó mintegy 100 főnyi „ellenséges személy” biztosította, akik lövészetet, harcászati foglalkozásokat hajtottak végre a gyakorló- és lőtér területén.

 Az időjárás kegyes volt hozzánk, mivel olykor sütött a nap és jelentősebb csapadék sem volt, viszont cserébe az éjszakák nagyon hidegek és szelesek voltak, néha a hőmérő higanyszála mínusz 08 fokot is mutatott, ami a gyakorlati hő érzésben mínusz 12-15 foknak felelt meg. Ilyen alkalommal jobb volt járőrözni, mint a rejtett figyelőből megfigyelni az PSZM tevékenységét.

A hivatásos tanári állomány - (Dr. Forray László alez.; Holndonner Hermann alez.; Német Tamás szds.; Csengeri János hdgy.) - a gyakorlat teljes ideje alatt naponta 6-8 váratlan alkalommal, éjjel/nappal ellenőrizte a csoportok feladatainak az elvárásoknak megfelelő szintű végrehajtását, illetve felhívta a figyelmünket a néha még előforduló hiányosságok kijavításának helyes módszereire.

Az erőtartalékainkat igen csak lemerítő gyakorlat végéhez közeledve a csütörtöki napon a két felderítő csoportunkat parancsra összevontuk és közösen megterveztünk, egy a péntek hajnalban (11. 29) végrehajtandó lesállás mozzanatait az általun a hét folyamán beazonosított JPEL személyek ellen.

A felderítő csoport parancsnoka kiadta számunkra harcparancsát, majd ezt követően elhagytuk a megindulási bázisunkat és megkezdtük éjszakai tevékenységünket a lesállás sikeres kivitelezéséhez. A feladatot hajnalban 05:00 órakor hajtottunk végre, amely során több fontos célpontot kellett kiiktatnunk tűzcsapással, rárohanással. Az eredményes végrehajtást követően megkezdtük a lesállás helyének átvizsgálását fontos adatok, okmányok, vegyi fegyver után kutatva.  Majd a meghatározott helyen újjászerveződtünk és biztosított menetet hajtottunk végre teljes felszereléssel a kiemelési pontra, ahol füsttel jelezve a helikopternek megtörtént a csoportunk kiemelése.

Kijelenthetem, hogy a nehéz körülmények ellenére eredményesen végrehajtottuk az elöljáró harcparancsában számunkra meghatározott feladatainkat. Szerintünk a harcászati záró gyakorlatnak a felderítő honvéd tisztjelöltek közösségére nézve összekovácsoló ereje volt.


Szűcs András III. évf. felderítő honvéd tisztjelölt


A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat

  • Tábori tüzérek 6
  • Tábori tüzérek 5
  • Tábori tüzérek 1
  • Tábori tüzérek 2
  • Tábori tüzérek 3
  • Tábori tüzérek 7
  • Tábori tüzérek 4
 • Előző
 • Következő

A NKE HHK tábori tüzérei 2013-ben is a hagyományoknak megfelelően ünnepelték a Szent-Borbála emlékének szentelt fegyvernemi rendezvénysorozatukat. A rendezvénysorozat nyitó napja 2013. 12. 03-án az NKE szoborparkjában lévő Szent-Borbála szobornál kezdődött. A „Borbála Napok” ünnepi szónoka prof. Dr. Csikány Tamás ezredes a Hadtörténelmi és Filozófia Tanszék tanszékvezetője volt. Ezután Dr. Szabó Tibor alezredes a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője ismertette a rendezvénysorozat főbb eseményeit. A megemlékezés a Borbála szobor megkoszorúzásával fejeződött be, ahol a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nevében Boldizsár Gábor ezredes dékán, prof. Dr. Csikány Tamás ezredes és Szabó Tibor alezredes koszorúzott. A Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület részéről Szabó Zoltán ny. alezredes elnök, Török Miklós ny. vezérőrnagy és Kalina Pál ny. alezredes helyezték el a koszorút az emlékmű talapzatán. A rendezvény jó hangulatú nyugdíjas találkozóval zárult, amelyen a tüzér és felderítő szakirány oktatói, a tüzér honvéd tisztjelöltek, illetve a felderítő és tüzér tanszék volt oktatói vettek részt. A nyitónapi eseményt jelenlétével megtisztelte Erdélyi Lajos dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Személyzeti csoportfőnöke is.

Ebben az évben a tábori tüzérek központi fegyvernemi rendezvényüket 12. 04-én Tatán, az MH 25. Klapka György Lövészdandár laktanyájában ünnepelték. A központi rendezvényt az MH 25. KGY Lövészdandár 101. tüzérosztály, a 36. páncéltörő rakétaosztály parancsnokai és a NKE HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszékének oktatói szervezték. Az ünnepi állománygyűlést és az azt követő rendezvényeket jelenlétével megtisztelte Dr. Benkő Tibor vezérezredes a HVK vezérkari főnök, Fucsku Sándor vezérőrnagy az MH ÖHP parancsnoka, Erdélyi Lajos dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Személyzeti csoportfőnöke is. A rendezvényen részt vett Horváth Gábor dandártábornok az MH Altiszti Akadémia parancsnoka, Kun Szabó István dandártábornok, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka is. Az NKE HHK képviseletében a KVKI intézet igazgatója, Dr habil Horváth Tibor mk. ezredes jelent meg.

Az ünneplő tüzéreket dr. Benkő Tibor vezérezredes köszöntötte. Ezt követően miniszteri, HVK vezérkarfőnöki, az MH ÖHP parancsnoki elismerések átadása következett. Számunkra külön öröm, hogy eddig végzett munkája alapján Magyar Gergely százados, a tüzér szakirány gyakorlati oktatója a Haza szolgálatáért bronz fokozatát érdemelte ki.  

 Az „Év tüzére” szakmai díjat, Pintér József Úr, a Pintér Művek igazgatója által adományozott, sorszámozott Szent Borbála-kisplasztikát 2013-ban Kása István alezredes a 101. ágyútarackos tüzérosztály parancsnoka érdemelte ki. A tüzér oktatók javaslatára a Jó Magyar Tüzérekért Alapítvány kuratóriuma Andóczi-Balogh Ádám főhadnagy részére „kiváló tüzér oktató” elismerést és pénzjutalmat ítélt meg.  

A Ludovika Akadémián alapított Borbála-kard másolatát, az Új Borbála-kardot Czipó Dávid negyedéves tüzér honvéd tisztjelölt vehette át Dr. Szabó Tibor alezredestől, a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetőjétől és Imre Jenő ny. ezredestől, a Jó Magyar Tüzérekért Alapítvány kuratóriumának elnökétől. A tüzér oktatók javaslatára, több évtizedes kiváló oktató munkájának elismeréseként a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője és Imre Jenő ny. ezredes kuratóriumi elnök a Borbála kard másolatát adta át Dr. Mlinárik László ny. alezredesnek.

Ezt követően a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője ajándéktárgyakat adott át a tüzér honvéd tisztjelöltek képzését támogató szervezetek parancsnokainak, tiszt-és tiszthelyetteseinek, valamint a tanulásban élenjáró IV. és III. éves honvéd tisztjelölteknek.

Az állománygyűlés következő színfoltjaként a 2013.10.29-30. között, az MH BHK Várpalotai Szimulációs és Gyakorló Központjában levezetett IX. Tüzérlövésszaki Verseny ünnepélyes eredményhirdetésére került sor. A helyezetteknek az ajándéktárgyakat és elismeréseket Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a szponzor HM EI Zrt. képviseletében Kálmán Ferenc ny. dandártábornok, míg az Izsák Dezső emlékére alapított Jó Magyar Tüzérekért alapítvány nevében Imre Jenő ny. ezredes adták át.

A tüzérnapi rendezvényen első alkalommal mutatták be az egykori Magyar Királyi 12. Honvéd tábori tüzérosztály restaurált csapatzászlaját. A zászlót a tolnai állomáshelyű tüzérosztály 1942. március 25-én kapta meg, majd – a háború végén – Ausztriába, végül, az ’50-es évek elején, az Egyesült Államokba került. A zászlót 2006 végén hozta vissza Magyarországra Dr. Kocsis Sándor, az ohioi nemzeti Gárda ny. ezredese, amit későbbi anyagi támogatásának köszönhetően az idei tüzérnapra sikerült szakszerűen restaurálni. A zászlót Dr. Szabó Tibor alezredes, a NKE MTT tanszékvezetője vette át megőrzésre, és a lobogó elfoglalhatta méltó helyét a tanszék tüzér ereklyéi között. A zászló megőrzéséért, hazaszállításáért és a helyreállításában nyújtott segítségért köszönetünket fejezzük ki Dr. Kocsis Sándornak, az ohaioi nemzeti gárda ny. ezredesének, Terézhalmy Géza m .kir. főhadnagynak és Konicsák Győző úrnak.

A központi ünnepség ezután a dandár telephelyén a tiszteletbeli tüzérek és a III. éves tüzér honvéd tisztjelöltek tüzérré avatással folytatódott. A rendezvényt Dr. Szabó Tibor alezredes, tanszékvezető nyitotta meg. Köszönetet mondott Kása István alezredesnek a 101. tüzérosztály és Szentes Gábor alezredesnek a 36. páncéltörő rakétaosztály parancsnokának a rendezvény gondos előkészítéséért. A telephelyen kiállított D-20-as ágyútarackok, Konkursz irányított páncéltörő komplexumok és 82 mm-es aknavetők növelték az esemény ünnepélyességét. A tápióbicskei tüzér hagyományőrzők 3 fontos lövegükkel régóta színesítik a tüzéravatás szertartását. Az ünnepélyességet tovább növelték a MATASZ hagyományőrző tagozat tüzérei, akik Jásdi Balázs hagyományőrző tüzérfőhadnagy vezetésével, a 76 mm-es ZISZ-3 típusjelű hadosztályágyúval vettek részt a tüzéravatáson.

Az avatás megkezdésére Dr. Benkő Tibor vezérezredes és Sándor Zsolt dandártábornok, mint házigazda és tiszteletbeli tüzér által leadott ágyúlövés adta meg a jelet. A következő lövést Török Miklós ny. vezérőrnagy a HM volt tüzérfőnöke és Kálmán Ferenc ny. dandártábornok. a Szárazföldi Parancsnokság volt tüzérfőnöke adták le.

Ebben az évben a fegyvernem támogatása elismeréseképpen az NKE tüzérei Vokla János alezredest az MH Bakony Harckiképző Központ parancsnokhelyettesét, az MH 25. KGY LDD tüzérei pedig Szentes Gábor alezredest avatták tiszteletbeli tüzérré. A tiszteletbeli tüzérekre az ágyú elsütését követően az avatómester, Dr. Szabó Tibor alezredes és Kása István alezredes töltőfával elvégzett, és Dr. Szabó Tibor alezredes Borbála díszkarddal végrehajtott szertartása várt, majd az eseményt a díszes avatótálon kínált speciális tüzérszabvány alapján kifőzött pálinka elfogyasztása zárta.

Ezt követően a III. éves honvéd tisztjelöltek tüzérré avatása következett, ahol Andóczi Balogh Ádám András főhadnagy tanulócsoport-vezető töltőfával elvégzett és Czipó Dávid honvéd tisztjelölt Borbála díszkarddal végrehajtott szertartása zárt. A központi ünnepség a laktanya étkezdéjében megtartott állófogadással zárult, ahol Sándor Zsolt dandártábornok, a házigazda alakulat parancsnoka mondott pohárköszöntőt.

Az NKE Műveleti Támogató Tanszék Tüzér szakirányának képviselői 2013.12.07-én részt vesznek a Mátyás templomban megtartandó, Szent Borbála tiszteletére celebrált ünnepi misén is. A szakirányt Andóczi-Balogh Ádám András főhadnagy és a Borbála kard viselője, Czipó Dávid honvéd tisztjelölt vesznek részt.  


Magyar Gergely százados


Az FVKT-23 tanfolyam főtisztjei az Országos Rendőr-főkapitányságon

  • FVKT-23 1
  • FVKT-23 2
  • FVKT-23 4
  • FVKT-23 3
  • img 7155
 • Előző
 • Következő

Az FVKT-23 tanfolyam főtisztjei az Országos Rendőr-főkapitányságon

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam vezetője, hallgatói és mentorai 2013. december 3-án Dr. Univ. Dsupin Ottó rendőr ezredes, országos rendőr főkapitányi főtanácsadó  szervezésében az Országos Rendőr főkapitányságon a rendőrség vezetésével és irányításával ismerkedett meg. A csoportot Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, rendészeti főigazgató, országos rendőrfőkapitány-helyettes fogadta. A vezérőrnagy úr előadásában kifejtette, hogy kiemelt jelentőségű a rendőrség számára ez a találkozó. A fegyveres szerveknek feladataik eredményes és racionális végrehajtása érdekében együtt kell működniük.

A hallgatók az interaktív előadások során megismerték a biztonsági rendszer, rendőri szervezetek felépítését, a humánszolgálati tevékenységét, a hazánkat érintő migrációs folyamatok hatásait, kezelésének folyamatát.

A csapatszolgálati erők rendszerének, szervezetének, feladatainak bemutatása során ismertetésre került a naponként jelentkező, a rendőri szolgálattal összefüggő, embert próbáló feladatrendszer.

Bemutatásra kerültek a Rendőrség, az Országos Katasztrófavédelem és az Országos Mentő Szolgálat kijelölt szervezeteinek riasztása és irányítása érdekében 2014-től bevezetésre kerülő új központi hívásfogadó és területi irányítási rendszer fontosabb részei, elemei. A rendszer bevezetését követően a központi riasztás irányításban lévő szervezetek és személyek jelentős mértékben csökken. A rendszer lehetőséget biztosít a területen lévő erők jobb feladatelosztására és bevetés centralizált irányítására, vezetésére. A korszerű híradó és informatikai eszközök felhasználásával kialakított rendszer adatai alapján az irányítók folyamatosan kontrolálják a szolgálatban lévők mozgását, tevékenységét.

A rendezvényre meghívottak megismerték az ORFK és a BRFK műveleti központját, rövid betekintést nyertek az ott folyó munkába.

A nap zárásakor Dr. Halmosi r. vezérőrnagy úr a csoportban a látogatás során felmerült kérdésekre adott választ. Megköszönte a rendőrség iránt megnyilvánuló érdeklődést.

A tanfolyam hallgatói már korábban megismerkedtek a nemzetbiztonsági szolgálatok és katasztrófavédelmi szervek, szervezetek munkájával.

A tanfolyam szervezői által kiválóan felépített és az információk egymásra épülő képzési rendszerében a hallgatók a közeljövőben látogatást tesznek a Készenléti Rendőrségnél és a Terrorelhárító Központnál.


Hivatásrendek találkozása

  • Hivatásrendek találkozása 6
  • Hivatásrendek találkozása 4
  • Hivatásrendek találkozása 5
  • Hivatásrendek találkozása 1
  • Hivatásrendek találkozása 2
  • Hivatásrendek találkozása 3
  • Hivatásrendek találkozása 7
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, Dr. Boldizsár Gábor ezredes úr Szent Flórián képpel ajándékozta meg a Katasztrófavédelmi Intézetet, melyet Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. vezérőrnagy, egyetemi tanár, intézetigazgatóval együttesen helyeztek el az Intézetnél.

Dékán úr a találkozás alkalmával felelevenítette Szent Flórián életútját és hivatását, valamint kifejezte tiszteletét a tűzoltó hivatást választók felé.  A találkozás végén viszonzásképpen a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója tűzoltó készüléket ajándékozott a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar részére.  Mindkét vezető reményét fejezte ki a hivatásrendek közötti kapcsolat szakmai együttműködésében.


Felhívás Bolyai János Matematika Versenyre

Felhívás Bolyai János Matematika Versenyre

Bolyai János születésének 211. évfordulója alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Logisztikai Intézet, Természettudományi Tanszék matematika versenyt rendez az egyetem karain tanulmányokat folytató hallgatók számára. Bővebben...

ONLINE NEVEZÉS
  • Bólyai matematika verseny

Felhívás Bolyai Kupa Párbajtőrvívó Versenyre

Felhívás Bolyai Kupa Párbajtőrvívó Versenyre

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem SE Tiszti Vívóklub szervezésében 2013. december 11-én Párbajtőr Vívótorna kerül lebonyolításra Bolyai János születésének 211. évfordulója alkalmából, amelyre várjuk a versenyzők jelentkezését. Bővebben...
 
 
  • Bólyai vívókupa