Szűkítés


Kategóriák


Kiválasztott Címke

műveleti archív hírek

Minden Címke 201


Jelenleg 17 bejegyzés található műveleti archív hírek cimkével

A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat

A tábori tüzérek 2012-ben is a hagyományoknak megfelel?en ünnepelték a Szt. Borbála emlékének szentelt fegyvernemi rendezvénysorozatukat. Ebben az évben a tábori tüzérek központi fegyvernemi rendezvényüket december 04-én Budapesten, a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus-on ünnepelték.

A központi ünnepség a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dísztermében, ünnepi állománygyűléssel kezdődött, amelyen megjelentek a HVK HDM Csoportfőnökség, az ÖHP és az MH alakulatainak képviselői, a fegyvernem több volt tüzérfőnöke, a NKE képviseletében Dr. Kovács Gábor rendőr ezredes, az NKE oktatási rektorhelyettese.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Sándor Zsolt dandártábornok, az MH 25. Klapka György Lövészdandár parancsnoka is, aki együtt ünnepelt alakulata tüzéreivel. Az állománygyűlésen prof. Dr. Szendy István ezredes a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatási dékánhelyettese köszöntötte a tüzér fegyvernemi napon megjelent vendégeket. Dr. Benkő Tibor vezérezredesnek, a HM Honvéd Vezérkar főnökének a tábori és a légvédelmi tüzér fegyvernem alkalmából írt köszöntőjét Gulyás Géza alezredes olvasta fel.A „Borbála Napok” ünnepi szónoka Dr. Csikány Tamás ezredes a Hadtörténelmi és Filozófia Tanszék tanszékvezetője volt.

Ezt követően az „Év tüzére” szakmai díjat Pintér József úr, a Pintér Művek igazgatója által adományozott, sorszámozott Szent Borbála-kisplasztikát 2012-ben Dr. Furján Attila ny. alezredes a NKE HHK MTT oktatója érdemelte ki. A Ludovika Akadémián alapított Borbála-kard másolatát, az Új Borbála-kardot 11 évvel ezelőtt adták át először a legkiválóbban teljesített IV. éves tüzérhallgatónak. Az ez évi ünnepségen e kardot Györe-Szűcs Miklós negyedéves tüzér honvédtiszt-jelölt vehette át Dr. Szabó Tibor alezredestől, a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetőjétől és Imre Jenő ny. ezredestől, a „Jó Magyar Tüzérekért” alapítvány kuratóriumának elnökétől, aki a kard átadásaután a „Kiváló tüzér oktató” címet adományozta Dr. Szabó Tibor alezredesnek.

Az ünnepi állománygyűlésen a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője ajándéktárgyakat adott át a főiskolai szintű tüzérképzésben kiemelkedő segítséget nyújtó katonai szervezetek képviselőinek, illetve az NKE oktatóinak, a tüzér szakirány hallgatóinak. Ezt követően a 2012.11.19-21. között, az MH BHK Várpalotai Szimulációs és Gyakorló Központjában levezetett VIII. Tüzérlövésszaki Verseny ünnepélyes eredményhirdetésére került sor. A helyezetteknek az ajándéktárgyakat és elismeréseket a főszponzor HM EI Zrt. képviseletében Kálmán Ferenc ny. dandártábornok, míg az Izsák Dezső emlékére alapított „Jó Magyar Tüzérekért”alapítvány nevében Dr. Mlinárik László ny. alezredes, az alapítvány titkára adták át.

A központi ünnepség ezután a laktanya alakulóterén a tiszteletbeli tüzérek és a III. éves tüzér tisztjelöltek tüzérré avatással folytatódott. A rendezvényt Dr. Szabó Tibor alezredes, tanszékvezető nyitotta meg. Az alakulótéren kiállított D-20-as ágyútarackok mellett az ünnepélyességet tovább növelték a MATASZ hagyományőrző tagozat tüzérei, akik Jásdi Balázs hagyományőrző tüzérfőhadnagy vezetésével, 2 darab Zisz-3-s 76 mm ágyúval vettek részt.

Ebben az évben a fegyvernem támogatása elismeréseképpen Dr. Kovács Gábor rendőr ezredest, Molnár Zsolt ezredest az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokát avatták tiszteletbeli tüzérré. A tiszteletbeli tüzérekre az ágyú „elsütését” követően az avatómester, Dr. Szabó Tibor alezredes töltőfával elvégzett, Borbála díszkarddal végrehajtott szertartása várt, majd az eseményt a díszes avatótálon kínált speciális tüzérszabvány alapján kifőzött pálinka elfogyasztása zárta. Ezt követően a III. éves honvéd tisztjelöltek tüzérré avatása következett, ahol Magyar Gergely százados, tanulócsoport-vezető töltőfával elvégzett.

A megemlékezés a Borbála szobor megkoszorúzásával folytatódott, ahol a NKE képviseletében Dr. Kovács Gábor rendőr ezredes, a HHK képviseletében Prof. Dr. Szendy István ezredes és Dr. Szabó Tibor alezredes koszorúzott. A Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület részéről Békési Zoltán ny. ezredes, Tóth Gábor ny. ezredes és Bartók Sándor ny. alezredes helyezte el a koszorút az emlékmű talapzatán.

A III. éves tisztjelöltek ünnepélyes tüzér esküjére a Borbála szobornál került sor, majd itt avatták őket tüzérré a „Borbála karddal”. Koszorúzás után ünnepi ebéddel várták a meghívottakat a laktanya étkezdéjében, ahol a hagyományos tüzér ebédet szolgálták fel: babgulyást és pogácsát.

A rendezvény jó hangulatú nyugdíjas találkozóval zárult, amelyen a tüzér és felderítő szakirány oktatói, a tüzér honvédtiszt-jelöltek, illetve a felderítő és tüzér tanszék volt oktatói vettek részt.

Az NKE Műveleti Támogató Tanszék Tüzér szakirányának tüzérei a rendezvénysorozatot a 2012.12.08-án a Mátyás templomban megtartandó, Szent Borbála tiszteletére celebrált ünnepi misén, illetve a Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületében lévő, a világháborúkban elesettek emlékére elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával zárják. A koszorúzáson a tüzér szakirány képviseletében Magyar Gergely százados, Andóczi-Balogh Ádám főhadnagy, Györe-Szűcs Miklós honvédtiszt-jelölt vesznek részt.

  • p1030825
  • p1030844
  • p1030847
  • p1030860
  • p1030868
  • p1030895
  • p1030915
  • p1030934
  • p1030938
  • p1030951
  • p1030962
  • p1030986
  • p1030992
 • Előző
 • Következő

Tüzérek télen

A tüzérség, éjjel nappal, minden időjárási körülmény között, állandóan bevetésre kész!

Duna állj! Tűzcsapás! Tűz! Alma QH 2011, Barack QH 2012 számú célra tölts! Hangzott el a tűzparancs a tanulmányi félév utolsó harcszolgálati foglalkozásán. Ez a tűzparancs és ennek a végrehajtása összesűríti mindazt az ismerethalmazt, amelyet a harmadéves tüzér honvédtisztjelöltek az elmúlt négy hónap során magukba szívhattak. Ugyanakkor a negyedévfolyam megmutathatta azt, hogy ők már komplex ismeretekkel, jártasságokkal rendelkeznek a tüzérség rendszerének működtetéséből.

2012. 12. 13-án a harmad és negyed éves tüzér honvéd-tisztjelöltek közös harcszolgálat gyakorlaton vettek részt Csobánka bázis gyakorlóterén, ahol elsajátíthatták a tüzér ütegek tűzelőállásainak elfoglalását és a tűzfeladatok megszervezésének, végrehajtásának feladatait. Mind a két állomány betekintést nyert a tüzérosztály harcrendbe történő szétbontakozásának, tűzrendszere megszervezésének és a tűzfeladatok osztálykötelékben történő végrehajtásának feladataiba.  Harmad éves tisztjelöltek elsősorban lövegparancsnoki, irányzói feladatokban, míg a fels?bb évesek a szakaszparancsnoki és a tűzvezető pontokon parancsnoki beosztásokban gyakoroltak.

8 óra 00 perc, megérkezett az állomány a bázis területére, egy rövid eligazítás után, mindenki belépett a gyakorló beosztásának megfelelő szerepkörébe és átvette a feladatát. Nem kellett sokat várni az első nagyobb kihívásra, ugyanis ezen a reggelen -9 C°-ot mértek a bázison, amely körülmény miatt, a réteges öltözet ellenére is úgy éreztük, hogy nagyon hideg van. Nagyobb problémának tartottuk, hogy a gyakorlat során használt lövegek alkatrészei is befagytak az alacsony hőmérséklet következtében és keményen meg kellet küzdeni a löveg működtetésével. A kihívás pozitív hozadéka volt, hogy ez a helyzet remek lehetőséget biztosított tapasztalatszerzésre, milyen is a tüzérek munkája szélsőséges időjárás esetén. Legfőbb tapasztalat az volt, hogy a rendszer minden körülmények között működtetethető, azonban mint leendő parancsnokoknak, ilyen időjárási körülmények között a beosztott állományra nagyobb figyelmet kell fordítani.

A következő mozzanatban felkészültünk a harcrendbe történő szétbontakozásra. A feladatunk az osztály két ütege számára előkészített tüzelőállások elfoglalása volt, amelyeket már december 05.-én tüzérbemérő foglalkozáson el?készítettünk. A negyedéves parancsnokok utasításai alapján felkapcsoltuk a lövegeket a vontatóra, majd megkezdtük a harcrendbe történő előrevonást és tüzelőállások elfoglalását.

A tüzelőállásba történt kiérkezés után az első tiszti járőr számára, a vezérlövegek helyén a szakaszparancsnokok megtartották az eligazítást, feljegyeztük a szükséges információkat, majd elrendelték a tüzelőállásokba való behajtást. A tüzelőállásba történő behajtásnál fontos szerepük van a lövegparancsnokoknak, ugyanis a vontatókat úgy kell bevezetni a lövegállásokba, hogy a löveg irányzéka az előre kitűzött bemérő karó fölé, a löveg csöve pedig minél pontosabban az alapirány irányába kerüljön. A tüzelőállás előkészítése során ezekkel, a karókkal jelzett pontokról alapszögmérő-állásokat határoztunk meg különböző kisegítő célokra.

Miután a behajtás megtörtént, a lövegek tűzkésszé tétele következett. A tűzkésszé tétel az előírt biztonsági rendszabályok - az időjárás miatt - fokozott betartásával történt. A következő munkafázisban – vezérlöveg alapirányba tájolása, lövegek párhuzamosítása – mindenkinek pontosan, precízen kellett dolgozni azért, hogy a tüzérségi tűzzel szemben támasztott pontossági követelmény teljesítéséhez ezen a területen is hozzájáruljunk. Az üteg legkisebb átlőhetőség irányzéka megállapítása után elértük a tűzkészséget, amit a parancsnokunk azonnal jelentett. Ettől a pillanattól kezdve készen álltunk a tűzvezető pontról kapott tűzparancsok végrehajtására. A kicsit nehézkes kezdés után, mindenki egyre magabiztosabban, lelkesebben igazi tüzérhez méltóan, pontosan végezte feladatát.

10 óra magasságában, mintha imáink meghallgatásra találtak volna, az időjárás egyre javult a levegő felmelegedett, néha még a napot is lehetett látni és a köd is elszállt. Ezt úgy értékeltük, hogy a jóisten szereti a tüzéreket és ilyen szép idővel ajándékoz meg bennünket. A h?mérséklettel párhuzamosan a precizitásunk is növekedett, egyre pontosabban és gyorsabban végeztük el a ránk szabott feladatokat. Mi harmad évesek rendszeresen váltottuk egymást a különböző beosztásokban, így mindenki elsajátíthatta a lövegparancsnok, illetve az irányzó tevékenységét. A foglalkozás során nagy gyakorlati tapasztalatra tehettünk szert, komoly jártasságokat szereztünk az okmányok vezetésében az összehangolt precíz munkavégzésben. 

Amikor a lövegnél végrehajtottuk a saját feladatainkat, akkor kihasználtuk az alkalmat, és figyeltük a felsőbb éves társainkat is. „Ellestük” tőlük miként dolgoztak parancsnoki szerepkörben és mikor, mit, miért tettek.

A végrehajtott tűzfeladatok után precíz elszámolás következett a lőszerfelhasználásról és parancsot kaptunk az állásváltásra. Ez tevékenység a tüzelőállás elhagyását illetve az anyagok, fegyverzet eredeti helyzetbe történő visszaállítását foglalta magába.

A foglalkozás után a tisztjelöltek egyöntetű véleménye, hogy a két évfolyam között nagyon jó volt az összhang, és a hideg ellenére, a munkaorientáltsághoz a jókedv is párosult, ugyanis megint új tapasztalatokat szerezhettünk. Nagyon fontos lehetőség volt számunkra az, hogy szétbontakozva láthattuk a „tüzérosztályt” a tüzelőállás-körletében. Láttuk a tüzérosztály-, az üteg tűzvezető pontok és a tűzszakaszok, lövegek helyét, szerepét a tűzvezetés rendszerében. 

Bár még csak ifjú tüzérek vagyunk, és csak négy hónapja tanuljuk a tüzér tudományokat, de már most látjuk, hogy az ismeretek komplex rendszerét kell elsajátítanunk ahhoz, hogy jó tüzér parancsnokok lehessünk. Látva oktatóink hatalmas szakmai tudását, nagyon sokat kell még tanulnunk, de az ilyen fajta gyakorlatok mindig motivációt adnak nekünk arra, hogy éppen milyen hiányosságokat kell pótolnunk, vagy megerősítenek abban, mik azok amiket  már jól csinálunk. Továbbra is várni fogjuk a tüzér gyakorlatokat, hogy minél több szakmai tapasztalatot gyűjthessünk, és magabiztosak lehessünk, hiszen nemsokára mi is tisztek leszünk, és parancsnokként kell majd állnunk a gyakorlótéren.

Baglyos Péter, 3. éves tüzér honvéd-tisztjelölt
2012. december


Az MH szintű VIII. Tüzérlövésszaki Verseny eseményei

A Tüzér fegyvernem tagjai a múltban és a jelenben is egyik legfontosabb feladatuknak érezték a szakmai felkészültségük magas szinten tartását és továbbfejlesztését. A korábbi tüzér egységek (magasabb egységek), alegységek életében mindig jelentős esemény volt egy- egy ilyen verseny megrendezése vagy azon való részvétel, ami a szakmai kihíváson túl egyfajta bemutatója is volt a fegyvernem feladatainak és tevékenységének. A ZMNE KLHTK Műveleti Támogató Tanszék oktatói állománya 2005-ben elhatározta - akkor még tanszék szinten-, hogy felújítja a tüzérlövésszaki versenyek gyakorlatát. 2006-tól kezdve a megmérettetés már országos szintűvé vált, a tavalyi versenyen már 18 csapat képviseltette magát.

A teljes tudósítást itt olvashatod!....


Tudománynapi hallgatói konferencia

„Van valami varázslatos a tudományban. A tények csekély befektetéséből a feltevések bőséges profitja árad vissza ránk.” Mark Twain szavainak szellemében, egyetemünk minden lehetőséget megad a hallgatóknak, melyek kapcsán lehetőségük nyílik a tudomány világát megismerni. Ebben az évben is megrendezésre került a közszolgálati tanulmányokat folytató hallgatók számára az immár hagyománnyá váló „Hallgatók a tudomány szolgálatában” diákkonferencia. A Műveleti Támogató Tanszék munkatársai tevékeny résztvevői voltak a rendezvénynek, melyet a Nemzeti Közszolgálati EgyetemHadtudományi és Honvédtisztképző Kar Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztályával, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesülettelés a „Biztonságunk érdekében” Oktatási és Tanácsadó Tudományos Egyesülettel együttműködve szervezett.

A teljes tudósítást itt olvashatod!....


A stég már kinn a vízből

Műszaki szakos tisztjelöltek gyakorlatoztak Balatonkenesén

Néhány évvel ezelőtt a zord téli időjárás tönkretette az állandó stéget a balatonkenesei Honvédüdülőben. Akkor az illetékesek úgy döntöttek: mobil stéggel helyettesítik a régit, amelyet minden tavasszal összeszerelve beraknak a vízbe és minden ősszel szétszerelve pedig kiveszik onnan. Ez a feladat természetesen idén is a műszaki szakon tanuló tisztjelöltekre várt.

Tovább ... (www.honvedelem.hu)


Oktatói mobilitás program Csehországban

2012. június 4-7. között az Erasmus oktatói mobilitási program keretében a csehországi Brnóban található a Cseh Védelmi Egyetemen (Defence University) Siposné prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes a Katonai Vezetőképző Intézet Műveleti Támogató Tanszék Katonaföldrajzi és Tereptan Szakcsoport egyetemi tanára tartott tanórákat, a katonaföldrajz és meteorológia szakos mesterképzésben tanuló katonáknak és civil hallgatóknak. Emellett lehetősége nyílt a Katonaföldrajz és Meteorológiai Tanszék tevékenységének megismerésére.

A Katonaföldrajz és Meteorológia Tanszék alap, mester és doktori képzésben geográfus és meteorológus szakemberek képzését folytatja. A végzett szakemberek a Cseh Fegyveres Erők Földrajzi és Hidrometeorológiai Szolgálatánál és a polgári életben geográfus és meteorológus szakemberként dolgoznak.

A konferenciára közel kétszáz fő regisztrált és 12 szekcióban volt lehet?ség az eszmecserére.

A Tanszék az egyetem más szakjai képzési programjaiban szakmai alapozó tantárgyak oktatásával (katonaföldrajz, térképészet, katonai tereptan, fegyveres erők földrajzi és meteorológiai biztosítása, térinformatika, meteorológia) vesz részt.

Emellett a Földrajzi és Hidrometeorológia Hivatal szakmai igényeit és elvárásait figyelembe véve számos szakmai előmeneteli, át- és továbbképző tanfolyamot szerveznek. Ezek az alábbiak: Irányzatok a geoinformatikában, térinformatikai hírszerzés, műhold és légifelvétel alapú információgyűjtés, trendek a GNSS-ben (Global Navigation Satellite System), meteorológiai támogatás.

A látogatás ideje alatt Kecskeméthy Klára ezredes találkozott  Dr. Jaroslav Pr?cha mk. ezredessel, az egyetem nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettesével, akivel 2003-2006 között a NATO Védelmi Akadémián együtt dolgozott.

Az Erasmus program új lendületet hozott, egyúttal kiváló lehetőséget biztosít a kialakult szakmai és tudományos együttműködés további erősítésére. Az oktatói mobilitás során jó és hasznos ismeretet oszthatunk meg egymással és vehetünk át.

Az Erasmus látogatásról készült tudósítás megtalálható a Cseh Védelmi Egyetem honlapján.


„Nyári küzdelem”

A „Szakmai (üzemi) gyakorlat” tantárgy kihelyezett elméleti és gyakorlati foglakozásait a már megszokottak szerint az Ócsai Kiképzőbázison hajtották végre a katonai vezetői szakon tanuló I-II-III. évfolyamú honvéd tisztjelöltek.

2012.05.29- 2012.06.08. Ócsa

A gyakorló szakasz és rajparancsnoki állomány javarészt a felderítő szakon tanuló tisztjelöltek közül került ki. De ezen felül a századtörzsben megtalálható volt a többi fegyvernem képviselője is.

Elsősorban a parancsnoki munkát emelném ki, a legtöbbet ebből tanulhattuk, mivel ez volt az első gyakorlat, amin ilyen szerepkörben tevékenykedhettünk. Betekintést nyertünk a tervezés és szervezés folyamatába, illetve az állomány vezetésének gyakorlatába.

A szakaszparancsnoki állomány megismerkedett a tisztjelöltek mindennapos problémáival és ezek orvoslásának nehézségeivel. Személyesen vezették az állományt, tervezték a század időbeosztását a századparancsnok iránymutatása alapján.

A fegyelem megtartása is az ő vezetésükkel valósult meg. Megtanulták, hogyan kell szorosan együttműködni a rajparancsnokaikkal és általuk vezetni az állományt.

Többek közt - véleményem szerint - a béketámogató műveletek terén is komoly gyakorlati ismereteket szereztünk és gyakoroltuk a már elsajátított tudást. A harcparancs kiadása a terepasztal felhasználásával is teljesen új volt a harmadéves tisztjelöltek számára, ezáltal ebből is sokat tanulhattunk, mivel nem csináltunk még ehhez hasonló tevékenységet a gyakorlatban.

A törzsbe beosztott állomány átláthatta egy nagyobb, komplex gyakorlat tervezésének és szervezésének folyamatát, valamint a századparancsnok és helyettese által irányítva a hadműveleti beosztott állomány, a század béke és harcvezetését. A harcparancsok kidolgozása is komoly feladat volt a gyakorló parancsnokok számára és sokat tanulhatott ebből a tevékenységből.

Negatívumként emelném ki, hogy nem volt egyszerű a tisztjelölteknél fellépő kezdeti „negatív morál, hozzáállás” átvészelése és annak megfordítása, de a gyakorlat előrehaladtával ezt a problémát is ki tudtuk küszöbölni. Sikerült motiválni az állományt és rávenni őket a normális végrehajtásra. Ennek következtében a század beosztott állománya is sokat tanulhatott a gyakorlaton.

Szerző: Budaházi Zoltán

III. évf. felderítő htj.


Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, Debrecen 2012

A 2011.05.24-25-én megrendezett konferencián a Katonaföldrajzi és Tereptan Szakcsoport oktatója, Szilágyi Gábor hdgy. vett részt és tartott előadást a térinformatikai adatinfrastruktúra, adatgazdálkodás szekcióban, A térinformatika szerepe a katonai Geoinformációs támogatás rendszerében címmel. Az esemény a szakmai kapcsolatok mélyítésén túl kiváló alkalmat szolgáltatott arra is, hogy a térinformatika felhasználásának katonai vonatkozásait, speciális igényeit ismerhessék meg a résztvevők és alkalmazásfejlesztők.

Az el?adás anyaga a konferencia szakmai kötetében megtekinthető:

http://geogis.detek.unideb.hu/TKonferencia/2012/Terinfo_kotet%202012.pdf


A gyakorlat lefolyása során nagy hangsúlyt kapott a század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoport figyelőpontján a tevékenység, felderítés, illetve a figyelőpont rejtett megközelítése és elfoglalása. Továbbá a kihelyezés során volt lehet?ség a tüzér üteg tűzvezető pontján való tevékenység és a lövegek mellett az irányzói és löveg- illetve szakaszparancsnoki feladatok gyakorlására.

A hétfői gyakorló, ismétlő foglalkozások végrehajtása után, kedden a harmadéves honvédtiszt-jelöltek lépésről-lépésre gyakorolták be a figyelőpont elfoglalásának mozzanatait. Felderítő csoportparancsnoki, tűztámogató-tiszthelyettesi, valamint tűzmegfigyelő beosztásokban tevékenykedve hajtották végre a feladat vételét követően a figyelőpont harcszerű megközelítését és elfoglalását, majd alkalmazva eddig megszerzett ismereteiket, álláspontjuk helyzetének meghatározása után felkészültek a felderítés megszervezésére, célok előremetszésének végrehajtására. Mindeközben negyedéves társaik az irányított páncéltörő rakéták kezelésével kapcsolatos ismereteiket frissítették fel, valamint gyakorlati fogásokat is végrehajtottak.

Szerdai napon került sor a csütörtöki komplex gyakorlati nap előkészítésére. Ennek során két negyedéves honvédtiszt-jelölt parancsnoksága alatt két tüzelőállás-felderítő csoport került kialakításra, melyek a nap folyamán két váltó tüzelőállást készítettek elő. Ezt a megszerzett felderítési adatok okmányolása követte, majd a délután folyamán a helyzetmegítélés, valamint az ütegparancsnok harcparancsának ismertetésére került sor. Csütörtökön a már említett foglalkozásokra építve komplex gyakorlati feladatot hajtottak végre a honvédtiszt-jelöltek. Az egyik csoport előkészített figyelőpontot foglalt, s a felderítés megszervezése után megkezdte a célok előremetszését. Egy másik csoport a tűzvezető ponton a beérkező tűzparancsok feldolgozását követően határozta meg az üteg számára végrehajtandó tűzfeladatokat. A harmadik csoport a tűzlépcső szerepében tüzelőállást foglalt, és felkészült az érkező tűzfeladatok végrehajtására. Minden feladat pontosan illeszkedett a megadott harcászati helyzethez, így a délelőtt folyamán védelmi harctevékenység, majd délután ellenlökés tüzérségi támogatásának feladatai kerültek begyakorlásra. A feladatok végrehajtásához nagy segítséget nyújtottak a 25. KGYLDD. 101. ágyútarackos tüzérosztályának katonái is.

Pénteken a gyakorlat zárásaként ismertető elméleti foglalkozásokon vettek részt a tisztjelöltek, s fáradtan, de a közelgő éleslövészetre várva érkeztek vissza a Ludovika Zászlóaljhoz.

A kihelyezés során a gyakorlati feladatok végrehajtása hasznosnak bizonyult az elméleti tudás elmélyítése érdekében.

Turi Barnabás htj. és Varga Ádám htj. Fotók: Györe-Szűcs Miklós htj.Tüzérek a Tavaszi Lendület 2012 gyakorlaton

Április 16-20. között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai vezet?i szakon tanuló honvéd tisztjelöltjei részt vettek a „Tavaszi Lendület 2012” elnevezésű komplex összfegyvernemi gyakorlaton. A hét során a felkészítő foglalkozások után a hallgatóknak lehetőségük nyílt a támadás és védelem harctevékenységek összfegyvernemi keretek között történő megszervezésére és végrehajtására. A gyakorlaton a századparancsnoki és törzs feladatokat a 4. éves, a szakasz és rajparancsnoki feladatokat zömében 3. éves honvéd tisztjelöltek látták el, míg az alsóbb évfolyamosok a századok állományába beosztott lövész katonaként játszott elengedhetetlen szerepet.

A tüzér szakirányon tanulók a gyakorlat kezdetén kikülönítve tevékenykedtek, majd a szakismereteikkel integrálódtak a törzs és vezetési munkába. Kedd délelőtt a 4. évfolyamos tüzérek, mint foglalkozásvezetők az alsóbb évesek ismereteit gyarapították a század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoport tevékenységének bemutatásával. Ugyanezen a napon délután, míg a gyakorlaton résztvevő állomány zöme azimut menetet hajtott végre, a 3.- 4. éves tüzérek elvégezték a tüzér harcrendi elemek (figyelőpontok, D20-as ágyútarack és 82 milliméteres aknavető tüzelőállások) bemérését.

A szerdai napon ízelítőt kaptunk egy igazi harctevékenység előkészítésének feladataiból. A 4. évfolyamosok a század vezetésének feladatait gyakorolták, valamint végrehajtották a fegyvernemekkel és szakcsapattal történő együttműködés megszervezését. Ez idő alatt, mint ahogy azt az alegységek a valóságban is végrehajtanák, az alacsonyabb évfolyamos tisztjelöltek raj és szakaszkötelékben begyakorolták a csütörtökre tervezett harci mozzanatokat. A tüzér tisztjelöltek parancsnoki beosztásuknak megfelelően végrehajtották a harcrendi elemek előkészítését, majd elkészítették a szükséges tűztámogatási okmányokat. A délután folyamán a századtörzs felkészült a védő illetve támadó fél parancsnok elhatározásának kiadására, a század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoport parancsnoka és a felderítő összekötő tiszt javaslatot tett a harctevékenység támogatására, majd hosszas, hajnalig tartó egyeztetés és tervezés után másnap reggel sor került a századparancsnok harcparancsának ismertetésére.

A csütörtöki komplex végrehajtás két – „térfélcserével” egybekötött – begyakorlással indult, amelyen a honvéd tisztjelöltek egybefüggően, ellenfél ellen hajthatták végre a hét során egyenként begyakorolt mozzanatokat. Ezt követte a délután folyamán az éles végrehajtás, melyet az egyetemünk oktatási rektor helyettese és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar elöljárói is megszemlélték.

A kihelyezésen részt vevő állomány tagjai a gyakorlat ideje alatt – ahogyan Magyar István alezredes úr a gyakorlat értékelése során fogalmazott – „honvéd tisztjelöltből katonává értek”, ahol nem csak szaktudásukat, de hozzáállásukat is fejlesztették. A hét tapasztalatai, a leendő parancsnokok számára felbecsülhetetlenek, hiszen a törzsmunka során belekóstolhattunk a többi szakirány képviselőivel való együttműködésbe és annak nehézségeibe, beleláthattunk a másik fegyvernem tevékenységébe, belehelyezhettük magunkat a harctevékenység előkészítésének rendszerébe, valamint nem csekély ízelítőt kaptunk a tábori élet, megszervezéséből és irányításából is. Nekünk tisztjelölteknek rendkívül fontos – a katonává, parancsnokká válás fontos területe – az ilyen jellegű foglalkozások mind gyakoribb végrehajtása.

Feke Zsófia htj.


Tavaszi Lendület 2011 – Tüzér szemmel

„Végre megtört a jég!”  Mondogattuk a Tavaszi Lendület gyakorlat első napjain. Hiszen 22 év óta most először, április 11 – 15. között, egy összfegyvernemi gyakorlat során működtek együtt a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar tüzér, lövész, felderítő és harckocsizó honvéd tisztjelöltjei. A gyakorlat tárgya a Szakmai gyakorlat 2-es blokk ismeretanyagának gyakorlása volt, ahol a tisztjelölteknek alkalma volt – igaz meglehetősen csökkentett erőkkel – védelmi és a támadó harctevékenységek komplex összfegyvernemi keretek közötti végrehajtására.

Az 1. és 2. évfolyam hallgatói beosztott lövész katonaként, mint végrehajtó állomány, a 3. és 4. évfolyam pedig raj- és szakaszparancsnoki beosztásokban tevékenykedtek és gyakorolták azokat a feladatokat, amelyek majd leendő csapatéveik alatt várnak rájuk.


A teljes tudósítást itt olvashatod...


A „Téli Roham 2011” Gyakorlat

Tüzértisztjelölt szemmel

A Téli Roham 2011 a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar szervezésében zajlott le, immár nem csak a harmad-negyed éves tisztjelöltek vettek részt, hanem mind a négy évfolyam részvételével. A gyakorlat során a gyakorlatot vezető állomány, majd minden szintű feladatot a kijelölt parancsnokokra bízott. Ez számunkra egyben nagy önállóságot jelentett, másrészről még nagyobb felelősség hárult ránk.

Az első kiképzési napon tantermi előadásokban volt részünk, mely a felderítő, esetleg lövész tisztjelölteknek ismétlést jelenthetett. Ezen a napon tudhattuk meg, hogy kijelölt parancsnokaink pontosan kik is lesznek, illetve ismerhettük meg a héten végrehajtandó feladatokat, foglalkozásokat. A századparancsnoki beosztást negyed éves felderítő tisztjelöltek, míg szakaszparancsnoki beosztásokat a legjobb eredményeket elért harmad éves felderítők látták el....

A teljes tudósítást itt olvashatod...


Tüzér nemzetközi tudományos konferencia a Nemzetvédelmi Egyetemen

A ZMNE KLHTK Tüzér Tanszék oktatói állománya és az MHTT Tüzér Szakosztálya által szervezett, „Merre tovább magyar tüzérség? című nemzetközi tudományos konferencia 2011.02. 03-án, a ZMNE dísztermében került megtartásra. A konferencia fővédnöki szerepét Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a HM HVK vezérkar főnöke vállalta fel. A tudományos rendezvényen 4 magyar nyelvű, két német és egy angol nyelvű előadás hangzott el. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Dr. Deák János ny. vezérezredes, a ZMNE miniszteri biztosa, Huszár János dandártábornok, az MH ÖHP szárazföldi haderőnem főnöke és Dr. habil. Ujj András ezredes a ZMNE tudományos rektor helyettese.

A konferencián megjelenő 110 fős hallgatóságot Dr. Felházi Sándor mk. ezredes, a KLHT dékánja, egyben a konferencia levezető elnöke köszöntötte, majd bevezető előadásában szólt a konferencia időszerűségéről, a NATO stratégiai felülvizsgálat eredményeiről, a feladatok változásairól és azok hatásairól a magyar haderő részére...

A teljes tudósítást itt olvashatod...


A tábori tüzérek hagyományosan megünnepelték fegyvernemi napjukat

A tábori tüzérek 2010-ben is a hagyományoknak megfelelően ünnepelték a Szent Borbála emlékének szentelt fegyvernemi rendezvénysorozatukat. A rendezvénysorozat nyitó napja 2010. 12. 01-én a ZMNE szoborparkjában lévő Szent-Borbála szobornál kezdődött. Dr. Felházi Sándor mk. ezredes, a KLHTK dékánja köszöntötte a „Borbála ünnep” nyitónapján megjelent vendégeket. Ezután Dr. Szabó Tibor alezredes, a KLHTK Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője ismertette a rendezvénysorozat főbb eseményeit. A megemlékezés a Borbála szobor megkoszorúzásával fejeződött be, ahol a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar és a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület képviselői helyezték el koszorúikat az emlékmű talapzatán.

Ebben az évben a tábori tüzérek központi fegyvernemi rendezvényüket 12. 03-án ismét Tatán, az MH 25. Klapka György Lövészdandár laktanyájában ünnepelték. A központi rendezvényt a Lövészdandár Harci Támogató Zászlóaljának parancsnokai és a ZMNE KLHTK Műveleti Támogató Tanszékének tüzér oktatói szervezték. Az ünnepi állománygyűlésén jelen volt Dr. Deák János ny. vezérezredes, a ZMNE miniszteri biztosa, a fegyvernem több volt tüzérfőnöke, a ZMNE képviseletében Dr. habil Ujj András ezredes tudományos rektor-helyettes. Az ünnepi rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték az MH ÖHP alakulatainak tüzér képviselői és a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület tagjai is.....

A teljes tudósítást itt olvashatod...


Páncéltörő szakmai gyakorlat Tatán

2010. november 15-19. között a negyedévfolyamos tüzérhallgatók, a jóváhagyott tantervnek megfelelően, Tatán bővítették szakmai ismereteiket.

A tüzérhallgatók Dr. Furján Attila alezredes vezetésével hétfőtől kezdve a 25. Klapka György Lövészdandár Harci Támogató Zászlóalj Páncéltörő üteg eszközeivel ismerkedtek két napig. A hallgatók számára az első két napon végrehajtott gyakorlás rendkívül fontos volt, mert eddig a rendszeresített technikát csak tantermi körülmények között ismerhették meg. Ez volt az első alkalom, hogy a harci technika alkalmazásával ....

A teljes tudósítást itt olvashatod....


VI. Artifex Tüzér lövésszaki verseny 2010

A Tüzér fegyvernem tagjai a múltban és a jelenben is egyik legfontosabb feladatuknak érezték a szakmai felkészültségük magas szinten tartását és továbbfejlesztését. A korábbi tüzér egységek (magasabb egységek), alegységek életében mindig jelentős esemény volt egy-egy ilyen verseny megrendezése vagy azon való részvétel, ami a szakmai kihíváson túl egyfajta bemutatója is volt a fegyvernem feladatainak és tevékenységének. A ZMNE KLHTK Műveleti Támogató Tanszék oktatói állománya 2005-ben elhatározta - akkor még tanszék szinten -, hogy felújítja a tüzérlövésszaki versenyek gyakorlatát. 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben a megmérettetés már országos szintűvé vált, a tavalyi versenyen már 12 csapat képviseltette magát. Már hagyománynak számít az is, hogy a verseny fővédnöke tisztét Dr. Benkő Tibor altábornagy, a HM HVK vezérkar főnök vállalja el.

A teljes tudósítást itt olvashatod...


A Műveleti Támogató Tanszék tüzér hallgatóinak sikeres szakmai (üzemi) gyakorlata

A Műveleti Támogató Tanszék tüzér szakirány 3. és 4. évfolyamos tanulócsoportjai 2010. október 18-22.között az éves tanmenettervben rögzítettek alapján Szakmai (Üzemi) gyakorlaton vettek részt.
A kihelyezés első két napján a hallgatók az MH Központi Kiképző Bázis (Szentendre) 100-as lőterén gyalogsági fegyverekkel végrehajtott lövészeten vettek részt. Ennek keretében alaplőgyakorlatot hajtottak végre gépkarabéllyal, illetve szakalap lőgyakorlatot pisztollyal. A IV éves hallgatók lőeredményein meglátszott, hogy ők már többször is hajtottak végre ilyen típusú lőgyakorlatot. A kétnapos lövészet végén a tanszék hivatásos állománya is végrehajtotta a számára előírt lőgyakorlatokat.

A teljes tudósítást itt olvashatod...


Honvéd tisztjelöltek gyakorlata a várpalotai lőtéren

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem KLHTK ÖMI Tüzér Tanszékének III. és IV. évfolyamos tüzér honvéd tisztjelöltjei (16 fő) – a 2010/2011. tanulmányi év zárásaként – kéthetes tábori kihelyezésen és éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlaton vettek részt az MH Bakony Harckiképző Központ Várpalotai („Csörlőház –Baglyas –Szent-Györgyi erdő”) Gyakorló- és Lőterén.

A kihelyezés parancsnoka Dr. Szabó Tibor alezredes a Tüzér Tanszék tanszékvezetője, egyetemi docens volt. A ZMNE tüzéreivel együtt gyakoroltak a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (KPTSZI) tiszthelyettes hallgatói is. A KPTSZI hallgatóinak tevékenységét Szabó Ferenc százados irányította. A gyakorlatot az MH 25. Klapka György Lövészdandár Harci Támogató Zászlóalj állománya, Kása István alezredes zászlóaljparancsnok vezetésével szolgálta ki. A gyakorlat lőtéri támogatását és logisztikai kiszolgálását az MH Bakony Harckiképző Központ kijelölt állománya hajtotta végre.

A teljes tudósítást itt olvashatod!....