Katonai Testnevelési és Sportközpont (KTSK)

 
A KTSK a HHK dékán alárendeltségében, az oktatási dékánhelyettes szakirányításával, a KTSK vezető irányításával hajtja végre feladatait.
 
Tekintettel az egyetem alaprendeltetésére a KTSK a rektor engedélyével jogosult külső kapcsolatokat tartani.
 
A honvéd tisztjelölt hallgatók egységes katonai nevelésének megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljjal.
 
Szakmai együttműködést folytat a Magyar Honvédség testnevelés és sportszervezeteivel, a Magyar Honvédség vezető szerveinek illetékes vezetőivel, valamint a csapatokkal a fizikai képzés (felkészítés) irányairól, tapasztalatairól, feladatairól, az ezekkel kapcsolatos igényekről.
 
Szorosan együttműködik a NKE másik két karán működő testnevelési és sportközpontokkal.
 
Együttműködést alakíthat ki tudomány területeihez kapcsolódó területeken más polgári és kutatási intézményekkel.
 
Általános feladatok:
 
a) A katonai testnevelés, (katonai sport és rekreáció) tantárgy keretében a hallgatói állomány sokoldalú, speciális edzettségének fejlesztése és szinten tartása, amelynek során kiemelt figyelmet kell fordítani:
 
–        a hallgatók biológiai, fiziológiai kondicionálására és rekreálására;
 
–        az egyoldalú igénybevételből fakadó testi elváltozások megelőzésére, illetve javítására;
 
–        az életkornak megfelelő fizikai képességek  fejlesztésére, megőrzésére;
 
–        a mozgásműveltség fejlesztésére;
 
–        a testnevelés elméleti és módszertani ismeretek közlésére, tanácsadására;
 
b) A karon folyó testnevelési és sporttevékenység tervezése, szervezése, valamint az állomány speciális edzettségének fejlesztése érdekében tudományos kutatómunka végzése.
 
Részletes feladatok:
 
–        A hallgatók, a hivatásos- és közalkalmazotti állomány testnevelési és sporttevékenységének vezetése, szervezése, irányítása.
 
–        A katonai testneveléssel, fizikai képzéssel összefüggő tudományterületek alkalmazott kutatása.
 
–        A tantárgyi követelmények, szakmai feltételének biztosítása.
 
–        Együttműködve más oktatási intézményekkel, HM és HVK szervekkel a szakmai képzés végzése.
 
–        Az MH sportrendszeréből a KTSK-ra háruló feladatok végrehajtása, a versenyek szervezésének, szabályozásának korszerűsítése.
 
–        A karon működő sportegyesületekkel szoros együttműködésben kondicionáló– rekreációs tevékenység végzése.
 
–        A társintézményekkel, az MH szerveivel való folyamatos kapcsolattartás.
 
–        A szaktárgyi oktatás végzése, korszerűsítése, a képzés fejlesztésének kezdeményezése.
 
–        Az oktatással kapcsolatos számonkérés tartalmi követelményeinek, formáinak kidolgozása, ennek szervezése, folyamatos ellenőrzése.
 
–        A speciális képzés, a gyakorlati képzés, a tudományos továbbképzés.
 
–        A szaktudományi kutatás szervezése és művelése, a kutatási kapacitások, kutatási eredmények hasznosításának, valamint a hallgatók tudományos munkájának elősegítése.
 
–        A testnevelő tanárok, oktatók, tudományos kutatók szakmai fejlődésének segítése, gondoskodás a folyamatos oktatói utánpótlásról, az oktatói-kutatói követelményrendszer érvényesítése és a teljesítésükhöz szükséges feltételek megteremtése.
 
–        Folyamatosan együttműködik a kar oktatás és oktatásbiztosító szerveivel.
 
–        A rendelkezésre álló helyiségek, berendezések, eszközök, műszerek szakszerű használata, a munka-, a titok-, a baleset- és vagyonvédelmi előírások betartása.