Felvételivel, képzéssel kapcsolatos információk

TÁJÉKOZTATÁS A FELVÉTELI LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A VESZÉLYHELYZET KAPCSÁN

 

 

A felvételi anyagokat a Tudományos Ügyek Irodájában kell leadni (Ludovika Campus)!!

További információ az alábbi linken olvasható:

https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20202021

 

Így változott a képzés 2016 szeptemberétől (2+2 éves PhD képzés)

Az új felsőoktatási törvény értelmében a doktori képzés 2016 szeptemberétől átalakult. A doktori képzés elsősorban szerkezetében alakult át, ún. 2+2-es struktúrára. Ez a négy év két szakaszból áll. Az első az ún. Képzési és kutatási szakasz, a második az ún. Kutatási és disszertációs szakasz. Az első szakaszban a cél a tanulmányi kreditek teljesítése, a hagyományos értelemben vett órákon való részvétel, a kutatott téma szakirodalmi hátterének feldolgozása. Az első szakasz a komplex vizsga letételével zárul. A vizsga két részből áll, egyrészt elméleti jellegű, másrészt a kutatási téma szakirodalmi hátterének ismertetéséből, továbbá a doktorandusznak bizonyítani kell, hogy a választott témája kutatható, ehhez megfelelő előismeretekkel rendelkezik. A sikeres vizsga teljesítése után kezdődhet a képzés második szakasza, a Kutatási és disszertációs szakasz. Ennek a szakasznak a lényege a kutatásban, a disszertáció írásában történő haladás, másrészt a kapott eredményekből történő publikálás. A disszertációt legkésőbb a komplex vizsgát követő 3 éven belül kell elkészíteni és jelentkezni kell, ill. megkezdeni a fokozatszerzési eljárást. Ekkor a doktoranduszi jogviszony megszűnik és a „doktori értekezést benyújtója” kifejezés illeti a hallgatót. A doktoranduszok, ha minden követelményt teljesítenek, a negyedik év végén abszolutóriumot kapnak.

Azokra a doktoranduszokra, akik 2016 szeptembere előtt kezdték meg tanulmányaikat, a régi szabályzók vonatkoznak.

 

Kedves Felvételizők, Érdeklődők!

A formai szempontból megfelelő pályázatokat a Tudományos Ügyek Irodától megkapjuk. Ez után kerül sor a felvételi meghallgatásra az ún. habitusvizsgálatra.

A felvételi meghallgatás célja a pályázó által választott kutatási téma kidolgozására való alkalmasság eldöntése.

A felvételi meghallgatás során maximum 100 pont szerezhető, amely az alábbi területekből tevődik össze:

 • eddigi tudományos tevékenység bemutatása: (nem kötelező!!) OTDK-n elért eredmény, publikáció
 • idegennyelv-ismeret: B2 szintű (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga ALAPKÖVETELMÉNY. Plusz pont szerezhető: további alap, közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával;
 • habitusvizsgálat: melynek célja a pályázó által választott kutatási téma kidolgozására való alkalmasság eldöntése valamint az alábbi témákban való jártasság megítélése:
 1. Magyarország biztonsági környezete, globális biztonsági kihívások;
 2. A világ különböző térségeiben az elmúlt évtizedekben lezajlott és folyamatban lévő háborúk legfontosabb jellemzői;
 3. A Magyar Honvédség szervezete, feladatai;
 4. Az európai és a magyar hadtörténelem legfontosabb eseményei és szereplői (XIX-XX. század);
 5. Kiemelkedő hazai és nemzetközi hadtudományi klasszikusok és legfontosabb műveik.


KI JELENTKEZHET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁBA?

A felsőoktatási törvény értelmében felvételt nyerhet minden olyan — más felsőfokú intézményben diplomát szerzett — hallgató, akinek tudományos előélete, kutatási témája a hadtudományhoz kapcsolódik.

A hadtudományi doktori képzés az alábbi akkreditált mesterszakokra épül:

– katonai műveleti logisztikai

– védelmi igazgatási

– biztonság- és védelempolitikai

– nemzetbiztonsági

– rendészeti vezetői

– katonai vezetői

– katonai üzemeltetési

 

A FELVÉTEL ALAPKÖVETELMÉNYEI:

 • mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél;
 • legalább egy nyelvből államilag elismert középfokú komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;
 • Jelentkezni a DI-k meghirdetett témáira lehet; (lásd adott évben meghirdetett kutatási témák)

 

A DOKTORI KÉPZÉS SZERVEZETT FORMÁI:

a) teljes idejű (nappali ösztöndíjas, önköltséges).

b) részidejű (levelező önköltséges);

c) egyéni képzés (önköltséges);

 

Megengedett, képzés nélküli forma:

d) egyéni felkészülés.


A PhD fokozat megszerzésének nyelvi követelményei:

Két idegen nyelvből legalább B2 szintű (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű bizonyítvány igazolása szükséges. Egy C1 szintű (felsőfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű bizonyítvány) megléte esetén B1 szintű (alapfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű bizonyítvány) igazolása elegendő.

ÁLTALÁNOS ADATOK


A hadtudomány tudományterületi besorolása: társadalomtudományok

Tudományága: hadtudományok

A kiadott doktori fokozat megnevezése: hadtudományok (PhD) fokozatosa