Bemutatkozás

Tisztelt Látogatóink!

 

dr. Kende György.jpgA Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetőjeként köszöntöm Önöket honlapunkon!

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által 2001. szeptember 15-én benyújtott előakkreditációs pályázatot elfogadva, a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) plénuma 2002. február 22-i ülésén döntött a Katonai műszaki tudományágban újonnan létesíteni kívánt doktori iskola előakkreditációs kérelme ügyében.
A MAB 2002/2/III. számú határozata értelmében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és annak jogutód intézménye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Műszaki tudományok tudományterületen, ezen belül a Katonai műszaki tudományágban doktori képzésre, doktori fokozat odaítélésére, valamint habilitációs eljárás lefolytatására jogosult.

 

Mindezeknek megfelelően 2002 szeptemberétől a KMDI-ben megindult a doktori képzés, a doktori fokozatok odaítélése, illetve lehetőség van habilitációs eljárások lefolytatására.

 

Kutatási területeink:
1. Katonai műszaki infrastruktúra
2. Haditechnika és robotika
3. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció
4. Katonai környezetbiztonság
5. Katonai logisztika és védelemgazdaság
6. Biztonságtechnika
7. Katasztrófavédelem
8. Légiközlekedés és repülőtechnika

A KMDI fenti kutatási területei közvetlenül épülnek a kar által a MAB-nál létesítésre akkreditált MSc szakokra/szakirányokra, megvalósítva ezzel a felsőfokú — BSc > MSc > PhD — képzés teljes vertikumának tökéletes egységét.

 

A KMDI céljai, feladatai és helye a nemzetközi tudományban

Doktori iskolánk alapvető célkitűzéseit röviden az alábbi legfontosabbnak ítélhető pontokban összegezhetjük:

- PhD hallgatók magas színvonalú oktatása, azaz kutatva tanítása a védelmi szféra oktatási és kutatási elit utánpótlásaként, első helyen a katonai műszaki tudományok tudományágban tevékenykedő egyetemi szakok számára;
- kutatói elit nevelése a felhasználói, a tágabb értelemben vett piaci (rövid és hosszú távú) igények kielégítése érdekében, így különösen a katonai műszaki kutatások, a hazai és a NATO nemzetközi haditechnikai fejlesztői, szervezői és vezető üzemeltetői feladatok magas színvonalú ellátására, továbbá a védelmi szféra valamennyi, a katonai műszaki tudományok kutatási területeihez kapcsolódó „civil”, azaz nem katonai szervezetek számára;
- az iskola oktatóinak, az iskola oktatási és kutatási teljesítményének hatékony növelése, a saját új kutatási eredmények rendszeres közzététele minél rangosabb hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban, ill. konferenciákon;
- nemzetközi összehasonlításban is mérhető kutatási eredmények produkálása mind az oktatók (témavezetők), mind a PhD hallgatók által;
- műhelyépítés az elitképzés és a kiválóak sikeres kinevelése érdekében;
- az oktatás és a kutatás magas színvonalú, minőségi szervezése és irányítása, különös tekintettel a hatékonyság növelésére (mindenki számára hozzáférés biztosítása az információkhoz és az infrastruktúrához, ezek eredményesebb felhasználása, illetve kihasználtsága érdekében), a nyilvánosság megteremtésére (meghívott tagok, oktatók, opponensek, bírálók), valamint a tudományetika szigorú tiszteletben tartására.

 

A katonai műszaki tudományok helye

A doktori iskola önállóan új keletű tudományágának helyét a kapcsolódó hadtudományok és műszaki tudományok helyzetéből kiindulva, azokra alapozva határozhatjuk meg első közelítésben. Ennek megfelelően, alapvetően a hadtudományok, mint alkalmazó katonai felhasználói igényeket kielégítő, a műszaki tudományok eljárás- és eszközrendszereivel új tudományos kutatási eredményeket teremtő tudományágról beszélhetünk. Kutatási eredményei a haditechnika és a legtágabb értelemben vett védelmi szféra, (védelmi ipar, védelmi elektronika, informatika és kommunikáció, nemzetvédelem, rendvédelem, környezetbiztonság, környezetvédelem, CBRN /vegyi-, biológia-, radiológiai (piszkos bomba), és atomfegyverek/ elleni védelem és a non-proliferáció, a terrorizmus elleni küzdelem, a katasztrófavédelem, a kritikus infrastruktúra védelme, az energiabiztonság, biztonságtechnika, védelmi igazgatás) és a velük kapcsolatban lévő tudomány- és felhasználási területek modern, új eljárás- és eszközrendszereiben öltenek testet. A doktori iskola nemzetközi kapcsolatairól, hogy a külföldi egyetemi és kutatóhelyekkel, a NATO bizonyos szervezeteivel kiterjedt oktatási és kutatási együttműködésben, szoros kapcsolatrendszerben állunk.

A katonai műszaki tudományok a műszaki tudományok tudományterülethez tartozó valamennyi többi műszaki tudományágnak (így az építőmérnöki-, a villamosmérnöki-, építészmérnöki tudományok, az anyagtudományok és technológiák, a gépészeti-, a közlekedési-, a vegyészmérnöki-, az informatikai-, az agrárműszaki- és a multidiszciplináris műszaki tudományok tudományágak) speciálisan a katonai alkalmazásával kapcsolatos alap-, alkalmazott-, kísérleti fejlesztési-, technológiai-, technológia transzfer- és műszaki innovációs jellegű kutatásával foglalkozó tudományág.

A doktori iskolában a képzés és fokozatszerzés az alábbi formákban folyik:
•    szervezett képzés
   - teljes idejű nappali (állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses);
   - részidejű (levelező, költségtérítéses) képzés;
   -egyéni (költségtérítéses) képzés;
•    egyéni felkészülés (költségtérítéses, képzés nélkül).
A szervezett képzés minden formájában (nappali, levelező, egyéni) a képzés időtartama 36 hónap. (2016 év szeptemberi évfolyamoktól kezdődően 48 hónap)

A megszerzett (PhD) doktori fokozat (oklevél) birtokosa jó esélyekkel indulhat mind az állami, mind a versenyszférában a legkülönbözőbb szakterületeken magasabb vezetői, oktatói és kutatói munkakörökért folytatott versenyben.

 

Prof. Dr. Kende György
a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője