Célok és tevékenységek

A kutatóműhely elnevezése és székhelye

(1) Elnevezés: Korszerű Hadviselés és Haderő Kutatóműhely.

(2) Rövidített elnevezés: KHHKM.

(3) Székhely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Budapest Hungária krt. 9-11.

 

A kutatóműhely megalakulása, előzményei

 1. A „Korszerű hadviselés - hadtudományi kutatóműhely” (a továbbiakban Kutatóműhely) a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar keretében működő, a Kari Tanács által elfogadott, kutatóműhelyek integrálásával jött létre.
 2. Az integrációt a hatékonyabb működés, a források gazdaságosabb felhasználása, valamint a Kar tudományos kutatói tevékenységeinek összehangolása indokolta. A Kutatóműhely, deklaráltan, a 2014-ben már azonos nevű ad-hoc szervezetként működő, tudományos kutatócsoport (kutatóműhely) szellemiségét és munkáját hivatott folytatni.

 

A Kutatóműhely célja

 1. A Kutatóműhely elősegíti a kutatók tudományos munkáját, keretet teremt a kutatási eredményeknek a szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, konferenciák szervezését; továbbá biztosítja a hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, felvállalja a hallgatói tehetséggondozásnak egy részét.
 2. A Kutatóműhely működtetésének egyik alapvető célja, hogy a Kari hosszú távú érdekeknek leginkább megfelelő módon segítse, szervezze a Kar állományának tudományos pályázati tevékenységét.
 3. A Kutatóműhely tudományos tevékenységeiben, projektjeiben messzemenően figyelembe veszi a fenntartó tárca és a Honvéd Vezérkar igényeit és az egyetemi szintű tudományos menedzsment elvárásait.

 

A Kutatóműhely feladatrendszere

 1. Kutatni a korszerű hadviselés elméletének és gyakorlatának a fejlődéstörténetét és hozzájárulni a tárca szintű döntés-előkészítési folyamatokhoz a kutatások eredményeivel.
 2. Az NKE által szimbolikusan megjelenített „összállami”-, a hivatásrendek együttműködési kérdéseinek a kutatása, a gyakorlat számára eljárásrendek, ajánlások kidolgozása.
 3. Kutatni az összhaderőnemi hadviselés fejlődéstörténetét és belső tartalmát.
 4. Szimulációs kiképzési-felkészítési módszerek, eljárások kutatása és adaptálási lehetőségek vizsgálata a parancsnoki-műveleti felkészítésbe.
 5. Feltárni az összhaderőnemi elmélet és gyakorlat evolúciójának hatását a légi hadviselési doktrínákra.
 6. Kutatóhely és együttműködés biztosítása a téma iránt érdeklődő kutatóknak, szakértőknek: az akadémiai szféra (egyetem) és a vezetőszervek-, valamint a csapattagozat szakértő erőfeszítéseinek az integrálása.
 7. A kutatások eredményeinek megjelenítése az oktatásban, támogatva ezzel az alap-, mester- és a doktori képzést egyaránt.
 8. Tehetséggondozási feladatok ellátása: a hallgatók bevonása, egyfajta „szakkör-jelleggel”, 2015. szeptemberétől szabadon választható tárgy keretében is.
 9. A tudományos kutatásba, diplomamunkák, ill. szakdolgozatok munkálatainak integrálása a kiemelt kutatási területek tevékenységeibe.
 10. Havi rendszerességgel tartott „Korszerű hadviselés és haderő” című tudományos kerekasztal (workshop) beszélgetés sorozattal elősegíteni a tudományos eredmények disszeminációját és a hadtudomány népszerűsítését.
 11. A kutatóműhely tevékenységeiről körlevél, honlap, facebook és twitter-profil segítségével, továbbá önálló youtube csatornán tervezünk beszámolni.

 

A kiemelt kutatási területek 2015. évi feladatai

 1. A KKT-k, a saját kutatási területükön, a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően, szakmai rendezvényeket (konferencia, workshop, tanulmányút, stb.) szerveznek és bonyolítanak le.
 2. A KKT-k az önálló kutatási munkaterveiket elkészítik.
 3. A KKT-vezetők, a költségvetésnek megfelelően, pontosítsák a beszerzésre tervezett eszközöket, szolgáltatásokat, és az egyetemi szabályozásnak megfelelően, a kutatási asszisztenssel együttműködve készítsék elő a megfelelő dokumentumokat.
 4. A workshopon (konferencián) előadó kutatók, a megbízási szerződéseiknek megfelelően, elkészítik és leadják az előadásaik anyagát (prezentáció és/vagy videó, szöveges dokumentum).
 5. A KKT-vezetők gondoskodnak, a kutatási asszisztenssel együttműködve, a KKT rendezvényeinek, eredményeinek a kijelölt webes felületen való elhelyezéséről.

 

Működés tervezett időkerete

 1. 2015. március 1. – 2015. december 31.
 2. Pénzügyi zárások, elszámolások: 2016. február 29-ig.

 

A kutatóműhely az alábbi szervezett egyetemi képzéseket támogatja közvetlenül

 1. Katonai vezetői alapképzési szak.
 2. Katonai vezetői mesterképzési szak.
 3. Műveleti logisztikai mesterképzési szak.
 4. Katonai üzemeltető mesterképzési szak.
 5. Hadtudományi- és Katonai Műszaki Doktori Iskola (PhD képzés).