Katonai üzemeltetés

Katonai üzemeltetés alapképzési szak

 

Az alapképzési szak megnevezése: Katonai üzemeltetés  (Military Maintenance)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc) 
  • szakképzettség: katonai üzemeltető
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Maintenance Manager
  • az alapképzési szak tudományági besorolása: Hadtudomány
  • Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
  • Képzési ág: honvédelmi és katonai
  • A képzési idő félévekben: 8 félév

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

Alapozó ismeretek:                                                                         91 kredit;

Szakmai törzsanyag:                                                                       63 kredit;

Differenciált szakmai ismeretek (szakdolgozattal együtt):    50 kredit;

Szakdolgozat védés:                                                                       10 kredit;

Szabadon választható tárgyak                                                       12 kredit;

 

Az alapképzési szakon folyó képzés specializációi:

Rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés

(Signal Intelligence and Electronic Warfare)

Katonai informatika (Military Information Technology)

Híradó (Telecommunication)

Repülésirányító (Military Air Traffic Control)

Katonai repülőműszaki (Military Aviation Technical)

 

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

 

Katonai üzemeltető szakemberek képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium, annak háttérintézményei, valamint a védelmi szféra haditechnikai, és más szaktechnikai eszközeinek üzemeltetésére, az üzemfenntartás vezetésére, valamint az új haditechnikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új technológiák bevezetésére, illetve alkalmazására. A választott specializációtól függően képesek alegységparancsnoki- és szaktiszti beosztásokban honi területeken béke-, és minősített időszakban, külföldön többnemzeti béketámogató-, és háborús műveletekben haditechnikai rendszerek üzemeltetéséhez és üzemfenntartásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére, és irányítására. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Szakmai gyakorlat:

A honvéd tisztjelöltek az első szakmai gyakorlatot az alapképzésben a 6. szemeszterben, (a 6. félév vizsgaidőszakának megkezdéséig) két hetes időtartamban, a Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezeteinél, választott szaknak, illetve specializációnak megfelelő feladattal hajtják végre. A második szakmai gyakorlat az alapképzés 8. szemeszterében (a 8. félév vizsgaidőszakának megkezdéséig) történik. Ez egybefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot jelent, amely az első tiszti beosztásra való felkészítést is jelenti egyben.

 

Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.

 

Szakfelelős:

Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes egyetemi tanár

 

Tanóra-, kredit- és vizsgaterv.xls
Excel letöltése