Hazafias és honvédelmi nevelés

Hazánk védelmi képességének fejlesztése, az ország védelme iránti hazafias elkötelezettség kialakítása és fenntartása kiemelt kormányzati közfeladat. A fiatal generációt megszólító honvédelmi nevelés programja megvalósításának fontos célcsoportja a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói, akik számára – választott képzési szaktól, szakiránytól függetlenül – fontos, szükséges és hasznos az olyan honvédelemi és biztonságpolitikai ismeretek közvetítése, amelyekkel képesek lesznek a világban és a szűkebb (regionális) környezetünkben zajló események megértésére, azok ok-okozati összefüggéseinek felismerésére.

A fenti célok elérése érdekében az egykori Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által kialakított Honvédelmi alapismeretek nevű, szabadon választható tantárgy oktatása a magyar civil felsőoktatásban 2007-ben kezdődött, elsőként a veszprémi Pannon Egyetemen. A kezdetek óta 9 hazai felsőoktatási intézményben több mint 13 ezer fő választotta a tantárgyat.

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók a kurzus során megszerzett elméleti ismeretek birtokában képesek legyenek eligazodni az ország biztonságát, honvédelmét érintő alapvető kérdésekben, megismerve a nemzet és honvédelem egymástól elválaszthatatlan, évszázados kapcsolatát; a hadtudomány és a hadelmélet alapjait; Magyarország védelmi igazgatási rendszerét; a világban és a térségünkben zajló biztonságpolitikai folyamatokat. Ismereteket szereznek a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség (MH) szervezetéről, széleskörű feladatrendszeréről, továbbá a katonai alakulatok hazai és külföldi alkalmazásáról, rendszeresített haditechnikai eszközeiről.

A szabadon választható 1 féléves, 2 kredit értékű tantárgy oktatása távoktatási formában történik, tananyaga e-jegyzet formában érhető el.  A tantárgy ún. „C” típusú, azaz bármely szakon és bármely félévben szabadon választható, előtanulmányi kötelezettségei nincsenek. Feldolgozása önállóan (szükség esetén e-mailben, vagy telefonon történő tutori közreműködéssel), a számonkérés pedig írásbeli kollokvium formájában történik.

A tananyag tartalma:

§  Nemzet és honvédelem (Nemzeti jelképeinktől a magyar katonai felsőoktatás rövid történetéig).

§  Hadtudomány és hadelmélet, a hadviselés formáinak változásai.

§  A mai világrend kialakulása (a hidegháború és az 1945 utáni helyi háborúk).

§  Nemzetközi szervezetek (megalakulásuk, szervezetük, működésük).

§  Napjaink (új típusú) kihívásai, kockázatai és fenyegetései.

§  Hazánk biztonságpolitikája a rendszerváltástól napjainkig (a Varsói Szerződés megszűnésétől az Euro-atlanti integrációig).

§  A honvédelem rendszere, a (hon)védelmi igazgatás (a jogszabályoktól az átfogó megközelítés jegyében feladatot ellátó szervezetekig).

§  A Magyar Honvédség (MH) szervezete, feladata, alkalmazása.

§  Az MH legfontosabb rendszeresített haditechnika eszközei ( kézifegyverektől a harckocsin át a harcászati repülőgépig).

A Honvédelmi alapismeretek tantárgyat felvett hallgatók száma (fő)

Készítette: NKE HHK KTSZI

 

A 2019/2020. tanévben Honvédelmi alapismeretek szabadon választható tantárgyat meghirdető civil felsőoktatási intézmények: