NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Általános információk

 

 

Általános Információk

 

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: Specialised postgraduate training course for Radicalism and Religious Extremism

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Radikalizmus vallási szélsőségek tanácsadó

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése angolul: Consultant of Radicalism and Religious Extremism

 

Képzési terület: Társadalom- és Hadtudomány

 

A felvétel feltétele:

A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. Akik fegyveres testületekben látnak el feladatot a felvétel feltétele a szolgálati hely jogosult vezetőjének, illetve az állományilletékes parancsnoknak az engedélye. Egyházi személyeknél a képzés megkezdéséhez saját egyházi elöljárójának engedélye szükséges.

 

A képzési idő: 2 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

-          Biztonságpolitika:      17 kredit

-          Jogi ismeretek:           11 kredit

-          Vallástudomány:        12 kredit

-          Kultúrantropológia:     11 kredit

 

A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

 A képzés elsődleges célja a fegyveres erők és közszolgálati dolgozók elméleti és gyakorlati felkészítése annak érdekében, hogy képesek legyenek az elsajátított vallási, filozófiai ismeretek birtokában felismerni az egyes vallási szélsőségeket, és megkülönböztetni a vallási közösségek bevett irányzataitól.

A képzés átfogó módon mutatja be a vallási közösségek társadalmi szerepét, a radikális és szélőséges csoportokkal szembeni fellépés, illetve az állammal való együttműködés keretrendszerét.

A képzés az átadott tudásanyaggal segíteni kívánja a fegyveres erők állományában és a közigazgatásban dolgozókat az új társadalmi jelenségek értékelésében és azokkal szembeni eredményesebb fellépésben.

A képzés ismerteti a vallási közösségek társadalmi szerepét és erejét, a radikális csoportjait és naprakész információkat dolgoz fel a válságövezetekben tevékenykedő vallási szélsőséges csoportokról.

A magyar kormányzat célkitűzéseinek megfelelően bemutatja az üldözött keresztény közösségek történetét, helyzetüket a migráció folyamatában, a kibocsátó- és a befogadó országokban.  

A képzés felveti a gyakorlatban felmerülő jogalkalmazási problémákat, mint a lelkiismereti- és a vallásszabadság alkotmányos alapjog biztosításának és a vallási szélsőségekkel szembeni fellépés jogszabályi lehetőségeinek összehangolását. A képzés szeretné előmozdítani, hogy az egyes hivatásrendek között ezen a területen is erősödjön a kommunikáció.

Célkitűzés, hogy a képzése előmozdítsa a kormányzat és a vallási közösségek közötti kommunikációt, illetve erősítse az egyetemi kapcsolatrendszert az ezen a területen kutatási hagyományokkal rendelkező külföldi partnerintézményekkel.

Megismerik az állam védelmi mechanizmusait a vallási szélsőségekkel szemben kezdve a jogalkotáson, a rendészeti szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységén keresztül egészen a jogszolgáltatásig. A speciális jogi ismeretek megszerzése képessé teszi a kézpésben résztvevőket a jogalkotás kapcsán megjelenő vallási kérdések objektív értékelésére. A képzést elvégző az általános nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai ismereteken kívül a magyar és nemzetközi elhárítás, hírszerzés vallási szélsőségekkel és terrorszervezetekkel szembeni fellépését is megismeri. Gyakorlati elemzés-értékelési módszereket sajátítanak el, amelyek a terrorizmusra és a vallási szélsőségekre fokuszálnak.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

a) tudása

A képzés során gyakorlat orientált ismeretet szereznek:

-          A vallási közösségek földrajzi elhelyezkedéséről,

-          A vallási közösségek különböző irányzatairól, szélsőséges mozgalmairól, különösen az iszlám és az iszlám radikalizmusról,

-          A vallási szélsőségek antropológiai és pszichológiai aspektusairól,

-          történelmi szempontokról a vallás fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban, 

Ismeretet kapnak a:

-          a válságkezelés elméleti és gyakorlati szempontjairól,

-          a magyar és nemzetközi jog és a nemzetközi szervezetek szerepéről, a vallási szélsőségek felismeréséről, visszaszorításáról és kezeléséről,

-          a képzés során kitüntetett figyelmet kap a terrorizmus, a migráció, és ezek összefüggései, valamint a nemzetbiztonsági tudatosság a kormányzati és a civil szervezetek munkájába,

-          a biztonságelméletek és az egyes régiók biztonsági aspektusainak vallási szempontú elemzése,

-          a képzés során az angol szaknyelvi ismeretek elsajátítására nagy hangsúlyt kap.

b) képességei

-          Képes a vallási szélsőséges mozgalmak felismerésére, a vallásfenomenológiai szempontok alapján meghatározni a szélsőséges mozgalmak okait.

-          Képes az elemzés-értékelésekbe beemelni a vallási szempontokat. 

-          Képes az elméleti ismeretek gyakorlatban is alkalmazni.

-          Képes arra, hogy a magyar és a nemzetközi jogalkotás és a nemzetközi szervezetek mozgásterének ismerete tükrében értékelje a vallási közösségeket.

-          Képes rugalmasan összehangolni a vallási közösségek és az állami, kormányzati szempontokat a válságkezelésben.

-          Képes katonai és civil szervezetek együttműködését segíteni.

-          Képes figyelemmel lenni migráció folyamatában megjelenő vallási és etnikai szempontokra.

-          Képes a különböző állami és egyházi szervezetekkel megfelelő kommunikáció kialakítására.

-          Képes a különböző régiók biztonsági kérdései között a vallási tényezőket kellő súllyal és megfelelő módszerrel megítélni.

-          Képes a terrorizmus és a vallási közösségek közötti különbségek és kapcsolatok feltárására.

-          Képes az angol szakanyag feldolgozására.

c) attitűdje

-          Elkötelezett abban, hogy felkészülten, ismereteit folyamatosan fejlesztve átlássa a vallási közösségek érdekérvényesítő erejét, a kormányzattal való együttműködését és radikalizálódás esélyeit. 

-          Elkötelezett a kormányzat és a demokratikus keretek között tevékenykedő vallási közösségek közötti kommunikáció kialakításában.

-          Releváns plusz ismeretei birtokában pozitívan befolyásolja az elemzés-értékelések, a kormányzati döntéshozók informálásának folyamatát.

-          Releváns ismeretei és képességei birtokában pozitív hozzáállásával megerősítő hatást tud a jogalkotás és a jogalkalmazás folyamatára, amennyiben ezeken a területeken tevékenykedik.

-          Elkötelezett abban, hogy a kormányzati szereplők, vagy akár a vallási közösségek idejében felismerjék a radikális csoportokat, és velük szemben kellő hatékonysággal fellépjenek.

-          Tiszteletben tartja a vallási közösségek tagjait és tanítását, de a szélsőségek felismerése és elhárítása érdekében elkötelezett abban, hogy a problémás jelenségeket feltárja.

-          Releváns ismeretei birtokában pozitív hozzáállásával és motiváló erejével növeli az elemzés-értékelések gyakorlati alkalmazhatóságát.

-          Tiszteletben tartja a különböző kultúrákat és vallásokat, és pozitív hozzáállásával és elfogadásával kezelni tudja.

-          Elkötelezett abban, hogy jogi, nemzetközi jogi és a nemzetközi szervezetek iránymutatásai érvényre jussanak a vallási közösségekkel, illetve az állam és az egyházak kapcsolatában.

-          Fontosnak tartja a gyakorlatok kiértékelését, a tanulságok levonását és a konstruktív visszajelzéseket.

d) autonómiája és felelőssége

-          Elsajátított ismeretei és megszerzett készségei alapján szakmailag megfelelő módon értelmezi és alkalmazza elemző-értékelő készségeit és képességeit.

-          A rábízott területeket tudása és képességei legjavát aktivizálva elemzi-értékeli.

-          Felelősséggel viszonyul a rábízott témájához és az elemzett-vallási közösséghez.

-          Felelősséget vállal a kormányzati célkitűzések és a vallási közösségek problémáinak kezelésére.

-          Kellő hatékonysággal alkalmazza a szükséges eszköz, és kapcsolatrendszert és felszereléseket.

-          Elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul feladataihoz a az elemzés-értékelések kapcsán fellépő utómunkálataival, az értékeléssel, az összegzéssel kapcsolatban.

-          Felelősséget vállal folyamatos fejlesztésére és képzésére.

-          Tudatosan keresi a nemzetközi és a hazai tudományos fórumokat, a szakma képviselőivel való intenzív párbeszéd kialakításának a lehetőségét.

-          Saját szervezete életének, szervezeti kultúrájának javítása érdekében alkalmazza a megszerzett ismereteket.

 

A képzés tárgyai:

 

Fsz.

Tantárgy neve, kódja

Félév

Típus

Előadás/Gyak.

Kredit-érték (kötelező)

Számon-kérés módja

Tárgyfelelős

1.

I. félév (teljesítendő kreditek: 28)

 

 

112/16

30

 

 

1.1

Biztonságpolitika és biztonságelméletek

I.

kötelező

12/0

3

kollokvium

Prof. Dr. Szenes Zoltán

Tantárgykód: HHKRVSZ01

1.2

Vallásföldrajz

I.

kötelező

8/0

2

kollokvium

Siposné Prof. dr. Kecskeméthy Klára

Tantárgykód: HHKRVSZ02

1.3

Iszlám és iszlámizmus, mint biztonsági kihívás

I.

kötelező

12/0

3

gyakorlati jegy

Prof. dr. Kis-Benedek József

Tantárgykód: HHKRVSZ03

1.4

Kultúrantropológiai szempontok a vallási szélsőségek megértéséhez

I.

kötelező

16/0

4

gyakorlati jegy

Prof. dr. Harai Dénes

Tantárgykód: HHKRVSZ04

1.5

Vallás és biztonság I.

I.

kötelező

12/0

3

kollokvium

Dr. Ujházi Lóránd

Tantárgykód: HHKRVSZ05

1.6

Vallásháborúk, vallási elemek a háborúkban

I.

kötelező

16/0

4

kollokvium

Dr. Kaló József

Tantárgykód: HHKRVSZ06

1.7

A regionális biztonásg vallási aspektusai I.

I.

kötelező

16/0

4

gyakorlati jegy

Dr. Tömösváry Zsigmond

Tantárgykód: HHKRVSZ07

1.8

Válságkezelés általános elmélete és gyakorlata

I.

kötelező

8/0

4

gyakorlati jegy

Dr. Resperger István

Tantárgykód: HHKRVSZ08

1.9

Az érintett területek vallásetnikai elemzése a MH missziós szerepvállalásának türkében

I.

kötelező

12/0

3

gyakorlati jegy

Dr. Boldizsár Gábor

Tantárgykód: HHKRVSZ09

1.10

Szakmai angol

I/II.

szabadon választható

0/16

0

beszámoló

Kőszegfalvi Tamás

Tantárgykód: HHKRVSZ10

2.

II. félév (teljesítendő kreditek: 28)

 

 

120/16

30

 

 

2.1

Magyar Állami Egyházjog

II.

kötelező

16/0

4

kollokvium

Dr. Schanda Balázs

Tantárgykód: HHKRVSZ11

2.2

Vallási szélsőségek, a terrorizmus pszichológiai háttere

II.

kötelező

12/0

3

gyakorlati jegy

Dr. Farkas Johanna

Tantárgykód: HHKRVSZ12

2.3

Civil-katonai együttműködés a katonai műveletek során

II.

kötelező

8/0

2

kollokvium

Prof. dr. Padányi József 

Tantárgykód: HHKRVSZ13

2.4

Közösségi média és stratégiai kommunikáció a vallási szélsőségek tükrében

II.

kötelező

16/0

4

gyakorlati jegy

Dr. Németh József Lajos

Tantárgykód: HHKRVSZ14

2.5

Vallás és biztonság II.

II.

kötelező

12/0

3

gyakorlati jegy

Dr. Fischl Vilmos

Tantárgykód: HHKRVSZ15

2.6

A regionális biztonság vallási aspektusai II.

II.

kötelező

16/0

4

kollokvium

Dr. N. Rózsa Erzsébet

Tantárgykód: HHKRVSZ16

2.7

Migráció és társadalom

II.

kötelező

12/0

3

kollokvium

Dr. Hautzinger Zoltán

Tantárgykód: HHKRVSZ17

2.8

Vallási és etnikai kérdések az EU kül- és biztonságpolitikájának tükrében

II.

kötelező

12/0

3

gyakorlati jegy

Dr. habil Molnár Anna

Tantárgykód: HHKRVSZ18

2.9

Nemzetközi jog és válságkezelés

II.

kötelező

16/0

4

kollokvium

Dr. Remek Éva

Tantárgykód: HHKRVSZ19

2.10

Szakmai angol

II.

szabadon választható

0/16

0

beszámoló

Kőszegfalvi Tamás

Tantárgykód: HHKRVSZ20

 

ÖSSZESEN:

 

 

232/32

60

 

 

 

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások:

 

A számonkérés

Az ismeretek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) tartalmazza. Az ismeretek számonkérésének módját a tantárgyi programok rögzítik, a hallgatók erről a tanulmányaik megkezdése előtt tájékoztatást kapnak. A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban, illetve a vizsgaidőszakban történhet. Valamennyi vizsga lehet írásbeli, szóbeli vagy ezek kombinációja.

 

A záróvizsga

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése

 

A Záróvizsga részei:

-          A tanterv szaktárgyaiból átfogó (komplex) szóbeli vizsga.

-          Egy térség bemutatása a vallási elemek biztonságra gyakorolt hatásainak az összegzése.

 

A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább két tagja van. A jelölt felkészültségét a bizottság tagjai értékelik, majd zárt ülésen – vita esetén szavazással – állapítják meg a záróvizsga eredményét. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

A záróvizsga eredménye:

A záróvizsga érdemjegyét a kapott osztályzatok számtani átlaga adja. Bármelyik elem vizsgatételére kapott elégtelen osztályzat esetében a záróvizsga értékelése elégtelen.

A több elemből álló záróvizsga esetén az egyes elemeket külön érdemjeggyel kell értékelni.

A záróvizsga eredményét a záróvizsga részeredményeinek egyszerű átlaga képezi.

Az alábbiak szerint: ZvÖ=(SzD + Zv) / 2

 

Az oklevél kiadásának feltételei:

-          a tantárgyi- és vizsgakötelezettségek teljesítése,

-          összesen 60 kredit megszerzése,

-          eredményes záróvizsga.

 

Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével történik:

-          kitűnő, ha az átlag 5,00

-          jeles, ha az átlag 4,51-4,99

-          jó, ha az átlag 3,51-4,50

-          közepes, ha az átlag 2,51-3,50

-          elégséges, ha az átlag legalább 2,00 – de legfeljebb 2,50.

 

Kiváló eredménnyel végez az a hallgató, akinek oklevél minősítése kitűnő. Kiváló eredménnyel végez továbbá az is, akié jeles, valamint az összes többi vizsgájának átlaga legalább 4,51.

 

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. § (5) bekezdése szerint.


A jelentkezési határidő: 2019. július 5.

 

A jelentkezési lapot ITT töltheti le.

 

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

 

A képzés tervezett kezdete: 2019. szeptember

 

A képzési napok tervezett ütemezése: tömbösítve, péntek és szombati napokon

 

Az önköltség mértéke: 150.000,- Ft/félév

 

A képzés helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Ludovika Egyetemi Campus – Oktatási Épület

(1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

 

Kapcsolattartó:

-          Dr. habil. Ujházi  Lóránd – szakfelelős

(1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. „A” ép. IV. em. 407. iroda Tel: 432-9000/29-282, E-mail: ujhazi.lorand@uni-nke.hu)

-          Dr. Kaló József - szakfelelős-helyettes

(1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. „A” ép. IV. em. 443. iroda Tel: 432-9000/29-168, E-mail: kalo.jozsef@uni-nke.hu)

-          Kármán Edit – tanulmányi ügyintéző – HHK Tanulmányi Osztály

 (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 1. ép. 2. em. 215. iroda, Tel: 432-9000/29-345,

E-mail: karman.edit@uni-nke.hu)

jelentkezesi lap RVSZ.doc
Word letöltése