Bemutatkozás

Katonai Tanfolyamszervező Hivatal

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Tanfolyamszervező Hivatala (a továbbiakban: NKE HHK KTSZH) az NKE Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 78/A.§-a, valamint az NKE HHK Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban: SZMR) 2. számú mellékletének:
a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Tanfolyamszervező Hivatal Ügyrendje” alapján az alábbi feladatokat látja el a HHK dékán közvetlen alárendeltségében:

 

a) A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) éves hazai beiskolázási tervében (a továbbiakban: Beiskolázási terv) szereplő – a HM és MH személyi állománya számára szervezett - tanfolyamok képzési programjai kidolgozásának és azok végrehajtásának tervezése és koordinálása, együttműködve az Egyetem, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) illetékes szervezeteivel, szervezeti egységeivel.

b) A katonai testnevelés tantárgy keretében a honvéd tisztjelöltek, a mesterképzésben részvevők és a tanfolyamokra vezényelt állomány fizikai felkészítése, speciális edzettségének fejlesztése és szinten tartása, továbbá a Karon folyó testnevelési és sporttevékenység tervezése, szervezése, az Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar alap- és mesterképzésében tanuló hallgatói részére a testnevelés tantárgy oktatása.

c) A tanfolyamok erőforrás-igényeinek tervezése, az erőforrások biztosításának koordinálása.

d) Közreműködés az egyetemi, a kari és az intézeti szintű gyakorlatok tervezésében.

e) A tanfolyamok előkészítésének, tervezésének és a képzés végrehajtásának koordinálása.

f) A kezelésében lévő infrastruktúra üzemeltetése, fejlesztése, a rendelkezésre álló erőforrások optimális elosztása.

g) A minőségirányítási elvek és minőségügyi követelmények érvényesítése.

h) Kapcsolattartás a vezényeltekkel, részvétel tanulmányi ügyeik intézésében, a szükséges nyilvántartások és kimutatások vezetése, együttműködés a tanulmányi nyilvántartó szervekkel.

i) Együttműködés az oktatási szervezeti egységekkel a tanfolyamra vezényeltek tananyaggal (tankönyvek, jegyzetek, segédanyagok, stb.) való ellátásában.

j) Együttműködés az oktatási szervezeti egységekkel az órarend készítésében.

k) Részvétel a tanfolyami oktatásban, tananyag kidolgozásban és vizsgáztatásban.

l) Együttműködés az oktatási szervezeti egységekkel az oktatás, a konzultációk és a vizsgák szervezésében, végrehajtásában.

m) A korszerű technológiára épülő oktatást és önképzést segítő tevékenységek, az internet alapú, komplex távoktatási szolgáltatások kialakításának ösztönzése és módszertani segítése.

n) A tevékenységével kapcsolatos kutatási eredmények közzététele, a gyakorlati tapasztalatok megosztása.

o) Részvétel a kormányzati feladatként megvalósuló hazafias és honvédelmi nevelés programjában az Egyetem és a HM közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.

p) A kar képviselete a feladatkörébe tartozó szakmai rendezvényeken.

q) Részvétel hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakításában.