Honvédelmi alapismeretek

A Honvédelmi alapismeretek tantárgy a polgári felsőoktatásban tanuló hallgatók számára hiánypótló, célja az alapvető elméleti honvédelmi ismeretek átadása a téma iránt érdeklődőknek. A Honvédelmi alapismeretek oktatása elsőként a Pannon Egyetem indult a 2007/2008-as tanévben.

A tantárgy ma már több hazai felsőoktatási intézményben is elérhető. Felvételének nincsenek előtanulmányi követelményei, az oktatás egy szemeszterben, e-learning módszerrel történik. A tantárgyat alap- és mesterképzésben, bármely szakon és bármely félévben tanuló hallgató választhatja. A félév során – a hallgatói igények függvényében – szakmai előadásokra is sor kerül.

A tananyag a távoktatás, távtanulás sajátos módszertani követelményeit figyelembe véve készült. Modulrendszerű felépítése biztosítja a jó áttekinthetőséget, az elsajátított tudás önellenőrzését, valamint a szükséges módosítások gyors végrehajthatóságát.

A Honvédelmi alapismeretek írásbeli kollokviumi vizsgával zárul, a követelmények teljesítése három kredit értékű. A tantárgyat 2007. szeptember és 2017. február között összesen 12.444 fő választotta.

Forrás: NKE HHK Katonai Tanfolyamszervező Hivatal

 

A Honvédelmi alapismeretek elektronikus tananyagának fejezetei:

§  A hadtudomány és a katonai műszaki tudomány alapjai

§  Haderőszervezeti ismeretek

§  Haditechnikai alapismeretek

§  A honvédelem rendszere

§  A honvédelem jogi szabályozása

§  Honvédelmi igazgatás

§  Rendvédelmi igazgatás

§  A haza védelmének története

§  Nemzeti jelképeink

§  Biztonsági kihívások a világban, a globalizáció és annak hatásai

§  Hazánk biztonságpolitikai környezetének jellemzői

§  A NATO válaszai a XXI. század kihívásaira

§  Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája