Katonai Testnevelési és Sportközpont

Katonai Testnevelési és Sportközpont (KTSK)

 

A KTSK a HHK dékán alárendeltségében, az oktatási dékánhelyettes szakirányításával, a KTSK vezető irányításával hajtja végre feladatait.

Tekintettel az egyetem alaprendeltetésére a KTSK a rektor engedélyével jogosult külső kapcsolatokat tartani.

A honvéd tisztjelölt hallgatók egységes katonai nevelésének megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljjal.

Szakmai együttműködést folytat a Magyar Honvédség testnevelés és sportszervezeteivel, a Magyar Honvédség vezető szerveinek illetékes vezetőivel, valamint a csapatokkal a fizikai képzés (felkészítés) irányairól, tapasztalatairól, feladatairól, az ezekkel kapcsolatos igényekről.

Szorosan együttműködik a NKE másik két karán működő testnevelési és sportközpontokkal.

Együttműködést alakíthat ki tudomány területeihez kapcsolódó területeken más polgári és kutatási intézményekkel.

 

Általános feladatok:

a) A katonai testnevelés, (katonai sport és rekreáció) tantárgy keretében a hallgatói állomány sokoldalú, speciális edzettségének fejlesztése és szinten tartása, amelynek során kiemelt figyelmet kell fordítani:

–        a hallgatók biológiai, fiziológiai kondicionálására és rekreálására;

–        az egyoldalú igénybevételből fakadó testi elváltozások megelőzésére, illetve javítására;

–        az életkornak megfelelő fizikai képességek  fejlesztésére, megőrzésére;

–        a mozgásműveltség fejlesztésére;

–        a testnevelés elméleti és módszertani ismeretek közlésére, tanácsadására;

 

b) A karon folyó testnevelési és sporttevékenység tervezése, szervezése, valamint az állomány speciális edzettségének fejlesztése érdekében tudományos kutatómunka végzése.

Részletes feladatok:

–        A hallgatók, a hivatásos- és közalkalmazotti állomány testnevelési és sporttevékenységének vezetése, szervezése, irányítása.

–        A katonai testneveléssel, fizikai képzéssel összefüggő tudományterületek alkalmazott kutatása.

–        A tantárgyi követelmények, szakmai feltételének biztosítása.

–        Együttműködve más oktatási intézményekkel, HM és HVK szervekkel a szakmai képzés végzése.

–        Az MH sportrendszeréből a KTSK-ra háruló feladatok végrehajtása, a versenyek szervezésének, szabályozásának korszerűsítése.

–        A karon működő sportegyesületekkel szoros együttműködésben kondicionáló– rekreációs tevékenység végzése.

–        A társintézményekkel, az MH szerveivel való folyamatos kapcsolattartás.

–        A szaktárgyi oktatás végzése, korszerűsítése, a képzés fejlesztésének kezdeményezése.

–        Az oktatással kapcsolatos számonkérés tartalmi követelményeinek, formáinak kidolgozása, ennek szervezése, folyamatos ellenőrzése.

–        A speciális képzés, a gyakorlati képzés, a tudományos továbbképzés.

–        A szaktudományi kutatás szervezése és művelése, a kutatási kapacitások, kutatási eredmények hasznosításának, valamint a hallgatók tudományos munkájának elősegítése.

–        A testnevelő tanárok, oktatók, tudományos kutatók szakmai fejlődésének segítése, gondoskodás a folyamatos oktatói utánpótlásról, az oktatói-kutatói követelményrendszer érvényesítése és a teljesítésükhöz szükséges feltételek megteremtése.

–        Folyamatosan együttműködik a kar oktatás és oktatásbiztosító szerveivel.

–        A rendelkezésre álló helyiségek, berendezések, eszközök, műszerek szakszerű használata, a munka-, a titok-, a baleset- és vagyonvédelmi előírások betartása.