Tanfolyami GY.I.K.

Milyen terv szerint indulnak a tanfolyamok?

A Honvédelmi Minisztérium, a miniszter által irányított, felügyelt háttérintézmények és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek adott tanévre vonatkozó hazai beiskolázási terve szerint, melyet a HM HVK Személyzeti Csoportfőnökség állít össze a szakmai felelősök és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának véleménye alapján. A beiskolázási tervet a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

Milyen típusú tanfolyamok szerepelnek a kínálatban?

Statikus tanfolyamok (katonai felsővezetői, hadműveleti-harcászati, harcászati-hadműveleti, katonai végzettséggel nem rendelkezők tiszti alap tanfolyama), szakmai át- és továbbképzések, nyelvi képzések.

Ki a szakmai felelőse a tanfolyamoknak?

A tanfolyamok képzési programjait a szakmailag illetékes csoportfőnök, illetve hatósági hivatal igazgatója hagyja jóvá. A képzési programok megvalósításának felelősei a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (a továbbiakban: HHK) intézetei.  

Ki vehet részt a tanfolyamokon?

A tanfolyamokon történő részvétel a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állománya részére biztosított, beiskolázás alapján.

Hogyan történik a tanfolyamra vezénylés?

Az adott tanfolyamra történő beiskolázási javaslatot a HVK személyzeti csoportfőnök hagyja jóvá, ez alapján készíti el a beiskolázó szervezet parancsnoka a tanfolyamra szóló vezénylési parancsot. A beiskolázó szervezet a vezénylésre vonatkozó személyügyi határozatot a tanfolyam kezdete előtt megküldi a HHK részére, illetve a vezényelt adja le a tanfolyam első napján.

Milyen jogszabályok alapján történik a tanfolyamra vezényeltek járandóságainak a biztosítása?

 • Költségtérítések - 19/2013. (IX. 06.) HM rendelet.
 • Élelmezési ellátás – 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet.
 • Étkezési utalvánnyal való ellátás - 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet.
 • Szociális juttatások – 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet.
 • Pénzügyi juttatások – 7/2015. HM rendelet

Ki felel a tanfolyamra vezényeltek járandóságainak biztosításáért?

Hat hónapot meg nem haladó vezénylés esetében:

Élelmezés:

 • Az élelmezési átjelentőt a tanfolyam kezdete előtt legalább három munkanappal meg kell küldeni a vitéz Szurmay Sándor BHD Objektum Üzemeltető Osztálya részére (HM fax: 20-653).
 • A 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet szerinti I. számú élelmezési normára (természetbeni élelmezési ellátás formájában biztosítottan) azok jogosultak, akik heti egyszeri (hétvégi) hazautazók, családjuktól külön élnek és az eredeti szolgálati helyük/lakóhelyük/tartózkodási helyük nem a tanfolyam helyszínén van.

Személyügyi-pénzügyi ellátás:          

 • Az eredeti szolgálati hely szerinti alakulat intézi, a vezényeltek gyűjtői nem kerülnek továbbításra a HHK-ra.

Utazás:

 • Hat hónapot meg nem haladó vezénylés esetén belföldi szolgálati kiküldetést kell elrendelni a 19/2013. (IX. 06.) HM rendelet 24. § (1) bekezdése alapján.

Szállás:

 • Igény esetén az eredeti szolgálati hely szerinti alakulat a vezénylést megelőzően jelzi a szállásigényt a HHK Dékáni hivatal vezetőjének, aki –a rendelkezésre álló szálláshelyek számától függően– intézkedik az elhelyezésre.

Tartós (hat hónapot meghaladó) tanfolyam esetében:

Élelmezés:

 • Ha a vezénylés szerinti tanfolyam helyszíne nem esik egybe az eredeti szolgálati hellyel és az állandó lakóhellyel, a vezényelt I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra jogosult (természetbeni élelmezési ellátás formájában biztosítottan).
 • Nem jár a természetbeni élelmezési ellátás, ha a vezényeltek nem a családjuktól külön élők, vagy a tanfolyam helyszínéről (helyőrségből) naponta hazautaznak.
 • Az élelmezési átjelentőt a tanfolyam kezdete előtt legalább három munkanappal meg kell küldeni a vitéz Szurmay Sándor BHD Objektum Üzemeltető Osztálya részére (HM fax: 20-653).
 • Az eredeti beosztás szerinti II-III. norma szerinti ellátás – tekintettel arra, hogy a vezénylés időtartama alatt az érintettek a fokozott igénybevételnek nincsenek kitéve – nem jár.

Személyügy, pénzügy:

 • A tanfolyamra vezényeltek személyügyi és pénzügyi ellátását a beiskolázó szervezet végzi, a személyügyi gyűjtőik nem kerülnek továbbításra a HHK-ra. Egyéb juttatásaikat (illetmény, jubileumi jutalom, élelmezési utalvány, stb.) a saját alakulatuktól kapják.

Utazás:

A 19/2013. HM rendelet 24. §-a alapján „A szolgálatteljesítési helyétől, a lakóhelyétől és a tartózkodási helyétől (mindhárom feltételnek teljesülnie kell!) eltérő belföldi településre a folyamatos, 6 hónapnál hosszabb időtartamú vezénylés, beiskolázás esetén a felmerülő utazási költségek megtérítése az alábbiak szerint történik:

 • Közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén a helyközi munkába járási költségek és a tanfolyam helyszínén a tömegközlekedési költségek teljes összegét ki kell fizetni (R. 24. § (2) bekezdése); saját gépjármű használata esetében 9Ft/km utazási költség fizethető, ebben az esetben tömegközlekedési költség nem téríthető.
 • Hétvégi hazautazásnál csak a helyközi menetjegyek számolhatók el, bérlet nem.
 • A 100 %-os mértékben biztosított helyi és helyközi bérlet nem számít bele a béren kívüli juttatás 200.000 Ft-os keretébe.
 • A más helyőrségből érkezők esetében az ottani helyi tömegközlekedési bérlet ára csak 50%-ban téríthető.
 • Vasúti utazás esetében csak II. o. menetjegy számolható el, IC pótjegy, kiegészítő jegy nem.
 • A bérletek elszámolása számla és jelenléti ív leadása mellett történhet (számlázási cím: Honvédelmi Minisztérium 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.).
 • A diákigazolvány birtokában igényelt diákbérlet nem számolható el, csak a teljes árú bérlet!
 • MÁV START BÓNUS családba tartozó kártya igényelhető (ha eléri az éves bérletköltség a 378.000 Ft-ot). A nyomtatványon fel kell tüntetni, mikortól igényli a hallgató. Erre előleget lehet felvenni. A már megvásárolt bérlet árát a Honvédelmi Minisztérium, Pénzügyi Ellátó Referatúra visszatéríti számla ellenében.
 • Saját gépjármű használata esetében 9 Ft/km utazási költség fizethető, mely a tanfolyamra vezényelt lakóhelye/tartózkodási helye és a tanfolyam helye közötti, szilárd burkolatú, útdíj megfizetése nélkül igénybe vehető közforgalmú úton mért legrövidebb oda-vissza távolság alapján számítandó.

A fentiek igénylése nyomtatványon történik (lakcímkártya, vezénylési parancs másolata szükséges).

Szállás:

 • Igény esetén az eredeti szolgálati hely szerinti alakulat a vezénylést megelőzően jelzi a szállásigényt a HHK Dékáni hivatal vezetőjének, aki –a rendelkezésre álló szálláshelyek számától függően- intézkedik az elhelyezésre.

Hol kerülnek megtartásra a tanfolyamok?

A tanfolyamra szóló vezénylési parancs tartalmazza a tanfolyam helyszínét.

Mi szabályozza a tanfolyamok foglakozásainak látogatását, a számonkérést?

A tanfolyamok szakmai tartalmát és követelményrendszerét a képzési programok, időbeosztását az órarendek tartalmazzák. A tanfolyamok lebonyolításának rendjét a 303/2012. sz. HHK dékáni intézkedés tartalmazza.

Mi igazolja a tanfolyam elvégzését?

A tanfolyam elvégzéséről és eredményéről - abban az esetben is, ha sikertelen – a HHK hivatalos igazolást állít ki.

 

(Utolsó frissítés: 2016.02.29.)