Rendeltetés

A szakcsoport rendeltetése:

 

az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Üzemeltető Intézet, Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszékbe integrált oktatási-kutatási alapegységeként a szakmai kompetenciájába tartozó:

• elektronikai hadviselési; 
• információs műveleti;
• és információbiztonsági
• katonai robotikai szakterületen
folyó oktatási, tudományos kutatási és kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása együttműködésben a Magyar Honvédség szervezeteivel, az NKE szerveivel, a hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, valamint a polgári oktatási, kutatási és vállalkozási szervezetekkel.

A szakcsoport egyik legfontosabb feladata az alapképzésben részt vevő honvéd tisztjelöltek számára a Had és biztonságtechnikai mérnök alapszak, katonai elektronikai szakirány, elektronikai hadviselés specializáció, majd a szak kifutásával a Katonai üzemeltető alapszak Rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés specializáció gondozása.

Az elektronikai hadviselés specializáció képzési célja olyan mérnök tisztek képzése, akik önállóan képesek a rendszeresített felderítő és elektronikai hadviselési eszközöket üzemeltetni, üzemben tartásukat megszervezni és irányítani, az üzemeltetés során csapatkörülmények között végrehajtandó karbantartási és javítási folyamatokat szakszerűen végrehajtatni, alárendeltjeik tevékenységét megszervezni és ellenőrizni, úgy békében, mint harci körülmények között. A specializáción végzettek : Az MH felderítő, elektronikai harc alegységeinél, illetve az Összhaderőnemi Parancsnokság egységeinél kaphatnak szakbeosztást. 

A rádióelektronikai felderítés és elektronikai hadviselés specializáción tanulók képzési célja és az elsajátítandó kompetenciák az alábbiak:

- szakismereteivel hozzájárulni az összfegyvernemi kötelékek harci

alkalmazásának rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési

támogatásának megtervezéséhez, megszervezéséhez és végrehajtásához;

- az adatszerzés alegységszintű megtervezésére, megszervezésére és irányítására;

- a megszerzett adatok előzetes feldolgozására, az elektronikai objektumok

értékelésére, a célok kiválasztására és az adatok továbbítására az elöljáró

vezetési szint felé;

- a rendszeresített szárazföldi és légi technikai eszközökkel a rádióelektronikai

felderítési-, zavarási-, és elektronikai védelmi feladatok körültekintő

megtervezésére, megszervezésére, irányítására és végrehajtására;

- az alkalmi harci kötelékek, alegységek béke és békétől eltérő műveletei során

alkalmazható rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési eszközökkel

történő támogatási feladatok tervezésére, szervezésére, irányítására alegység

szinten;

- az első tiszti beosztásában rendszeresített parancsnoki és más szakbeosztások

betöltésére;

- más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együttműködésre.

Az MSc képzésben szakcsoportunk a Védelmi vezetéstechnikai rendszerszervező mesterképzési szak 
• információbiztonsági szakirányért és az
• információs műveleti szakirányért felelős.
 

A képzés célja, hogy az információbiztonsági szakirányon végzettek alkalmassá váljanak:  
• az információbiztonság tervezésére és szervezésére, a fizikai, személyi és dokumentumbiztonság megvalósítására;
• katonai és védelmi infokommunikációs rendszerek védelmének tervezésére, szervezésére és irányítására;
• a végzést követően, kellő szakmai gyakorlat birtokában védelmi vezetéstechnikai rendszerekhez kapcsolódó középszintű vezetői, tervezői, szervezői és koordinációs feladatok ellátására. 

Arra törekszünk, hogy az információs műveletek szakirányon végzettek alkalmassá váljanak:  
• védelmi vezetéstechnikai rendszerek fenyegetettségének értékelésére, védelmének és támadásának tervezésére, szervezésére és megvalósítására,
• az információs műveletek során alkalmazott technológiák, technikai eszközök rendszerszintű alkalmazására,
• az információs műveletek humán összetevőinek alkalmazására, az információs műveletek tervezésére és szervezésére;
• a végzést követően, kellő szakmai gyakorlat birtokában védelmi vezetéstechnikai rendszerekhez kapcsolódó középszintű vezetői, tervezői, szervezői és koordinációs feladatok ellátására. 

 

Szakcsoportunk oktatói a doktori PhD képzésben is részt vesznek.

Meghirdetett témáik az alábbi kérdéskört ölelik fel:

Prof. Dr. Haig Zsolt ezds.:

Információs infrastruktúrák és rendszerek támadása és védelme.

Az információs műveletekben alkalmazott eszközök, rendszerek és eljárások.

 

Prof. Dr. Kovács László ezds.:

Összadatforrású felderítés.

Kiberhadviselés módszerei és eszközrendszere.

 

Dr. habil. Ványa László ezds.:

Az elektronikai hadviselés korszerű elvei, eszközei.

Szárazföldi, vízi és légi robottechnikai eszközök alkalmazása a hadseregben, a határőrizetben, és a katasztrófavédelemben.

Felderítő és elektronikai hadviselési eszközök, eljárások korszerűsítése szoftverrádió technológiával.

 

Dr. Németh András szds.:

Korszerű rádiófrekvenciás eszközök, rendszerek, valamint eljárások katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása.

Mikrovezérlők és programvezérelt áramkörök katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása.