Események

Konferencia a közszolgálati vezetés időszerű kérdéseiről

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszéke, valamint a Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék december 02-án közös konferenciát szervezett A közszolgálati vezetés időszerű kérdései címmel, amely a szeptember 16-án azonos témakörben, a két tanszék oktatói és kutatói részvételével megtartott korábbi workshop tulajdonképpeni folytatása volt.

Kovács Gábor rendőr dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, az RTK dékánja előadásában az elhatározás meghozatalának módszereiről beszélt, különös tekintettel a rendkívüli helyzetek kezelésének a sajátosságaira. Részletesen bemutatta a Rendészettudományi Karon folyó rendészeti képzések rendszerét. Az előadó kihangsúlyozta: a Közös Közszolgálati Gyakorlatok célkitűzése az, hogy a komplex szakmai problémák megoldásában a hallgatók jártasságot szerezzenek, azután pedig felidézte a legutóbbi gyakorlat legfontosabb tapasztalatait. A tábornok véleménye szerint az elmélet és a gyakorlat csakis együtt működik hatékonyan.

Piros Attila rendőr dandártábornok, mesteroktató az effektivitáselmélet lényegét, fontos szegmenseit, a rendőri munka társadalmi hatásait és annak mérhetőségét elemezte előadásában.

Kovács István rendőr őrnagy, egyetemi adjunktus a Geert Hofstede holland szociálpszichológus által kidolgozott hatalmi távolság elméletének rövid elemzésére vállalkozott. Említést tett a kommunikációs csatornák működésének fontosságáról, a Hofstede által kimunkált egyéb kulturális dimenziók lényegéről, majd összefoglalta a hallgatók körében a hatalmi távolságra vonatkozóan végzett kérdőíves kutatásának eredményeit.

Balla Tibor ezredes, kutatóprofesszor A hadtörténelem a katonai vezetés tanítómestere címet viselő előadásában bemutatta a katonai vezetéstudomány és a hadtörténelem kapcsolatát. Az előadó bemutatta, hogy a hadtörténelem kiemelt fontosságú és magas heti óraszámban oktatott tantárgy volt az egykori Ludovika Akadémia, továbbá az 1920 és 1944 között létezett honvéd vezérkari szakképző intézmény, a Hadiakadémia tanrendjében. Kiemelte, hogy a jó katonai vezető felhasználja – az esetenként példaképnek is tekintett – múltbéli jeles elődjének tapasztalatait, alkalmazza azokat, az esetleges hibás döntésekből pedig leszűri a megfelelő tanulságokat. A leendő katonai vezetők képzése, kiképzése során pedig azok látókörének szélesítésében, empátiás készségeik alakításában is kamatoztatja ezirányú ismereteit.

Szabó László István, tudományos főmunkatárs az intézményi, szervezeti bizalom vezetéselméleti vetületeivel foglalkozott előadásában. Az előadó a társadalom részéről az állami szervek és intézmények, a média, a gazdasági valamint a civil szervezetek irányában megnyilvánuló bizalom helyzetét elemezte részletesebben a COVID-19 járvány 3. hulláma idején. Mondanivalóját a felmérései alapján készült tudományos eredményeivel támasztotta alá.

Szelei Ildikó alezredes, egyetemi docens A katonapedagógia vezetéselméleti aspektusai című előadásában a vezetéselmélet és a katonapedagógia kapcsolódásait tekintette át, majd elemezte a katonapedagógia módszertani vonatkozásait, a jelenleg oktatott pedagógiai tantárgyak bemutatásán keresztül. Hangsúlyozta, hogy „a jó vezető olyan, mint a jó pedagógus”.

Szekeres György alezredes, kiemelt gyakorlati oktató és Völgyi Zoltán tanársegéd egymás után következő előadásában egyaránt a katonapszichológia vezetéstámogató funkciójáról beszélt a hadszíntéren. Szekeres alezredes a 2013-ban Afganisztánban gyűjtött békeműveleti tapasztalatait osztotta meg a konferencia résztvevőivel. Mondanivalójának legfontosabb részét a Kabulban készített katonapszichológiai mérések és azok eredményeinek elemzése képezte. Völgyi Zoltán a pszichológiai debriefing, mint vezetéstámogató módszer lényegéről és annak konkrét harctéri, missziós körülmények közötti alkalmazásáról, továbbá az azokból leszűrt tapasztalatokról osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.

A szeptemberi és a decemberi két konferencián elhangzott előadások írásos formában megjelenő változatából a tervek szerint tanulmánykötet készül.