Az Intézet képzései

Képzések
 

1.) KATONAI VEZETŐI ALAPSZAK


A képzési idő 7 félév, melynek végén a hallgató katonai vezetői végzettséget szerez.

Az alapszak tudományterületi besorolása: hadtudomány

Képzési terület: nemzetvédelmi és katonai

Képzési ág: katonai

Az alapszak szakirányai:

 • Lövész szakirány;
 • Harckocsizó szakirány;
 • Felderítő szakirány; 
 • Tüzér szakirány;


A képzésben a felvétel a katonai vezetői szakra történik. A szakirányok indítása a megrendelői (HM) igényeknek megfelelően történik.

Az alapszakon megszerezhető végzettség és szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: katonai vezető (BSc-szint)

A képzés általános célja: olyan katonai vezetők képzése, akik a megszerzett katonai-, szakmai-, vezetői ismeretek birtokában képesek a honvédelmi szervek területén alegységeket vezetni, irányítani, az alapfokozat birtokában honvédelmi szakképzettségüknek megfelelő beosztás betöltésére, továbbá kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

A képzés általános követelményei, az elsajátítandó kompetenciák:

Olyan tisztek képzése, akik: 

 • értik és ismerik a társadalmi korszakváltás jellemzőit, a modern hadsereg funkcióit, helyét és szerepét a demokratikus társadalomban; 
 • rendelkeznek a szakterületüknek megfelelő speciális szakmai tudással, áttekintőképességgel, módszertani jártassággal
 • képesek alkalmazni a szaktudományok eredményeit, a korszerű információs- és haditechnikát; 
 • megszerzett ismereteiket szövetségi keretek között végrehajtott illetve megvalósított műveleti tevékenység során is képesek alkalmazni; 
 • bonyolult helyzetekben is eredményesen tudják biztosítani az alárendelt katonai szervezet hatékony működését. Kezdeményezőek és rendelkeznek megfelelő integráló képességgel. Érvényt tudnak szerezni a hadviselés nemzetközi egyezményekben rögzített szabályainak; 
 • a felmerülő konfliktusokat képesek jogszerűen és hatásosan kezelni, alkalmasak a vezetettek motiválására, teljesítményük értékelésére; 
 • képviselik a hadsereg értékeinek folyamatosságát, a hagyományokat, a tradicionális magyar és európai értékeket; 
 • képesek fizikai- pszichikai- morális feladatokra való összpontosításra, kitartásra, a szakmai területre való koncentrálásra; 
 • szakmai, pedagógiai, vezetéselméleti ismereteik birtokában képesek alegységek vezetésére; 
 • legyenek jártasak a katonai vezetői tevékenység különböző funkcióinak gyakorlati végrehajtásában. 


A folyó képzés szakirányainak speciális képzési követelményei:

Lövész szakirány: a Magyar Honvédség lövész (könnyű lövész, vezetésbiztosító) alegységei részére század (szakasz) szintű beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezető szakemberek képzése, akik a szükséges pedagógiai, vezetéselméleti, általános katonai és gépesített lövész szakmai ismeretek birtokában képesek alegységük kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamint az alárendeltségükbe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadrafogható állapotban tartására. 

Harckocsizó szakirány: a Magyar Honvédség harckocsizó csapatai részére század (szakasz) szintű beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezető szakemberek képzése. Tevékenységi körébe tartozik a rábízott alegység harckiképzésének, napi tevékenységének tervezése, szervezése és vezetése, az alárendeltségébe utalt haditechnikai eszközök és anyagok alkalmazható állapotban tartása. Feladatát önállóan látja el, amelyet természet és társadalomtudományi, vezetői, katonai-szakmai követelmények teljesítésével valósít meg. 

Felderítő szakirány: a Magyar Honvédség felderítő csapatai és különböző törzseiben rendszeresített felderítő szaktiszti beosztások ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezető szakemberek képzése, akik a szükséges pedagógia, vezetéselméleti, általános katonai és felderítő szakmai ismeretek birtokában képesek a tevékenységi körükben rájuk bízott alegységük harckiképzésének napi tevékenységének tervezésre, szervezésre és vezetésre. Alkalmasak az alárendeltségükbe utalt haditechnikai eszközök és anyagok alkalmazható állapotban tartására. 

Tüzér szakirány: a Magyar Honvédség szárazföldi haderőnem számára olyan katonai vezetők (tüzér tisztek) képzése, akik ismerik a korszerű tüzérségi eszközöket, azok szakszerű használatát. Vezetői felkészültségük alapján képesek első tiszti beosztásukban a tüzéralegységek harcának, tüzének, valamint kiképzésének megtervezésére, megszervezésére és vezetésére. Képesek arra, hogy tudásukat a tüzérfegyvernem igényének megfelelően szervezett vagy önálló továbbképzés formájában továbbfejlesszék és alkalmassá váljanak egyes sajátos feladatok végrehajtására. 


Meghatározó ismeretkörök :

Alapozó ismeretek: (38–52 kredit)

Filozófia és kultúrtörténet, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, katona pszichológia, személyiség-hatékonyságfejlesztő tréning, politikaelmélet, jogi ismeretek, informatika, kommunikációs kultúra, biztonságpolitika, logika, matematika, információs műveletek alapjai, pedagógia, környezetvédelem, minőségbiztosítás, EU ismeretek. 

Szakmai törzsanyag: (80–88 kredit)

Hadtörténelem, hadtudományi alapismeretek, hadijog, térképészeti térinformatika, katonai térképészeti ismertek, katonaföldrajz, testnevelés, logisztikai ismeretek, etika, rendszertechnika, katonapedagógia, vezetés és szervezés-elmélet, katonai műveletek alapjai, harcászat, haditechnika. 

Differenciált szakmai anyag: (55-65 kredit)

Lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, katonai térinformatika, repülő-hajózó, repülésirányító szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.

Szakmai gyakorlat:

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama 8-16 hét.

Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből „C” típusú államilag elismert katonai szakmai nyelvvizsga, vagy STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.


2.) KATONAI VEZETŐI MESTERSZAK

A mesterképzési szak tudományági besorolása : Hadtudomány

Képzési terület : Nemzetvédelmi és katonai

A mesterképzési szakon választható szakirány :Nincs

A mesterképzési szakon megszerezhető végzettség és szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • végzettség: mesterfokozat (MSc)
 • szakképzettség: okleveles katonai vezető (MSc in Military Leadership)


A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A fegyveres erők számára olyan hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos parancsnoki (vezetői) állományú tisztek (katonai szakemberek) képzése, akik az elsajátított korszerű hadtudományi, vezetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá legalább egy idegen nyelv ismerete birtokában képesek – békében és háborúban egyaránt – szakterületüket magas szinten művelni, a rájuk bízott katonai szervezeteket vezetni, katonai, szakmai feladataikat maradéktalanul megoldani. Megfelelnek a katonai szövetségi rendszerben a katonai vezetők részére előírt feltételeknek és képesek feladataikat e rendszer keretei között ellátni.  


A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • társadalomtudományi és hadtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek, 
 • általános és katonai szakterületen alkalmazható vezetéselméleti és alkalmazott pszichológiai ismeretek, 
 • államigazgatási-, nemzetközi közjogi és hadijogi szabályok alapvető ismeretei, 
 • a kutatáshoz és/vagy tudományos munkához szükséges széleskörben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete, 
 • a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete. 


A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

 • széleskörű általános műveltség és társadalomtudományi ismeretek alapján eligazodásra a nemzetközi, a társadalmi és politikai eseményekben és jelenségekben, 
 • a honvédség, illetve saját tevékenységük törvényi-, jogi alapjainak átfogó megértésére, 
 • a vezetéstechnológiai ismeretek és technika alkalmazására, 
 • a megszerzett korszerű hadműveleti-harcászati ismeretek birtokában a kialakult helyzet elemzésére, döntések előkészítésére és meghozatalára, 
 • vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában a rájuk bízott szervezet tevékenységeinek megtervezésére, megszervezésére és folyamatos irányítására, a szervezet tevékenységében való hatékony részvételre, 
 • minden konkrét helyzetben a helyi célok és teendők körültekintő kialakítására, a végrehajtás feltételeinek biztosítására, 
 • az alárendeltek tevékenységeinek, feladatainak megalapozott, előrelátó és a gyakorlatban végrehajtható meghatározására, a végrehajtás koordinálására, hatékony ellenőrzésére, 
 • katonai feladatok végrehajtása érdekében érdemi együttműködés megvalósítására a fegyveres testületek, a polgári szervek vezetőivel (képviselőivel), 
 • technikai ismereteik alapján a haditechnika eszközök korszerűségének, harcászati alkalmazásuk technikai korlátainak megítélésére, 
 • az irányított szervezet munkájának (tevékenységének), gyakorlati problémáinak tudományos igényű és tudományos módszerekkel történő elemzésére, megoldására, a szervezet munkájának korszerűsítésére, 
 • a hivatásos tiszt számára előírt fizikai edzettség és állóképesség követelményeinek folyamatos teljesítésére, 
 • az összhaderőnemi műveletek, illetve saját tevékenységük törvényi, jogi alapjainak megértésére, 
 • a vezetés technológiai ismeretek és technikai alkalmazására, a különböző szintű harcászati szimulációs rendszerek működési feltételeinek, valamint az alárendeltek tevékenységének begyakorlásához szükséges feltételek biztosítására, összhaderőnemi műveleti gyakorlatok előkészítésére, levezetésére, 
 • a megszerzett korszerű hadműveleti, harcászati ismereteik birtokában a kialakult helyzet elemzésére, a harcászati hadműveleti döntések előkészítésére, meghozatalára összhaderőnemi háborús és nem háborús katonai műveletek során, 
 • vezetői ismereteik, jártasságuk valamint szakmai tudásuk birtokában az összhaderőnemi műveletekben résztvevő haderőnemek harcászati alegységei, egységei, magasabbegységei, hadműveleti magasabbegységei, valamint az alkalmi harci, hadműveleti kötelékek tevékenységének megtervezésére, megszervezésére és folyamatos irányítására, 
 • az alárendeltek feladatainak megalapozott, előrelátó és a gyakorlatban végrehajtható meghatározására, a végrehajtás koordinálására, hatékony ellenőrzés végrehajtására és a végrehajtók segítésére, 
 • a feladatok végrehajtása érdekében az együttműködés megszervezésére és folyamatos fenntartására összhaderőnemi háborús és nem háborús műveletek során, 
 • az összhaderőnemi műveletek elméleti és gyakorlati problémáinak tudományos igényű és tudományos módszerű elemzésére, megoldására, a katonai szervezetek munkájának korszerűsítésére. 


A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

 • kreativitás, rugalmasság, autonómia,
 • problémafelismerő és –megoldó készség, 
 • intuíció és módszeresség, 
 • tanulási készség és jó memória, 
 • széles műveltség, 
 • információfeldolgozási képesség, 
 • környezettel szembeni érzékenység,  
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, 
 • kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal, 
 • alkalmasság az együttműködésre, csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. 


A képzési idő félévekben: három (3) félév


A képzési idő részletezése (részidejű, levelező) képzés:

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
90

Összes hallgatói tanulmányi munkaidő
2700

Egy szemeszternyi munkamennyiség:
átlagosan 30 kredit

Tanóra (kontaktóra) idegen nyelv nélkül, valamint a kredittel el nem ismert félévekben a testnevelés nélkül, csak a kötelező és kötelezően választható, kreditértéket képező, illetve a 90 (120) kreditértékig a szabadon választható tantárgyakat figyelembe véve – a képzés teljes időtartamára:
270

Félévenkénti tanóra átlagosan:
90

Heti tanóra átlagosan (levelező képzésben az összevonási hetek száma/heti tanóra):
3/30

Kötelező csapat (üzemi) gyakorlatok:
4 hét


A képzés főbb tanulmány területenkénti arányai:

 • Alapozó modul                                           15 kredit (17%)
 • Szakmai törzsmodul                                   30 kredit (33%)
 • Differenciált szakmai modul                        45 kredit (50%)
 • Szabadon választható modul                      6 kredit (0,06%)
 • Diplomamunka                                            15 kredit (17%)


Az Intézet képzései letölthető formában