Hírek

80 éves az első magyar honvédelmi törvény

Nyolc évtizeddel ezelőtt, 1939-ben fogadta el az akkori törvényhozás az állampolgárok honvédelmi kötelezettségeit, a háború idején vagy az országot közvetlenül fenyegető háborús veszély esetén elrendelhető honvédelmi szolgálatokat, a gazdasági korlátozásokat és egyéb kivételes intézkedéseket egységes rendszerbe foglaló jogszabályt. Az első honvédelmi törvény megszületésének történelmi hátteréről és a mai korig nyúló hatásairól rendeztek konferenciát az NKE Hungária körúti campusán.

A törvényt az Országgyűlés két háza 1939. elején tárgyalta, majd március 11-i kihirdetésével lépett hatályba. Az ebben részletezett honvédelmi kötelezettségek között szerepelt a hadkötelezettség, a légvédelemmel és légoltalommal kapcsolatos kötelezettségek, ill. a leventekötelezettség. „A konferencia tiszteleg a magyar jogalkotás honvédelmi szempontból kimagaslónak tartott eredménye előtt és azt történeti és jogtörténeti aspektusból vizsgálja meg, tekinti át” – mondta köszöntőjében Jobbágy Zoltán ezredes. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese hangsúlyozta, hogy az európai jogállami fejlődés szempontjából nagy fontosságú a honvédelem szabályozásának folyamatos fejlődése. Jobbágy Zoltán szerint manapság a változó körülményekhez igazodó szabályozás mellett törekedni kell arra, hogy a haderő korszerű, jól értelmezhető és hatékony védelmet segítő jogállami szabályozás szerint működhessen.

„Az 1939. évi II. törvénycikk megalapozta az azóta is töretlennek tekinthető honvédelmi különleges jogrendi szabályozási rendszer fejlődését”- hangsúlyozta előadásában Kádár Pál. A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára elmondta, hogy ez volt az a jogszabály, amely elsőként foglalta össze, egyfajta kódexszerűen nemcsak a haderőre, hanem a kivételes jogrendre vonatkozó rendelkezéseket, szabályokat is. A törvény tágabb aspektusból világította meg azt, hogy hogyan kell a honvédelemnek, mint rendszernek működnie. „Számos olyan jó intézménynek a gyökere ez a törvény, amelyeket a mai napig is használ a jogrendszerünk”- tette hozzá Kádár Pál.

Az első honvédelmi törvény hadtörténeti jelentőségéről Kaló József tartott előadást. A HHK egyetemi docense a jogalkotási előzményeket sorolva szólt az 1707. évi ónodi országgyűlés által elfogadott Regulamentum Universale-től az 1912. évi XXX. és XXXI. törvénycikkekig számos jogalkotási aktusról. Az első honvédelmi törvény megszületésének történelmi kereteit olyan események adták, mint például az 1938-as Győri program meghirdetése, a bledi egyezmény, vagy az első bécsi döntés. Kaló József szerint az 1939-ben elfogadott II. törvénycikk a várható világégés hazai katonai felkészülésének legfontosabb jogi megalapozottságát jelentette. Emellett a törvény fogalmai, szerkezete, egyszerű nyelvezete és pontossága mintájául szolgált a későbbi honvédelmi törvényeknek. „A törvény több mint húsz évet élt, dacára a közben bekövetkezett világpolitikai, belpolitikai és honvédelmi változásoknak”- fogalmazott az előadó.

A törvény a többi között rendelkezett a hadkötelezettségről is, amely a 18 és 60 év közötti férfiakra terjedt ki. Elhangzott az is, hogy a törvény piacgazdasági viszonyok között rendezte az állam, a hadviselés és a honvédség igényei kielégítését biztosító anyagi, gazdasági és munkakötelezettséget. Kaló József szerint a törvény ezen részének szabályozása eléri a mai kor szabályozási szintjét is.

A rendezvényen szó volt még a többi között a társadalom, politika és honvédelem kapcsolatáról az első honvédelmi törvény megalkotásakor, a Legfelső Honvédelmi Tanács intézményéről és a honvédelmi kötelezettségek rendszeréről.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

 

Együttműködés a Leuveni Katolikus Egyetemmel

A Szélsőségek, vallási szélsőségek Ludovika Kutatócsoport kezdeményezésére együttműködési megállapodást kötött az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Leuveni Katolikus Egyetem Teológiai és Vallástudományi Kara. Utóbbi Németalföld legősibb felsőoktatási intézménye és egyben a legrégibb, ma is működő katolikus egyetem a világon. Az intézménynek 14 kara, 62 alapdiplomás és 104 posztgraduális képzése van.
Jelenleg a vallás és biztonság témakörét kutató hallgatók és oktatók számára kínál lehetőséget az együttműködés, de a jövőben szeretnék kiterjeszteni azt a jog és államtudomány, illetve egyéb társadalomtudományok területeire is. Ujházi Lóránd, a kutatócsoport vezetője fontos állomosnak tartja az együttműködés aláírását, mivel Magyarországon a vallás és biztonság kutatása még gyerekcipőben jár. A leuveni intézményben évtizedek óta folynak azok a kutatások, amelyek a vallásetikai kérdéseket vizsgálják. A magyar kutatócsoport is egyre aktívabb munkát végez ezen a területen: tudományos publikációik és köteteik jelennek meg, szerkesztik a keresztényüldözésről szóló éves jelentést, hazai és nemzetközi konferenciákat szerveznek, valamint elindult az NKE-n a radikalizmus vallási szélsőségek szakirányú továbbképzési szak is. Ujházi Lóránd nagy lehetőségeket lát az együttműködésben, hiszen már idén szeptemberben magyar doktorandusz utazhat a flamand városba, és közös konferenciákat is szervezhetnek a leuveni egyetemmel. „Ezzel egy újabb híd nyílik meg, amelyen keresztül további nemzetközi partnerkapcsolatokat építhetünk ki”- fogalmaz a kutatócsoport vezetője. Az együttműködés létrejöttében fontos szerepet játszott Padányi József, az NKE tudományos rektorhelyettese, Pohl Árpád, a kar dékánja, Bénédicte Lemmelijn, a Leuveni Katolikus Egyetem Teológia és Vallástudományi Karának nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese, Johan Verstraeten az etikai kérdések és a társadalomtudományok szakértője és Csonta István, a leuveni jezsuita magyar kollégium igazgatója.

Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/06/egyuttmukodes-a-leuveni-katolikus-egyetemmel

November 23.

Tudományos fórum

2017. november 23-án tartotta tanszékünk a félév legnagyobb szabású workshopját „A honvédelmi igazgatás rendszerének sajátosságai, különös tekintettel a védelmi igazgatással való kapcsolatára” címen. A tudományos fórum célja volt a Ludovika Kutatócsoporton belül folytatott munka első mérföldkövének áttekintése, az elért eredmények megvitatása, a vélemények ütköztetése, valamint a további kutatási irányok kijelölése és a várható eredmények előre vetítése.

Forrás: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/28/honvedelmi-jogi-es-igazgatasi-kutatasok-a-tudomany-szinpadan

 

November 10.

Könyvbemutató

2017. november 10-én került sor ünnepélyes keretek között dr. Kelemen Roland, tanszékünk tudományos segédmunkatársa két kötetének, a „Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről” és „A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949” bemutatására. A köteteket Dr. Kádár Pál dandártábornok, Dr. Farkas Ádám főhadnagy, egyetemi tanársegéd és Dr. Révész T. Mihály, az ELTE tanára méltatta és mutatta be a hallgatóságnak. A kötetek szerzője, dr. Kelemen Roland elmondta, hogy a különleges jogrendről ma is érdemes lenne szélesebb körű szakmai vitát folytatni, hiszen olyan anomáliákra is érdemes lenne felhívni a figyelmet, mint például a szükségállapot avítt megfogalmazása. Szerinte a kivételes hatalom intézményének a lényegét a mai napig is csak kevesen értik igazán, ez motiválta elsősorban abban, hogy az alapokat, az elméleti bázist egy kiadványban fektesse le. Dr. Pohl Árpád ezredes szerint a kar életében nagy dolog, hogy két ilyen fontos kiadványt is be tudnak mutatni az érdeklődőknek. A HHK dékánja elmondta: mindennek az értékét növeli, hogy a könyvek szerzője a nemrégiben létrejött, de már komoly kutatási koncepcióval rendelkező Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék oktatója.

Forrás: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/11/hianypotlo-kotetek-jelentek-meg

November 9.

„Az izraeli és palesztinai keresztények helyzete”

Dr. Jungbert Béla nyugalmazott nagykövet, a téma előadója kihangsúlyozta annak a jelentőségét, hogy a térség stabilitásának megteremtését prioritásként kell tekinteni a Szentföldön élő keresztények jövőjét illetően. Dr. Jungbert Béla kiemelte, hogy a szentföldi keresztények helyzetének kérdését az elemzések kevésbé érintik, ugyanakkor fontossága vitathatatlan. Az előadó elmondta, hogy három nagy monoteista világvallás helyszínéről van szó, ahol a világ egy határaiban garantált, biztonságban élő, demokratikus, prosperáló Izraelben és egy állami függetlenséget elnyert és megvalósított Palesztinában lenne érdekelt, amelyek kooperációval egymást kiegészítve működnek. A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend magyarországi helytartója elmondta, hogy a nemzetközi közösségnek van annyira fontos ez a kérdés, hogy a közel-keleti konfliktust békésen rendezze. „A kérdés jelentősége túlmutat önmagán: a zsidók számára nincs annál fontosabb kérdés, mint hogy a hazájuk, az, ahol országot alapítottak újjá; a muzulmánok számára is rendkívül fontos, hiszen Jeruzsálem az iszlám harmadik legszentebb helye és a keresztények számára is meghatározó, mert a zsidó hátterű keresztény hitünk oda gyökerezik. Szimbolikus és morális értéke, politikai töltete van, amiért prioritásként vagyunk érdekeltek a térség stabilitásában” - emelte ki.

Forrás: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/10/a-szentfoldi-keresztenyek-eletfeltetelei-a-terseg-stabilitasan-mulnak

Október 6.

A  vallási szervezetek szerepe a fegyveres konfliktusok áldozataival foglalkozó személyek felkészítésében

Dr. Joanne Washington, a Marymount University kutatója bemutatta milyen oktatási és képzési rendszerre dolgoznak az Egyesült Államokban a menekültekkel foglalkozó személyek felkészítésében. Hangsúlyozta, hogy ebben a folyamatban elsősorban a gyakorlati elemek dominálnak.

Az előadó kifejtette az úgynevezett „ellenállási faktor” teóriáját, ami abban segítheti a menekültekkel foglalkozó személyeket, hogy megértsék, mik azok a tényezők, amelyek a túlélésre késztetik a legkétségbeesettebb, életükért menekülő embereket is. Itt különösen fontos a családi összetartás kérdése, és a menekült családot segítő szociális munkás, rendőr vagy akár katona kapcsolata a családdal. Az ADDIE modell is bemutatásra került, amelyet a Floridai Egyetemen fejlesztettek ki és az amerikai fegyveres erők képzésénél alkalmaznak. A modell, amely az analízis, tervezés, fejlesztés, végrehajtás és kiértékelés szavak angol megfelelőinek kezdőbetűiből állnak hatékonyan segíti a menekültekkel foglalkozó személyek képzését is.

Forrás: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/10/13/az-amerikai-menekultkerdesrol-maskepp

Szeptember 28.

„Doktoranduszok a tudomány szolgálatában”

A tanszék 2017. szeptember 28-án tudományos fórumot szervezett a doktoranduszoknak, hogy lehetőséget nyújtson kutatásaik, részkutatásaik aktualitásainak bemutatására. Célja volt továbbá, hogy a doktoranduszok, mint a jövő tudományos munkát végző szakemberei, lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutassák a kutatási tervüket és egy részkutatásukat a szakmai és a tudományos közönség előtt, ezáltal gyakorlatot szerezzenek a tudományos előadások tervezésében tartásában, a társterületekkel való együttműködésben, valamint további javaslatokat kapjanak a jövőbeni kutatásaikhoz.

Szeptember 27.

Vallási szélsőségek okai és gyökerei

2017 szeptemberében megkezdte munkáját a Szélsőségek, vallási szélsőségek Ludovika Kutatócsoport a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kutatócsoport 2017. szeptember 27-i első rendezvényén a közel-keleti vallások európai kutatásainak jelentőségéről tartott előadást Dr. Maróth Miklós akadémikus, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézet igazgatója. Az előadást fórumbeszélgetés követte, ahol a teológiai, filológiai és államtudományi kutatók, szakemberek cserélhettek véleményt.

Forrás: https://www.uni-nke.hu/egyetem/hirek/2017/09/28/vallasi-szelsosegek-okai-es-gyokerei

 

Szeptember 20.

„Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig”

„Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig”  címmel tartott közös konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociáletikai Bizottsága 2017. szeptember 20-án a MEÖT Székházban.

Tanszékünk tudományos főmunkatársa, Dr. Ujházi Lóránd előadása az új típusú fegyveres konfliktusok tükrében megvalósuló igazságos háború tanának újraértelmezését tűzte ki célul. Elmondta, hogy amikor a birodalom védelme már a kereszténység védelmét is jelentette, a keresztény teoretikusoknak szakítaniuk kellett azzal a felfogással, hogy keresztény nem vesz részt fegyveres konfliktusban, így kidolgozták a háború indítására és a háborúban egyetemesen elvárható alapmagatartásra vonatkozó elveket. A kereszténység mellett más monoteista és dualista vallás is foglalkozott ezzel a kérdéskörrel. Az NKE tudományos főmunkatársa kiemelte, hogy erkölcsileg mindig igazolni kell a háborúkat, valamint, hogy a szélsőségesen pacifikus irány soha nem volt meghatározó az egyházon belül.

Forrás: http://meot.hu/2-kezdok/208-nke20170920

Megjelent dr. Kelemen Roland kivételes hatalomról szóló munkája

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság kiadásában megjelent tanszékünk tudományos segédmunkatársának, dr. Kelemen Rolandnak a „Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről” című forrásválogatása, melyben a több mint száz évvel ezelőtt megalkotott, első hazai kivételes hatalmi – különleges jogrendi – törvény forrásait adja közre egy a megértést segítő tanulmány kíséretében.

A kötet megjelenéséről a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság is beszámolt a következő linken, emellett az elérhető lesz honlapunkon a letölthető anyagok menüpontban.

Forrásválogatás a sajtójog háborús korlátozásáról

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézetének kiadásában megjelent tanszékünk tudományos segédmunkatársának, dr. Kelemen Rolandnak a „Az első világháború sajtójogi forrásai: Sajtójog a kivételes hatalom árnyékában” című forrásválogatása, melyben az első világháború alatti sajtójogi korlátozásokat szolgáló szabályozást adja rendezetten az érdeklődők kezébe két a megértést segítő tanulmány kíséretében.

A kötet elérhető lesz honlapunkon a letölthető anyagok menüpontban.

 

 

 

 

A katonai igazságszolgáltatás hazai fejlődés 1867 és 1949 között

A Gondolat kiadó gondozásában megjelent tanszékünk tudományos segédmunkatársának, dr. Kelemen Rolandnak a „A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949: Egy elfelejtett jogterület a jogalkotás tükrében” című monográfiája, mely a katonai igazságszolgáltatás szabályozásának fejlődését, intézményváltozásait mutatja be az érdeklődők számára.

A kötet rövidesen elérhető lesz honlapunkon a letölthető anyagok menüpontban.

 

 

 

Tisztújítás a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaságban

2017. október 6-án tisztségviselő választó közgyűlést tartott a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, melyen tanszékünk egyetemi tanársegédjét, dr. Farkas Ádám főhadnagy urat az Elnökség tagjává választották.

A Közgyűlés a választás eredményeit a 9-13/2017. számú határozataiban rögzítette. Ezek értelmében a Közgyűlés

  • Dr. Kádár Pál dandártábornokot, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökének megválasztotta.
  • Sáradi Gyöngyi főtörzsőrmestert, titkos szavazással, öt évre a társaság gazdasági felelősének megválasztotta.
  • Dr. Farkas Ádám főhadnagyot, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökségi tagjának megválasztotta.
  • Dr. Bögöly Gyula alezredest, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökségi tagjának megválasztotta.
  • Dr. Fejes Erik századost, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökségi tagjának megválasztotta.

A Társaság titkári feladatait továbbra is Dr. Csiha Gábor alezredes látja el.

A választásról szóló beszámoló a következő linken érhető el.

Nemzeti Tehetség Program ösztöndíjasok Tanszékünkön

A 2017-2018-as évre nézve Tanszékünk két munkatársa, dr. Farkas Ádám főhadnagy és dr. Kelemen Roland is elnyerte a Nemzeti Tehetség Program „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíját”.

Dr. Farkas Ádám ösztöndíjas kutatási témája a védelmi alkotmány rendszertani kérdéseivel foglalkozik, különös tekintettel a kortárs biztonsági kihívásokra.

Dr. Kelemen Roland ösztöndíjas kutatása a sajtójog és sajtószabadság kérdéseit vizsgálja Magyarországon a XX. század első felében.

Tanszéki szereplő a közigazgatási bíráskodásról szóló konferencián

Tanszékünk tudományos segédmunkatársa, dr. Kelemen Roland is előad azon a 2017. október 26-i konferencián, ahol a közigazgatási bíráskodás 120 évének kérdéseit vizsgálják a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

A rendezvényen kollégánk mellett Dr. Darák Péter a Kúria elnöke, dr. Trócsányi László igazságügyért felelős miniszter, Prof. Dr. Patyi András egyetemünk rektora, valamint Prof. Dr. Stipta István jogtörténész professzor úr is előad.

A rendezvény meghívója ezen a linken elérhető.

Egy újabb kormánytisztviselőknek szóló honvédelmi igazgatási tanfolyam zajlott le sikeresen

A jelenlegi biztonsági kihívások és kockázatok (hírszerzési „háború”, szervezett bűnözés, az Európában is jelen lévő terrorizmus, szupervírusok terjedése, adatszivárgás, zsarolóvírusok, kiberbiztonság, orosz-ukrán válság stb.) jelenlétében Magyarország biztonságának védelme nagyságrendekkel komplexebbé és aktívabbá vált, amely új dimenziót nyitott a fegyveres testületek és a civil közigazgatás közti mindennapi együttműködésnek. Magyarországnak mindezen kihívásoknak meg kell felelnie, ezért különös jelentőséggel bír azon civilek védelmi, honvédelmi képzése, akik munkájuk során közvetve-közvetlenül védelmi, honvédelmi feladatokkal kerülnek kapcsolatba. Nélkülözhetetlen egy olyan képzés, amelynek célja, hogy a védelmi, illetve honvédelmi igazgatás aktuális kérdéseit a közigazgatás különböző szakmai szerveinél beosztásban lévők számára átfogóan, elméleti és gyakorlati aspektusból bemutassa.

Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében második alkalommal került megrendezésre 2017. október 17. és 19. között a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, Államtudományi és Közigazgatási Karának Vezető- és Továbbképzési Központja, valamint a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztálya közös szervezésében a „Honvédelmi igazgatási tanfolyam kormánytisztviselőknek” című képzés. Az akkreditált és a közszolgálatban dolgozók szakmai képzési rendszerébe illesztett tanfolyam a honvédelmi felkészítés területén egyedülálló, hiszen a rendszeres honvédelmi igazgatási tanfolyamokat eddig csak katonák, valamint a Magyar Honvédségnél dolgozó kormánytisztviselők végeztek.

A jelenlegi tanfolyamot Dr. Szászi Gábor ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatási dékánhelyettese, valamint Dr. Varga Attila Ferenc ezredes, a HM Védelmi Igazgatási Főosztályának vezetője nyitotta meg.

Az első modulban bemutatásra került Magyarország biztonságpolitikai környezete, valamint azok a nemzetközi biztonságpolitikai trendek, amelyek közvetlenül is befolyásolják hazánk biztonságának alakulását és ezáltal az állam honvédelmi feladatait.

A második tantárgyblokk oktatása során a hallgatók bevezetést kaptak Magyarország honvédelmének alkotmányos alapjaiba és a védelmi alkotmány rendszerébe, különös figyelmet szentelve a különleges jogrend fogalmának, a magyar jogrendszerben fellelhető különleges jogrendtípusoknak, valamint a különleges jogrendben bevezethető rendkívüli intézkedések rendszerének.

A képzés harmadik modulja tartalmazta a szoros értelemben vett honvédelmi igazgatás kérdéskörét, amelynek oktatása során a hallgatók megismerhették a honvédelmi igazgatás fogalmát, rendeltetését, rendszerét és feladatait, valamint a biztonsági környezet változásainak a védelmi igazgatásra gyakorolt hatását.

A tanfolyam negyedik, egyben utolsó modulja a honvédelmi igazgatás egy részterületét, a katonai igazgatás rendszerét mutatta be. Ennek során a hallgatók megismerhették a katonai igazgatás rendszerét, hatósági és hadkiegészítési feladatait. Ismereteket szerezhettek továbbá a katonai igazgatás és a honvédelmi igazgatás viszonyrendszeréről, a katonai igazgatás egyes különleges jogrendi feladatairól és felkészülési intézményeiről, valamint az önkéntes tartalékos rendszerről.

Az elméleti képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar két intézetének gyakorlati bemutatója követte, amely keretében a beiskolázottak részére négy helyszínen mutatták be a Magyar Honvédségben rendszeresített és alkalmazott lövész harcjárművek, fegyverek, tüzérségi eszközök, valamint harcjármű szerkezetek.

A tanfolyamon résztvevők 2017. december 15-ig e-learning vizsgán adnak számot tudásukról.

A „Honvédelmi igazgatási tanfolyam kormánytisztviselőknek” képzés létjogosultságát, színvonalát és a hallgatók érdeklődését mutatja, hogy a részvevők létszáma az első tanfolyamihoz (2017 májusa) képest most októberre a hétszeresére növekedett