Köszöntő

 

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék honlapján!

 

     A Tanszék létrehozásáról az Egyetem vezető testületei 2017. tavaszán döntöttek, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa a 39/2017. (IV.5.) számú alapításról szóló határozatát a Fenntartói Testület 2017. április 13-án a 70/2017. (IV.13.) számú határozatával jóváhagyta.

      A Tanszék létrehozásának célja, hogy a jogelőd intézmények oktatási és kutatási hagyományai a honvédelmi jog és igazgatás területén megújuljanak, és szakterület ismereteinek oktatása egy önállósult szervezeti elem keretei között folytatódjon. A döntés eredményeként, tanszékünk 2017. május 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a Katonai Vezetőképző Intézet új, fejlődő szervezeti egysége.

      A Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék kutatási és oktatási portfóliója szervesen illeszkedik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ágazatokon és tudományterületeken átívelő, multidiszciplináris szellemiségéhez, hiszen szervezetszerűen egyesíti az államtudományok és a jogtudományok honvédelmi vonatkozásait a honvédelem igazgatásának gyakorlati tapasztalataival, valamint a katonai életviszonyokból következő szervezeti sajátosságokkal.

      A Tanszék profiljába illeszkedő kutatási és oktatási feladatok intézményesítése úttörő vállalkozásnak nevezhető, hiszen a katonai felsőoktatásban voltak ugyan előzményei a jogtudományi és politikatudományi oktatásnak, de kifejezetten a honvédelmi jogra, igazgatásra, valamint napjaink új típusú kihívásaira fókuszáló komplex kutató és oktató szervezeti egység korábban nem létezett. Ez egyrészről azt is jelenti, hogy a Tanszéknek a klasszikus oktatás és kutatás mellett, fel kell vállalnia ezen tárgykörök tudományos eredményeinek összesítését, elemzésük tudományos értelemben vett rendszerezését, rendszertani áttekintését, valamint erre építve azok szisztematikus kutatását és fejlesztését.

      Kitekintve a hadtudományok és a biztonsággal foglalkozó tudományok, továbbá a tágabb értelemben vett államtudományok kapcsolódási pontjaira, tanszékünk olyan „szellemi központ”, amely egyesíti a honvédelem és a közigazgatás ilyen irányú szakkérdéseit és tapasztalatait, valamint a tisztképzés, illetve a honvédelemmel összefüggő katonai és közigazgatási továbbképzések követelményeit és sajátosságait. Ez a törekvés a Tanszék célkitűzéseiben működésében és személyi összetételében is megmutatkozik.

A kutatási portfóliónkban négy fő terület jelöltünk meg, ezek az alábbiak:

1.   hadijog (a fegyveres összeütközések és a megszállt területek joga)

2.   honvédelmi jog,

3.   honvédelmi igazgatás,

4.   vallási szélsőségek kezelésének sajátos állami és szabályozási lehetőségei.

Az elmúlt időszakban a honvédelem ügye, rendszere és szabályozása is jelentős változásokon ment keresztül, és kihívásokkal került szembe. Az elmúlt évek negatív biztonsági változásai, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének változó aktivitása, valamint az Európai Unió védelmi törekvései mind-mind a szabályozás és a struktúrák megújításának szükségessége felé mutat. A várt megújulás a képességek fejlesztése mellett, szükségessé teszi a honvédelem szabályozásának megújítását, és az ehhez kapcsolódó tudományos támogatás megerősítését, melyhez a tanszék állománya, együttműködve a kar más szervezeti egységeivel, érdemben hozzájárulhat.

Tevékenységünk fő célja az oktatási feladatok ellátása, a honvédelmi jog és igazgatás oktatásának fejlesztése, valamint olyan kutató-tanszéki működés kialakítása, amely a tudományos életben elfogadott és előremutató eredmények mellett, a központi közigazgatásban és a jogalkotásban is hasznosítható javaslatokkal szolgálhat.

Tanszékünk az oktatás és a kutatás mellett, a tudományszervezés terén is törekszik az aktív együttműködésre, ami úgy a nemzetközi, mint a hazai tudományos kapcsolatok építése, illetve tudományos rendezvények szervezése terén is új feladatokat és kihívásokat jelent a munkatársaink számára.

Bízom abban, hogy Tanszékünk tevékenysége rövid időn belül olyan eredményeket tud felmutatni, melyeket a szakma, a tudomány, az egyetem vezetése és polgárai egyaránt érétkesnek ítélnek meg.

 

       Dr. Hornyacsek Júlia PhD alezredes                            Prof. Dr. Gellér Balázs József

a.d. tanszékvezető, habilitált egyetemi docens                    tanszékvezető, egyetemi tanár