Történet

A Katonaföldrajz és Tereptan Szakcsoport története

 

Szakcsoportunk jelenlegi formájában viszonylag rövid múltra tekint vissza, az általa képviselt tudományterületek, szakismeretek művelése azonban mindig is szerves részét képezték a hazai katonai felsőoktatásnak.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) jogelőd intézményeiben a katonai térképészeti ismeretek oktatása elsősorban az általános katonai felkészítés egyik elemeként, a katonai tereptan oktatásában jelent meg. Első komolyabb szakmai szervezeti egységként az MH Kossuth Lajos Katonai Főiskola (KLKF) Tüzér tanszékén alakult meg a Földmérő szakcsoport 1990-ben. E szakcsoport tevékenysége révén a tüzér hallgatók — másod-diplomás képzés keretében — földmérő üzemmérnöki diplomát is szerezhettek. A Szentendrén folyó képzéssel párhuzamosan Budapesten, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián (ZMKA), a térképészeti biztosításhoz és a katonaföldrajzi ismeretekhez tartozó tárgyak oktatása folyt.

1996-ban a katonai felsőoktatási intézmények kiváltak a Magyar Honvédség hadrendjéből. A KLKF más katonai oktatási intézményekkel együtt beolvadt a megalakuló Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) szervezetébe. A képzési és a szervezeti átalakulás következtében a tüzér-földmérő képzés megszűnt, szerepét a katonai vezetői szak részeként a katonai térképész-, térinformatika szakirányú képzés vette át, amely magába foglalta a katonaföldrajz tárgyköreit is. A képzésért felelős Térképészeti és Katonaföldrajzi Tanszék Dr. Lánszki János nyugállományú ezredes vezetésével a ZMNE Hungária körúti telephelyén alakult meg 1995. február 1-én.

2001-ben a Műszaki Hadműveleti-harcászati Tanszékkel egyesülve alakult meg a Műszaki és Katonaföldrajzi Tanszék Dr. Szabó Sándor mérnök ezredes vezetésével. A következő átszervezésre sem kellett sokat várni. 2003-ban a tanszék térképész szakcsoportjának oktatói az egyetem Hadtudományi Karának Műveleti Támogató Tanszékéhez kerültek, Dr. Felházi Sándor mérnök alezredes vezetése alá, míg a katonaföldrajz szakcsoport oktatói a Harcászati-hadműveleti Tanszékhez csatlakoztak.

2005. október elsejétől a különvált szakcsoportok ismét önálló szervezeti egység keretében, a Térképészeti és Geoinformációs Tanszéken folytathatták tevékenységüket Dr. Paskó József nyugállományú mérnök ezredes vezetésével. A térképészeti és katonaföldrajzi támogatás valamennyi szakterületét felölelő, önálló oktatási-kutatási egység létrejöttével a szakmai képzés, továbbá a felügyelt tudományterületek kutatási tevékenységének integrálása, s ebből fakadóan a képzés és a tudományos kutatások magasabb fokú hatékonysága valósulhatott meg. E tanszék feladatkörei folyamatos bővülésével az oktatói állomány létszáma a kezdeti 9 főről 11-re emelkedett. A szakmai, oktatási és tudományos kutatási feladatok eredményes végrehajtásához a tanszék oktatói három szakcsoportban (Térképész és tereptan szakcsoport; Térinformatikai szakcsoport; Katonaföldrajz szakcsoport) folytatták tevékenységüket.

A 2007/2008. tanévtől, az egyetemi struktúra újabb változása következtében, új helyzetben találta magát a tanszék. Az oktatói állomány létszáma közel felére csökkent, miközben ugyanez nem volt elmondható a tanszék oktatási feladatainak mennyiségéről. A nehézségek áthidalásában az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Térképészeti Kht. nyújtottak támogatást. Igazodva a szakmai elöljáró szervezet megnevezéséhez a tanszék neve is módosult ekkor, felvéve a Geoinformációs Tanszék megnevezést. A tanszék szakcsoporti tagozódása ugyanakkor megszűnt. A tanszék vezetésével 2007. november 1-től Dr. Für Gáspár alezredes lett megbízva, akit 2010. szeptember 1-től Dr. Kállai Attila mk. alezredes váltott.

2011 októberében a Geoinformációs Tanszék más tanszékekkel együtt a Műveleti Támogató Tanszékbe integrálódott, Dr. Szabó Tibor alezredes vezetése alatt, Katonaföldrajzi és Tereptan Szakcsoport megnevezéssel. A szakcsoport vezetésének feladatait kezdetben Dr. Für Gáspár alezredes látta el, majd 2012 nyarától Dr. Kállai Attila mk. alezredes vette át az ezzel járó teendőket.

A jelenlegi munkaköri jegyzékben öt fővel látja el feladatait a szakcsoport, közülük három fő rendelkezik tudományos fokozattal. Utóbbiak felelősök egyrészt a tantárgyprogramokban és tantárgyi követelményekben foglaltak betartásáért és betartatásáért, valamint azok szükséges megújításáért az érvényben levő tanulmányi és vizsgaszabályzatoknak megfelelően, másrészt a szakfejlesztés keretében új tantárgyprogramok kidolgozásáért és az oktatási anyagok előkészítéséért. A szakcsoport tudományos tevékenységi köre elsősorban az egyetemi szakok és specializációk igényeihez igazodik. Eredményeiről rendszeresen számol be különféle egyetemi tanulmányokban és tudományos periodikákban, valamint egyetemi jegyzetekben és egyéb kiadványokban.