Történet

A Katonaföldrajz és Tereptan Szakcsoport története

 

Szakcsoportunk jelenlegi formájában viszonylag rövid múltra tekint vissza, az általa képviselt tudományterületek, szakismeretek művelése azonban mindig is szerves részét képezték a hazai katonai felsőoktatásnak.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) jogelőd intézményeiben a katonai térképészeti ismeretek oktatása elsősorban az általános katonai felkészítés egyik meghatározó elemeként, a katonai tereptan oktatásában jelent meg. Az első komolyabb szakmai szervezeti egység az MH Kossuth Lajos Katonai Főiskola (KLKF) Tüzér tanszékén alakult meg 1990-ben Földmérő szakcsoport néven. A szakcsoport feladata alapvetően a tüzér szakirányú hallgatók felkészítésére irányult, akik másod-diplomás képzés keretében földmérő üzemmérnöki diplomát is szerezhettek. A tananyag kidolgozásában és a képzési tevékenységben az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar nyújtott támogatást. A Szentendrén folyó képzéssel párhuzamosan Budapesten, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián (ZMKA) térképészeti biztosítás és katonaföldrajzi ismeretek körébe tartozó tárgyak oktatása folyt.

1996-ban a katonai felsőoktatási intézmények kiváltak a Magyar Honvédség hadrendjéből. A KLKF más katonai felsőoktatási intézményekkel együtt beolvadt a megalakuló Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) szervezetébe. A képzési és a szervezeti átalakulás következtében a tüzér-földmérő képzés megszűnt, szerepét a katonai vezetői szak részeként a katonai térképész-, térinformatika szakirányú képzés vette át, amely a katonaföldrajz tárgyköreire is kiterjedt. A szakirányt elvégző fiatal tisztekkel a Magyar Honvédség katonai térképész szakmai beosztásainak utánpótlása vált biztosítottá. A képzésért felelős Térképészeti és Katonaföldrajzi Tanszék Dr. Lánszki János nyugállományú ezredes vezetésével a ZMNE Hungária körúti telephelyén alakult meg 1995. február 1-én.

2001-ben a Műszaki Hadműveleti-harcászati Tanszékkel egyesülve alakult meg a Műszaki és Katonaföldrajzi Tanszék Dr. Szabó Sándor mérnök ezredes vezetésével. A tanszék ekkor a térképész-térinformatikus szakirányú képzés mellett a műszaki hallgatók felkészítéséért is felelős volt. A következő átszervezésre nem kellett sokáig várni: 2003-ban a tanszék térképész szakcsoportjának oktatói az egyetem Hadtudományi Karának Műveleti Támogató Tanszékéhez kerültek, Dr. Felházi Sándor mérnök alezredes vezetése alá. A katonaföldrajz szakcsoport oktatói ezzel egy időben a Harcászati-hadműveleti Tanszékhez csatlakoztak.

2005 októberében a két különvált szakcsoport ismét egyesült, önálló szervezeti egységet a Térképészeti és Geoinformációs Tanszéket megalakítva, Dr. Paskó József nyugállományú mérnök ezredes vezetésével. A térképészeti és katonaföldrajzi támogatás valamennyi szakterületét felölelő, önálló oktatási-kutatási egység létrejöttével a szakmai képzés, továbbá a felügyelt tudományterületek kutatási tevékenységének integrálása, s ebből fakadóan a képzés és a tudományos kutatások magasabb fokú hatékonysága valósulhatott meg. E tanszék feladatkörei folyamatos bővülésével az oktatói állomány létszáma a kezdeti 9 főről 11-re emelkedett. A szakmai, oktatási és tudományos kutatási feladatok eredményes végrehajtásához a tanszék oktatói három szakcsoportban (térképész és tereptani, térinformatikai, katonaföldrajzi) folytatták tevékenységüket.

A 2007/2008. tanévtől, az egyetemi struktúra újabb változásai a tanszékre is kihatással voltak. A tanszék oktatói létszáma közel felére csökkent, miközben a képzési feladatok volumene számottevő mértékben nem csökkent. A humánerőforrás hiány áthidalásában az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Térképészeti Kht. nyújtott támogatást. Igazodva a szakmai elöljáró szervezet megnevezéséhez a tanszék neve is ekkor módosult Geoinformációs Tanszékre. A tanszék szakcsoporti tagozódása megszűnt. A tanszék vezetésével 2007. november 1-től Dr. Für Gáspár alezredes lett megbízva, akit 2010. szeptember 1-től Dr. Kállai Attila mérnök alezredes váltott.

Az Országgyűlés 2011-ben elfogadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló törvényt. A 2012. január 1-ével működését megkezdő Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a ZMNE mellett Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatástudományi Kar és a Rendőrtiszti Főiskola átalakulásával és integrációjával jött létre a felsőfokú közszolgálati szakemberképzés bázisintézményeként, a nevezett intézmények általános jogutódjaként. Az új egyetemi struktúra kialakítása eredményeként 2011 októberében, a Geoinformációs Tanszék — más tanszékekkel együtt — a Műveleti Támogató Tanszékbe tömörült, Dr. Szabó Tibor alezredes vezetése alatt, Katonaföldrajzi és Tereptan Szakcsoport megnevezéssel. A szakcsoport vezetésének feladatait kezdetben Dr. Für Gáspár alezredes látta el, majd 2012 nyarától Dr. Kállai Attila mérnök alezredes vette át az ezzel járó teendőket.

Munkaköri jegyzék szerint jelenleg öt oktatói hellyel biztosított a szakcsoport feladatköreinek ellátása. A szakcsoport két minősített oktatója felelős egyrészt a különböző szakok mintatanterveiben szereplő földrajzi, térinformatikai, valamint térkép- és tereptani tárgyak tantárgyprogramjainak fejlesztéséért, továbbá a tantárgyi követelményekben foglaltak betartatásáért; másrészt a szakfejlesztés keretében új tantárgyprogramok kidolgozásáért és oktatási anyagok kidolgozásáért.

A szakcsoport tudományos tevékenységi köre elsősorban az egyetemi szakok és specializációk igényeihez igazodik. A tudományos kutatás eredményei rendszeresen jelennek meg különféle egyetemi tanulmányokban és tudományos periodikákban, valamint egyetemi jegyzetekben és egyéb kiadványokban.