Katonai vezetői alapképzési szak

Az alapképzési szak megnevezése: katonai vezetői
 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 


 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc.) 
 • szakképzettség: katonai vezetői
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leadership
 • a mesterszak tudományági besorolása: Hadtudomány
 • Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
 • Képzési ág: honvédelmi és katonai
 • A képzési idő félévekben: 8 félév
   

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

Alapozó ismeretek                                          90  kredit;

Szakmai törzsanyag                                       90  kredit;

Differenciált szakmai anyag                             60  kredit


Az alapképzési szakon folyó képzés specializációi:

Lövész specializáció (Infantry).

Harckocsizó specializáció (Armoured).

Felderítő specializáció (Reconnaissance).

Tüzér specializáció (Artillery).

Légvédelmi rakéta specializáció (Air Defence Missile).

Műszaki specializáció (Engineer).

Vegyivédelmi specializáció (ABC-protection).


Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A katonai vezetői alapképzés célja a Magyar Honvédség részére olyan felsőfokú végzettségű katonai vezetők (parancsnokok) képzése, akik képesek a megszerzett közszolgálati, általános katonai, differenciált szakmai (fegyvernemi, specializációi) és vezetői ismereteik birtokában alegységeket vezetni és irányítani, az alapfokozat birtokában a honvédelmi szakképzettségüknek megfelelő első tiszti beosztások betöltésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek – a szakmai át- és továbbképző tanfolyamokra is alapozva – a képzés második ciklusban történő folytatásához. 


Szakmai gyakorlat:

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritérium-feltétel. A csapatgyakorlatot, a csapatok mindenkori leterheltségének függvényében, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokával együttműködésben, a specializációért felelős tanszék vezetője szervezi meg a szakfelelős által jóváhagyott feladatlap alapján. A csapatgyakorlat a képzés során kiegészül szaki- és specializációi szinten szervezett, intézeti és csapatbázison levezetett, gyakorlásokkal és komplex harcászati foglalkozásokkal.


Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített; középfokú (B2) komplex típusú, vagy STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.


Szakfelelős:

Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes, egyetemi docens

 • Tanóra-, kredit- és vizsgaterv
 • Katonai vezetői alapképzési szak

  Érvényes 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben, teljes idejű nappali munkarendben tanuló hallgatók részére.

 • Fájl letöltése