NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Honvédelmi alapismeretek oktatása

Hazánk védelmi képességének fejlesztése, az ország védelme iránti hazafias elkötelezettség kialakítása és fenntartása kiemelt kormányzati közfeladat. A fiatal generációt megszólító honvédelmi nevelés programja megvalósításának fontos célcsoportja a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói, akik számára – választott képzési szaktól, szakiránytól függetlenül – fontos, szükséges és hasznos az olyan honvédelemi és biztonságpolitikai ismeretek közvetítése, amelyekkel képesek lesznek a világban és a szűkebb (regionális) környezetünkben zajló események megértésére, azok ok-okozati összefüggéseinek felismerésére.

A fenti célok elérése érdekében az egykori Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által kialakított Honvédelmi alapismeretek nevű, szabadon választható tantárgy oktatása a magyar civil felsőoktatásban 2007-ben kezdődött, elsőként a veszprémi Pannon Egyetemen. A Honvédelmi Minisztérium és a hazai felsőoktatási intézmények között 2018-2020 során kötött együttműködési megállapodások részeként az érintett egyetemek vállalták, hogy szabadon választható tantárgyként meghirdetik a kurzust, amelynek koordinációját - a tárca honvédelmi államtitkárának felkérésére - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE HHK) számára határozta meg. A kezdetek óta eltelt idő alatt 12 hazai felsőoktatási intézmény tette elérhetővé a képzést, így 2022. szeptember végére már 20 772 hallgató választotta a tantárgyat.

A Honvédelmi alapismeretek tantárgyat felvett hallgatók száma (fő)

Készítette: NKE HHK KTSZI

A tantárggyal kapcsolatos koordinációt, csakúgy, mint az egyetemek tantárgyfelelőseivel, illetve a hallgatókkal történő kapcsolattartást és az online vizsgák felügyeletét az NKE HHK Katonai Tanfolyamszervező Intézet (KTSZI), Gyakorlat- és Részképzés-tervező Osztály munkatársai látják el.

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók a kurzus során megszerzett elméleti ismeretek birtokában képesek legyenek eligazodni az ország biztonságát, honvédelmét érintő alapvető kérdésekben, megismerve a nemzet és honvédelem egymástól elválaszthatatlan, évszázados kapcsolatát; a hadtudomány és a hadelmélet alapjait; Magyarország védelmi igazgatási rendszerét; a világban és a térségünkben zajló biztonságpolitikai folyamatokat. Ismereteket szereznek a Honvédelmi Minisztérium (HM) és a Magyar Honvédség (MH) szervezetéről, széleskörű feladatrendszeréről, továbbá a katonai alakulatok hazai és külföldi alkalmazásáról, a szárazföldi erők és a légierő rendeltetéséről, képességeiről, fontosabb jellemzőiről.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elismert oktatói által megírt és lektorált e-jegyzet tananyag tartalma:

1.    Nemzet és honvédelem (Nemzeti jelképeinktől a magyar katonai felsőoktatás rövid történetéig).

2.    Hadtudomány, hadelmélet és a katonai műveletek.

3.    A mai világrend kialakulása (a hidegháború és az 1945 utáni helyi háborúk).

4.    Nemzetközi (biztonsági) szervezetek (megalakulásuk, szervezetük, működésük).

5.    Napjaink (új típusú) kihívásai, kockázatai és fenyegetései.

6.    Hazánk biztonságpolitikája a rendszerváltástól napjainkig.

7.    A honvédelem rendszere - honvédelmi igazgatás.

8.    A Honvédelmi Minisztérium és az MH szervezete, feladata, alkalmazása.

9.    Az MH szárazföldi és légiereje.

A szabadon választható 1 féléves, 2 kredit értékű tantárgy oktatása távoktatási formában történik, tananyaga e-jegyzet formában érhető el a tantárgyat felvett hallgatók számára.  A tantárgy ún. „C” típusú, azaz bármely szakon és bármely félévben szabadon választható, előtanulmányi kötelezettségei nincsenek. Feldolgozása önállóan (szükség esetén e-mailben, vagy telefonon történő tutori közreműködéssel), a hallgató saját belátása és időbeosztása szerint, a számonkérés pedig online tesztvizsga formájában történik, adott egyetem elektronikus felületén (Moodle/ CooSpace/ Redmenta).

Számonkérés egykor... (A kép illusztráció.)

...és ma.

A tananyag feldolgozását, a vizsgára való felkészülést segítendő, az e-jegyzet anyagára épülve az NKE HHK KTSZI munkatársai összeállítottak a hallgatók számára egy ellenőrző-felkészülési kérdéssort is, amelyet a hallgatók körében végzett online kérdőíves felmérés is igen hasznosnak ítélt. A fentiek alapján megállapítható, hogy az NKE HHK − a felsőfokú tananyagok kidolgozásában, oktatásában, fejlesztésében szerzett másfél évtizedes tapasztalatai alapján − szakemberei segítségével, illetve közreműködésével meghatározó szerepet tölt be a hazafias és honvédelmi nevelés kormányzati szándékának megvalósításában, kiemelten a hazai felsőoktatásban tanuló fiatalok ilyen irányú képzésében.