NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Projektismertető

 

A  projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


 

TÁMOP-4.2.3/08/1/KMR Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja

 

Projekt címe: Tudomány és biztonság

Szakmai vezető: Prof. Dr. Padányi József mk. ezredes, Stratégiai és Intézményfejlesztési Rektorhelyettes

Projektmenedzser: Demeter Attila alezredes, Intézményfejlesztési és Pályázati Iroda vezető

Kezdés: 2009.szeptember hó 1.

Befejezés: 2011.június hó 21.

Elnyert támogatás: 14 millió 610 ezer Ft

Támogatás mértéke: 72,47%

A projekt lényege:

A társadalmi megítélés formálása a biztonsági szektor kutatási eredményei elfogadtatása, hasznosságának elismertetése, népszerűsítése és szükségességi igényének kialakulása érdekében, ezáltal a civil és biztonsági kutatási együttműködések fejlesztése, az eredmények nemzeti hasznosságának fokozása.

A társadalomban az a tévhit él, hogy a hadtudomány tisztán militáris jellegű, csak önmagának való. Az igazság azonban az, hogy egyrészt a hadtudomány a társadalom biztonsága megteremtésének egy fontos összetevője, másrészt a hadtudomány eredményei az élet számos területén kerültek adaptálásra és vitték előre az emberi fejlődést. A hadtudomány nemcsak hadviselési elméleti kérdéseket vizsgál, hanem az MTMI tudományok számos területét műveli, hiszen a lőelemképzés, a rakéták célba juttatása, rádióelektronikai harc, híradás, repülés, atom-, vegyi-, biológiai védelem, gépjárműtechnika nem képzelhető el magas szintű matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai ismeretek nélkül.

A hadsereg vezetése is teljesen számítógépesített, számítógépek vezérlik a repülőket, rakétákat, harckocsikat, lövegeket, légvédelmi fegyvereket. Ezek mind speciális eszközök, a civil életben használt számítástechnikai eszközökkel szemben sokkal megbízhatóbban kell működniük és védettnek kell lenniük az ellenség elektronikai támadásával szemben. A felderítésben előtérbe kerülnek a pilóta nélküli repülőgépek, amelyek a vezérlés, a hő-kamerás és videofelvételek közvetítése során nagy sebességű, szélessávú mobil adatátvitelt igényelnek. A vezetés a térinformatikán alapul

A haditechnika, a repülők, harckocsik, lövegek, szállító- és más speciális járművek, radarok, rakéták üzemeltetése, karbantartása magasan képzett műszaki mérnök gárdát igényel.

A kémia, a biológia, a fizika terén is mélyreható kutatások folynak, hisz épp a hadsereg az, amely ezen tudományok eredményeit ugyanúgy igyekszik a pusztítás, mint a védelem szolgálatába állítani.

A projekt tartalmi elemei:

1. A külföldi és hazai felsőoktatási intézményekkel való tudományos együttműködés kialakítása: - doktori képzésben és doktori iskolákban, felsőoktatásban részt vevő hallgatók közötti hálózat, informatikai-, kommunikációs- és adatbázis-infrastruktúra megteremtése, kutató számítógépek gridbe kötése. A tudományos portál lehetőséget ad a virtuális labor működtetésére, ahol a kutatók videokonferenciával, közös számítógép erőforrásokkal tudnak dolgozni. Virtuális munkacsoport találkozókra kerül sor.

2. Az egyetem K+F+I tevékenysége élénkítésének fokozása, kutatási eredményeinek ismerté tételi módjainak kialakítása: - tudományos díjak alapításával, műszaki szakkollégium létrehozásával, fényújsággal, TDK –k interaktív jellegének megteremtésével, érdeklődés felkeltésével, publikálási lehetőség biztosításával, népszerűsítő kiadványokkal, médiával ösztönözni a kutatókat, hallgatókat a kutatómunkára.

3. KKV –al való együttműködés elmélyítése: -közös kutatások folytatásával, a kutatási eredmények szakkiállításon történő bemutatásával, interaktív rendezvények lebonyolításával, workshopokkal, termékbemutatókkal, szakmai fórumokkal, célzott partnertalálkozókkal.

A projektelemeket újszerű módszerekkel valósítjuk meg, kihasználva az internetet, az interaktív lehetőséget, kreativitást, a korszerű technikákat, mint screencast, videokonferencia, internetes fórum. Az interaktivitást a videokonferencia, a fórum, az interaktív konferencia (interneten való követés és hozzászólás, az előadások közben vidéki helyszín közvetítése az előadás tartalmi mondanivalóját alátámasztó tevékenység bemutatásával) technológiák biztosítják. Ezek gyakorlati kivitelezésébe bevonjuk a célcsoportokat, a civil szervezeteket, a monitor bizottság tagjait, a kiemelkedő képességű hallgatókat, hogy az ő igényeik szerint valósuljon meg a tartalom közvetítése és elérhetősége.

Ezzel biztosítjuk a célcsoportok kommunikációs igényeihez való alkalmazkodást, az igényeket, a preferenciák figyelembe vételét, az on-line kommunikációs felületek alkalmazást. Összességében a disszeminációs tevékenységek célszerűségét harmonizáljuk a célcsoportok lehetőségeivel.

4. A következő két célcsoport a középiskolák diákjai, közvetett célcsoportként a teljes társadalom, civil szervezetek elérésénél figyelembe lett véve azok társadalmi, gazdasági helyzete, ennél fogva előtérbe került az internet, a TV (30’ film) és a sajtó alkalmazása, a középiskolák vonatkozásában a személyes megjelenés 30 helyszínen.

Ezek szakmai tartalma: roadshowok, amelyeket 11 helyszínen tartunk bemutatókkal, előadásokkal, a hadtudományi portál létrehozása, amelyen az interaktivitás szellemében fórum üzemel, kvíz játék, havi szavazás folyik a diákok aktivizálására, tudományos anyagok és eredmények, videofilmek érhetők el.

Osztályfőnöki órák során a középiskolákban screencast és video konferencia keretében tudományos ismeretterjesztő előadásokat tartunk.

A célcsoport bevonásra kerül a projekt megvalósításába egyrészt az internetes fórumon keresztül, ahol véleményt nyilváníthat, kérdést tehet fel, amelyekre választ kap, másrészt a tehetséges diákok számára szereplési lehetőség biztosítása, adott témában előadást tarthatnak, amely videofilmen kerül rögzítésre. Az internetes vetélkedő és kvíz játék győztesei bekerülnek a népszerűsítő kiadványokba.