NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Kutatóműhely honlapján!

 „Salus rei publicae suprema lex esto.
– a legfőbb törvény az állam üdve legyen.”

Marcus Tullius Cicero

 

A Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Kutatóműhely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1/2021. számú rektori utasítással alapított kutatóközössége.

A Kutatóműhely feladata az ország védelmével és biztonságának szavatolásával összefüggő jogi szabályozási, kormányzástani, közigazgatási és döntéselőkészítő kérdésekkel összefüggő nemzeti és nemzetközi összehasonlító elemzések megvalósítása, továbbá ebből következő tudományos eredmények közvetítése.

Kutatásaink során törekszünk a védelmi és biztonsági szabályozási kérdések kormányzástani összefüggéseinek feltárására, elemzésére, a hatályos szabályrendszer fejlesztésével kapcsolatban a korszerű szabályozásra vonatkozó de lege ferenda javaslatok tudományos igényű megalapozására.

A Kutatóműhely kiadványaival, rendezvényeivel egyben fórumot kíván biztosítani a terület iránt érdeklődő szakemberek közötti szakmai kommunikációnak is, illetve tudományos részeredményeivel katalizálni kívánja a közigazgatásban folyó döntéselőkészítő munkát is.

 

A kutatás célrendszere

 

a)   az állam védelmi és biztonsági szabály- és intézményrendszerének működésével, lehetséges fejlesztési irányaival, továbbá a releváns külföldi és szövetségi szintű megoldásokkal összefüggő kutatások;

b)   a nemzeti ellenállóképesség fejlesztésével összefüggő tudományos ismeretterjesztő tevékenységek;

c)    az a) pontban meghatározottakhoz kapcsolódóan a jogalkotást segítő szakmai és tudományos megalapozottságú háttérelemzések készítése;

d)   a kutatási eredmények bemutatása, különösen tudományos cikkek, szakkönyvek, forráskiadványok és más publikációk, továbbá konferenciák, műhelybeszélgetések és előadások formájában;

e)   együttműködés az a) pontban meghatározottak tekintetében szakfeladatot ellátó kormányzati szervekkel;

f)     együttműködés a kapcsolódó kutatási területeken tevékenykedő társadalmi szervezetekkel és felsőoktatási kutatóközösségekkel;

g)   a közigazgatás személyi állományának védelmi és biztonsági kérdésekkel összefüggő felkészítésének és továbbképzésének szakmai támogatása;

h)   az NKE tudományos potenciáljának növelése és a hallgatók tudományos tevékenységekbe történő bevonása;

i)     a karközi együttműködés erősítése a védelmi és biztonsági témák szabályozási és igazgatási vonatkozásai tekintetében;

j)     az elméleti kutatások gyakorlati igényekkel és tapasztalatokkal való ötvözése révén a kutatási eredmények közigazgatási hasznosíthatóságának fokozása.

 

 

A kutatás fő tématerületei

a)   védelmi és biztonsági tárgyú szabályozás;

b)   a kormányzástan és közigazgatás védelmi és biztonsági kérdései;

c)    a honvédelmi, rendészeti, nemzetbiztonsági, nemzetközi és közigazgatási jog, valamint az alkotmányjog védelmi és biztonsági vonatkozású határterületei;

d)   az a)-c) pontokhoz kapcsolódó biztonságpolitikai területek;

e)   az a)-d) pontokhoz kapcsolódó multidiszciplináris témakörök.

 

Együttműködési tervek NKE-n belüli, hazai és nemzetközi tudományos és szakmai közösségekkel

a)   NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar;

b)   NKE Rendészettudományi Kar;

c)    magyarországi állam- és jogtudományi képzést folytató karok;

d)   az innováció és a felforgató technológiák biztonsági vonatkozásaihoz kapcsolódó kutatást folytató, magyarországi felsőoktatási intézmények;

e)   állami szervek, különös tekintettel a Miniszterelnöki Kormányirodára, a Honvédelmi Minisztériumra, a Belügyminisztériumra, valamint a Külgazdasági- és Külügyminisztériumra;

f)     Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság;

g)   NATO Defense College (Róma);

h)   International Society for Military Law and Law of War (Brüsszel).

 

A Kutatóműhely saját szakkabinettel rendelkezik (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, 4. épület 102. tanterem).

A Kutatóműhely munkatársai Honvédelmi Jogi és Igazgatási tudományos diákkört működtetnek.

Bízom abban, hogy Kutatóműhelyünk tevékenysége a megkezdett építkezésnek köszönhetően már középtávon is olyan eredményeket tud felmutatni, olyan javaslatokat alapoz meg, amelyek nem csak a tudományos élet képviselőinek, hanem a közigazgatásban és a jogalkotásban közvetlenül közreműködő szakemberek és vezetők számára is jól hasznosíthatóak – mindemellett érdekesek, további gondolkodásra sarkallnak.

 

Dr. Kádár Pál PhD dandártábornok

kutatóműhely vezető