NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Katonai logisztika

KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai logisztika (Military Logistics)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: katonai logisztikai vezető

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Logistic Leader

- választható specializációk: hadtáp, katonai közlekedési, haditechnikai, katonai pénzügyi

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, katonai

4. A képzési idő félévekben: 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60%)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 14 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:  0413

7. Az alapképzés jellemzői

7.1. Szakmai jellemzők

7.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- műveltség, kultúra, értékek modul (bölcsészettudomány, társadalomtudomány) 4-8 kredit,

- államtudományi modul (állam- és jogtudomány, hadtudomány, nemzetközi és fejlődéstanulmányok, információ- és kommunikációelmélet szakterületekből válogatva) 5-20 kredit,

- egyetemi közös közszolgálati gyakorlat 2-4 kredit,

- katonai alapismeretek 16-24 kredit,

- gazdasági és humán ismeretek 12-20 kredit,

- természettudományos alapismeretek 18-26 kredit,

- katonai logisztikai alapismeretek 26-34 kredit,

- logisztikai műveleti felkészítés 22-34 kredit.

7.1.2. A specializációk tudományágai, szakterületei és kreditaránya:

A specializációk kreditaránya további 60-96 kredit.

a) hadtáp specializáció

- gazdálkodási ismeretek (számvitel, pénzügyi alapismeretek, pénzügyi gazdasági elemzés, katonai ellátás- és szolgáltatásmenedzsment, katonai erőforrás és környezetgazdaságtan, költségvetési számvitel, közbeszerzés),

- hadtáp szakismeret (hadtáp szaktechnikai eszközök, hadtáp anyagismeret és gyártástechnológia, ruházati ellátás, élelmezési ellátás, üzemanyag ellátás, elhelyezési-, humán- és térképanyag ellátás, ellátó alegységek vezetése, hadtáp szakellenőrzés);

b) katonai pénzügyi specializáció

- államháztartási ismeretek (költségvetési számvitel, gazdálkodás és menedzsment, államháztartási és katonai pénzügyi ismeretek, számvitel, adózás, társadalombiztosítás, közbeszerzés),

- katonai pénzügyi ismeretek (katonai illetmények és járandóságok, katonai pénzügyi ellátás, pénzügyi-gazdasági ellenőrzés, költségvetési elemzés ellenőrzés, nemzetközi feladatok pénzügyi biztosítása, katonai pénzügyi informatika);

c) katonai közlekedési specializáció

- közlekedéstudományi ismeretek (katonai közlekedési üzemtan, közlekedési hálózatok, közlekedési technika, közlekedési folyamatok szabályozási rendszere, katonai szállító járművek),

- katonai közlekedési szakfeladatok ellátása (közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása, katonai szállításszervezés, csapatgazdálkodás, szállító alegység vezetése, katonai közlekedési informatika);

d) haditechnikai specializáció

- haditechnikai alapozó specifikus ismeretek (géprajz, gépelemek, áramlás- és hőtechnikai ismeretek, anyag- és gyártástechnológiai ismeretek),

- műhelyszervezési és vezetési ismeretek,

da) páncélos és gépjárműtechnikai modul

- páncélos- és gépjárműtechnikai ismeretek (belsőégésű motorok, járműszerkezettan, rendszerbentartás, gépjármű villamos berendezések, különleges berendezések, harc- és gépjármű típusismeret),

- páncélos- és gépjárműtechnikai szakmai szabályzat ismeret,

- páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök technikai ellenőrzése és javítása;

db) fegyverzettechnikai modul

- fegyverzettechnikai ismeretek (kézifegyver, löveg, fedélzeti rendszerek, optika, lőszer, páncéltörő rakéta),

- fegyverzettechnikai szakmai szabályzat ismeret,

- fegyverzettechnikai eszközök technikai ellenőrzése és javítása.

8. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001., 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

9. A szakmai gyakorlat követelményei

Az intézményen kívül teljesítendő egybefüggő szakmai gyakorlat legalább nyolc hét időtartamú. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény. A szakmai gyakorlat teljesítésének részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg.

 

Katonai Logisztika alapképzési szak tanterve 2020-tól

Katonai Logisztika BA tantervi háló 2020-

Katonai Logisztika BA tantervi háló 2019-

Katonai Logisztika alapképzési szak tanterve 2019-től