NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Katonai vezető

KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai vezetői (Military Leadership)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor. rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: katonai vezető

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leader

- választható specializációk: lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta, vegyivédelmi

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, katonai

4. A képzési idő félévekben: 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60%)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 14 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

6. A szakképzettség képzési területnek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

1031

7. Az alapképzés jellemzői

7.1. Szakmai jellemzők

7.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- műveltség, kultúra, értékek modul (bölcsészettudomány, társadalomtudomány) 4-8 kredit,

- államtudományi modul (állam- és jogtudomány, hadtudomány, nemzetközi és fejlődéstanulmányok, információ- és kommunikációelmélet szakterületekből válogatva) 5-20 kredit,

- egyetemi közös közszolgálati gyakorlat 2-4 kredit,

- katonai alapismeretek 8-16 kredit,

- gazdasági és humán ismeretek 10-14 kredit,

- természettudományos alapismeretek 16-24 kredit,

- általános és katonai vezetéstudományi alapismeretek 20-24 kredit,

- hadtudományi alapismeretek (térinformatika, katonai térképészeti ismeretek, a nemzeti katonai értékrend, hagyományok és az egyetemes és magyar hadtörténelem, valamint az összfegyvernemi és fegyvernemi harcászat alapismeretei, haditechnika, katonapedagógia, hadijog, logisztikai ismeretek, testnevelés) 40-60 kredit.

7.1.2. Sajátos kompetenciákat eredményező, választható specializációk és azok szakterületi ismeretei:

A specializációk kreditaránya további 60-96 kredit.

a) lövész specializáció

- szárazföldi csapatok harcászata,

- vezetés- és szervezéselmélet,

- lövészeti felkészítés,

- speciális katonai felkészítés;

b) harckocsizó specializáció

- harckocsi harcászat,

- harckocsi lőkiképzés,

- speciális katonai felkészítés;

c) tüzér specializáció

- haditechnikai ismeretek,

- tüzér szakharcászati és harcvezetési ismeretek,

- tüzér harcszolgálat és bemérés ismeretek,

- tüzérlövéstan és tűzvezetési ismeretek;

d) felderítő specializáció

- felderítő szakmai felkészítés,

- a harcászati szintű katonai felderítés elmélete és gyakorlata,

- idegen hadseregek-ismerete,

- speciális felderítő ismeret,

- felderítő eszközismeret és alkalmazás;

e) műszaki specializáció

- műszaki támogatási ismeretek,

- műszaki technikai ismerete,

- szakmaspecifikus ismeretek;

f) vegyivédelmi specializáció

- szakmaspecifikus természettudományi ismeretek,

- vegyivédelmi szaktechnikai ismeretek,

- vegyivédelmi szakharcászati ismeretek,

- ABV védelmi támogatási ismeretek;

g) légvédelmi rakéta specializáció

- szakmaspecifikus rendszerelméleti alapismeretek,

- légvédelmi rakéta típusismeretek,

- légvédelmi rakéta szakharcászati ismeretek,

- légierő hadművelet-elméleti ismeretek.

7.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001., 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

7.3. A szakmai gyakorlat követelményei

Az intézményen kívül teljesítendő egybefüggő szakmai gyakorlat legalább nyolc hét időtartamú. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény. A szakmai gyakorlat teljesítésének részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Katonai vezető alapképzési szak tanterve 2020-tól

Katonai vezető alapképzési szak tanterve 2019-től

Katonai vezető alapképzési szak tantervi háló 2020-tól

Katonai vezető alapképzési szak tantervi háló 2019-től