Katonai vezető

Katonai vezetői

 

Az alapképzési szak megnevezése: katonai vezetői
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc.) 
  • szakképzettség: katonai vezetői
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leadership
  • a mesterszak tudományági besorolása: Hadtudomány
  • Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
  • Képzési ág: honvédelmi és katonai
  • A képzési idő félévekben: 8 félév
     

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

Alapozó ismeretek                                          90  kredit;

Szakmai törzsanyag                                        90  kredit;

Differenciált szakmai anyag                          60  kredit

 

Az alapképzési szakon folyó képzés specializációi:

Lövész specializáció (Infantry).

Harckocsizó specializáció (Armoured).

Felderítő specializáció (Reconnaissance).

Tüzér specializáció (Artillery).

Légvédelmi rakéta specializáció (Air Defence Missile).

Műszaki specializáció (Engineer).

Vegyivédelmi specializáció (ABC-protection).

 

Az alapképzési szak képzési céljaaz elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A katonai vezetői alapképzés célja a Magyar Honvédség részére olyan felsőfokú végzettségű katonai vezetők (parancsnokok) képzése, akik képesek a megszerzett közszolgálati, általános katonai, differenciált szakmai (fegyvernemi, specializációi) és vezetői ismereteik birtokában alegységeket vezetni és irányítani, az alapfokozat birtokában a honvédelmi szakképzettségüknek megfelelő első tiszti beosztások betöltésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek – a szakmai át- és továbbképző tanfolyamokra is alapozva – a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

 

Szakmai gyakorlat:

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritérium-feltétel. A csapatgyakorlatot, a csapatok mindenkori leterheltségének függvényében, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokával együttműködésben, a specializációért felelős tanszék vezetője szervezi meg a szakfelelős által jóváhagyott feladatlap alapján. A csapatgyakorlat a képzés során kiegészül szaki- és specializációi szinten szervezett, intézeti és csapatbázison levezetett, gyakorlásokkal és komplex harcászati foglalkozásokkal.

 

Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített; középfokú (B2) komplex típusú, vagy STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.

 

Szakfelelős:

Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. ezredes, egyetemi tanár

Tanóra-, kredit- és vizsgaterv.xls
Excel letöltése