NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Nemzetközi biztonság és védelempolitikai alapképzési szak

 

A biztonság- és védelempolitika szak alapvető célja az, hogy olyan átfogó és alapozó ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek birtokában sikeresen tudják teljesíteni az alapszakot, és stabil bázist nyújtson a következő fokozat, a mesterképzés folyamatához.

A képzés alapvetően nemzetvédelmi, katonai és biztonsági területeken folyik. Az intézmény célja az, hogy olyan ismeretekkel rendelkező szakértőket képezzen, akik el tudják látni a védelmi szektor különböző területeinek működtetését. A képzés alatt a hallgatók megtanulják, hogyan elemezzék és értékeljék a biztonságpolitikai és védelmi kérdésekben felmerülő szakmai problémákat, hogyan teremtsék meg a szervezeti feltételeket. Elsajátítják a nemzetközi szervezetek válság- és konfliktuskezelésének hatékony módszereit és a felmerülő szituációkban való szerepvállalást. Képessé válnak a védelmi tervezésre és a fegyveres erők államigazgatási, védelmi igazgatási és közigazgatási feladatainak ellátására.

A hallgatóktól elvárt kompetenciák közé tartoznak a korszerű természettudományi és történelmi ismeretek, az alapvető gazdasági mechanizmusok megértése, a politika, a politikai kultúra és jelenségek naprakész ismerete és nem utolsó sorban a jogi környezet, a vezetési és szervezési képességek, a modern információs és informatikai ismeretek, de mind a szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek megléte. Természetesen ezeket a szerteágazó kompetenciákat nem követeli meg a jelentkezőktől az intézmény, túlnyomó részük a képzés alatt elsajátítható és megismerhető.

A képzés része a szakmai gyakorlat is, amelyet a nappali tagozatos hallgatóknak kell elvégezniük.

Az alapszintű képzés elvégzésének a feltétele legalább két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú C típusú nyelvvizsgát, vagy egy idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgát jelöl meg, de a rendszeres nemzetközi együttműködéshez kapcsolódó gyakorlati feladatok ellátása során fontos a stabil nyelvismeret, idegen nyelvi kommunikációs készség fenntartása.

Az alapszinten megszerezhető szakképzettség megnevezése: biztonság- és védelempolitikai szakreferens

Az alapszakon végzettek folytathatják tanulmányaikat a mesterképzés folyamatában, vagy elhelyezkedhetnek Magyarország regionális, megyei szintű vagy helyi igazgatási szervezeteinél, illetve a biztonságpolitika területén képesek különböző alapfeladatok ellátására. Alkalmazásukra állami közigazgatási szerveknél, a Magyar Honvédségnél, illetve nemzetközi szervezetekben (NATO, EU) is sor kerülhet.

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapszak képzési és kimeneti követelményei a a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet alapján: 

1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi biztonság- és védelempolitikai (International Security and Defence Policy)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

 • szakképzettség: nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakreferens

 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Security and Defence Policy Officer

3. Képzési terület: államtudományi

4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetközi és európai közszolgálati

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit

6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit

6.5. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan speciális tudással rendelkező nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakreferensek képzése, akik az alapfokozat és szakképzettségük birtokában elláthatják a védelmi szektor szervezeteinek működtetését, a központi és a helyi közigazgatási intézményekben betölthetnek ilyen jellegű munkakört.

A képzésnek további célja Magyarország regionális, megyei szintű, illetve helyi szervezeteinek a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a környezetbiztonság - részben a nemzetközi együttműködéshez kapcsolódó - gyakorlati jellegű feladataira alkalmas tudással és készséggel rendelkező szakemberek kibocsátása, valamint, hogy az alapfokozattal rendelkezők kellő ismerettel rendelkezzenek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

7.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz alapszak szemontjából fontos kompetenciák:

 • a védelmi szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és jogállamiságot tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának képessége;
 • a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern követelményei alkalmazásának képessége;
 • a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek alkalmazásának képessége.

7.2. Alapfokozat birtokában a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakreferensek - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek:

- a biztonság- és védelempolitika területén jelentkező szakmai kérdések elemzésére, értékelésére;

- a szakterületen a szervezeti feltételek megteremtésére, a szervezési feladatok ellátására;

- a nemzetközi szervezetek konfliktus- és válságkezelő tevékenységében hatékony szerepvállalásra;

- a szakreferensi tevékenységhez magas szintű írásbeli és szóbeli kommunikációra.

7.Alapfokozat birtokában a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakreferensek - a várható szakirányokat is figyelembe véve - alkalmasak:

 • Magyarország biztonság- és védelempolitikájának megvalósulása érdekében védelmi igazgatási feladatok ellátására;
 • a polgári védelem regionális és országos szintű szervezeteiben munkakörök betöltésére;
 • a védelmi tervezés és a Magyar Honvédség államigazgatási, közigazgatási és védelmi igazgatási feladatainak végrehajtására;
 • magas szintű idegen nyelvi ismeretek birtokában Magyarország és a Magyar Honvédség nemzetközi védelmi és válságkezelő feladatainak ellátására;
 • megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően a nemzetközi szervezetekben (NATO, Európai Unió) előadói feladatok végrehajtására, a biztonsági és védelmi kérdésekkel összefüggő munkakörök betöltésére.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

8.1. alapozó ismeretek: 50-60 kredit

politikaelmélet, politikatörténet, magyar külpolitika története, jogi ismeretek, filozófia és kultúrtörténet, közgazdaságtan, szociológia, informatika, környezetvédelem, pedagógia, közkapcsolatok, földrajzi ismeretek, hadtudományi alapismeretek, hadtörténelem, haditechnikai ismeretek, katonai pszichológia, közszolgálati alapismeretek (a közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga);

8.2. szakmai törzsanyag: 100-110 kredit

stratégia, nemzetközi kapcsolatok elmélete, fegyverkezés és fegyverzetellenőrzés, békeműveletek, védelmi szervezetek - polgári védelem, nemzeti és nemzetközi biztonság, globális biztonsági kihívások, biztonságpolitika, vezetés- és szervezéselmélet, nemzetközi intézmények, a környező országok katonai stratégiája, a biztonság geográfiai alapjai, diplomáciatörténet, Európa-tanulmányok, rendvédelmi ismeretek, a magyar biztonságpolitika aktuális problémái.

9. Szakmai gyakorlat:

A hallgatók a gyakorlatot az első és a második tanév után végzik, évente átlagosan 4-5 hét (összesen 8-10 hét) időtartamban.

10. Idegennyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből - melyből az egyik az angol nyelv - államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges.

Nemzetközi biztonság- és védelempolitika alapképzési szak tanterve 2022-től

NBVP BA - tantervi háló 2022-től