NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán új feltételekkel kezdhetik meg tanulmányaikat a 2023/24-as tanévben a katonai alapképzési szakokra jelentkező és sikeresen felvételiző hallgatók

2021. december 21-én a Magyar Közlöny 235. számában megjelent az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi CXLI. törvény.

E jogszabály módosította a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényt, amelynek keretében a honvéd tisztjelöltek jogállására vonatkozóan új szabályok kerültek megállapításra.

A törvénymódosítás legfontosabb elemeit az alábbiakban foglaljuk össze:

A jelenlegi felvételi eljárás során sikeresen felvételizők a törvény értelmében a 2023/24-es tanévben az alábbi feltételek alapján kezdhetik meg tanulmányaikat:

1. A honvéd tisztjelölt a képzés időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és a szerződéses szolgálati viszonyban folytatja tanulmányait. A honvéd tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a katonatiszti életpályára történő felkészülés.

2. A honvéd tisztjelölt szerződéses szolgálati viszonyban teljesít katonai szolgálatot, amelyben mindkét felet jogszabályban és a szerződésben meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg.

3. A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy a Magyar Honvédséggel a képzés időtartamára szerződéses szolgálati viszonyt létesít. A képzés befejezését követően a szerződése további 10 évvel meghosszabbodik azzal, hogy a képzés befejezésétől az állomány tagjára a szerződéses szolgálati viszonyra vonatkozó általános szabályok vonatkoznak.

4. A honvéd tisztjelölt az állományba vétellel vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait a legjobb képességei szerint folytatja, a tanulmányai befejezését követően honvédelmi szervezetnél kötelezően szolgálati viszonyban töltött időként legalább 10 év időtartamú szolgálatot teljesít, ide nem értve az önkéntes tartalékos szolgálatot.

5. A honvéd tisztjelölt a képzési követelményt az adott szakra vonatkozó, jogszabályban meghatározott képzési idő alatt köteles teljesíteni. A hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama a képzési időbe nem számít bele.

6. A honvéd tisztjelölt a beiratkozást követően köteles a Magyar Honvédségnél előírt alapkiképzést végrehajtani.

7. A Magyar Honvédség azt vállalja, hogy a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, ezek sikeres befejezését követően tiszti állományba veszi, és megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

8. A honvéd tisztjelöltet az állományba vételi szerződésben első hallgatói rendfokozatába kell kinevezni. A honvéd tisztjelölt rendfokozata:

a. az állományba vétel napjától hallgató őrmester,

b. a második évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató törzsőrmester,

c. a harmadik évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató főtörzsőrmester,

d. a negyedik évfolyam megkezdése évének augusztus 20. napjától hallgató zászlós.

9. A honvéd tisztjelölt rendfokozati jelzése az őrmesteri, törzsőrmesteri, főtörzsőrmesteri és zászlósi rendfokozati jelzéseknek a hallgatói jogállásra utaló megkülönböztető jelzéssel ellátott változata.

10. A honvéd tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. Az illetmény alapilletményből és tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az alapilletmény legalább a garantált bérminimumnak megfelelő összeg. 2022. szeptember 01-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a tanulmányaikat megkezdő honvéd tisztjelöltek alapilletménye jelentősen megemelkedett, az első évfolyamosok bruttó 332 270 Ft-ot kapnak, mely a képzés előrehaladtával tovább emelkedik majd. Az alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi díj mértékét és az illetménypótlék összegét a miniszter rendelet állapítja meg.

A sikeresen felvételizők a Magyar Honvédséggel szerződéses szolgálati viszonyban, az adott évfolyamnak megfelelő rendfokozatot viselve, az ahhoz tartozó havi illetmény folyósítása mellett kezdhetik meg tanulmányaikat a katonai alapképzési szakokon.