NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Katonai üzemeltetés

KATONAI ÜZEMELTETÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: katonai üzemeltetés (Military Maintenance)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

- szakképzettség: okleveles katonai üzemeltető

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Maintenance [Technical] Manager

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, katonai

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a katonai üzemeltetés alapképzési szak

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a katonai vezetői alapképzésiszak, a katonai gazdálkodási alapképzési szak, a had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak és a katonai logisztika alapképzési szak.

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 2 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60%)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 6 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 4 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 0714

8. A mesterképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

- természettudományi ismeretek (alkalmazott matematika, alkalmazott informatika, alkalmazott információtechnológia) 4-8 kredit,

- katonai vezetői ismeretek (katonai humánerőforrás gazdálkodás, konfliktuskezelés, minőségbiztosítás, gazdálkodási és logisztikai ismeretek, katonai vezetés elmélete és gyakorlata, katonai műveletek elmélete és gyakorlata, szárazföldi erők műveletei (hadművelet), légierő műveletei, különleges katonai műveletek, felkelők elleni műveletek elmélete, információs műveletek) 20-24 kredit,

- műszaki szakmai ismeretek (üzemeltetéselmélet, katonai híradó rendszerek üzemeltetése, katonai informatikai rendszerek üzemeltetése, információvédelmi komplex rendszerek üzemeltetése, katonai robotikai alkalmazások) 20 -24 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. szerinti, 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai és csapatgyakorlat kritériumkövetelmény. A szakmai és csapatgyakorlatok összegzett időtartama a teljes képzés során 4 hét. A szakmai gyakorlat teljesítésének részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg.

8.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma összesen legalább 30 kredit az alábbi területekről:

- matematika, villamosságtan, irányítástechnika, szabályozástechnika, közgazdaságtan, logisztika, katonai vezetői ismeretek, üzemeltetés elmélet, jogi ismeretek 15 kredit,

- hadtudományi alapismeretek, harcászat szakmai ismeretek, katonai műveletek alapjai ismeretek, haditechnikai ismeretek, híradó ismeretek, informatikai ismeretek - legalább 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt területeken legalább 24 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges kreditekből 6 kredit munkatapasztalat vagy nem formális tanulás eredménye alapján is beszámítható. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Szakfelelős: Dr. Négyesi Imre ezredes, egyetemi docens

 

Katonai Üzemeltetés mesterszak tanterv 2020-tól

Katonai Üzemeltetés mesterszak tantervi háló 2020-tól