Katonai üzemeltetés

Katonai üzemeltetés mesterképzési szak

 

A mesterképzési szak megnevezése: Katonai üzemeltetés  (Military Maintenance)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles katonai üzemeltető (Military Maintenance [Technical] Manager)

  • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc) 
  • szakképzettség: okleveles katonai üzemeltető
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Maintenance [Technical] Manager
  • a mesterszak tudományági besorolása: Hadtudomány
  • Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
  • Képzési ág: honvédelmi és katonai
  • A képzési idő félévekben: 2 félév
  •  

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Alapozó modul                                                                            30 kredit;

Szakmai törzsanyag (diplomamunka készítéssel együtt:    24 kredit;

Diplomamunka védés                                                                 6 kredit;

Szabadon választható tárgyak                                                    3 kredit;

 

A mesterszakon folyó képzés szakirányai:

a szak szakirányok nélküli, kislétszámú szak

 

A mesterszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

Hivatásos állományú tisztek, katonai vezető szakemberek képzése, akik az elsajátított korszerű hadtudományi-, vezetés- és szervezéstudományi-, társadalomtudományi-, természettudományi-, műszaki tudományi elméleti-, és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá az angol nyelv magas szintű ismerete birtokában, békében és háborúban egyaránt képesek szakterületüket magas szinten művelni; a rájuk bízott katonai szervezeteket vezetni; katonai-szakmai feladataikat maradéktalanul megoldani; beosztásukból eredő kötelmeiket ellátni. Végzettségüknek megfelelően képesek békeidőszakban alegység-, egység-, parancsnoki-, a különböző katonai szervezeteknél szakterület vezetői-, vagy szaktiszti beosztásokban, valamint a béketámogató-, és háborús műveletek során az alkalmazott haditechnikai rendszerek üzemeltetéséhez és üzemfenntartásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására. A végzett hivatásos állományú tisztek megfelelnek a NATO-ban a katonai vezetők részére előírt feltételeknek, és képesek feladataikat e rendszer keretei között is kiváló minőségben ellátni, valamint felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

Szakmai gyakorlat:

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, vagy erre alkalmas szervezetnél, intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő. A szakmai (csapat) gyakorlat teljes ideje a képzés alatt: 2 hét.

 

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.

 

Szakfelelős:

Dr. Négyesi Imre ezredes, egyetemi docens

Tanóra-, kredit- és vizsgaterv - érvényes 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben, teljes idejű képzésben, nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére.
Excel letöltése