NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Katonai Műveleti Logisztika

KATONAI MŰVELETI LOGISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: katonai műveleti logisztika (Logistics of Military Operations)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

- szakképzettség: okleveles összhaderőnemi logisztikai vezető

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Joint Logistics Leader

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, katonai

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a katonai logisztika alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a katonai gazdálkodási, a katonai vezetői és a katonai üzemeltetés alapképzési szakok.

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 2 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

- a szak orientációja: elméletorientált (60-70 százalék)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 6 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 4 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:  0413

8. A mesterképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- általános katonai vezetői szakterület: 10-26 kredit,

- katonai logisztikai szakterület: 28-36 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább STANAG 6001. szerinti, 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat időtartama kétszer 1 hét. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény. A szakmai gyakorlat teljesítésének részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg.

8.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi ismeretkörökből:

- általános katonai vezetői szakterület (közszolgálati ismeretek, katonai alapozó ismeretek, békefenntartói alapismeretek, vezetés- és szervezés elméleti alapismeretek, matematika, közgazdaságtan) 12 kredit,

- katonai logisztikai szakterület (katonai logisztikai alapismeretek, logisztikai támogatás, katonai logisztikai szakalegységek vezetése, katonai gazdálkodási alapismeretek, katonai közlekedési alapismeretek, műszaki alapismeretek, logisztikai szaktechnikai eszközök, katonai pénzügyek, haditechnikai ismeretek) 18 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt területeken legalább 24 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges kreditekből 6 kredit munkatapasztalat vagy nem formális tanulás eredménye alapján is beszámítható. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Szakfelelős: Dr. Venekei József Péter ezredes, tanszékvezető, egyetemi docens

 

Műveleti Logisztika mesterképzési szak tanterve 2020-tól

Műveleti Logisztika mesterképzési szak tantervi háló 2020-tól