Katonai vezető

Katonai vezetői

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: Katonai vezetői mesterképzési szak

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Okleveles katonai vezető

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc, MA) 

– szakképzettség: okleveles katonai vezető

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Military Leadership

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai

4. Képzési ág: honvédelmi és katonai

5. Aképzési idő félévekben: 2 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

6.1. Alapozó modul                                          10 kredit (17 %);

6.2. Szakmai törzsmodul                                  14 kredit (27 %);

6.3. Differenciált szakmai modul                      32 kredit (50 %);

6.4. Szabadon választható modul                      4 kredit (6 %);

6.5. Diplomamunka                                         10 kredit (17 %);

7. A mesterszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A Magyar Honvédség számára olyan katonai vezetők (főtisztek) képzése, akik az elsajátított korszerű hadtudományi, vezetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá legalább egy idegen nyelv (elsősorban angol) ismerete birtokában képesek – békében és különleges jogrendi  időszakban egyaránt – a rájuk bízott katonai részleget, - törzset vezetni, katonai, szakmai feladataikat maradéktalanul megoldani.  Magyarország nemzeti érdekeinek képviselete során képesek nemzetközi törzsekben (NATO, EU, ENSZ, EBESZ, stb.) törzstiszti és egyéb vezetői beosztásokban az elvárható magas szinten tevékenykedni.

8. Szakmai gyakorlat:

Az oklevél megszerzésének feltétele 1 hét szakmai gyakorlat végrehajtása a második félévben. 

9. Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből, államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített középfokú „B2” komplex típusú STANAG 6001 2.2.2.2 nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

10. Szakfelelős:

Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, egyetemi docens