NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Katonai vezető

KATONAI VEZETŐI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: katonai vezetői (Military Leadership)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

- szakképzettség: okleveles katonai vezető

- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leader

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, katonai

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a katonai vezetői alapképzési szak, a főiskolai szintű katonai vezetői szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a katonai gazdálkodási alapképzési szak, had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, állami légiközlekedési alapképzési szak, valamint a katonai logisztika alapképzési szak.

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 2 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

- szak orientációja: kiemelten elméletorientált (70-80 százalék)

- diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 4 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 1031

8. A mesterképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- természet és társadalomtudományi ismeretek (biztonságpolitika, politikai és védelmi intézményrendszerek, katonai műveletek szociológiája és pszichológiája, katonai informatika, honvédelmi jog) 8-12 kredit,

- hadtudományi és hadelméleti ismeretek (hadművészet elmélete és gyakorlata, hadművészet története, katonai vezetéselmélet és gyakorlat, védelemgazdaságtan) 8-12 kredit,

- katonai műveletek elmélete és gyakorlata (harci műveletek, harci támogató műveletek, harci kiszolgáló támogató műveletek, katonai kiképzés és felkészítés, parancsnokok és törzsek felkészítése) 22-30 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. szerinti, 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritériumkövetelmény. A szakmai és csapatgyakorlatok egybefüggő időtartama a teljes képzés során 1 hét. A szakmai gyakorlat teljesítésének részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg.

8.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi ismeretkörökből:

- alapozó ismeretek (katonaföldrajzi ismeretek, információs műveletek; vezetés- és szervezéselmélet ismeretkörei; katonapszichológia, katonapedagógia) 12 kredit,

- szakmai ismeretek (hadtudományi alapismeretek, harcászat szakmai ismeretek, katonai műveletek alapjai ismeretek, haditechnika) 18 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt területeken legalább 24 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges kreditekből 6 kredit munkatapasztalat vagy nem formális tanulás eredménye alapján is beszámítható. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Szakfelelős: Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, egyetemi docens

 

Katonai Vezető mesterképzési szak tanterve 2020-tól

Katonai Vezető mesterképzési szak tantervi háló 2020-tól