NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szak

A biztonság- és védelempolitikai mesterképzés alapvető célja az, hogy olyan megalapozott és elmélyített elméleti tudással rendelkező szakembereket képezzen, akik ismereteik birtokában képesek legyenek Magyarország biztonsági- és védelmi politikájának megtervezésére és megalkotására.

Munkájuk során a védelmi szervezetekben, a központi és a helyi védelmi közigazgatásban szerepet játszó intézményekben tevékenykednek és működtetik ezeket. Képesek a nemzetközi követelményeket is figyelembe venni (NATO, EU), hiszen ismerik, és készség szintjén birtokolják a NATO valamelyik hivatalos idegen nyelvű érintkezés elvárt, hivatalos formáit. A képzés során elsajátítják a veszélyforrások és kockázatok helyes elemzői és értékelési metódusait illetve alkalmassá válnak a döntéshozatali folyamatban való aktív részvételre.

A képzettség magába foglalja a biztonsági és védelmi rendszerek stratégiai tervezését és szervezeteinek hatékony működtetését, a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységébe való bekapcsolódást, az ismeretek folyamatos fejlesztését, különböző szakmai feladatok meghatározását az apparátus számára és a komplex biztonságelméleti, stratégiai és katonai ismeretek alkotó alkalmazására.

A szakmai ismeretek körébe egyebek mellett a védelmi szervezetek szociológiai kérdései, a katonadiplomácia, a nemzetközi és hadijog, a hadművelet elmélete, a biztonságelméletek, az EU biztonság- és védelempolitikája, valamint a NATO-tanulmányok tartoznak bele.

A mesterfokozat megszerzéséhez a hallgatóknak a szakmai törzsanyag mellett társadalomtudományi alapozó ismereteket is el kell sajátítaniuk a politikatörténet, a hadügy, a pszichológia, a kommunikáció és a térképészet területéről.

A képzés része a szakmai gyakorlat is, amit a szak tanterve határoz meg. A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és egy másik élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésen megszerezhető szakképzettség megnevezése: okleveles biztonság- és védelempolitikai szakértő.

A képzés tanóra-, kredit és vizsgatervét, valamint képzési és kimeneti követelményeit az alábbi két letölthető dokumentum tartalmazza.

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei a a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet alapján: 

1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi biztonság- és védelempolitikai (International Security and Defence Policy)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakértő
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in International Security and Defence Policy

3. Képzési terület: államtudományi

4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetközi és európai közszolgálati

5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

5.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak, valamint a biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak.

5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a nemzetközi tanulmányok szak.

5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok a legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

6. A képzési idő félévekben: 4 félév

7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték: 15-30 kredit

7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditérték: 40-50 kredit

7.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditérték a diplomamunkával együtt: 45-60 kredit

7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit

7.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit

7.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%

8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

Olyan megalapozott elméleti tudással rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek Magyarország biztonság- és védelmi politikájának tervezéséhez, továbbá a védelmi szervezetekben, a központi és a helyi védelmi közigazgatásban szerepet játszó intézmények és szervek működtetéséhez.

A mesterfokozattal rendelkezők képesek a NATO valamelyik hivatalos nyelvén kommunikálni, ismerik és készség szinten birtokolják az idegen nyelvű érintkezés - a NATO-ban, illetve az Európai Unióban elvárt - hivatalos formáit.

8.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • biztonságelméletek,
 • biztonsági és védelmi rendszer stratégiai tervezése, értékelése, elemzése,
 • védelmi szervezetek működése,
 • biztonság- és védelempolitikai döntéshozatali folyamat ismerete,
 • döntési alternatívák kidolgozásához szükséges ismeretek. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
 • a komplex biztonságelméleti, stratégiai és katonai ismeretek alkotó alkalmazására,
 • az elméleti biztonság- és védelempolitikai ismeretek elemző alkalmazására,
 • a biztonságot fenyegető veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,
 • részvételre a biztonság- és védelempolitikai döntéshozatal folyamataiban,
 • kellő gyakorlat megszerzése után irányító, vezető beosztások betöltésére a védelmi igazgatás központi, illetve regionális intézményeiben,
 • feladatok meghatározására a végrehajtó apparátus számára,
 • a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységébe való bekapcsolódásra, ismereteik folyamatos fejlesztésére.

8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • elemzőkészség,
 • problémafelismerő és -megoldó készség,
 • lényeglátás, az összefüggések felismerése,
 • széleskörű műveltség (történelem, földrajz),
 • információ-feldolgozási képesség,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség.

9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

társadalomtudományi ismeretek: 15-30 kredit

politikatörténet, hadügy, pszichológia, kommunikáció, térképészet.

9.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit

védelmi szervezetek szociológiai kérdései, katonadiplomácia, nemzetközi és hadijog, hadművelet elmélete, biztonságelméletek, az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, hadászat, nemzetközi biztonsági intézmények, NATO-tanulmányok.

9.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-60 kredit - differenciált szakmai ismeretek:

koalíciós és nemzeti stratégiák, a 21. század biztonsági kihívásai, nemzetközi politikai gazdaságtan, védelmi tervezés, válságkörzetek kutatása;

- diplomamunka: 20 kredit.

10. A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.

11. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány és egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve okirat szükséges.

12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • alapozó ismeretek (15 kredit): politikatudományi ismeretek, nemzetközi jogi és közjogi ismeretek
 • szakmai ismeretek (45 kredit): nemzetközi kapcsolatokra és nemzetközi intézményekre vonatkozó ismeretek, stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Nemzetközi biztonság-és védelempolitika mesterképzési szak tanterve 2022-től

NBVP MA - tantervi háló 2022-től