NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Védelmi infokommunikációs rendszertervező

Védelmi Infokommunikációs rendszertervező mesterképzési szak

A mesterképzési szak megnevezése: Védelmi infokommunikációs rendszertervező (Defense C3 systems manager)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles védelmi infokommunikációs rendszertervező

  • végzettségi szint: mester (magister, master; rövidítve: MSc) 
  • szakképzettség: okleveles védelmi infokommunikációs rendszertervező
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Defense C3 systems manager
  • a mesterszak tudományági besorolása: Katonai műszaki tudományok
  • Képzési terület: Műszaki
  • Képzési ág: Had- és biztonságtechnikai mérnöki
  • A képzési idő félévekben: 4 félév

 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Alkalmazott infokommunikációs technológiai ismeretek:                22-36 kredit

Biztonságpolitikai, katonai és rendvédelmi ismeretek:                   10-20 kredit

Védelmi informatikai, kommunikációs, felderítő és elektronikai hadviselési rendszerek:10-30 kredit

Differenciált szakmai ismeretek:                                                  40 kredit

Szabadon választható tantárgyak:                                               min. 6 kredit

Diplomamunka készítéshez rendelt kreditérték:                            20 kredit

Gyakorlati ismeretek aránya:                                                       30-40% 6 kredit

A mesterszakon folyó képzés specializációi:

Infokommunikációs;

Kommunikációs;

Informatikai;

Információbiztonsági;

Rejtjelfelügyeleti;

Információs műveletek.

A mesterszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja védelmi infokommunikációs rendszertervező szakemberek képzése, akik alkalmasak a fegyveres erők, a rend- és katasztrófavédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a védelmi igazgatás, illetve a tágabb értelemben vett védelmi szféra - kiemelten a NATO rendszerekkel együttműködő - infokommunikációs (kommunikációs, informatikai, szenzor, navigációs, azonosító, elektronikai hadviselési, fegyverirányítási) rendszerei biztonságos működtetésének tervezésére, szervezésére, irányítására, felügyeletére és ellenőrzésére, valamint az ilyen rendszerek közötti együttműködés feltételeinek biztosítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

Szakfelelős: Dr. Németh András alezredes, egyetemi docens

 

Védelmi Infokommunikációs rendszertervező mesterképzési szak - tanterv_tanóra_kredit-_és vizsgaterv.xlsx

Védelmi Infokommunikációs rendszertervező mesterképzési szak tanterve