NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Elektronikai Hadviselés Tanszék - Köszöntő

 

 

 

 

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük az Elektronikai Hadviselés Tanszék honlapján!

 

 

Tanszékünk oktatói – ha különböző szervezeti keretek között is – már évtizedek óta vesznek részt a Magyar Honvédség elektronikai hadviselési, rádióelektronikai felderítő, valamint radartechnikai tiszti utánpótlásának szakmai felkészítésében, illetve a megújuló haditechnikai eszközpark szakszerű, biztonságos üzemeltetésére és üzemben tartására felkészítő, különböző ismeretkiegészítő, át- illetve továbbképző tanfolyamok keretében a szakállomány kiképzésében.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 2012. július 1-jén – a korábbi Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet szétválásával párhuzamosan – került kialakításra az Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék a Katonai Üzemeltető Intézet szervezetében, amely több, korábban önálló tanszék által gondozott szakterület képzéseit is integrálta tevékenységébe. 2015. október 15-e óta az Elektronikai Hadviselés Tanszék ismét önálló oktatási egységgé vált, majd az intézeti struktúra 2019. július 1-jei megszűnését követően immáron a Dékán közvetlen alárendeltségében működő oktatási szervezeti egységként látja el feladatát. A szervezeti átalakítások nem befolyásolták érdemben azokat a törekvéseinket, miszerint az egyes szakterületeken korábban létrehozott értékeket és eredményeket, valamint fegyvernemi kultúrát meg kívánjuk őrizni, ezzel is tisztelegve elődeink munkássága előtt.

Az Elektronikai Hadviselés Tanszék alaprendeltetése olyan honvédtisztjelöltek képzése, akik végzésüket követően általános vezetői és műszaki felkészültségüknek köszönhetően képesek a Magyar Honvédség rádióelektronikai felderítő, elektronikai hadviselési és radar rendszereinek üzemeltetésére, üzemfenntartási folyamatainak irányítására, valamint középvezetői beosztások ellátására. Aki a tanszék által gondozott specializáción szerez diplomát a Katonai üzemeltetés alapképzési szakon (BSc), egyedülálló módon egyszerre lehet katonai vezető és olyan magas műszaki-technikai felkészültséggel rendelkező szakember, aki az elmúlt években kialakított gyakorlatnak megfelelően a végzést követően, szolgálati feladatai ellátása mellett immáron honvédtisztként folytathatja tanulmányait villamosmérnök mesterképzésen (MSc), bármely ilyen típusú képzést folytató polgári műszaki felsőoktatási intézményben.

Az alapképzések mellett a tanszék oktatói részt vesznek a műszaki képzési területen akkreditált Védelmi infokommunikációs rendszertervező mesterképzési szak, ill. a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen akkreditált Katonai vezetői alap- és mesterképzési szak, illetve a Katonai üzemeltetés mesterképzési szak hallgatóinak oktatásában, valamint átoktatnak más karok által gondozott képzésekbe is.

A tanszéken folyó képzéshez korszerű szakkabinetek (villamosságtan, analóg- és digitális technika, számítógépes szimulációs, elektronikai hadviselési és radartechnikai), valamint folyamatosan fejlesztés alatt álló eszközpark áll rendelkezésre.

A honvéd tisztjelölt és honvédtiszt hallgatók felkészítése során lehetőség van a képzés egyes időszakainak nemzetközi környezetben történő eltöltésre is az Erasmus+, vagy más nemzetközi együttműködés keretein belül. Ennek a lehetőségnek hatékony kihasználása érdekében kialakított gyakorlatunknak megfelelően, 2016 óta az őszi szemesztert végzős hallgatóink valamely külföldi műszaki felsőoktatási intézményben töltik, míg képzésük során akár több alkalommal is lehetőségük van külföldi szakmai gyakorlaton való részvételre a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Villamosmérnöki Tanszékén. 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Műszaki Doktori Iskolájának több programja is mesterképzéseinkre épül, így a felvételt nyert hallgatók doktori PhD képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Hosszú idő után, 2012 szeptemberében nyílt meg ismét a lehetőség nappali képzési rendben felkészülő doktoranduszok fogadására, aminek köszönhetően az elmúlt időszakban számos ilyen státuszt elnyert hallgató kapcsolódhatott be a Tanszék tudományos életébe.

A tanszék hosszú távú stratégiáját az oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs területek közötti megfelelő arányú kapcsolat és a különböző képzési területek összhangja biztosítja. Oktatóink felkészültségének és motiváltságának, valamint hallgatóink tehetségének köszönhetően a Tanszék elismert intézménye a magyar felsőoktatásnak. A Tanszék különös gondot fordít a hallgatói tehetséggondozásra, a környezettudatos gondolkodás és szemléletmód kialakítására. Oktatóink és kutatóink szakmai-, és emberi értékeket egyaránt magas szinten közvetítenek hallgatóink felé, törekednek a katonai hivatástudat és az elkötelezettség elmélyítésére, a honvédség hagyományainak ápolására.

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat és bízunk benne, hogy oldalainkon minden kérdésére választ talál. Amennyiben további információra lenne szüksége, elérhetőségeink bármelyikén fordulhat hozzánk bizalommal!

Budapest, 2020. szeptember 01.

Dr. Németh András alezredes
tanszékvezető, egyetemi docens