NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Történet

Az Elektronikai Hadviselés Tanszék egyik jogelődje a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Rádióelektronikai Tanszéke volt, amelyet elsőként Dr. Bokor Imre mk. ezredes vezetett. A tanszék a rádióelektronikai harc általános elméleti kérdéseinek oktatásán túl, két fő szakmai irányban folytatott képzést, a rádiózavaró és a légvédelmi rádiótechnikai zavaró ágazatban.

A rendszerváltás idején Dr. Nagy Pál mk. ezredest nevezték ki tanszékvezetőnek, majd a tanszék neve Elektronikai Hadviselés Tanszékre változott. 1997-ben Prof. Dr. Makkay Imre, majd egy újabb szervezeti átalakítást követően 2004 májusában Dr. Haig Zsolt mk. alezredes vette át a tanszék vezetését. Az Elektronikai Hadviselés Tanszék történetében először a 2003/2004-es tanévben érte el, hogy a teljes, 5 fős oktatói állomány rendelkezett tudományos fokozattal.

Ma jogelődnek tekinthető a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán 1986-ban megalakult az Elektronikai-harc Tanszék is, amelynek vezetője Virág József alezredes, majd később Nagy Ernő alezredes volt.  

Az Elektronikai Hadviselés Tanszék a tanszéki integrációs hullámban a 2004/2005-ös tanévet Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés szakcsoport formában, az Információs Rendszerszervező tanszék szervezetében kezdte meg, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) Katonai Kommunikációs Rendszerszervező Tanszékkel történő összevonást követően. Végrehajtotta a ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar Elektronikai Tanszék Elektronikai-harc Szakcsoport anyagainak és helyiségeinek átvételét, mivel az a munkaköri jegyzék változásai miatt megszűnt.

A ZMNE 2005. április 01-től hatályba lépett Munkaköri Jegyzéke alapján a megszűnő ZMNE BJKMK Információs Rendszerszervező Tanszék, Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Szakcsoportja átadás-átvételre kerül a ZMNE BJKMK Informatikai Tanszék állományába, megőrizve a szakcsoport szervezeti formát. Az Informatikai tanszék vezetésével – a tanszékvezetői pályázat elbírálásáig – a ZMNE rektora Dr. Munk Sándor ezredes egyetemi tanárt, a tanszékvezető helyettesi feladatok ellátásával egyrészt Dr. Fodor Imre nyá. mk. ezredest, a fenti szakcsoportban pedig Dr. Ványa László okl. mk. alezredes, egyetemi adjunktust bízta meg.

 A ZMNE BJKMK Informatikai Tanszék Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Szakcsoport munkaköri jegyzék szerinti összetétele 2005. április 1-től 3 fő egyetemi docens és 1 fő főiskolai docens volt. Az új munkaköri jegyzék alapján a ZMNE rektora pályázatot írt ki egy egyetemi és egy főiskolai docensi oktatói helyre, majd sikeres pályázata alapján 2005. május 1-i hatállyal Dr. Ványa László okl. mk. alezredest az egyetemi docensi, július 1-jei hatállyal pedig Dr. Kovács László mk. őrnagyot a főiskolai docensi oktatói fokozatba nevezte ki.

Dr. Haig Zsolt alezredes sikeres pályázata alapján 2005. április 1-jei hatállyal elnyerte a ZMNE BJKMK tudományos dékánhelyettesi megbízatását, amelyet négy évig töltött be.   
2007. november 1-től az új Munkaköri Jegyzék életbelépésével a szakcsoport Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszékké alakult, amelynek megbízott vezetője Dr. Ványa László okl. mk. alezredes lett. Ekkor a munkaköri jegyzék szerint 4 egyetemi docens tartozott az állományába, Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, Dr. Ványa László okl. mk. alezredes, Dr. Vass Sándor alezredes és Dr. Kovács László mk. őrnagy.

2009-ben előbb habilitáltak, majd 2009 novemberében egyetemi tanári kinevezését vehette át Prof. Dr. Haig Zsolt, akit ez alkalomból ezredessé, és Prof. Dr. Kovács László, akit alezredessé léptettek elő. 2010 januárjában habilitált Dr. Ványa László is. Ebben az időszakban a tanszék létszáma már csak három fő volt munkaköri jegyzék szerint, Dr. Vass Sándor ny. alezredes külső óraadóként segítette tovább az oktatás zavartalanságának biztosítását.

 2011. szeptember 1-jén a ZMNE egykaros szervezetté vált, létrejött a Hadtudományi és Honvédtisztképző kar. A 2012. január 1-jei Nemzeti Közszolgálati Egyetemmé történő átalakulás nyomán bekövetkező átszervezés során a tanszék létszáma Dr. Németh András okl. mk. százados sikeres pályázata nyomán ismét négy főre emelkedett.

A Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet létrejöttével az addig három tanszékes Informatikai és Hírközlési Intézet egyetlen tanszékbe olvadt Híradó, Informatikai és Elektronikai Hadviselés (HIEH) Tanszék néven. Az EHV szakcsoport és a HIEH tanszék vezetésével Dr. habil. Ványa László okl. mk. alezredest bízta meg az elöljáró.
Prof. Dr. Kovács László mk. alezredes, majd ezredes az új szervezetben az NKE HHK Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok dékánhelyettesi megbízását nyerte el, amellyel járó feladatokat 2016. június 30-áig végezte.

A Katonai Üzemeltető Intézet 2012. július 1-én, a korábbi Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet szétválásával jött létre, amely során kivált a Híradó Tanszék, illetve az így létrejött Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszékbe beolvadt a Radartechnikai Szakcsoport is, amivel az oktatói létszám két fővel, Szökrény Zoltán alezredes, gyakorlati oktatóval és dr. Seller Rudolf mérnök tanárral emelkedett.

2012. szeptember 1-jei hatállyal, az eredményes pályázatot követően az NKE rektora az intézet vezetésével Dr. habil. Ványa László okl. mk. alezredest bízta meg, akit a honvédelmi miniszter 2013. július 1-én ezredessé léptetett elő, először megbízása idejére, majd az egyetemi tanári cím elnyerését követően az előléptetést határozatlan időre módosította.

2013 januárjától Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes megbízást kapott a Katonai Műszaki Doktori Iskola (KMDI) vezetői teendők ellátására, melyet 2015 decemberéig végzett. Azóta iskolavezető helyettesként segíti a KMDI munkáját.

2018. február 1-jei hatállyal az EHV Tanszék ismét bővült, amikor a Katonai Logisztikai Intézet Természettudományi Tanszékéből a villamosmérnöki alapozást végző szakcsoport átvételre került. Ezzel együtt ugyanakkor nem csak az oktatói állomány létszáma emelkedett két fővel, Dr. Fatalin László egyetemi docenssel, és Kiss Csaba László tanszéki mérnökkel, hanem az oktatási infrastruktúra is jelentősen bővült.

2018. december 15-ével Prof. Dr. Ványa László okl. mk. ezredes intézetigazgató és tanszékvezető egyetemi tanár szolgálati nyugállományba vonult. A tanszékvezetői feladatokat megbízással Dr. Németh András okl. mk. őrnagy, egyetemi docens látta el. 2019. január 1-jével az elöljáró parancsára Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes új feladatot kapott, jelenleg a Magyar Honvédség Parancsnokságán haderőnemi (kibervédelmi) szemlélőként, immáron dandártábornoki rendfokozattal irányítja az MHP, valamint az MH Hadrendjébe tartozó katonai szervezetek kibervédelmi tevékenységét. Parancsnoki tevékenysége mellett részidős munkakörben, egyetemi tanárként továbbra is segíti a Tanszék munkáját oktatói feladatok ellátásával.

Az oktatási feladatok zavartalanságának biztosítása érdekében 2019 év elején a Tanszék állománya megerősítésre került Szatmári Balázs főhadnagy személyével, aki gyakorlati oktatóként ma már századosként vesz részt a feladatok végrehajtásában.

2019 vége óta sikeres pályázatot követően Dr. Németh András okl. mk. őrnagy kinevezésre került tanszékvezetőnek, aki 2020 augusztusa óta alezredesként irányítja a tanszék tevékenységét. 2020-ban a tanszék két fővel bővült, Kralovánszky Kristóf részfoglalkoztatottként tanársegédi munkakörben vesz részt a kiberműveletekhez és információs műveletekhez köthető tantárgyak oktatásában, míg Virágh Krisztián tanszéki mérnökként kapcsolódott be a villamos alapozó és szakelektronikai tematikájú tantárgyak oktatásába, a gyakorlati foglalkozások lebonyolításába.        

És a történet tovább folytatódik….