Rendeltetés, feladatok

A tanszék specifikus rendeltetése és egyben tevékenységének fő célja, hogy olyan egyetemi szintű tudományos műhellyé váljon, amelyben:
 • a katonai stratégia, továbbá a hadászati szintű katonai műveletek múltját, jelenét, valamint jövőbeni várható változásait;
 • a hadtudomány tudományelméleti, illetve kutatás-módszertani témakörét;
 • a katonai műveletek elméletét és gyakorlatát;
 • a honvédelmi igazgatás elméletét és gyakorlatát;
 • az ország honvédelmi rendszerét, annak funkcióit, feladatait, szervezetének fejlődését;
 • a hadtudomány általános elméletének fő kérdéseit;
 • a tanszék oktatói kiemelkedő módon tudományos igénnyel kutatják és oktatják.

A tanszék feladatai

 • az alap- illetve mesterképzés keretében a katonai stratégia, a fegyveres küzdelem, az azt támogató honvédelmi rendszer, a hadtudomány tudományelmélete, kutatás-módszertana, a katonai műveletek elmélete, valamint gyakorlata aktuális ismereteinek oktatása;
 • a doktori, valamint más posztgraduális képzésben résztvevők felkészítése;
 • a hallgatók tudományos munkájának segítése;
 • részvétel a habilitációs, illetve doktori eljárásokban;
 • a tanszék által oktatott tantárgyak tananyagainak kidolgozása, a tantervek összeállítása és folyamatos pontosítása, más szakok tanterveibe történő bedolgozás;
 • a hazai, illetve külföldi társintézményekkel, szervezetekkel széleskörű kapcsolatok kialakítása az oktatás, illetve a tudományos kutatás színvonalának fejlesztése érdekében;
 • részvétel a fenntartó, illetve más megrendelők által igényelt tudományos kutatómunkában;
 • a tanszék rövid- és középtávú kutatási terveinek kidolgozása és szükség szerinti pontosítása.