Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Önt a Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék honlapján!

     A Tanszék létrehozásáról az Egyetem vezető testületei 2017. tavaszán döntöttek, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa a 39/2017. (IV.5.) számú alapításról szóló határozatát a Fenntartói Testület 2017. április 13-án a 70/2017. (IV.13.) számú határozatával jóváhagyta.

      A Tanszék létrehozásának célja, hogy a jogelőd intézmények oktatási és kutatási hagyományai a honvédelmi jog és igazgatás területén megújuljanak, és szakterület ismereteinek oktatása egy önállósult szervezeti elem keretei között folytatódjon. A döntés eredményeként, tanszékünk 2017. május 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a Katonai Vezetőképző Intézet új, fejlődő szervezeti egysége.

      A Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék kutatási és oktatási portfóliója szervesen illeszkedik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ágazatokon és tudományterületeken átívelő, multidiszciplináris szellemiségéhez, hiszen szervezetszerűen egyesíti az államtudományok és a jogtudományok honvédelmi vonatkozásait a honvédelem igazgatásának gyakorlati tapasztalataival, valamint a katonai életviszonyokból következő szervezeti sajátosságokkal.

      A Tanszék profiljába illeszkedő kutatási és oktatási feladatok intézményesítése úttörő vállalkozásnak nevezhető, hiszen a katonai felsőoktatásban voltak ugyan előzményei a jogtudományi és politikatudományi oktatásnak, de kifejezetten a honvédelmi jogra, igazgatásra, valamint napjaink új típusú kihívásaira fókuszáló komplex kutató és oktató szervezeti egység korábban nem létezett. Ez egyrészről azt is jelenti, hogy a Tanszéknek a klasszikus oktatás és kutatás mellett, fel kell vállalnia ezen tárgykörök tudományos eredményeinek összesítését, elemzésük tudományos értelemben vett rendszerezését, rendszertani áttekintését, valamint erre építve azok szisztematikus kutatását és fejlesztését.

      Kitekintve a hadtudományok és a biztonsággal foglalkozó tudományok, továbbá a tágabb értelemben vett államtudományok kapcsolódási pontjaira, tanszékünk olyan „szellemi központ”, amely egyesíti a honvédelem és a közigazgatás ilyen irányú szakkérdéseit és tapasztalatait, valamint a tisztképzés, illetve a honvédelemmel összefüggő katonai és közigazgatási továbbképzések követelményeit és sajátosságait. Ez a törekvés a Tanszék célkitűzéseiben működésében és személyi összetételében is megmutatkozik.

A kutatási portfóliónkban négy fő terület jelöltünk meg, ezek az alábbiak:

1.   hadijog (a fegyveres összeütközések és a megszállt területek joga)

2.   honvédelmi jog,

3.   honvédelmi igazgatás,

4.   vallási szélsőségek kezelésének sajátos állami és szabályozási lehetőségei.

Az elmúlt időszakban a honvédelem ügye, rendszere és szabályozása is jelentős változásokon ment keresztül, és kihívásokkal került szembe. Az elmúlt évek negatív biztonsági változásai, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének változó aktivitása, valamint az Európai Unió védelmi törekvései mind-mind a szabályozás és a struktúrák megújításának szükségessége felé mutat. A várt megújulás a képességek fejlesztése mellett, szükségessé teszi a honvédelem szabályozásának megújítását, és az ehhez kapcsolódó tudományos támogatás megerősítését, melyhez a tanszék állománya, együttműködve a kar más szervezeti egységeivel, érdemben hozzájárulhat.

Tevékenységünk fő célja az oktatási feladatok ellátása, a honvédelmi jog és igazgatás oktatásának fejlesztése, valamint olyan kutató-tanszéki működés kialakítása, amely a tudományos életben elfogadott és előremutató eredmények mellett, a központi közigazgatásban és a jogalkotásban is hasznosítható javaslatokkal szolgálhat.

Tanszékünk az oktatás és a kutatás mellett, a tudományszervezés terén is törekszik az aktív együttműködésre, ami úgy a nemzetközi, mint a hazai tudományos kapcsolatok építése, illetve tudományos rendezvények szervezése terén is új feladatokat és kihívásokat jelent a munkatársaink számára.

Bízom abban, hogy Tanszékünk tevékenysége rövid időn belül olyan eredményeket tud felmutatni, melyeket a szakma, a tudomány, az egyetem vezetése és polgárai egyaránt érétkesnek ítélnek meg.

 

       Dr. Hornyacsek Júlia PhD alezredes                           

a.d. tanszékvezető, habilitált egyetemi docens                   

 

Welcome to the homepage of the Department of Defence Law and Administration

 

The establishment of the Department was decided by the Directorate of the National University of Public Service in the spring of 2017 and the Senate of   Service has appointed it by its Decree no. 39/2017 (IV.5.). The aim of our Department is to revitalize the educational and research traditions of the predecessor institutions in the field of defence law and administration and to continue to educate them in the context of an independent organizational element.

The Department of Defence Law and Administration's research and education portfolio unites the national defence aspects of state sciences and jurisprudence with the practical experience of the administration of defence and the organizational peculiarities of military life.

Our department is an "intellectual centre" that combines the experience of defence and public administration, the training of Hungarian officers, military and administrative training related to defence. This endeavour is reflected in the function and personal composition of the Department as well.

In our research portfolio, we have identified four areas:

1. Military Law (Law of Armed Conflicts and Belligerent Occupation)

2. Defence Law

3. Defence Administration

4. Regulatory possibilities of dealing with religious extremities.

The main objective of our activity is to carry out educational tasks, to improve the education of defence law and administration, and to develop research departmental activities that can be used as results in scientific life and can be utilized in central administration and legislation as well.

 

Research Teams of the Department of Defence Law and Administration:

1.      Research Team of Defence Administration

2.      Research Team of Law of Defence and War 

3.      Research Team of Religion and Security