NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Tisztelt Látogató! Köszöntöm Önt a Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék honlapján!

A 21. század első két évtizede során a biztonsági környezet jelentős mértékben átalakult a hidegháború végén kialakult előzetes várakozásokhoz képest. A változás egyik oldalról ugyan továbbra is visszafogja a hagyományos háborús konfliktusok számának növekedését, másik oldalról azonban számos küszöb alatti konfliktussal és újszerű kihívással párosul, amelyek kapcsán egyre inkább jellemző a honvédelmi rendszer bevonása a hagyományosan nem oda tartozó feladatokba is. A változó biztonsági környezet és különösen annak hibrid vonulata, illetve a biztonság komplexitásának fokozódása a honvédelmi funkciók súlyának növekedése mellett az állam védelmi és biztonsági tevékenységeinek hatékonyabb összehangolását is szükségessé, aktuálissá teszi.

A folyamatban lévő változások irányai és dinamikája, valamint az államok stabilitása ellen irányuló többféle állami és nem állami szereplők által indukált fenyegetések sokrétűsége, és ezek kapcsán a nem katonai lehetőségek és viszonyok stratégiai eszközként való alkalmazásának lehetősége jelentős megújulásra kényszeríti a védelmi és biztonsági szabályozást is. Ezen megújulás egyik oldalról a korábbinál jóval nagyobb jelentőséget párosít a témával összefüggő és a jogalkotáshoz kapcsolódó döntéselőkészítő tevékenységek során is hasznosítható kutatások fokozásának, másik oldalról pedig a változó szabályozás alapos ismeretét követeli meg az alkalmazásra feljogosított hivatásrendek képviselőitől is.

Tanszékünk ezeknek az elvárásoknak az elmúlt években egyre fokozódó mértékben igyekezett eleget tenni mind a kutatás, mind pedig az oktatás terén, szem előtt tartva e szakterületek azon sajátosságát, hogy kutatásuk és oktatásuk terén egyszerre kell biztosítani a hagyományos – elsődlegesen vagy kizárólagosan – akadémiai pályaívhez kötődő oktatói-kutatói habitust, illetve a kapcsolódó szakmai, központi közigazgatási tapasztalatokkal és élő gyakorlati ismeretekkel párosuló attitűdöt.

 Tanszékünk irányultsága ezért mind a tágabb értelemben vett védelmi és biztonsági rendszer és annak szabályozása, mind pedig a folyamatban lévő haderőreformmal érintett és átalakuló honvédelem vonatkozásában érvényesítendő. Ez utóbbi kapcsán fontos tényező az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének változó aktivitása, valamint az Európai Unió védelmi törekvései, amelyek mind-mind a szabályozás és a struktúrák megújítása terén is lecsapódnak. Az ezekkel összefüggő képességfejlesztések, a szervezeti kultúra és az intézményi struktúra megújítása pedig egyértelműen magával hozza a szabályozás fejlődését is, amit Tanszékünk a kapcsolódó tudományos tevékenységek megerősítésével, szakmai és tudományos együttműködésekkel és az eredmények oktatásba való becsatornázásával kíván segíteni.

A Tanszék létrehozásáról az Egyetem vezető testületei 2017 tavaszán döntöttek, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa a 39/2017. (IV.5.) számú alapításról szóló határozatát a Fenntartói Testület 2017. április 13-án a 70/2017. (IV.13.) számú határozatával hagyta jóvá. A Tanszék létrehozásának az volt a deklarált célja, hogy a jogelőd intézmények oktatási és kutatási hagyományai a honvédelmi jog és igazgatás területén megújuljanak és a szakterület ismereteinek oktatása egy önállósult szervezeti elem keretei között, elmélet és gyakorlat, oktatás és kutatás szinergiái mentén újuljon meg. A döntés eredményeként Tanszékünk 2017. május 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának legújabb tanszéke lett, amely jelenleg is a fejlődés szakaszában áll, de már több értékes eredményt is fel tud mutatni, különösen a kutatás, illetve a szakmai-tudományos együttműködések terén.

Kitekintve a hadtudományok és a biztonsággal foglalkozó tudományok, továbbá a tágabb értelemben vett államtudományok kapcsolódási pontjaira, tanszékünk elsősorban egyfajta alkotó műhely, amely egyesíti a vallásbiztonság, a honvédelem és a közigazgatás szakkérdéseit és tapasztalatait, a tisztképzés, illetve a vallási radikalizmus elleni védekezés, továbbá a honvédelemmel összefüggő katonai és közigazgatási továbbképzések követelményeit és sajátosságait. Ez a törekvés a Tanszék célkitűzéseiben, működésében és személyi összetételében is megmutatkozik.

A kutatási portfóliónkban a következő öt fő terület azonosítható:

1. hadijog (kiemelten a külszolgálati felkészítés érdekében),

2. honvédelmi jog,

3. védelmi és biztonsági igazgatás rendszere, különös figyelemmel a honvédelem igazgatására,

4. különleges jogrendi szabályozás és a válságkezelési szabályok,

5. radikalizmus és vallási szélsőségesség, amely átfogó ismereteket ad a világban zajló vallási szélsőségek megjelenéséről és világos ismereteket nyújt azokról a világvallásokról, akik békében szolgálnak az emberek között.  

A fenti kutatási területek fejlesztését számos, Tanszékünk által kezdeményezett belföldi és nemzetközi együttműködési megállapodás segíti. E szervezeti elem az oktatás és a kutatás mellett, a tudományszervezés terén is törekszik a tevékeny együttműködésre, ami úgy a nemzetközi, mint a hazai tudományos kapcsolatok építése, illetve tudományos rendezvények szervezése terén is új feladatokat és kihívásokat jelent a munkatársaink számára.

Tevékenységünk fő célja a fenti öt kutatási terület  fejlesztése, valamint olyan kutató-tanszéki működés kialakítása, amely a tudományos életben elfogadott és előremutató eredmények mellett, a központi közigazgatásban és a jogalkotásban is hasznosítható javaslatokkal szolgálhat. Ennek érdekében a kari szakfejlesztésben számos új tantárgy oktatását kezdeményeztük.

A Tanszék honvédelmi jogi és igazgatási tanfolyamokat programminősített, illetve tart – a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága szakértőivel együttműködésben – katonáknak, kormánytisztviselőknek, az Országos Rendőr-főkapitányság védelmi tisztjeinek, valamint a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó belügyi szervek hivatásos állományának.

Tanszékünk 2018/19-es akadémiai év második félévében indította el a Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szakot. Az oktatás a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára is hiánypótló. A képzés elsődleges célja a fegyveres erők és a közszolgálati dolgozók elméleti és gyakorlati felkészítése annak érdekében, hogy képesek legyenek az elsajátított vallási, filozófiai biztonságpolitikai ismeretek birtokában felismerni az egyes vallási szélsőségeket, és megkülönböztetni a vallási közösségek egyéb irányzataitól. A képzés átfogó módon mutatja be a vallási közösségek társadalmi szerepét, a radikális és szélsőséges csoportokkal szembeni fellépés, illetve az állammal való együttműködés keretrendszerét. A képzés az átadott tudásanyaggal segíteni kívánja a fegyveres erők állományában és a közigazgatásban dolgozókat az új társadalmi jelenségek értékelésében, az azokkal szembeni eredményesebb fellépésben. A képzés ismerteti a vallási közösségek társadalmi szerepét és erejét, a radikális csoportjait és naprakész információkat dolgoz fel a válságövezetekben tevékenykedő vallási szélsőséges csoportokról. A magyar kormányzat célkitűzéseinek megfelelően bemutatja az üldözött keresztény közösségek történetét, helyzetüket a migráció folyamatában, a kibocsátó- és a befogadó országokban. A képzés felveti a gyakorlatban felmerülő jogalkalmazási problémákat, mint a lelkiismereti- és a vallásszabadság alkotmányos alapjog biztosításának és a vallási szélsőségekkel szembeni fellépés jogszabályi lehetőségeinek összehangolását. A képzés szeretné előmozdítani, hogy az egyes hivatásrendek között ezen a területen is erősödjön a kommunikáció. Célkitűzés, hogy a képzése előmozdítsa a kormányzat és a vallási közösségek közötti kommunikációt, illetve erősítse az egyetemi kapcsolatrendszert az ezen a területen kutatási hagyományokkal rendelkező külföldi partnerintézményekkel. A képzésben részt vevők megismerik az állam védelmi mechanizmusait a vallási szélsőségekkel szemben kezdve a jogalkotáson, a rendészeti szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységén keresztül egészen a jogszolgáltatásig.

Tanszékünk 2019-ben a Vallás és Biztonság Kutatóműhely alapítását kezdeményezte, amely jelenleg vallásbiztonsági kutatásait a Vallás és Társadalom Kutatóintézet keretei között működik (https://ejkk.uni-nke.hu/kutatointezetek/vallas-es-tarsadalom-kutatointezet ). A műhely, majd intézet célja, hogy a vallások társadalmi, politikai szerepével kapcsolatos kutatásokat végezzen, és ezek eredményeit minél szélesebb körben tegye hozzáférhetővé a hazai és a nemzetközi tudományos élet, illetve a közvélemény számára. Az intézeti kutatások között szerepel a keresztény egyházak társadalmi tanításának és a Nyugat keresztény gyökereinek elemzése, illetve más világvallások, az iszlám és egyes ázsiai vallási hagyományok globális szerepvállalása. Fontos terület emellett a vallási meggyőződés miatti üldöztetés, diszkrimináció kérdésköre, továbbá a vallások és a vallásokkal rivalizáló világi hitrendszerek viszonyának elemzése is. Ide tartozik a keresztény egyházak és az állam kapcsolatának történeti feltárása, amely során képet kapunk az időben folyamatosan változó kapcsolat milyenségéről. Műhelyünk továbbá elsődleges forrásfeltárást alkalmazó alapkutatásokat folytat az egyházak és a társadalom közötti kommunikáció történelmi összefüggéseinek feltárására, elsősorban azt vizsgálva, hogy a magyarországi egyházi sajtó és egyéb kommunikációs eszközök működése, valamint a 19-20. században lejátszódó gyors társadalmi modernizáció milyen kölcsönhatásokat gyakoroltak egymásra az egyes történelmi korszakokban.

2021-ben a Tanszéken a Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Kutatóműhely is megkezdte működését. Ennek feladata az ország védelmével és biztonságának szavatolásával összefüggő jogi szabályozási, kormányzástani, közigazgatási és döntéselőkészítő kérdésekkel összefüggő nemzeti és nemzetközi összehasonlító elemzések megvalósítása, továbbá ebből következő tudományos eredmények közvetítése. Kutatásaink során törekszünk a védelmi és biztonsági szabályozási kérdések kormányzástani összefüggéseinek feltárására, elemzésére, a hatályos szabályrendszer fejlesztésével kapcsolatban a korszerű szabályozásra vonatkozó de lege ferenda javaslatok tudományos igényű megalapozására. A Kutatóműhely kiadványaival, rendezvényeivel egyben fórumot kíván biztosítani a terület iránt érdeklődő szakemberek közötti szakmai kommunikációnak is, illetve tudományos részeredményeivel katalizálni kívánja a közigazgatásban folyó döntéselőkészítő munkát is. A kutatóműhely saját műhelytanulmányokat (Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok) jelentet meg honlapján: https://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/kutatomuhelyek/vedelmi-biztonsagi-szabalyozasi-es-kormanyzastani-kutatomuhely/muhelytanulmanyok

Tanszékünk 2021 óta részt vesz a MH Béketámogató Kiképző Központjában folyó missziós felkészítések lebonyolításában, vallásbiztonsági, országismereti, valamint nemzetközi és hadijogi előadásokkal.

 

A honvéd tisztjelöltek tehetséggondozása érdekében Tanszékünkön a Honvédelmi Jogi és Igazgatási TDK működik, honvédelmi jog és igazgatás, valamint vallás és biztonság területén.

A Tanszék saját szakkabinettel is rendelkezik (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, 4. épület 102. tanterem).

Bízom abban, hogy Tanszékünk tevékenysége olyan eredményeket tud felmutatni, melyeket a szakma, a tudomány, az egyetem vezetése és polgárai egyaránt értékesnek ítélnek meg.

 

 Dr. Petruska Ferenc PhD alezredes

mb. tanszékvezető, egyetemi docens