NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Tisztelt Látogató!

 

Köszöntöm Önt a Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék honlapján!

 

Az elmúlt évtizedben a védelmi és biztonsági rendszerek, illetve ezeknek az elmúlt évtizedben való robbanásszerű fejlesztése, a gazdasági és társadalmi szférák ismereteinek a bekötése, valamint ezen szférák biztonságtudatosságának és biztonsági protokollokba való bekapcsolásának növelése érdekében a honvédelmi jogi és igazgatási képzés súlya megnőtt. A változás dinamikája, valamint az államok stabilitása ellen irányuló többféle állami és nem állami fenyegetések gazdasági és társadalmi szférára irányuló, nem katonai lehetőségek és viszonyok kihasználásával párosuló jellegének erősödése a dinamikusan és gyökeresen módosuló védelmi és biztonsági kutatások erősítését, valamint a szabályozás alapos ismeretét követeli meg.

A Tanszék létrehozásáról ezért az Egyetem vezető testületei 2017 tavaszán döntöttek, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa a 39/2017. (IV.5.) számú alapításról szóló határozatát a Fenntartói Testület 2017. április 13-án a 70/2017. (IV.13.) számú határozatával jóváhagyta. A Tanszék létrehozásának az volt a deklarált célja, hogy a jogelőd intézmények oktatási és kutatási hagyományai a honvédelmi jog és igazgatás területén megújuljanak és a szakterület ismereteinek oktatása egy önállósult szervezeti elem keretei között folytatódjon.  A döntés eredményeként Tanszékünk 2017. május 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának legújabb, dinamikusan fejlődő tanszéke.

Az elmúlt időszakban a honvédelem ügye, rendszere és szabályozása is jelentős változásokon ment keresztül, és kihívásokkal került szembe. Az elmúlt évek negatív biztonsági változásai, Európában újra megjelenő fegyveres összeütközés, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének változó aktivitása, valamint az Európai Unió védelmi törekvései mind-mind a szabályozás és a struktúrák megújításának szükségessége felé mutatnak. A várt megújulás a képességek fejlesztése mellett, szükségessé teszi a honvédelem szabályozásának megújítását, és az ehhez kapcsolódó tudományos támogatás megerősítését, melyhez a tanszék állománya, együttműködve a kar más szervezeti egységeivel, érdemben hozzájárulhat.

Kitekintve a hadtudományok és a biztonsággal foglalkozó tudományok, továbbá a tágabb értelemben vett államtudományok kapcsolódási pontjaira, tanszékünk olyan „szellemi központ”, amely egyesíti a védelmi és biztonsági szabályozás, a vallásbiztonság, a honvédelem és a közigazgatás szakkérdéseit és tapasztalatait,  a tisztképzés, illetve a vallási radikalizmus elleni védekezés, valamint  a honvédelemmel összefüggő katonai és közigazgatási továbbképzések követelményeit és sajátosságait. Ez a törekvés a Tanszék célkitűzéseiben működésében és személyi összetételében is megmutatkozik.

A kutatási portfóliónkban négy fő terület jelöltünk meg, amelyek az alábbiak:

1. hadijog (kiemelten a külszolgálati felkészítés érdekében),

2. honvédelmi jog,

3. honvédelmi igazgatás,

4. radikalizmus és vallási szélsőségesség.

A fenti kutatási területek fejlesztését számos, Tanszékünk által kezdeményezett belföldi és nemzetközi együttműködési megállapodás segíti. E szervezeti elem az oktatás és a kutatás mellett, a tudományszervezés terén is törekszik a tevékeny együttműködésre, ami úgy a nemzetközi, mint a hazai tudományos kapcsolatok építése, illetve tudományos rendezvények szervezése terén is új feladatokat és kihívásokat jelent a munkatársaink számára.

Tevékenységünk fő célja az oktatási feladatok ellátása, a hadijog, a honvédelmi jog és igazgatás oktatásának fejlesztése, valamint olyan kutató-tanszéki működés kialakítása, amely a tudományos életben elfogadott és előremutató eredmények mellett, a központi közigazgatásban és a jogalkotásban is hasznosítható javaslatokkal szolgálhat. Ennek érdekében a kari szakfejlesztésben számos új tantárgy oktatását kezdeményeztük (Honvédelmi jog MSc, Honvédelmi jog és igazgatás   BSc-MSc, Hadijog angol nyelven BSc, stb.).

A Tanszék honvédelmi jogi és igazgatási tanfolyamokat programminősített, illetve tart katonáknak, kormánytisztviselőknek, az Országos Rendőr-főkapitányság védelmi tisztjeinek, valamint a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó belügyi szervek hivatásos állományának.

Tanszékünk 2018/19-es akadémiai év második félévében indította el a Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szakot. Az oktatás a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára is hiánypótló. A képzés elsődleges célja a fegyveres erők és a közszolgálati dolgozók elméleti és gyakorlati felkészítése annak érdekében, hogy képesek legyenek az elsajátított vallási, filozófiai biztonságpolitikai ismeretek birtokában felismerni az egyes vallási szélsőségeket, és megkülönböztetni a vallási közösségek egyéb irányzataitól. A képzés átfogó módon mutatja be a vallási közösségek társadalmi szerepét, a radikális és szélsőséges csoportokkal szembeni fellépés, illetve az állammal való együttműködés keretrendszerét. A képzés az átadott tudásanyaggal segíteni kívánja a fegyveres erők állományában és a közigazgatásban dolgozókat az új társadalmi jelenségek értékelésében, az azokkal szembeni eredményesebb fellépésben. A képzés ismerteti a vallási közösségek társadalmi szerepét és erejét, a radikális csoportjait és naprakész információkat dolgoz fel a válságövezetekben tevékenykedő vallási szélsőséges csoportokról. A magyar kormányzat célkitűzéseinek megfelelően bemutatja az üldözött keresztény közösségek történetét, helyzetüket a migráció folyamatában, a kibocsátó- és a befogadó országokban. A képzés felveti a gyakorlatban felmerülő jogalkalmazási problémákat, mint a lelkiismereti- és a vallásszabadság alkotmányos alapjog biztosításának és a vallási szélsőségekkel szembeni fellépés jogszabályi lehetőségeinek összehangolását. A képzés szeretné előmozdítani, hogy az egyes hivatásrendek között ezen a területen is erősödjön a kommunikáció. Célkitűzés, hogy a képzése előmozdítsa a kormányzat és a vallási közösségek közötti kommunikációt, illetve erősítse az egyetemi kapcsolatrendszert az ezen a területen kutatási hagyományokkal rendelkező külföldi partnerintézményekkel. A képzésben részt vevők megismerik az állam védelmi mechanizmusait a vallási szélsőségekkel szemben kezdve a jogalkotáson, a rendészeti szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységén keresztül egészen a jogszolgáltatásig.

Tanszékünk 2019-ben a Vallás és Biztonság Kutatóműhely alapítását kezdeményezte, amely jelenleg vallásbiztonsági kutatásait a Vallás és Társadalom Kutatóintézet keretei között működik (https://ejkk.uni-nke.hu/kutatointezetek/vallas-es-tarsadalom-kutatointezet). A műhely, majd intézet célja, hogy a vallások társadalmi, politikai szerepével kapcsolatos kutatásokat végezzen, és ezek eredményeit minél szélesebb körben tegye hozzáférhetővé a hazai és a nemzetközi tudományos élet, illetve a közvélemény számára. Az intézeti kutatások között szerepel a keresztény egyházak társadalmi tanításának és a Nyugat keresztény gyökereinek elemzése, illetve más világvallások, az iszlám és egyes ázsiai vallási hagyományok globális szerepvállalása. Fontos terület emellett a vallási meggyőződés miatti üldöztetés, diszkrimináció kérdésköre, továbbá a vallások és a vallásokkal rivalizáló világi hitrendszerek viszonyának elemzése is.

2021-ben a Tanszéke a Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Kutatóműhely is megkezdte működését. Ennek feladata az ország védelmével és biztonságának szavatolásával összefüggő jogi szabályozási, kormányzástani, közigazgatási és döntéselőkészítő kérdésekkel összefüggő nemzeti és nemzetközi összehasonlító elemzések megvalósítása, továbbá ebből következő tudományos eredmények közvetítése. Kutatásaink során törekszünk a védelmi és biztonsági szabályozási kérdések kormányzástani összefüggéseinek feltárására, elemzésére, a hatályos szabályrendszer fejlesztésével kapcsolatban a korszerű szabályozásra vonatkozó de lege ferenda javaslatok tudományos igényű megalapozására. A Kutatóműhely kiadványaival, rendezvényeivel egyben fórumot kíván biztosítani a terület iránt érdeklődő szakemberek közötti szakmai kommunikációnak is, illetve tudományos részeredményeivel katalizálni kívánja a közigazgatásban folyó döntéselőkészítő munkát is. A kutatóműhely saját műhelytanulmányokat (Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok) jelentet meg honlapján: https://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/kutatomuhelyek/vedelmi-biztonsagi-szabalyozasi-es-kormanyzastani-kutatomuhely/muhelytanulmanyok

A Tanszék saját szakkabinettel is rendelkezik (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, 4. épület 102. tanterem).

A honvéd tisztjelöltek tehetséggondozása érdekében Tanszékünkön a Honvédelmi Jogi és Igazgatási TDK működik, honvédelmi jog és igazgatás, valamint vallás és biztonság területén.

 

Dr. Petruska Ferenc PhD alezredes

tanszékvezető, egyetemi docens