Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék honlapján!

A Tanszék létrehozásáról az Egyetem vezető testületei 2017 tavaszán döntöttek: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa a 39/2017. (IV.5.) számú alapításról szóló határozatát a Fenntartói Testület 2017. április 13-án a 70/2017. (IV.13.) számú határozatával jóváhagyta. A Tanszék létrehozásának az volt a célja, hogy a jogelőd intézmények oktatási és kutatási hagyományai a honvédelmi jog és igazgatás területén megújuljanak és a szakterület ismereteinek oktatása egy önállósult szervezeti elem keretei között folytatódjon.  

A döntés eredményeként Tanszékünk 2017. május 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának legújabb, dinamikusan fejlődő tanszéke.

Az elmúlt időszakban a honvédelem ügye, rendszere és szabályozása is jelentős változásokon ment keresztül, és kihívásokkal került szembe. Az elmúlt évek negatív biztonsági változásai, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének változó aktivitása, valamint az Európai Unió védelmi törekvései mind-mind a szabályozás és a struktúrák megújításának szükségessége felé mutatnak. A várt megújulás a képességek fejlesztése mellett, szükségessé teszi a honvédelem szabályozásának megújítását, és az ehhez kapcsolódó tudományos támogatás megerősítését, melyhez a tanszék állománya, együttműködve a kar más szervezeti egységeivel, érdemben hozzájárulhat.

Kitekintve a hadtudományok és a biztonsággal foglalkozó tudományok, továbbá a tágabb értelemben vett államtudományok kapcsolódási pontjaira, tanszékünk olyan „szellemi központ”, amely egyesíti a vallásbiztonság, a honvédelem és a közigazgatás szakkérdéseit és tapasztalatait,  a tisztképzés, illetve a vallási radikalizmus elleni védekezés, valamint  a honvédelemmel összefüggő katonai és közigazgatási továbbképzések követelményeit és sajátosságait. Ez a törekvés a Tanszék célkitűzéseiben működésében és személyi összetételében is megmutatkozik.

A kutatási portfóliónkban négy fő terület jelöltünk meg, amelyek az alábbiak:

1. hadijog (a fegyveres összeütközések és a megszállás joga),

2. honvédelmi jog,

3. honvédelmi igazgatás,

4. radikalizmus és vallási szélsőségesség.

A fenti kutatási területek fejlesztését számos, Tanszékünk által kezdeményezett belföldi és nemzetközi együttműködési megállapodás segíti. E szervezeti elem az oktatás és a kutatás mellett, a tudományszervezés terén is törekszik a tevékeny együttműködésre, ami úgy a nemzetközi, mint a hazai tudományos kapcsolatok építése, illetve tudományos rendezvények szervezése terén is új feladatokat és kihívásokat jelent a munkatársaink számára.

Tevékenységünk fő célja az oktatási feladatok ellátása, a hadijog, a honvédelmi jog és igazgatás oktatásának fejlesztése, valamint olyan kutató-tanszéki működés kialakítása, amely a tudományos életben elfogadott és előremutató eredmények mellett, a központi közigazgatásban és a jogalkotásban is hasznosítható javaslatokkal szolgálhat. Ennek érdekében a kari szakfejlesztésben számos új tantárgy oktatását kezdeményeztük (Honvédelmi jog MSc, Honvédelmi jog és Igazgatás   BSc, valamint MSc, Hadijog angol nyelven - szab. vál., stb.).

A Tanszék honvédelmi jogi és igazgatási tanfolyamokat programminősített, illetve tart katonáknak, kormánytisztviselőknek, az Országos Rendőr-főkapitányság védelmi tisztjeinek, valamint a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó belügyi szervek hivatásos állományának.

Tanszékünk 2018/19-es akadémiai év második félévében indította el a Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szakot. Az oktatás a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára is hiánypótló. A képzés elsődleges célja a fegyveres erők és a közszolgálati dolgozók elméleti és gyakorlati felkészítése annak érdekében, hogy képesek legyenek az elsajátított vallási, filozófiai biztonságpolitikai ismeretek birtokában felismerni az egyes vallási szélsőségeket, és megkülönböztetni a vallási közösségek egyéb irányzataitól. A képzés átfogó módon mutatja be a vallási közösségek társadalmi szerepét, a radikális és szélsőséges csoportokkal szembeni fellépés, illetve az állammal való együttműködés keretrendszerét. A képzés az átadott tudásanyaggal segíteni kívánja a fegyveres erők állományában és a közigazgatásban dolgozókat az új társadalmi jelenségek értékelésében, az azokkal szembeni eredményesebb fellépésben. A képzés ismerteti a vallási közösségek társadalmi szerepét és erejét, a radikális csoportjait és naprakész információkat dolgoz fel a válságövezetekben tevékenykedő vallási szélsőséges csoportokról. A magyar kormányzat célkitűzéseinek megfelelően bemutatja az üldözött keresztény közösségek történetét, helyzetüket a migráció folyamatában, a kibocsátó- és a befogadó országokban. A képzés felveti a gyakorlatban felmerülő jogalkalmazási problémákat, mint a lelkiismereti- és a vallásszabadság alkotmányos alapjog biztosításának és a vallási szélsőségekkel szembeni fellépés jogszabályi lehetőségeinek összehangolását. A képzés szeretné előmozdítani, hogy az egyes hivatásrendek között ezen a területen is erősödjön a kommunikáció. Célkitűzés, hogy a képzése előmozdítsa a kormányzat és a vallási közösségek közötti kommunikációt, illetve erősítse az egyetemi kapcsolatrendszert az ezen a területen kutatási hagyományokkal rendelkező külföldi partnerintézményekkel. A képzésben részt vevők megismerik az állam védelmi mechanizmusait a vallási szélsőségekkel szemben kezdve a jogalkotáson, a rendészeti szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységén keresztül egészen a jogszolgáltatásig.

Tanszékünk a kutatóműhelyek alapításának és működésének rendjéről szóló 33/2019. Rektori utasítás alapjánVallás és Biztonság Kutatóműhelyt működteti. A kutatóműhely vallási és biztonsági kérdéseket vizsgál történeti perspektívában, szentszéki tanulmányokat ad ki, vallási kérdések jogi szabályozását, valamint üldözött keresztényeket érintő kutatásokat folytat.

A Tanszék saját szakkabinettel rendelkezik (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, 4. épület 102. tanterem).

A honvéd tisztjelöltek tehetséggondozása érdekében Tanszékünkön a Honvédelmi Jogi és Igazgatási TDK működik, honvédelmi jog és igazgatás, valamint vallás és biztonság területén.

Bízom abban, hogy Tanszékünk tevékenysége rövid időn belül olyan eredményeket tud felmutatni, melyeket a szakma, a tudomány, az egyetem vezetése és polgárai egyaránt értékesnek ítélnek meg.

 

     Dr. Petruska Ferenc PhD alezredes 

mb. tanszékvezető, adjunktus