NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tantárgyi programok

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ01

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Biztonságpolitika és biztonságelméletek

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Security Policy and Security Theories

   4.          Kreditérték: 3 kredit

   5.          A szak, szakirány megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőség szakirányú továbbképzési szak (HHK)

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 12

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 12

8.2.heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A biztonság modern, komplex felfogása. Napjaink biztonsági kihívásai. A biztonság elméleti megközelítése: realizmus, liberalizmus és konstruktivizmus. A nemzeti és nemzetközi biztonság összefüggései. Nemzetközi intézmények biztonságfelfogása (ENSZ, NATO, EU, EBESZ) és hozzájárulása a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. A nemzetközi stabilitást szolgáló együttműködési mechanizmusok.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The modern and complex concept of Security. The security challenges today. Theoretical approaches of Security: Realism, Liberalism and Constructivism. Interrelations of international and national security. Security perception of the international security organizations (UN, NATO, EU, OSCE) and their contribution to the international peace and security. International mechanism providing global security, peace and prosperity.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

A tananyag elsajátítása lehetővé teszi, hogy a hallgatók megismerjék az uralkodó biztonságpolitikai elméleteket és megoldásokat. Megtanulják, hogy kell feldolgozni az eredeti szakirodalmat, klasszikusok és modern szerzők műveit. Képesek lesznek összehasonlítani a nemzetközi szervezetek (ENSZ, EU, NATO, EBESZ) biztonságfelfogását, megérteni a nemzetközi béke és biztonsághoz való hozzájárulásokat.

12. Elérendő kompetenciák (angolul):

The subject provides opportunity to study the mainstream security theories, terminology and practical solutions. The students read the security studies literature, and learn how to study the text books and articles of classical and modern security policy authors. They will be able to compare the security perception, philosophy and policies of the international security organizations (UN, EU, NATO, and OSCE) and their contribution to international peace and security.

13. Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1    A biztonság, mint nemzeti és nemzetközi probléma (2 óra)

14.2    A nemzeti biztonság céljai, eszközei és intézményrendszere (1 óra)

14.3    Biztonságelméletek (Realizmus, liberalizmus és konstruktivizmus és a biztonság) (3 óra)

14.4    Nemzetközi szervezetek biztonságfelfogása (ENSZ, EBESZ, NATO, EU) (2 óra)

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 1. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:

·        A tanórákon való 75%-os részvétel,

·        Biztonságpolitikai szakmai rendezvényeken való részvétel

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

·        beadandó dolgozat (esszé, vagy kiselőadás, vagy fordítás) határidőre történő leadésa

·        zárthelyi dolgozat megírása a kijelölt témakörökből

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

Az aláírás megszerzésének feltétele: 70%-os jelenlét, zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megírása (a ponthatár 50%-os szintjének elérése), féléves feldat elfgadása.

A számonkérés módja: kollokvium

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-        Gazdag Ferenc (Szerk): Biztonságelméletek – Biztonságpolitika. [Security Theories - Security Policy] Nemzet és Biztonság Könyvek. ZMNE, 2011. 2. fejezet

-        Barry Buzan – Ole Waever – Jaap de Wilde: Security. A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers, Boulder, London, 1998.

-        Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 1-118. oldal

-        Póti László (Szerk): Nemzetközi biztonsági tanulmányok. [International Security Studies.] Zrínyi Kiadó, Budapest. 2006.

 

19.2.      Ajánlott irodalom:

-        Buzan, Barry; Wæver, Ole: Regions and powers: The Structure of International Security. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

-        Collins, Alan: Contemporary Security Studies. Oxford University Press, Oxford, 2013.

-        Hughes, Christopher W.; Meng, Lai Yew (eds.): Security Studies. A Reader. Routledge, New York, 2011.

-        Heinz Gartner: Nemzetközi biztonság. Fogalmak A-tól Z-ig. [International Security. Definitions from A to Z.] Zrínyi Kiadó, Budapest. 2005.

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ02

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Vallásföldrajz

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Religious Geography

   4.          Kreditérték: 2

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: HHK KVI Műveleti Támogató Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Siposné dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 8

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 8

8.2.heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a vallásföldrajz alapfogalmait, feladatát, kutatási módszereit, a vallás és a földrajz térbeli kapcsolatát. Célkitűzés a vallások és a természetföldrajzi környezet közötti összefüggések, az egyes egyházak terjedése a Földön, illetve az egyes térségekben a jelenlétének bemutatása. További cél a válságterületek/övezetek vallási és etnikai értékelő elemzése. Mindezek során különös hangsúlyt fektetünk a természet- és társadalomföldrajzi környezetnek a vallási struktúrák és folyamatok változásában játszott szerepére. A kurzus jó alapot nyújt a biztonság és a vallás komplexitásának megértéséhez.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The aim of the course is to familiarize students with the basic concepts, task, research methods of religious geography, the spatial relationship between religion and geography. The aim is to link the relationships between religions and the geographic environment, the spread of the individual religions and their presence in certain regions. Another objective is to analyze the religious and ethnic evaluation of crisis areas / zones. In this context, we put special emphasis on the role of the natural and social geographic environment in changing the religious structures and processes. The course provides a good basis for understanding the complexity of security and religion.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

A hallgatók megismerik a vallásföldrajz alapfogalmait, feladatát, a vallás és a földrajz térbeli kapcsolatát. Elsajátítják a különböző világvallások jellemzőit, ismérveit, valamint a válságterületek/övezetek vallási és etnikai értékelését. Hangsúlyt fektetünk a természet- és társadalomföldrajzi környezetnek a vallási struktúrák és folyamatok változásában játszott szerepére, a biztonság és a vallás komplexitásának megértésére.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

The students learn about the basic concepts of religious geography, its function, the spatial relationship between religion and geography. They appreciate the characteristics of different world religions as well as the religious and ethnic assessment of the crisis areas/zones. We emphasize the role of the natural and social geographic environment in changing religious structures and processes, and understanding the complexity of security and religion.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1       Bevezetés a vallásföldrajz történetébe.

14.2       A vallások eredete, elterjedése, fejlődése.

14.3       Kultúrák, térbeli határok, kontaktzónák.

14.4       A vallás és a társadalmi-, gazdasági-, természeti környezet kapcsolatának földrajzi szemléletű elemzése: vallás és közösség, természeti környezet.

14.5       A világ vallásföldrajza.

14.6       Európa vallásföldrajza.

14.7       A Kárpát-medence vallási és etnikai jellemzői.

14.8       A Kaukázus vallási és etnikai jellemzői.

14.9       A poszt-szovjet (Kaukázus, Közép-Ázsia) térség vallási és etnikai jellemzői.

14.10     Az afrikai kontinens vallási és etnikai jellemzői.

14.11     Válságövezetek vallási és etnikai jellemzői.       

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:

Részvétel az előadások minimum 75 %-án.

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

Évközi feladat a kurzus elméleti tananyagaihoz kapcsolódó prezentációk és tanulmány készítése és megvitatása .

A kurzushoz kapcsolódó alapfogalmak és topográfiai névanyag elsajátítása.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

A félévvégi aláírás megszerzésének a feltétele a jelenlét és a beadandó valamint a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű elkészítése illetve megírása. A Félévközi jegy a beadandó feladat és a zárthelyi dolgozat kerekített számtani átlaga.

19. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-        Hunyadi L. 1993: A világ vallásföldrajza, Végeken Kiadó, Budapest, p. 361

-        Kocsis K. 2010: Etnikai- és vallásföldrajz. In: Tóth J. (szerk.) Világföldrajz, Akadémiai Kiadó,          Budapest,  pp.303-322.

-        Keményfi Róbert: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban, Az etnikai és a felekezeti    térbeliség      lehetséges közös és eltérő kérdései, Ethnographia, 2002. 113. évf, 3-4. szám, pp. 189-237.

-        Linnel E. Caddy-Sheldon W. Simon: Religion and Conflicts in South and Southeast Asia, The Center      for the Study of Religion and Conflict and The National Bureau of Asian Research, Routledge, London,          2007. p. 198

-        Razaq Raj-Kevin Griffin: Conflicts, Religion and Culture in Tourism, CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series, 2017. p. 176

19.2.      Ajánlott irodalom:

-        Tóth J. (szerk.) 2002: Általános társadalomföldrajz I., Dialóg Campus, Pécs, p. 448

-        Atilia Omer- R. Scott Appleby- David Little: The Oxford Handbook of Religion, Conflict and Peacebuilding, Oxford University Press, 2015. p. 712

-        Bartha Elek: Egy felekezeti nagyrégió Európa közepén, A görög katolikus tér Kelet és Nyugat határán, Ethnographia, 2001, 112. évf. 3-4. szám, pp. 299-332

-        Keményfi Róbert: Szemben álló kultúrák, térbeli határok, kontaktzónák, Korunk, 2005. pp. 42-48.

-        Hosszú István: Grúziáról röviden, Új Honvédségi Szemle, pp. 83-89.

-        Maróth Miklós: Az iszlám világa, Ezredforduló, 2002. 1. szám, pp. 12-19.

-        Katona Magda: Afganisztán, a sokszínű, Ezredforduló, 2002. 1. szám, pp. 20-23.

-        Tímár Edit: Teleki Pál egyik kevéssé ismert munkája, az. ún. „Moszuli jelentés”, Földrajzi Közlemények, CXXV. (XLIX.) kötet, 2001. 1-2. szám 65-80.

-        Tatai Zoltán: A vallásföldrajzi kutatások szükségességéről, Földrajzi Közlemények, 1997. pp. 230-233.

-        Kocsis Károly: Változó vallási térszerkezet, szekularizációs és vallási újraéledés a 20. századi Kárpát-medencében, Földrajzi Értesítő 2005. LIV. évf. 3-4. füzet, pp. 285-316.

-        Keményfi Róbert: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban, Az etnikai és a felekezeti térbeliség lehetséges közös és eltérő kérdései, Ethnographia, 2002. 113. évf, 3-4. szám, pp. 189-237. 

 

Atlaszok:

-        Fischer Ferenc: A megosztott világ történelmi-politikai atlasza 1941-1991, [The Historico-Political Atlas of the Bipolar World] Budapest, 1993. 399 oldal, (in Hungarian)

-        Fischer Ferenc: A kétpólusú világ. 1945-1989. [The Bipolar World, 1945-1989] Tankönyv és atlasz, Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2014. 456 oldal, (in Hungarian)

-        Földrajzi világatlasz, [Geographical World Atlas] Cartographia Kiadó, 2012. 416 oldal, (in Hungarian)

-        Történelmi világatlasz, [Historical World Atlas] Cartographia Tankönyvkiadó Kiadó Budapest, 154 oldal, (in Hungarian)

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ03

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Iszlám és iszlámizmus, mint biztonsági kihívás

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Islam and Islamism as a security challenge

   4.          Kreditérték: 3

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: HHK KVI Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Kis-Benedek József c. egyetemi tanár

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 12

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 12

8.2.heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

Az előadások áttekintést adnak az iszlám vallás alapjairól, főbb tételeiről, az iszlám értelmezéséről és irányzatairól, a vallási radikalizmus kialakulásáról, megjelenéséről, az ellene folytatott küzdelemről, az európai sajátosságokról, a biztonsági kihívásokról a muzulmán és az európai országokban.  

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The lectures give an overview on the basis of the Islam, its main dogmas, interpretations and tendencies, the shaping of religious radicalism and its appearance. During the lectures the students get acquainted with the fight against radicalism, the European particularities and the security challenges of the Islamism in the muslim countries and in Europe.    

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

Megismerni az iszlámizmus alapjait, mélyebb ismereteket szerezni a biztonsági kihívások felismerésében és komplex módon történő kezelésében.  

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

To get to know the basis of Islamism and to get deeper knowledge of the identification of security challenges and their complex handling.  

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1       Az Iszlám vallás kialakulása, lényege, főbb forrásai (2 óra)

14.2       Az Iszlám vallás alaptételei, pillérei, irányzatai, szélsőségek az Iszlámban (2 óra)

14.3       A dzsihadizmus lényege, értelmezése (2 óra)

14.4       A radikalizálódás folyamata, a radikalizáció lényege, biztonsági kihívásai (2 óra)

14.5       A radikalizmus elleni fellépés lehetőségei – gyakorlati példák (2 óra)

14.6       Szeminárium az elhangzott témákból (2 óra)

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az órák 75 százalékán kötelező részvétel.

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A választott témakörből féléves feladat elkészítése, a kijelölt témakörökből zárthelyi dolgozat megírása.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

A félév végi aláírás megszerzésének a feltétele a jelenlét és a beadandó, valamint a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű elkészítése illetve megírása. A Félévközi jegy a beadandó feladat és a zárthelyi dolgozat kerekített számtani átlaga.

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-        Rostoványi Zsolt: Mit kell tudni az Iszlámról. Kossuth Könyvkiadó 1983.

-        Rostoványi Zsolt: Az Iszlám a 21. század küszöbén. Aula Kiadó 1998.

-        Rostoványi Zsolt: Az iszlám Európában. Aula kiadó, 2010.

-        Kis-Benedek József: Dzsihadizmus, radikalizmus, terrorizmus Zrínyi 2016.

-        Kis-Benedek József: A konfliktusok vallási gyökerei a Közel-Keleten. A vallási elemek jelentősége napjaink fegyveres konfliktusaiban és biztonsági kihívásaiban I. rész Hadtudomány 2018/1 szám.

-        Kis-Benedek József: Dzsihadista fészkek, mint a terrorizmus lehetséges kiinduló pontjai Hadtudomány XXVII. évfolyam, 1-2 szám 2017. május 96-113. oldal

19.2.      Ajánlott irodalom:

-        John R. Deni: Beyond information Sharing:NATO and the foreign fighters threat.

-         Anthony Cordesman: „The Clash for civilization” February 11, 2015.

-        https://www.csis.org/analysis/clash-civilization

-        József  Kis-Benedek:Tendencies in the policy of the Islamic State, Defence Review Vol. 144. Special issue 2016/1 pp. 40-51 http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/58745/defence_review_2016-1.pdf ,

-        József Kis-Benedek: Islamic State of Iraq and the Levant and the international fight against it in Contemporary Military Challenges 73-89 http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/vojaski_izzivi/2016/svi_18_2.pdf

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

 

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ06

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Kultúrantropológiai szempontok a vallási szélsőségek megértéséhez

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Culture Anthropological considerations for understanding religious extremes

   4.          Kreditérték: 4

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: HHK KVI Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Harai Dénes, egyetemi tanár, PhD

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 16

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 16

8.2.heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A szakmai tartalom olyan érzetkomplexumok – egyben kulturális antropológiai fogalmak - köré épül, mint: agresszió, szélsőség a gondolkodásban és kommunikációban, értékek és értékvesztések, csoportidentitás valamint ellenségképek. A társadalom szerkezete kondicionálhatja, és feltételeket biztosíthat a szélsőségek megjelenéséhez, a zavart egyéni és csoportidentitás képződéséhez. A hallgatóknak világos tanári interpretációkra, szakirodalmi kapcsolódásokra van szüksége ahhoz, hogy a szélsőségek belső tartalmi kérdéseit helyesen felismerjék, valamint orientálják a jelenséggel kapcsolatos viselkedéseket.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The content is based around emotional complexes – and cultural anthropological concepts such as aggression, extremism in thinking and communication, values and value losses, group identities and enemy images. The structure of society can condition and provide conditions for the emergence of extremes, the confusion of individual and group identity formation. Students need clear teacher interpretations and literary connections in order to correctly identify the issues of internal content of the extremes and orient the phenomena related behaviours.

 

11.Elérendő kompetenciák (magyarul):

-        A hallgatók ismerjék meg és ismerjék fel az agresszió típusait és jellemzőit, a vadászat és háború problematikáját,

-        a multikulturális társadalmak és nevelés jellemzőit,

-        továbbá ismerjék fel, a keleti és a nyugati kultúrák negatív jellemzőit, az értékvesztések zavarait, valamint a veszélyes gondolatok és a vallási szélsőségek összefüggéseit,

-        legyenek képesek a csoportidentitások és ellenségképek, valamint a katonai gondolkodás és viselkedés szélsőséges jellemzőinek értelmezésére.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

-        Students should be able to recognize the types and characteristics of aggression, the problematics of hunting and war;

-        recognize the characteristics of multicultural societies and education;

-        and recognize the negative characteristics of Eastern and Western cultures, the disadvantages of loss of value, and the context of dangerous thoughts and religious extremes;

-        be able to interpret group identities and enemy images as well as the extreme features of military thinking and behaviour.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1        A nyugati (Welfare) és keleti (warfare) kultúrák negatív jellemzői, Veszélyes gondolatok - vallási szélsőségek, fogalmi komplexusok; Szellem, hatalom, és erőszak-mezők (2), Csoportidentitások – ellenségképek, Záró dolgozat

14.2       A nevelés paradigmái; A multikulturális nevelés fogalma, felfogásai; A multikulturális társadalmak: szociális integráció, szociális asszimiláció vagy faji szegregáció.

14.3       Állati-agresszió jellemzői; emberi-agresszió, vadászat és háború.

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: részvétel a tanórák legalább 75 %-án (TVSZ szerint)

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A választott témakörből féléves feladat elkészítése, a kijelölt témakörökből zárthelyi dolgozat megírása.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

A félév végi aláírás megszerzésének a feltétele a jelenlét és a beadandó, valamint a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű elkészítése, illetve megírása. A Félévközi jegy a beadandó feladat és a zárthelyi dolgozat kerekített számtani átlaga.

 

 

19.Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-        Harai Dénes: Szellem, hatalom, erőszak. [Spirit, power, violence.] Zrínyi Kiadó, 2017.

-        Harai Dénes: A katona antropológiája. [Anthropology of the soldier.] Balassi Kiadó, 2015.

-        Claude Lévi-Strauss: Strukturális antropológia

19.2.      Ajánlott irodalom:

-        Oxford Guide to the Mind Ed. by Geoffrey Underwood, Oxford University Press 2001

-        Michael Farrell, Trevor Kerry, Carolle Kerry: The Blakwell Hand Book of Education, Blackwell Oxford UK&Cambridge USA 1995

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ05

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Vallás és biztonság I.

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Religion and Security I.

   4.          Kreditérték: 3

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: HHK KVI Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Ujházi Lóránd PhD – tudományos főmunkatárs

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 12

8.1.1.  Nappali munkarend:

8.1.2.  Levelező munkarend: 12

8.2.heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

 

A vallás és biztonság I. alapozó tantárgy. A napjainkban zajló fegyveres konfliktusok jelentős része etnikai és vallási alapokkal rendelkezik. Más esetben a társadalmi, gazdasági és politikai változások generálnak a vallási közösségek között konfliktusokat. 

A tantárgy először is elemzi a nagy vallási közösségek tanítását és eredetét. Továbbá bemutatja a klasszikus és modern szerzők koncepcióját az ideológiáról, a vallásról, a szélsőségről, a vallási szélsőségről, vallási alapú erőszakról, illetve a szent és igazságos háborúról. Ezen belül kerül bemutatásra a nagy vallási közösségek koncepciója a háborúról úgy, mint a jihad, vagy az igazságos háború tana, illetve, hogy ez utóbbi hogyan értelmezendő a jelenkori, ún. aszimmetrikus háborúk korában.     

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

Religion and Security I is an introductory subject. The origins of most conflicts often include pre-existing ethnic or religious tensions. Another possibility is, that social, economic and political changes generated by conflicts cause religious disharmony.

This course will first analyse the basic principles and origins of main religious denominations. Furthermore it gives concept about the works of classical and modern scholars in order to understand the basic concepts in this field like ideology, religion, extremism, religious extremism, violent religious extremism, holy and just war.

Then it will demonstrate the divergent relationship of major religions towards war e.g. Jihad, Just War Theory, and the applicability of the latest in contemporary asymmetric armed conflicts.

 

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

A kurzus célja, hogy elemezze az egyes vallási közösségek tanítását és biztonsági helyzetét.

Továbbá rávilágít az egyes vallási szélsőségek vallás fenomenológiai hátterére és a nyugati társadalmak lehetséges válaszaira.

Ennek alapján a kurzus képessé tesz:

—     a vallási közösségek elsődleges és másodlagos forrásainak az elemzésére;

—     a háború koncepciójának és az igazságos háború elméletének megértésére a vallási közösségek koncepciója és a szent iratok szerint;

—     azoknak a történelmi és jelenlegi konfliktusoknak az elemzésére, amelyekben a vallási és etnikai elem meghatározó szerepet játszik;

—     a krízis területek vallási aspektusaira való reflexióra.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

The aim of the course is to analyse the doctrines and security situation of religious denomination. The course will focus on internal and external relationship of Christian Churches and diplomatic moves by the Vatican and other international organisations.

Furthermore the course will examine the religious phenomenological background of religious extremism and possible responses by Western democracies to this challenge.

So the course makes able to:

—     analyse primary and secondary sources of religious denominations;

—     understand the concept of war and the theory of war in religions and in Holy Scripts;

—     examine historical and current crises where people were persecuted because of their religious and/or ethnic background;

—     focus on the religious aspect of a crisis zone;

—     know the Vatican’s Diplomacy in relation with war and crisis management.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

A tantárgy egymásra épülő modulok alapján kapcsolja össze a vallási közösségek tanítását a biztonsági kérésekkel. Ennek megfelelően:

-        Zsidó vallás létrejötte, legfőbb tanítása, ószövetségi szentírás, háborúk az Ószövetségben.

-        Kereszténység kialakulása, legfontosabb tételei, korai konfliktusai és tanítása a fegyveres küzdelemről;

-        A keresztény felekezetek, az Apostoli Szentszék felépítése, a segélyszervezetek és az egyházak részvétele a válságkezelésben;

-        A keresztény felekezetek „szélsőséges” formái;

-        Távol-keleti vallások kialakulása, alaptanítása és legfontosabb képviselőinek tanítása a háborúról;

-        Az iszlám vallás kialakulása, alaptanítása, korai konfliktusai a kereszténységgel (tekintve, hogy külön tantárgy foglalkozik az iszlám vallás szélsőséges irányzataival, az iszlám radikalizációval, ezt a területet ez a tantárgy nem érinti.)   

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: részvétel a tanórák legalább 75 %-án (TVSZ szerint)

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: -

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

az aláírás megszerzésének feltétele: részvétel az órák legalább 75%-án

a számonkérés módja: kollokvium

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-        Kránitz M: Alapvető hittan, SZIT, Budapest, 2015.

-        A kereszténység és a vallások (Római dokumentumok 8.), SZIT, Budapest 1998;

-        M. Eliade: A szent és a profán. A vallás lényegéről, Európa, Budapest 1996;

-        Erdő Péter: Egyházjog, SZIT, Budapest, 2016.

-        J. I. Arrieta,: Governance Structure within the Catholic Church. Montreal: Wilson and Lafleur. 2000.

-        D. Whetham: Just Wars and Moral Victories. Leiden – Boston. 2012.

19.2.      Ajánlott irodalom:

-        A II. Vatikáni Zsinat tanítása, SZIT, Budapest 1992 (Nostra aetate, 410–413, Dignitatis Humanae, 373–382).

-        Kránitz Mihály – Szopkó Márk, Teológiai kulcsfogalmak szótára, SZIT, Budapest, 2003.

-        A Katolikus Egyház Katekizmusa, SZIT, Budapest 1994;

-        Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I–III., Osiris-Századvég, Budapest 1994-96;

-        Uő.: Misztikus születések, Európa, Budapest 1999;

-        Rudolf Bultmann: Történelem és eszkatológia, Atlantisz, Budapest 1994;

-        Giuseppe de Rosa: Vallások, szekták és kereszténység, SZIT, Budapest 1991;

-        Tarnay Brunó: Katolicizmus és kultuszok, Bencés kiadó, Pannonhalma 1994.

-        E. Ferguson: A kereszténység bölcsője, Osiris, Budapest 1999;

-        D. Flusser: A judaizmus és a kereszténység eredete, Múlt és jövő, 1999;

-        H. Bürkle: Az istenkereső ember. A világvallások istenkeresése (Amateca 3.), Agape, Szeged 1998;

-        L. Giussani: A vallásos érzék, Vigilia, Budapest 1999;

-        R. Otto: A szent, Osiris, Budapest 1997;

-        Kránitz, M., A vallási pluralizmus, in Teológia (2001/1-2), 39-53;

-        Kránitz, M., A vallások és a kereszténység a 21. század kezdetén, in A szent atyák nyomdokait követve. In memoriam Vanyó László, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Miskolc 2003, 185–195;

-        Kránitz, M., A vallások teológiai értékelése, in Vigilia (2006/11), 812–821;

-        Kránitz, M., Párbeszéd a modern világgal és más vallásokkal, in Magyarország – missziós terület? (Az Ad gentes zsinati határozat megjelenésének negyvenedik évfordulójára rendezett konferencia anyaga, 2005. november 12.), Sapientia Füzetek 8, Vigilia, Budapest 2007, 21–32;

-        Kránitz, M., Egy Isten, két vallás. Azonosságok és különbözőségek a keresztény és az iszlám istenfelfogásban a Tanítóhivatal szemszögéből, in A Biblia és a Korán. Szegedi Nemzetközi Biblikus konferencia, 2007. augusztus 26–29., JatePress, Szeged 2008, 53–68;

-        Kránitz, M., A nagypénteki oráció a katolikus-zsidó párbeszédben, in Teológia (2008/3–4), 131–140;

-        Ujházi L., A keresztények biztonsági helyzete Szíriában, in Szakmai  Szemle  (2014/3),  135-153. 

-        Ujházi L., keresztények biztonsági helyzetének elemző értékelő bemutatása Terrorelhárítási Központ (2013)

-        Orosz András Lóránt, Ujházi Lóránd (szerk.)

-        A Katolikus Egyház biztonsági helyzete a huszonegyedik században. 253 p. 
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.11.29 Budapest: L'Harmattan - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2013.pp. 29-39.(Sapien tia Iuris; 5.)

-        Ujházi L., A katolikus egyház intézményeinek és lelkipásztorainak fenyegetettség és védelmének szükségessége. in, Szakmai Szemle (2012/10) 93-112. 

-        Ujházi L., Az egyházi titkos levéltárak nemzetbiztonsági kérdései. in. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (2012/13) 147-154. 

-        Ujházi L., Raccolta e conservazione delle informazioni prima della nomina dei vescovi cattolici inAntonianum (2012/4) 715-741. 

-        Ujházi L., A migráció, mint biztonsági kihívás és a Vatikán válaszai a menekültkérdésre. in. Hadtudomány: a Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata. (2012/1-2) 162-173. 

-        Ujházi L., A Magyar Katolikus Egyház szerepvállalása a migrációs válság kezelésében. in. Honvédségi Szemle: A Magyar Honvédség Központi Folyóirata (2017/145) 140-148.

-        Jugensmeyer, M: Terror in the Mind of God. California: University of California Press Berkeley 2000 by The Regents of the University of California Juergensmeyer, Mark.

-        Ch. Selengut.: Sacred fury. Understandig Religious Violance. A division of Rowman & Littlefield Publishers, 2003.

-        E. Berman: Radical, Religious, and Violent The New Economics of Terrorism. Massachusetts Institute of Technology. 2009.

-        W. Cavanaugh: The Myth of Religious Violence. Oxford, 2009.

-        H. Hashmi: Just Wars, Holy Wars, and Jihads. Oxford, 2012.

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

 

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ06

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Vallásháborúk, vallási elemek a háborúkban

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Religious wars, religious elements in wars

   4.          Kreditérték: 4

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: HHK KVI Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Kaló József, egyetemi docens, PhD

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 16

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 16

8.2.heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tárgy egy alapozó tantárgy. Az emberiség legelső fegyveres konfliktusainak kirobbanásában feltehetően ott volt, és az ókortól napjainkig dokumentáltan is szerepet játszik a vallási elem. Ezt a hatást egészíti ki, illetve növeli meg a vallásháború, mely a történelmi tapasztalatok szerint sokkal nagyobb áldozatokkal jár, elszántabban vívják, és eszközeiben sem korlátozott. A harcot a saját vallás megvédéséért vagy terjesztéséért vívják. Napjaink fegyveres konfliktusainak jelentős része etnikai és vallási alapokkal rendelkezik, számos aszimmetrikus konfliktust is ez generál.

A tantárgy az ókortól napjainkig tekinti át a vallásháborúk, és a háborúk vallási elemeinek kialakulását, megjelenési formáit.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The subject is a basic subject. The religious element was probably in explosion of humanity's first armed conflicts and from antiquity to the present day was documented. This effect is complemented by the religious war that, according to historical experience, involves far greater sacrifices, is more determined to be fought, and is not limited in its means. The fight is fought for securing or distributing your own religion. Most of the today’s armed conflicts have ethnic and religious foundations, as well as generating asymmetric conflicts.

From ancient times to the present, the subject examines the emergence of religious wars and religious elements of wars.

 

 

11.Elérendő kompetenciák (magyarul):

-        A hallgatók legyenek képesek a vallásháború fogalmának meghatározására, használatára.

-        A hallgatók legyenek képesek azoknak a történelmi és jelenlegi konfliktusoknak az elemzésére, amelyekben a vallási és etnikai elem meghatározó szerepet játszik.

-        A hallgatók ismerjék meg az egyes történelmi korszakok és vallások jellemzőit a vallásháborúk, és a háborúk vallási elemeinek tekintetében.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

-        The students should be able to define and use the concept of religious war.

-        Students should be able to analyze historical and current conflicts in which religious and ethnic elements play a decisive role.

-        Students should recognize the characteristics of the historical periods and religions in terms of religious wars and religious elements of wars.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1     A vallásháború fogalmának és a háborúk vallási elemeinek meghatározása

14.2  Ókori vallásháborúk (Egyiptom, Görögország, Izrael, Róma)

14.3  A középkori vallásháborúk (kereszténység ↔ iszlám, keresztes hadjáratok, hadjáratok az eretnekek ellen)

14.4  Az újkori vallásháborúk (katolikusok ↔ protestánsok, 30 éves háború, az Európán kívüli népek elleni háborúk vallási elemei)

14.5  A modern háborúk, aszimmetrikus konfliktusok meghatározó vallási elemei (arab-izraeli háborúk, délszláv háború, Iszlám Állam, India ↔ Pakisztán)

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: részvétel a tanórák legalább 75 %-án (TVSZ szerint)

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: -

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

az aláírás megszerzésének feltétele: részvétel az órák legalább 75%-án

a számonkérés módja: kollokvium

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-        Walter Zöllner: A keresztes háborúk története. Budapest, Athenaeum. 1980.

-        Sohail H. Hashmi, Just Wars, Holy Wars, and Jihads: Christian, Jewish, and Muslim Encounters and Exchanges, Oxford University Press, ISBN 9780199755035, 2012.

-        James Turner Johnson, The Holy War Idea in Western and Islamic Traditions, Pennsylvania State University Press, ISBN 9780271042145, 1997.

19.2.      Ajánlott irodalom:

-        Nigel Cliff, Holy War: How Vasco da Gama's Epic Voyages Turned the Tide in a Centuries-Old Clash of Civilizations, HarperCollins, ISBN 9780062097101, 2011.

-        Roger Crowley, 1453: The Holy War for Constantinople and the Clash of Islam and the West, Hyperion, ISBN 9781401305581, 2013.

-        Reuven Firestone, Holy War in Judaism: The Fall and Rise of a Controversial Idea, Oxford University Press, ISBN 9780199860302, 2012.

-        Sohail H. Hashmi, Just Wars, Holy Wars, and Jihads: Christian, Jewish, and Muslim Encounters and Exchanges, Oxford University Press, ISBN 9780199755035, 2012.

-        James Turner Johnson, The Holy War Idea in Western and Islamic Traditions, Pennsylvania State University Press, ISBN 9780271042145, 1997.

-        Dianne Kirby, Religion and the Cold War, Palgrave Macmillan, ISBN 9781137339430 (2013 reprint)

-        Steven Merritt Miner, Stalin's Holy War: Religion, Nationalism, and Alliance Politics, 1941-1945, Univ of North Carolina Press, ISBN 9780807862124, 2003.

-        David S. New, Holy War: The Rise of Militant Christian, Jewish and Islamic Fundamentalism, McFarland, ISBN 9781476603919, 2013.

-        Amin Maalouf, A keresztes háborúk arab szemmel, Európa Kiadó, ISBN 9789630794770, 2015

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

 

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ07

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Regionális biztonság vallási aspektusai I.

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Religious aspects of regional conflicts I.

   4.          Kreditérték: 4

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: NKE NETK, Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomáciai Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Tömösváry Zsigmond c. egyetemi docens

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1. összes óraszám: 16

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 16

8.2. heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az adott régió biztonsági helyzete és biztonsági kihívásai. A régió jellemző nagy vallási közösségei. A vallási közösségek helye a régió politikai rendszerében (az állam, a hadsereg és a vallási közösségek kapcsolata). A vallási közösségek szerepe a régió történelmi és jelenlegi konfliktusaiban, kiemelten az aszimmetrikus hadviselés időszakában.

      Vizsgálandó régiók: Skandináv térség, USA, Németország, Oroszország.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The security situation of the given region and its security challenges. The typical large religious communities of the region. The place of the religious communities in the political system of the region (the connection of state, armed forces and religious communities). The role of religious communities in the past and present conflicts of the region with a special accent on the assymmetric warfare.

Regions to be scrutinize: Scandinavian region, USA, Germany and Russia.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgató képes legyen:

- eligazodni az adott régió biztonsági kihívásainak, a térség vallási közösségeinek jellemzőiben;

- felismerni és reálisan értékelni a vallási közösségek helyét, szerepét az adott régió politikai rendszerében és jellemző konfliktusainak kezelésében.

 

12.          Elérendő kompetenciák (angolul): Students must be able to:

Find the characteristics of the security challenges and the peculiarities of the religious communities of the given region;

Recognize and right assess the place and role of the religious communities in the political system of the given region and in the management of its typical conflicts.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1.       Az adott régió biztonsági helyzete és biztonsági kihívásai (régióként 1-1 óra)

14.2.       A vallási közösségek helye, szerepe a régió politikai rendszerében (régióként 1-1 óra)

14.3.       A vallási közösségek szerepe a régió történelmi és jelenlegi konfliktusainak kezelésében (régióként 1-1 óra

14.4.       Vallási közösségek helye, szerepe és lehetőségei az aszimmetrikus hadviselés viszonyai között. (régióként 1-1 óra)

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórák 75%-án kötelező a részvétel.

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A választott témakörből féléves feladat elkészítése, a kijelölt témakörökből zárthelyi dolgozat megírása.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

A félév végi aláírás megszerzésének a feltétele a jelenlét és a beadandó valamint a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű elkészítése illetve megírása. A Félévközi jegy a beadandó feladat és a zárthelyi dolgozat kerekített számtani átlaga.

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.       Kötelező irodalom:

-        Dr. TÖMÖSVÁRY Zsigmond: A pravoszláv egyház, az állam és a hadsereg kapcsolatrendszere Oroszországban. Felderítő Szemle, 2015/4. szám, 71-90. oldal.

-        RESPERGER István - KISS Álmos Péter - SOMKUTI Bálint: Kis háborúk nagy hatással, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2014, ISBN 9789633275924

19.2.       Ajánlott irodalom: Az egyes előadók által megadott irodalom

-        Dr. NANOVFSZKY György: Kereszténység- katolicizmus-ortodoxia. Windsor Kiadó, Budapest, 1996.

-        ONASCH, Konrad – CIPIN, Vlagyiszlav: Az orosz ortodox egyház története. Felelős kiadó: Várszegi Asztrik, Budapest, 1999.

-        KORIBKO Andrej: Hibrid háborúk: a rezsimváltás indirekt adaptív megközelítése.

http://www.hidfo.ru/wp-content/uploads/2016/11/Koribko-Hibrid-háborúk.pdf

-        Russia: religions: geography, history map and facts https://www.britannica.com/place/Russia/Religion 

-        Religion in Russia https://www.advantour.com/russia/religion.htm

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ08

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): A válságkezelés elmélete és gyakorlata

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Theory and Practice of Crisis Management

   4.          Kreditérték: 4

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Nemzetbiztonsági Intézet

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. habil. Resperger István ezredes

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 16

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 16

8.2.heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tantárgy keretében a résztvevők megismerhetik a válságkezelés elméleti alapjait, a hidegháború és korunk nagyobb fegyveres és nem fegyveres válságait. A stratégiai és műveleti tervezés, a válságkezelés eleméletét, a „DIADAL” módszer gyakorlatban történő alkalmazását.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

In the course of the subject, participants will learn about the theoretical foundations of crisis management, the Cold War and the larger armed and non-armed crises of our time. Strategic and operational planning, crisis management analysis, application of the "TRIUMPH" method in practice.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

Stratégiai szemléletmód, problémamegoldó képesség, stratégiai előrelátás, tervezőképesség, együttműködő képesség

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

Strategic approach, problem-solving ability, strategic foresight, design ability, collaborative ability.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1     Válságkezelési módszerek

14.2     A stratégiai tervezés elmélete

14.3     Kihívások, kockázatok, fenyegetések 2040-ig

14.4     A hagyományos fegyveres konfliktusok jellemzői (Irak, Koszovó, Afganisztán) Az aszimmetrikus fegyveres konfliktusok jellemzői (Iszlám Állam)

14.5     A hibrid fegyveres konfliktusok jellemzői (az ukrán-orosz konfliktus)

14.6     A stratégiai tervezés alapjai (SWOT analízis, stratégiai tervezés)

14.7     A „DIADAL” módszer alkalmazása (Nemzeti válsághelyzetek kezelése)

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:

A résztvevőknek kötelező a tanórák 80%-án történő részvétel, a gyakorlati foglalkozásokon aktív, értékelhető részvétel a csoportos munkákban.

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A gyakorlati foglalkozásokon 2 darab beadandó feladat (SWOT analízis, stratégiai tervezés).

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

Az aláírás megszerzésének feltétele: részvétel a tanórákon, a gyakorlati foglalkozásokon és kettő darab beadandó feladat leadása.

A Gyakorlati jegy a beadandó feladatok és a dolgozatok eredményeinek kerekített számtani átlaga.

19.     Irodalomjegyzék (magyarul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-        Resperger István, Kaiser Ferenc, Lőrincz Beáta, Hautzinger Zoltán, Csatlós Fruzsina, Molnár Anna, Szenes Zoltán (szerk.): Biztonságpolitika és válságkezelés, Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016. 95 p. (ISBN:978-615-5527-70-8)

-        Dr Resperger István: A katonai erő helye, szerepe a humanitárius beavatkozásoknál In: Gőcze István (szerk.): Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig. 171 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.09.20 Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2017. pp. 73-108., (ISBN:978-615-5845-27-7) Resperger István (szerk.)

-        Resperger István (szerk.) A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban, Budapest: Dialóg Campus Kiadó; Nordex Kft., 2018. 364 p. (ISBN:978-615-5845-65-9)

-        Resperger István A válságkezelés elméleti kérdései, In: Szenes Zoltán (szerk.) Biztonságpolitika és válságkezelés: Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program magyar közszolgálati tisztviselők számára. 101 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. pp. 5-18.

-        Resperger István: A "DIADAL" és egyéb módszerek alkalmazása a nemzeti válságkezelési feladatok megoldásánál, Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata 5:(1-2) pp. 141-165. (2012)

-        Resperger István, Túri Viktória, Turi Laura Tamara, Resperger István (szerk.) Stratégiaalkotás, stratégiai módszerek pp. 1-66. (tréning háttéranyag), ÁROP-2.2.13-2012-2012-0001 Közigazgatási Vezetői Akadémia (2013)

-        Resperger István: A nemzeti és nemzetközi válságkezelés új megközelítése Szakmai Szemle: A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos-Szakmai Folyóirata 3: pp. 112-149. (2016)

-        Resperger István, Kiss Álmos Péter, Somkuti Bálint: Aszimmetrikus hadviselés a modern korban, Kis háborúk nagy hatással, Zrínyi Kiadó 2013 ISBN: 978 963 327 5924, ISSN: 2063-3106

-        Resperger István: A biztonsági környezet, az aszimmetrikus hadviselés és a terrorizmus jellemzői, Hadtudományi Szemle IX:(3) pp. 115-181. (2016)

-        Resperger István: Stratégiák és fogalmak háborúja, az aszimmetrikus hadviselés hadtudományi megközelítése, Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata 26:(E-szám) pp. 37-50. (2016)

-        Resperger István: Az Iszlám állam stratégiája, politikai, katonai tervei Sereg Szemle: A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Folyóirata XIV:(1) pp. 7-21. (2016)

19.2.      Ajánlott irodalom: -

-        Resperger István: A new approach to national and international crisis management Honvedelem.hu pp. 215-228. (2017)

-        Dr Resperger István: Features of Hybrid Operations In: Kiss Álmos Péter (szerk.) Asymmetric Warfare: Conflict of the Past, the Present, and the Future. 298 p. 
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.05.16 Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2017. pp. 201-216. (ISBN:978-615-5764-85-1)

-        Resperger István, Somkúti Bálint: Hybrid warfare or the ever changing face of war Defence Review: The Central Journal of the Hungarian Defence Forces 1: pp. 71-77. (2016)

-        Resperger István: The Islamic state and its aims, a possible strategy for the fight against asymmetric warfare Journal of Eastern-European Criminal Law 3:(1) pp. 80-97. (2016)

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ09

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Az érintett területek vallásetnikai elemzése a MH missziós szerepvállalásának tükrében

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Religious-ethnic lessons learnt of Hungarian Defense Forces’ operations

   4.          Kreditérték: 3

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet, Összhaderőnemi Műveleti Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Boldizsár Gábor, egyetemi docens, PhD

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1. összes óraszám: 12

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 12

8.2. heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A Magyar Honvédség által végrehajtott katonai műveletek vallás-etnikai tapasztalatainak megismerése és elsajátítása. A különböző földrajzi régiók konfliktusforrásainak feltárása, azok vallás-etnikai hátterének megismerése. A konfliktusban érintettek magatartását, egyéni és kollektív cselekvését meghatározó magatartási szabályzók (code of conduct), valamint hatásaik megismerése. Megismerni az eltérő vallás-etnikai konflikusforrásokat, magatartást befolyásoló tényezőket, módszereket és tapasztalatokat.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

Learning and understanding religious-ethnic experiences of military operations carried out by the Hungarian Defence Forces. Exploring the sources of conflicts in different geographic regions and getting to know their religious and ethnic background. Understanding the code of conduct, which determines the behaviour of individual and collective actions and those affects on conflicts. Learning about different religious-ethnic conflict sources, behavioural factors, methods, and experiences.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

Magas szintű elméleti ismeretek elsajátítása a Magyar Honvédség műveleteinek vallás-etnikai tapasztalatairól. Megismerni az eltérő kultúrkörök sajátosságait és azok okait, a cselekvést befolyásoló hatásait. Megérteni a konfliktusforrások és feloldásuk komplexitását, a magatartási szabályok jelentőségét egyes közösségekben. Megérteni a vallás-etnikai tudás jelentőségét és megismerni az ismeretbővítés módszereit. Megismerni az eltérő kultúrkörökkel kapcsolatot tartókkal szemben támasztott szakmai és magatartási követelményeket.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

To acquire a high level of theoretical knowledge about the religious-ethnic experiences of the operations of the Hungarian Defense Forces. To know the specificities of the different cultures and their causes, their effects on the actions and reactions. Understand the complexity of conflict sources, the responses on those, and the importance of behavioural rules in some communities. Understand the importance of the religious-ethnic knowledge and to know the methods of knowledge expansion. Learn about the professional and behavioral requirements of those who are in contact with different culture.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1.       A Magyar Honvédség külföldi műveleteinek szerepvállalásai és fejlődése, tapasztalatai. Az együttműködés fejlődése, jelentősége és rendszere a műveletek során.

14.2.       A vallási és etnikai alapú konfliktusok jellege, sajátosságai, a kezelésük általános tapasztalatai és a szükséges ismeretek elsajátításának lehetőségei. A magatartási szabályok és hatásainak általános ismertetése. A műveletek tanácsadói-szakértői rendszere. Az eltérő vallási és etnikai csoportok főbb, a magatartást befolyásoló szabályrendszerei.

14.3.       Az MH Afrikában végrehajtott műveleteinek tapasztalatai: Mozambik, Nyugat-Szahara, Közép-Afrikai Köztársaság, Szudán-Darfur.

14.4.       Az MH közel-keleti műveleteinek tapasztalatai: Irak, Kuvait, Sínai-félsziget.

14.5.       Az MH balkáni műveleteinek tapasztalatai, Bosznia-Hercegovina, Koszovó. A „Kanun”, mint magatartási kódex felépítése, jellemzői, tartalma és hatása.

14.6.       Az MH afganisztáni szerepvállalásának tapasztalatai. Az afganisztáni szerepvállalás fejlődése, komplexitása, szereplői és az átfogó megközelítés megjelenése. A „Pastunwali”, mint magatartási kódex felépítése, jellemzői, tartalma és hatása.

14.7.       Néhány, nem az MH által végrehajtott művelet sajátosságai: Ruanda.

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 1. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák minimum 75%-án való részvétel kötelező.

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása. A hiányzás miatt meg nem írt és az elégtelen zárthelyi egy alkalommal javíthatók.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények): (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

A félév végi aláírás megszerzésének a feltétele a jelenlét és a beadandó valamint a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű elkészítése illetve megírása. A Félévközi jegy a beadandó feladat és a zárthelyi dolgozat kerekített számtani átlaga.

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.       Kötelező irodalom:

-        The code of Leke Dukagjini. Gjonlekaj publishing company, New York, 1989.

-        Lutz Rzehak: Doing Pashto. Afghanistan Analysts Network, 2011. (https://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/20110321LR-Pashtunwali-FINAL.pdf )

-        Isaszegi János: A 21. század élettér háborúi. (Living-space wars of the 21st century) Gondolat Kiadó, Budapest, 2015.

-        Diamond, Jared: Összeomlás (Collapse). Typotex Kiadó, Budapest, 2009.

19.2.       Ajánlott irodalom:

-        Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés. (The human behaviour) Nők Lapja Műhely, Budapest, 2007.

-        Csányi Vilmos: Hiedelmeink. (Our beliefs) Libri Kiadó, Budapest, 2017.

-        Boldizsár-Wagner (szerk.): A Magyar Honvédség befejezett szárazföldi műveletei Afganisztánban. (The finished land operations of Hungarian Defence Forces in Afghanistan) NKE-HHK, Budapest, 2014.

-        Warner, Bill: Mohamed élete, a Szíra. (The life of Mohamed, The Sira.) CSPI, Brno, 2016.

-        Barfield, Thomas: Afghan Customary Law and Its Relationship to Formal Judicial Institutions. USIP, Washington DC, 2013
(https://www.usip.org/sites/default/files/file/barfield2.pdf)

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ10

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakmai angol I.

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Professional English I.

   4.          Kreditérték: 0

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: NKE HHK Nyelvi Intézet

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Kőszegfalvi Tamás

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 16

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 16

8.2.heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

Az angol nyelvóra a vallási szélsőségekkel foglalkozó angol nyelvű szakirodalom feldolgozásához nyújt segítséget. A hallgatók elsajátítják a kapcsolódó szakirodalomban használatos terminológiát és a legfontosabb alapfogalmakat. A terminológiát és a nyelvismereti alapokat a szélsőséges vallási irányzatokat bemutató szakirodalom olvasásán, elemzésén keresztül ismerik meg a hallgatók. A szeminárium ezáltal az alapvető terminológia megismerése mellett lehetővé teszi az idegen nyelvű szövegértés és szövegképzés fejlesztését, valamint a szóbeli kifejezés gyakorlását. A nyelvóra három szinten (alap-, közép- és felsőfokon) a nyelvtani ismeretek bővítését is elősegíti.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The English language lesson will aim to equip students with proper tools to understand and produce texts related to the subject. Students will develop an understanding of the terminology and definitions. It will be achieved through reading and analyzing literature relevant to the topics of religious extremism. The lesson also aims to develop the speaking skills of students as well as to provide insight in the realm of English grammar in 3 (basic, intermediate, advanced) levels.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

Terminológia és szókészlet elsajátítása, angol nyelvű szövegek önálló elemzése, szóbeli kifejezés fejlesztése, nyelvtani ismeretek elmélyítése.

 

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

Learn related terminology and vocabulary, acquire skills to analyze English texts individually, develop speaking skills, improve grammar skills.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1  Olvasott szöveg megértése, elemzése

14.2  Szókészlet és terminológia gyakorlása elsajátítása nyelvtani gyakorlatokkal ötvözve

14.3  Szóbeli kifejezésmód fejlesztése érvelésen keresztül

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: I-II. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: részvétel a tanórák 75 %-án (a TVSZ szerint)

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: -

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

Az aláírás megszerzésének feltétele: félév végi irányított fogalmazás (esszé) beadása

19.          Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-        ISIS: Inside the Army of Terror by Michael Weiss Published 2015 by Regan Arts

-        Terrorism: A Very Short Introduction by Charles Townshend Published 2003 by Oxford University Press

-        Religious Extremism in the Lives of Contemporary Muslims by ʻAbd al-Raḥmān ibn Muʻallā Luwayḥiq Published 2001 by Al-Basheer Publications & Translations

-        Islamic Imperialism: A History by Efraim Karsh Published 2006 by Yale University Press

-        Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon's Party of God by Matthew Levitt Published 2013 by Georgetown University Press

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ11

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyar állami egyházjog

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Hungarian ecclesiastical law

   4.          Kreditérték: 4

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Alkotmányjogi Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. habil Schanda Balázs, egyetemi tanár, PhD

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1. összes óraszám: 16

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 16

8.2. heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A tantárgy megismerteti a hallgatókkal vallásszabadság intézményvédelmi kérdéseit, hagyományos kifejezéssel az állami, vagy külső egyházjogot.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul): The course provides for an overview of institutional aspects of religious freedom, that is church-state legal relations or the external ecclesiastical law.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul): A vallási és vallásjogi tényező, különböző meggyőződések és érzékenységek tudatosítása.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul): Sensibilty for religion and religious law, different convictions and religious sensibilities.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1.    Az állami egyházjog fogalma, forrásai;

14.2.    A lelkiismereti szabadság és a hátrá­nyos megkülönböztetés tilalma;

14.3.    A vallásszabadság, mint szubjektív alapjog, a szülői jogok és a család világnézeti integritása;

14.4.    Az állam világnézeti semlegessége, állam és az egyház különvált működé­sének elve;

14.5.    A vallási közösség, mint sajátos jogalany, az egyházi jogi személyiség keletkezése és megszűnése;

14.6.    Az egyházi személy fogalma és sajátos jogállása;

14.7.    A vallásgyakorlás szabadsága sajátos intézményekben. Lelkipásztori ellátás egészségügyi és szociális intézményekben;

14.8.    A tábori lelkészi szolgálat és a börtönlelkészi szolgálat;

14.9.    A vallásoktatás, az egy­házi részvétel a közoktatásban;

14.10. Hittudományi felsőoktatás, az egyházi intézmények a nem-hitéleti felsőoktatásban;

14.11. Egyház és tömegtájékoztatás;

14.12. Egyház és munkajog;

14.13. Finanszírozási kérdések (a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése, hitéleti támogatás, átvállalt közfeladatok támogatása);

14.14. Vallási szélsőségek és a büntetőjog.

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: részvétel a tanórák legalább 75 %-án (TVSZ szerint)

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: -

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények): Részvétel a foglalkozásokon. A kredit megszerzésének feltétele: kollokvium

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.       Kötelező irodalom:

-        Schanda Balázs: Állami egyházjog. Vallásszabadság és vallási közösségek a mai magyar jogban. Pázmány Press, Budapest 2012. ISBN 9789633618868

-        Schanda, Balázs: Religion and Law in Hungary. Kluwer Law International, 2015. ISBN 9789041160140

19.2.       Ajánlott irodalom:

-        Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg Campus, Pécs 2007. ISBN 9789637296093

-        Csiziné dr. Schlosser Annamária: Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben, L'Harmattan Kiadó, Budapest 2012. ISBN 9789632365152

-        Robbers, Gerhard (ed.): Church and State in the European Union. Nomos, Baden-Baden 2005. ISBN 978-3832913113

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ12

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Vallási szélsőségek, a terrorizmus pszichológiai háttere

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Extreme Faith, the Psychology of Terrorism

   4.          Kreditérték: 3

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: RTK RMI Kriminálpszichológia Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Farkas Johanna, egyetemi adjunktus

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 12

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 12

8.2.heti óraszám nappali munkarend:

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A vallási szélsőségek sajátos problematikát vetnek fel a pszichológia tudományán belül. Ugyan vannak kapcsolódási pontok a terrorizmust illetően, azonban sajátos dinamikájának köszönhetően bizonyos szempontból el is különíthető. Az általános, úgynevezett tipikus esetek mellett elszigetelten jelentkező megnyilvánulások pszichés hátterének ismerete hozzájárul a hallgatók széleskörű ismereteinek a gyarapodásához.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

Religious extremism means a certain kind of characteristic problem inside the frames of psychology. Though there are connections towards terrorism, but, due to its particular dinamics, it can be separated as well. Besides the general or so called typical cases, there are isolated expressions turning up, the cognition of psyshic backround of which gives a widespread knowledge for the students.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgatók esettanulmányokon keresztül mélyíthetik el tudásukat a vallási szélsőségek, illetve a terrorizmus pszichológiai aspektusairól.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul): The students will be able to deepen their knowledge of the psychological aspects of religious extremism and terrorism through case studies.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1     A fogalmi diverziók bemutatása és az alapvető fogalmak konkretizálása.

14.2     Az elkövetők ideológiák szerinti csoportosítása (rasszisták, jihadisták, nacionalisták, szeparatisták, vallásos „vakbuzgók”)

14.3     Tipológiák

14.4     A radikalizálódás pszichológiai mechanizmusa

14.5     Speciális karakterisztikák.

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:

Részvétel a tanórák legalább 75%-án.

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A választott témakörből féléves feladat elkészítése, a kijelölt témakörökből zárthelyi dolgozat megírása.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

A félév végi aláírás megszerzésének a feltétele a tanórákon való jelenlét, a beadandó feladat, valamint a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű elkészítése illetve megírása. A Félévközi jegy a beadandó feladat és a zárthelyi dolgozat kerekített számtani átlaga.

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-        FARKAS Johanna (2016). Magányos merénylők radikalizálódása. Acta Humana, 4(5): 17-31.

-        CORNER, Emily – GILL, Paul – MASON, Oliver (2016): Mental Health Disorders and the Terrorists: A Research Note Probing Selection Effects and Disorder Prevalence. Studies in Conflict & Terrorism. 39. (6): 560-568.

19.2.      Ajánlott irodalom:

-        COMER, Richard J. (2005). A lélek betegségei. Budapest: Osiris.

-        CONNOR, Jeffrey C. – FLYNN, Carol R. (2015): Report: Lone Wolf Terrorism. National Security Critical Issue Task Force, Georgetown University, Washington.

-        CORNER, Emily – GILL, Paul – MASON, Oliver (2016): Mental Health Disorders and the Terrorists: A Research Note Probing Selection Effects and Disorder Prevalence. Studies in Conflict & Terrorism. 39. (6): 560-568.

-        GILL, Paul - HORGAN, John - DECKERT, Paige (2014): Bombing Alone: Tracing the Motivations and Antecedent Behaviors of Lone-Lone Actor Terrorists. Journal of Forensic Science, 59, (2): 425-435.

-        GOLDMAN, Liran (2014): From criminals to terorrists: the US experience of prison radicalization. In: SILKE, Andrew (ed.): Prisons, Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management, Radicalisation and Reform.  Routledge, New York.

-        VIDINO, Lorenzo - MARONE, Francesco – EENTENMANN, Eva (2017): Fear thy Neighbor, Radicalization and jihadist attacks in the West. Ledizioni LediPublishing.

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ13

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Civil-katonai együttműködés a katonai műveletek során

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Civil-military cooperation during military operations

   4.          Kreditérték: 2

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: HHK KVI Hadászati és Hadelméleti Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 8

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 8

8.2.heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tananyag lényege a békefenntartó műveletek megjelenésével kiemelt szerephez jutó civil-katonai együttműködés felmutatása. Mindezt a Magyar Honvédség békeműveletekben végzett munkáján keresztül.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

This course deals with type and characteristics of Peace Support Operations, history of Hungarian participating in international peace support operations (from China to Afghanistan). Pays attention to civil-military cooperation, role of GO and NGO, international environment of missions and Hungary’s security. Deals with crisis response operations, risks, security challenges and main tasks of the Hungarian Defence Forces and the operational environment of the out of area crisis response and peace support operation.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

Az elérendő cél, hogy a hallgatók lássák és megértsék, miért fontos napjaink műveleteiben az együttműködés a katonák és az egyéb szereplők között. Ismerjék és értsék a megváltozott körülmények okozta megváltozott kihívásokat.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

The primary goal of the course is to acquaint students with the process of crisis management at international and country level. Students become familiar with the main international organisations involved in the process of crisis management (UN, EU, NATO, GO’s, NGO’s). Students will examine and analyse the role of the possible actors, processes and tools and trends of the crisis management. The course offers general and specific knowledge about international post-conflict crisis-management, and civil-military cooperation through case studies.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1     A civil-katonai együttműködés elvi alapjai (2 óra).

14.2     A Magyar Honvédség szerepvállalása és tapasztalatai a békeműveletekben (4 óra).

14.3     A civil-katonai együttműködés gyakorlati tapasztalatai (2 óra). 

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

Minden órán visszacsatolás az előző óra anyagára szóban. A választott témakörből féléves feladat elkészítése.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

A félév végén az aláírás feltétele egy nem több mint nyolc oldalas esszé leadása az előre kiadott témák közül választva. A számonkérés kollokvium (szóbeli vizsga formájában.

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, magyarul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-        Rózsa Tibor: Információs műveletek a Magyar Honvédség missziós feladataiban. Hadtudomány 2011. 1-2. sz. http://mhtt.eu/hadtudomany/2011_1_2.html

-        Padányi József: A menekültek és hontalanok visszatelepítése Bosznia-Hercegovinába; In: Hadtudomány, X. évfolyam, 2000/2. szám (p. 116-121), Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 2000. 2002. Budapest, 2005. Zrínyi Kiadó 31. p.

19.2.      Ajánlott irodalom:

-        Christopher Ankersen: The Politics of Civil-Military Cooperation: Canada in Bosnia, Kosovo, and Afghanistan. Palgrave Macmillan, 2014. (ISBN 978-1-349-43417-6)

-        Sebastiaan J.H. Rietjens and Myriame T.I.B. Bollen, Sebastiaan J. H. Rietjens, Myriame T. I. B. Bollen: Managing Civil-Military Cooperation (Military Strategy and Operational Art). Ashgate, 2008. (ISBN 9780754672906)

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ14

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Közösségi média és stratégiai kommunikáció a vallási szélsőségek tükrében

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Social media and strategic communication in the mirror of religious extremism

   4.          Kreditérték: 4 kredit

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: HHK KÜI Elektronikai Hadviselés Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Németh József Lajos, egyetemi docens, PhD

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1. összes óraszám: 16

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 16

8.2. heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A kurzus elsődleges célja, hogy átfogó képet nyújtson a közösségi médiáról, mint az információs hadszíntér speciális tartományáról. Ezt a hadszínteret nem csak katonai, rendvédelmi és nemzetbiztonsági szolgálatok használják, de politikai szélsőségek, terroristák egyaránt. Legyen szó hírszerzésről, lélektani műveletek végzéséről, számítógép-hálózati műveletekről, a közösségi média rendkívül hasznos eszköz számukra. A kurzus során kiemelt figyelmet fordítunk a stratégiai kommunikációra, mint olyan meghatározó elméleti és gyakorlati területre, amely a témakör feltárása szempontjából kulcsfontosságúnak tekinthető meggyőzés és befolyásolás eddigi legmarkánsabb és a nemzetközi térben is értelmezhető struktúrájaként jelenik meg.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The aim of the course is to give a comprehensive view of the social media as a special part of the information field of operations. Not only the military-, law enforcement-, secret services but the political extremes and terrorists use this field of operations. No matter if it's about intelligence, psychological operations, computer-network operations: the social media is a useful tool for them. During the course, we pay special attention to strategic communication as determinative theoretical and practical area that can be regarded as a key domain to the persuasion and influencing. Via exploring this topic (see Stratcomm), we will analyze the most striking and structured structure in the international space so far.

11.Elérendő kompetenciák (magyarul):

-        A tantárgy elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a közösségi média és a stratégiai kommunikáció újszerű értelmezésére

-        A hallgatók képesek lesznek a vallási szélsőségek megjelenési formáinak és befolyásolási módszereinek felismerésére

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

-        By mastering the course the students will be able to interpret the social media and strategic communication in a new complex aspect

-        Students will be able to recognize the forms of appearance and influence of religious extremism

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1.       Bevezetés – A közösségi média trendjei

14.2.       A közösségi média, mint az információs hadszíntér speciális tartománya

14.3.       A kiberfenyegetettségek típusai

14.4.       A stratégiai kommunikáció általános jellemzői és trendjei

14.5.       Kiberterrorizmus és terrorizmus a közösség médiában

14.6.       Az Iszlám Állam a közösségi médiában

14.7.       Információs műveletek a közösségi médiában

14.8.       Információszerzés a kibertérben

14.9.       A terrorizmus elleni harc lehetőségei a kibertérben

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 2. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: részvétel a tanórák legalább 75 %-án (TVSZ szerint)

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A választott témakörből féléves feladat elkészítése, a kijelölt témakörökből zárthelyi dolgozat megírása.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

A félévvégi aláírás megszerzésének a feltétele a jelenlét és a beadandó valamint a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű elkészítése illetve megírása. A Félévközi jegy a beadandó feladat és a zárthelyi dolgozat kerekített számtani átlaga.

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.       Kötelező irodalom:

-        Bányász Péter: A közösségi média szerepe a lélektani műveletekben az elmúlt időszak válságainak tükrében, In. Szakmai Szemle: A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos-Szakmai Folyóirata 13:(1) pp. 61-81. (2016)

-        Németh József Lajos: A (stratégiai) kommunikáció és a háború kapcsolata napjainkban, Hadtudomány, 2013, 1-2. szám, p.129-139.

-        Holman, E.A., Garfin, D.R., Silver, R.C.: Media's role in broadcasting acute stress following the Boston Marathon bombings, In. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), pp. 93-98, 2014.

-        Benigni, M.C., Joseph, K., Carley, K.M.: Online extremism and the communities that sustain it: Detecting the ISIS supporting community on Twitter, In. PLoS ONE, 12(12),e0181405, 2017.

19.2.       Ajánlott irodalom:

-        Bányász Péter: A közösségi média, mint az információs hadszíntér speciális tartománya, In. Hadmérnök 12:(2) pp. 108-121. (2017)

-        Fuchs, C., Boersma, K., Albrechtslund, A., Sandoval, M.: Internet and Surveillance: The Challenges of Web 2.0 and Social Media, 332 p., 2013.

-        Pearson, E.: Online as the New Frontline: Affect, Gender, and ISIS-Take-Down on Social Media, In. Studies in Conflict and Terrorism, pp. 1-25, 2017.

-        NATO Allied Command Operation (ACO) DIRECTIVE AD 95-2 STRATEGIC COMMUNICATIONS, NATO, SHAPE, BELGIUM, in: http://indianstrategicknowledgeonline.com/web/NATOstratcom_15sep2008.pdf

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ15

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Vallás és biztonság II.

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Religion and Security II.

   4.          Kreditérték: 3

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: HHK KVI Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Fischl Vilmos, tudományos főmunkatárs

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 12

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 12

8.2.heti óraszám nappali munkarend:

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A vallások és nemzetközi egyházi szervezetek valamint a humanitárius szervezetek bemutatása és munkájuk elemzése. Azon területek bemutatása, ahol világvallások, nemzetközi egyházi szervezetek és humanitárius szervezetek jelen vannak, illetve működnek békeműveletekben a biztonság fenntartása szempontjából. A katonai erők, valamint a humanitárius és nemzetközi egyházi szervezetek műveleti területeken történő együttműködésének lehetséges formái. A humanitárius segítségnyújtás lehetséges formái békeműveletekben a biztonság figyelembevételével.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

Presentation of religions and international church organizations as well as humanitarian organizations and analysis of their work. Presentation of areas where world religions, international church organizations and humanitarian organizations are present and functioning in peace operations to maintain security. Possible forms of cooperation on the field with military forces and religions, humanitarian and international church organizations. Possible forms of humanitarian aid in peace operations, taking into account security.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

Segítségnyújtás azon hallgatók részére, aki az értekezésük vagy dolgozatuk kidolgozása során foglalkoznak a világvallásokkal, egyházakkal, békeműveletekkel, illetve azon belül a humanitárius szervezetekkel vagy nemzetközi egyházi szervezetek szerepével válsághelyzetekben. Átfogó képet kapnak a világvallásokról, a vallási szélsőségek kialakulásáról, a humanitárius szervezetek és a nemzetközi egyházi szervezetek válságkezelő munkájáról, különös tekintettel a békeműveletekben és biztonságban való szerepükre. Azon hallgatók számára is hasznos információkat jelenthet ez a tantárgy, akik csupán egy szűk részterülettel kívánnak foglalkozni.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

Helping students to develop their dissertation or develop their knowledge on topics they deal with, such as world religions, churches, peace operations, or within humanitarian organizations or the role of international church organizations in crisis situations. They will have a comprehensive view of world religions, the emergence of religious extremism, humanitarian organizations, and the crisis management work of international church organizations, with special regard to their role in peace operations and security. It is also useful for students who are interested in just a small area of this topic.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1      A világvallások bemutatása (kereszténység, iszlám, buddhizmus, hinduizmus, más kisebb világvallások).

14.2      A vallási szélsőségek bemutatása, problematikája és kezelésének lehetőségei biztonsági szempontból.

14.3      A nemzetközi egyházi szervezetek (EVT, LVSZ, EEK, Vatikán) és humanitárius szervezetek (Magyar Ökumenikus Segélyszervezet) bemutatása, alapismeretek, célja.

14.4      A nemzetközi egyházi szervezetek és a karitatív szervezetek munkái békeműveletekben (case studies).

14.5      A katonai erők és vallások, humanitárius szervezetek együttes megjelenése, ellentétek és együttműködés.

14.6      Karitatív szervezetek és a katonai erő lehetőségei.

14.7      Más civilizációk (iszlám világ) közötti nemzetközi karitatív segélyezés.

14.8      A humanitárius munka és fejlesztési tevékenységek.

14.9      Mi legyen Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikája?

14.10   A humanitárius segítségnyújtás (Európai Unió, ENSZ útmutatások civmil-el kapcsolatban).

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az órákon való részvétel kötelező, a távolmaradást igazolni szükséges hivatalos dokumentummal.

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A választott témakörből féléves feladat elkészítése, a kijelölt témakörökből zárthelyi dolgozat megírása.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

A félév végi aláírás megszerzésének a feltétele a jelenlét és a beadandó valamint a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű elkészítése illetve megírása. A Félévközi jegy a beadandó feladat és a zárthelyi dolgozat kerekített számtani átlaga.

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.      Kötelező irodalom:

Dr. Fischl Vilmos:

-        Iszlám fenyegetés? Lelkipásztor. Evangélikus lelkészi szakfolyóirat. 74. évfolyam. 1999/5. 175-176.p. ISSN 0133-2821

-        Igazságos háború? Evangélikus Élet. Országos evangélikus hetilap. 68. évfolyam. 8. szám. 2003. február 22. 3.p. ISSN 0133-1302

-        Visszacsapás és béke lehetősége. Új Honvédségi Szemle. LVIII. évfolyam. 11. szám 2004. november. 110-116.p. HU ISSN 1585-4167

-        A konfliktusok kialakulásának néhány kérdése. Humán Szemle. XXI. évfolyam 2. szám, 2005. 124-134.p. ISSN 1219-929X

-        Kis állam – nagy befolyás. A Vatikán szerepe a nemzetközi diplomáciában. Evangélikus Élet. Országos evangélikus hetilap. 70. évfolyam. 28. szám. 2005. július 10. 4.p. ISSN 0133-1302

-        Egyházi karitatív szervezetek szerepe a válságkezelésben különös tekintettel a Magyar Ökume-nikus Segélyszervezet részvételére. Kard és Toll. Válogatás a hadtudomány doktoranduszainak tanulmányaiból. 2006/2.  82-91 p. ISSN 1587-558x 

-        Egyházi álláspontok a békéről és a háborúról. Kard és Toll. Válogatás a hadtudomány doktoranduszainak tanulmányaiból. 2006/ 2. 92-101.p. ISSN 1587-558x

-        Napjaink néhány nemzetközi konfliktusa: Theologiai Szemle. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szakfolyóirata. 2006/3. 140-151.p. ISSN 0133 7599

-        Az Egyházak Világtanácsának szerepe a nemzetközi szervezetek között. Lelkipásztor. Evangélikus lelkészi szakfolyóirat. 136-139.p. 2007/4. ISSN 0133-2821

-        Az Európai Egyházak Konferenciájának szerepe a nemzetközi szervezetek között. Társadalom és Honvédelem. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tudományos kiadványa. XI. évfolyam 2007/2. 133-139.p. ISSN 1417-7293

-        Egyház és (állam) politika. Hadtudományi szemle. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem on-line kiadványa.  2008. 1 évfolyam, 2. szám. HU ISSN 2060-0437  http://hadtudomanyiszemle.zmne.hu/?q=hu/2008/1-evfolyam-2-szam/tarsadalomtudomany/egyhaz-es-allam-politika

-        Egyház és közélet: Theologiai Szemle. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szakfolyóirata. 2010/1. 41-47.p.  ISSN 0133 7599

-        Iszlám és Nyugat. Hadtudományi szemle. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem on-line kiadványa.2010. 3. évfolyam, 3. szám. HU ISSN 2060-0437 http://hadtudomanyiszemle.zmne.hu/?q=hu/2010/3-evfolyam-3-szam/tarsadalomtudomany/az-iszlam-es-nyugat

-        Az Európai Unió és az arab világ párbeszéd lehetőségei. Theologiai Szemle  2011:(2) pp. 105-108. (2011)

-        Iszlám és terrorizmus, avagy civilizációk összecsapása? Hadtudományi Szemle IV:(1) pp. 75-80. (2011)

-        Észak-afrikai forrongások. Evangélikus Élet: Egyháztársadalmi, Belmissziói, Kulturális És Politikai Hetilap  76:(9) p. 7. (201

-        A világvallások egymáshoz való viszonya. Hadtudományi Szemle 6:(4) pp. 84-89. (2013)

-        Az Iszlám Állam valóban iszlám állam? Hadtudományi Szemle VIII:(4) pp. 131-141. (2015)

-        Iszlám és kereszténység párbeszédének lehetőségei. In: Fazakas Sándor (szerk.) Elvándorlás és migráció a 21. században. 48 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.05.26 Budapest: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), 2016. pp. 28-38. (ISBN:978-963-12-5876-9) Egyház és állam álláspontja a háborúról és a békéről. A megbékélés és a dzsihád fogalma. In: Gőcze István (szerk.) Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig. 171 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.09.20 Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2017. pp. 41-54. (ISBN:978-615-5845-27-7)

-        A segélyszervezet afganisztáni fejlesztési stratégiája 2007-2013. Magyar Ökumenikus Segély-szervezet. Budapest, 2007. szeptember. 1-28.p.

-      Csikós-Nagy Béla: Közgazdaságtan a globalizáció világában I. Szerk.: Glatz Ferenc. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2002. 209.p. ISBN 963 508 369 6

-      Csikós-Nagy Béla: Közgazdaságtan a globalizáció világában II. Szerk.: Glatz Ferenc. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2002. 469.p. ISBN 963 508 370 X-DAVID C. Korten: Korten C. David: Tőkés társaságok világuralma. When Corporations Rule the Wolrd. Szerk.: Kindler József. Magyar Kapu Alapítvány EKF hálózat. Budapest, 1996. 480.p. ISBN 963 7706 05 4

19.2.      Ajánlott irodalom:

-      Divine Commandments: Common Ethical Values and Moral Obligations of Man. Presentation on an International Consultation in Sarajevo in English. Abrahamic Forum International Council of Christians and Jews & Konrad-Adenauer-Stiftung Aussenstelle, Sarajevo, 2006. 31-34.p. ISBN-13: 978-3-00-019283-8

-      The Encounter of the Church with Movements of Social Change in Various Cultural Contents. Part I. Papers from a seminar in Bossey, Switzerland, September 21-27. 1975. Department of Studies – Lutheran World Federation. Geneva, 1977. 131.p.

-      The Encounter of the Church with Movements of Social Change in Various Cultural Contents. Part II. Papers from a consultation in Glion, Switzerland, July 4-11, 1976. Department of Studies – Lutheran World Federation. Geneva, 1977. 238.p.

-      Perspectives on Food Security and Sovereignty. Lutheran World Information. Lutheran World Federation. 2009/05.17.p.

-      350 for Climate Action.Lutheran World Information. Lutheran World Federation. 2009/09.23.p.

-      FEATURE: HIV and AIDS Training with Convincing Results. World Information. Lutheran World Federation. 2009/11. 15.p.

-      LWF General Secretary Noko Urges Prayers for Earthquake-Struck Chile.Lutheran World

-      Information. Lutheran World Federation. 2010/03. 15.p.

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ16

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): A regionális biztonság vallási aspektusai II.

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Religious aspects of regional security II.

   4.          Kreditérték: 4

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomáciai Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. habil Nagyné Rózsa Erzsébet, egyetemi docens, PhD

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1. összes óraszám: 16

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 16

8.2. heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A kurzus elsődleges célja, hogy átfogó képet nyújtson az Európán kívüli világ vallási szélsőséges mozgalmairól, a jelenség gyökereiről és hátteréről. A téma jobb megértése érdekében a hallgatók esetpéldákon keresztül is betekintést kapnak a kelet-ázsiai, és az iszlám világban jelentkező konfliktusokról (szunnita és síita), valamint az afrikai vallási szélsőséges csoportokról, céljaikról, működésük körülményeiről.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The aim of the course is to give a comprehensive view of the religious extremist movements outside Europe, the roots and the background of the phenomenon. In order to make the students better understand the subject, with the help of case studies students get an insight to conflicts arising in East-Asia, the Islamic world (Sunni and Shia) and in Africa, the religious extremist groups, their aims and operations.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

A tantárgy elsajátításával a hallgatók képesek lesznek az Európán kívüli radikális vallási szélsőséges mozgalmak rövid elemzésére és értékelésére.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

By mastering the course students acquire the ability to shortly analyse and assess the religious extremist movements.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

 

14.          A tantárgy tematikája:

14.1.       Bevezetés – radikalizmus és vallási szélsőségesség

14.2.       Radikalizmus és vallási szélsőségesség Kelet-Ázsiában

14.3.       Radikalizmus és vallási szélsőségesség Kelet-Ázsiában

14.4.       Radikalizmus és vallási szélsőségesség Kelet-Ázsiában

14.5.       Radikalizmus és vallási szélsőségesség a szunnita iszlám világban

14.6.       Radikalizmus és vallási szélsőségesség a síita iszlám világban

14.7.       Radikalizmus és vallási szélsőségesség Afrikában

14.8.       Radikalizmus és vallási szélsőségesség Afrikában

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: részvétel a tanórák legalább 75 %-án (TVSZ szerint)

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A választott témakörből féléves feladat elkészítése, a kijelölt témakörökből zárthelyi dolgozat megírása.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a félévközi számonkérések legalább elégséges szintű teljesítése. A kredit megszerzésének feltétele: kollokvium

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, magyarul):

19.1.       Kötelező irodalom:

-      Arany Anett-N. Rózsa Erzsébet-Szalai Máté: Az Iszlám Állam kalifátusa. Az átalakuló Közel-Kelet [The Caliphate of the Islamic State, The Middle East in Transition], Osiris – KKI, 2016

-      Stig Jarle Hansen: Al-Shabaab in Somalia 2005-2012, Hurst and Company, London, 2013

19.2.       Ajánlott irodalom:

-      Paul Nugent: AFrica since Independence, Palgrave, New York, 2004

-      Judith Palmer-Harik: Hezbollah. The Changing Face of Terrorism, I.B.Tauris,

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ17

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Migráció és társadalom

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Migration and society

   4.          Kreditérték: 3

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. habil. Hautzinger Zoltán PhD, egyetemi docens

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 12

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 12

8.2.heti óraszám nappali munkarend:

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A migrációval és a külföldiekkel kapcsolatos alapvető fogalmak, a hazai és nemzetközi (idegenrendészeti, menedékjogi és állampolgársági) szabályozás általános tudnivalóinak megismertetése, elméleti alapok nyújtása. A migrációval és a külföldiekkel kapcsolatos társadalmi és bűnügyi hatások és büntetőjogi szabályok értelmezése, a krimmigráció jelenségének meghatározása.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The students will be familiarised with the basic concepts connected to migration and foreigners, the general knowledge related to Hungarian and international (alien policing, asylum and citizenship) regulations as well as the basics of the theory concerning foreigners. The course also involves the interpretation of social and criminal impacts and regulations of criminal law related to migration and foreigners and the definition of the phenomenon of criminal migration.

11.          Elérendő kompetenciák (magyarul):

A képzésben résztvevő hallgató legyen képes alkalmazni mindazokat a sajátosságokat, amelyek a migrációval és a külföldiekkel összefüggő helyzetekben hasznosítható.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

The student involved in this training should be able to apply all the special features in the work concerning migration and aliens.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.1      A migráció fogalma és típusai (2 óra)

14.2      A migráció elmélete és kutatása (2 óra)

14.3      A migráció szabályozása és rendszere (2 óra)

14.4      A migráció társadalmi hatásai (4 óra)

14.5      A migráció bűnügyi hatásai (2 óra)

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása.

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A kijelölt témakörökből zárthelyi dolgozat megírása.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

Zárthelyi dolgozat legalább elégésges szintű teljesítése.

Félév végi számonkérés formája: kollokvium.

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-      Hautzinger Zoltán – Klenner Zoltán – Hegedűs Judit: A migráció elmélete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Budapest, 2014 (ISBN 978-615-5305-54-2)

19.2.      Ajánlott irodalom:

-      Brenda J. Baker – Takeyuki Tsuda: Migration and Disruptions: Toward a Unifying Theory of Ancient and Contemporary Migrations. University Press of Florida, 2015. (ISBN 9780813060804)

-      Caroline B. Brettell – James F. Hollifield: Migration Theory: Talking across Disciplines. Routledge, 2014. (ISBN 9780415742023)

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ18

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Az EU kül- és biztonságpolitikájának szerepe a vallási konfliktusok megoldásában

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): The role of EU Common Foreign and Security Policy in solving religious and ethnic conflicts

   4.          Kreditérték: 3 kredit

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. habil. Molnár Anna, egyetemi docens

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1. összes óraszám: 12

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 12

8.2. heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tantárgy célja, hogy a hallgatók egy-egy vallási és etnikai konfliktuson keresztül általános ismereteket kapjanak az európai közös kül- és biztonságpolitika történelmi előzményeiről, kialakulásának legfontosabb állomásairól, eszközeiről és célkitűzéseiről, az EK és az EU szerződéses és intézményesített külső kapcsolatrendszeréről. A hallgatók emellett megismerik a stratégiai keretet, a KKBP intézményrendszerét és főbb szereplőit, illetve egy esettanulmányon (Nyugat-Balkán, Közel-Kelet és Afrika) keresztül a közös biztonság- és védelempolitika kialakulását és eszközeit.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The objective of this course is to give general introduction and overall knowledge about development of the Foreign and Security Policy of the European Union through the case studies of ethnic and religious conflicts (Western Balkans, Middle East, Africa). The lecture will start with the presentation of the historical aspects: basic treaties since Rome.  The course will then follow the introduction of the WEU and the European Security and Defence Policy. The course will also give an overview of the novelties of the Lisbon Treaty, establishing new institutional structure for Common Security and Defence Policy, the role of High Representatives of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, enlargement of Petersberg tasks, decisions in the field of CSDP, command and control options and financing.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

A tantárgy elsajátítása és az esettanulmányok megismerése lehetővé teszi, hogy a hallgatók tanulmányaik, illetve pályájuk során alkalmazni tudják az európai közös kül- és biztonságpolitika fogalmi rendszerét, a hallgatók megismerjék, megértsék és elemezni tudják az EU külkapcsolati rendszerét, a KKBP és KBVP intézményrendszerét főbb szereplőit és eszközeit és döntéshozatali folyamatait.

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

The acquisition of the material will enable the students to apply the knowledge regarding the EU common and security policies, ability to understand the main elements of the principles and rules in their work and career. Knowledge of strategies, national positions and operational procedures. Ability to understand the practical aspects of the CSDP and decision making procedures.

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: nincs

14.          A tantárgy tematikája:

14.1.       Bevezetés

14.2.       Kezdeti törekvések (EVK, NYEU), az EGK külkapcsolati rendszere.

14.3.       Az európai politikai együttműködés, az Egységes Európai Okmány.

14.4.       A maastrichti szerződés, az amszterdami szerződés, a nizzai szerződés.

14.5.       A balkáni háborúk és az európai biztonság és védelempolitika kialakulása.

14.6.       A nizzai szerződéstől a lisszaboni szerződésig.

14.7.       Az EU szerepe a Nyugat-Balkán stabilázálásában.

14.8.       Zárthelyi dolgozat.

14.9.       EU műveletek és missziók a Közel-Keleten.

14.10.    Közös biztonság- és védelempolitika.

14.11.    EU műveletek és missziók Afrikában.

14.12.    Az EU szerepe a migrációs és menekültválság kezelésében.

14.13.    Az EU terrorizmus elleni fellépése.

14.14.    Globális stratégia – integrált megközelítés.

14.15.    Zárthelyi dolgozat.

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: A szemináriumokon való 75 %-os részvétel

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A kijelölt témakörökből zárthelyi dolgozat megírása.

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

A félév végi aláírás feltétele a tanórákon történő részvétel és a zárthelyi dolgozat elégséges szintű megírása.

A félév végi számonkérésék módja: kollokvium

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.       Kötelező irodalom:

-      Balázs Péter (2016): Az Európai Unió külpolitikája. Budapest [Foreign Policy of the European Union], Wolters Kluwer Kft. ISBN: 9789632956428

-      Molnár Anna (2018): Az EU külkapcsolati rendszere [External relations system of the European Union]. Dialog Campus Kiadó, megjelenés alatt

-      Jochen Rehrl (ed.) (2017): Handbook on CSDP, The Common Security and Defence Policy of the European Union. Wien, irectorate for Security Policy of the Federal Ministry of Defence and Sports of the Republic of Austria. ISBN: 978-92-95201-04-0 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/handbook_on_csdp_-_3rd_edition_-_jochen_rehrl_federica_mogherini.pdf

19.2.       Ajánlott irodalom:

-      Simon Zoltán (szerk.) (2017): Az Európai Unió a világban – uniós külkapcsolatok a 21. században [The European Union in the World - External Relations in the 21th Century]. Budapest, L'Harmattan Kiadó, ISBN: 9789634142966

-      Jochen Rehrl (2017): Handbook for decision makers, The Common Security and Defence Policy of the European Union. Wien, Armed Forces Printing Centre. ISBN: ISBN 978-92-95201-08-8 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/07e87dbb-e9dd-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en

-      Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy. http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

-      Doris Dialer, Heinrich Neisser, Anja Opitz (Eds.): The EU’s External Action Service: Potentials for a one voice Foreign Policy. 2014. ISBN 978-3-902811-62-2 Universität Innsbruck. https://www.uibk.ac.at/iup/buch_pdfs/eeas_bd3.pdf

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

TANTÁRGYI PROGRAM

   1.          A tantárgy kódja: HHKRVSZSZTSZ20

   2.          A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakmai angol II.

   3.          A tantárgy megnevezése (angolul): Professional English II.

   4.          Kreditérték: 0

   5.          A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

   6.          Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: NKE HHK Nyelvi Intézet

   7.          A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Kőszegfalvi Tamás

   8.          A tanórák száma (előadás+gyakorlat)

8.1.összes óraszám: 16

8.1.1.  Nappali munkarend: -

8.1.2.  Levelező munkarend: 16

8.2.heti óraszám nappali munkarend: -

   9.          A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

Az angol nyelvóra a vallási szélsőségekkel foglalkozó angol nyelvű szakirodalom feldolgozásához nyújt segítséget. A hallgatók elsajátítják a kapcsolódó szakirodalomban használatos terminológiát és a legfontosabb alapfogalmakat. A terminológiát és a nyelvismereti alapokat a szélsőséges vallási irányzatokat bemutató szakirodalom olvasásán, elemzésén keresztül ismerik meg a hallgatók. A szeminárium ezáltal az alapvető terminológia megismerése mellett lehetővé teszi az idegen nyelvű szövegértés és szövegképzés fejlesztését, valamint a szóbeli kifejezés gyakorlását. A nyelvóra három szinten (alap-, közép- és felsőfokon) a nyelvtani ismeretek bővítését is elősegíti.

10.          A tantárgy szakmai tartalma (angolul):

The English language lesson will aim to equip students with proper tools to understand and produce texts related to the subject. Students will develop an understanding of the terminology and definitions. It will be achieved through reading and analyzing literature relevant to the topics of religious extremism. The lesson also aims to develop the speaking skills of students as well as to provide insight in the realm of English grammar in 3 (basic, intermediate, advanced) levels.

11.     Elérendő kompetenciák (magyarul):

terminológia és szókészlet elsajátítása, angol nyelvű szövegek önálló elemzése, szóbeli kifejezés fejlesztése, nyelvtani ismeretek elmélyítése

 

12.          Elérendő kompetenciák (angolul):

learn related terminology and vocabulary, acquire skills to analyze English texts individually, develop speaking skills, improve grammar skills

13.          Előtanulmányi kötelezettségek: -

14.          A tantárgy tematikája:

14.6     Olvasott szöveg megértése, elemzése

14.7     Szókészlet és terminológia gyakorlása elsajátítása nyelvtani gyakorlatokkal ötvözve

14.8     Szóbeli kifejezésmód fejlesztése érvelésen keresztül

15.          A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: I-II. félév

16.          A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: részvétel a tanórák 75 %-án (a TVSZ szerint)

17.          Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: -

18.          Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás követelményei, a félév végi számonkérések módja, formája, típusa, vizsgakövetelmények):

Az aláírás megszerzésének feltétele: félév végi irányított fogalmazás (esszé) beadása.

19.     Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.      Kötelező irodalom:

-      ISIS: Inside the Army of Terror by Michael Weiss Published 2015 by Regan Arts

-      Terrorism: A Very Short Introduction by Charles Townshend Published 2003 by Oxford University Press

-      Religious Extremism in the Lives of Contemporary Muslims by ʻAbd al-Raḥmān ibn Muʻallā Luwayḥiq Published 2001 by Al-Basheer Publications & Translations

-      Islamic Imperialism: A History by Efraim Karsh Published 2006 by Yale University Press

-      Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon's Party of God by Matthew Levitt Published 2013 by Georgetown University Press