NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Szakcsoportok

 A tanszéken a következő szakcsoportok működnek:

 - Honvédelmi Igazgatás Szakcsoport;

 - Honvédelmi Jogi és Hadijogi Szakcsoport;

 - Vallás és Biztonság Szakcsoport;

A szakcsoportok vezetői:

Honvédelmi Igazgatás Szakcsoport: Dr. Hornyacsek Júlia alezredes;

 - Honvédelmi Jogi és Hadijogi Szakcsoport: Dr. Petruska Ferenc alezredes;

 - Vallás és Biztonság Szakcsoport: Dr. Ujházi Lóránd;

A szakcsoportok tagjai:

Honvédelmi Igazgatás Szakcsoport: Dr. Hornyacsek Júlia alezredes, dr. László Viktória, Dr. Juhász László ezredes, Dr. Lakatos László ny. vezérőrnagy;

 - Honvédelmi Jogi és Hadijogi Szakcsoport: dr. Petruska Ferenc alezredes, Dr. Farkas Ádám, dr. Kelemen Roland;

 - Vallás és Biztonság Szakcsoport: Dr. Ujházi Lóránd, Dr. Kaló József;

Honvédelmi Igazgatás Szakcsoport alaprendeltetése:

A szakcsoport alaprendeltetése az egyes állami szervek és a Magyar Honvédség kapcsolata, a honvédelem irányítási rendszere, a közigazgatás és honvédelmi igazgatás kapcsolatrendszere, a közigazgatási szervek honvédelmi feladatainak oktatása és kutatása. A szakcsoport célja a   honvédelmi igazgatásban szolgálatot teljesítőkkel szembeni magas szintű elvárások teljesítéséhez szükséges kompetenciák segítése, továbbfejlesztése. A szakcsoport által folytatott oktatás célja a katonáknak (honvéd tisztjelöltek is), valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető rendkívüli intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a honvédelemben közreműködő szervek állományának felkészítése a törvényben meghatározott feladataik ellátására. A szakcsoport kutatási feladata kiterjed a védelmi igazgatás, ezen belül a honvédelmi igazgatás intézmény- és feladatrendszerének, különös tekintettel a honvédelemben közreműködő társszervezetek honvédelmi feladataira, valamint a katonai és egyéb szervek, szervezetek közötti együttműködésre.

Honvédelmi Jogi és Hadijogi Szakcsoport alaprendeltetése:

A szakcsoport párhuzamos alaprendeltetése egyrészt a nemzetközi hadijog rendszere, forrásai, alapelvei, másrészt a honvédelem jogi szabályzói, az Alaptörvény honvédelemre vonatkozó rendelkezései, a honvédelmi törvény és a honvédek jogállásról szóló törvény fogalmainak és tartalmának oktatása és kutatása. A szakcsoport oktatási és kutatási portfoliójába tartozik a hadifogoly státusz, a polgári személyek helyzete,  kulturális javak védelmének nemzetközi jogi rendszere, hadviselés szabályai, Nemzetközi Vöröskereszt, valamint a  katonák lőfegyverhasználata, az egyéb kényszerítő eszközök alkalmazása, a függelmi viszonyok, a parancsadás szabályai, a hivatásos, a szerződéses katona, a tartalékosok fajtái, jogállásuk, a katonák egyes emberi jogainak korlátozásai, indokuk, a fegyelmi, méltatlansági, kártérítési szabályok, a katonai bűncselekmények és büntetőeljárás szabályai, sajátosságai, a fegyveres erők alkalmazásának nemzetközi és nemzeti jogi feltétel- és követelményrendszere, katonai műveletek nemzetközi és nemzeti jogi alapjai.

Vallás és Biztonság Szakcsoport alaprendeltetése:

A szakcsoport feladata a radikalizmus és vallási szélsőségesség terület oktatása és kutatása, valamint az azonos nevű szakirányú továbbképzési szak (49-16/2017. FT határozattal programminősítve) keresztféléves képzésének végrehajtása. A szakcsoport oktatja és kutatja a vallási közösségek társadalmi szerepét a radikális és szélsőséges csoportokkal szembeni fellépés, illetve az állammal való együttműködés keretrendszerét. Tevekénységével elő kívánja mozdítani a kormányzat és a vallási közösségek közötti kommunikációt, illetve erősíti az egyetemi kapcsolatrendszert az ezen a területen kutatási hagyományokkal rendelkező külföldi partnerintézményekkel, és előmozdítja az egyes hivatásrendek között a kommunikáció erősödését.