Könyvismertetők

A [hon]védelmi alkotmány kialakulása a polgári Magyarországon 1867-1944

A kötet egy olyan történeti áttekintést igyekszik nyújtani Magyarország modern fegyveres védelmének fejlődéséről, amely a hangsúlyt elsősorban az államszervezet és a szabályozás fejlődésére, alakulására helyezi a téma kapcsán. A szerző célja az áttekintéssel az volt, hogy rávilágítson a jogállamiság szempontjából ma egyre fajsúlyosabbá váló védelmi kérdések magyarországi szabályozási előzményeire. A jogi fejlődési ív fontossága abban ragadható meg, hogy az ország védelmének jogi vonatkozásai terén manapság ismerethiány vagy egyes intézmények félreértettsége tapasztalható, miközben azok egy-némelyike - igaz, részben módosulva, de - a mai napig feltűnik az alaptörvényi és törvényi szabályozásban. Mindezeknek pedig még nagyobb jelentőséget és aktualitást kölcsönöz az a tény, hogy folyamatosan és dinamikusan változó biztonsági környezetünkben nemcsak a védelmi képességeinknek, de azok szabályozásának is fejlődnie kell, hogy jogállami keretek között tudjuk korszerűen szavatolni a biztonságot. A védelem jogi szabályozásának megalapozott és szerves fejlődése azonban nehezen képzelhető el úgy, hogy közben a szabályozás előzményeiről, fejlődésívéről felhalmozott ismereteinket bizonytalanság terheli. A szerző reménye, hogy munkájával és gondolataival segíteni tud e bizonytalanság mérséklésében mind a jogvégzett, mind pedig az állam -és jogtudományok szempontjából laikus olvasóknak.

_______________________________________________________________________
 

Az állam fegyveres védelmének alapvonalai

A kötet egy elméleti, filozófiai megalapozást, illetve rendszertani megközelítést kíván meghonosítani az állam fegyveres védelmének jogi, szabályozási, államszervezeti vonatkozásai kapcsán, melynek kialakításában az államelméleti és filozófiai, illetve a történelmi alapok mellett nemzetközi mintákra is épít. Ez a megközelítés egyrészről újszerűnek tekinthető a hazai szakmai és tudományos gondolkodásban a téma kapcsán, másrészről pedig nyitást jelent a nemzetközi minták és a komplex biztonsághoz igazodó védelem- és államszervezés tekintetében. A kötet célja elméleti oldalról megalapozni, majd pedig egy lehetséges narratíva mentén felvázolni a magyar állam fegyveres védelmének rendszerszerű megközelítését és ez által lehetséges fejlesztési irányait is. A rendszerszerű megközelítés előnye, hogy az túllép az ágazati versengés keretein, valamint lehetőséget teremt arra, hogy a fejlesztésről való gondolkodást kimozdítsa a meglévő keretek ad hoc módosítására irányuló szemléleti alapállásból és adott esetben a fogalmi szintig visszamenő megújításra ösztönözze. Ebből adódóan természetesen a kötet több vitaindító felvetést is tartalmaz, azonban ezt a szerző azon meggyőződéséből adódóan teszi, hogy csak az értékes, konstruktív és előre mutató szakmailag és tudományosan is megalapozott diskurzus vezethet valóban tartós eredményekre.

_______________________________________________________________________
 
A kötet címe: A keresztény teoretikusok, államférfiak és katonák háborúelméletei
Szerkesztette: Gőcze István
Megjelenés helye, éve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2019
A kötet az alábbi pdf. fájla kattintva elérhető:
Kapcsolandó pdf. fájl

_______________________________________________________________________

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság gondozásában megjelent a Bibliotheca Juris Militaris sorozat első kötete

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2018-2019-re meghatározott kutatási tervének megfelelően 2018. augusztusában megjelent Tanszékünk munkatársa, dr. Farkas Ádám „A totalitás kora?” című munkája a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tagjainak hosszabb kutatási eredményeit közlő Bibliotheca Juris Militaris sorozat első kiadványaként.

A kiadvány az alábbi képre kattintva letölthető.

(Képhez kapcsolandó link: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/08/FA_a_totalitas_kora_BJM_I.pdf)

_______________________________________________________________________

 Honvédelmi és katonai jogi bibliográfia jelent meg a Bibliotheca Juris Militaris sorozat második köteteként

Tanszékünk tudományos segédmunkatársa, dr. Kelemen Roland összeállításként „Bibliographia Iuris Militaris” címmel egy hiánypótló honvédelmi és katonai jogi bibliográfiát jelentetett meg 2018. szeptemberében a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Bibliotheca Juris Militaris sorozat második köteteként.

A Bibliographia Iuris Militaris című kötet célja a polgári korszak honvédelmi és katonai jogi irodalmának áttekintése és ezzel a további kutatások támogatása, elősegítése. A kötet több mint száz oldal terjedelemben egy bevezető tanulmánnyal együtt igyekszik támogatást nyújtani mindazoknak, akik az érintett jogterületek iránt érdeklődnek, illetve e területek kapcsán kívánnak kutatásokat végezni. Természetesen a munka teljes bizonyossággal nem tekinthető teljeskörűnek, így ez úton is kérjük a Tisztelt Olvasókat, Érdeklődőket, Kutatókat, hogy a kötetből esetlegesen hiányzó források adatairól tájékoztassák a kötet összeállítóját.

A kötet az alábbi képre kattintva letölthető.

(Link a képhez: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/09/Kelemen_Roland_Bibliographia_Iuris_Militaris.pdf)

 

_______________________________________________________________________

 Honvédelmi jogi tanulmánykötet jelent meg Tanszékünk KÖFOP kutatásainak eredményeként

2018. szeptemberében a Dialóg Campus kiadó gondozásában és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – KÖFOP pályázati – finanszírozásában jelent meg Tanszékünk munkatársa, dr. Farkas Ádám szerkesztésében “A honvédelem jogának elméleti, történeti és kortárs kérdései” című tanulmánykötet.

A kötet kutatók, oktatók, gyakorlati szakemberek bevonásával vizsgálja a honvédelmi szabályozás számos kulcskérdését, melyek egyenként és egységként is jelentős gondolati alapot adhatnak a kortárs jogalkotási kihívások kezeléséhez.

A kötet a képre kattintva letölthető.

(Link a képhez: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/09/Farkas_%C3%81d%C3%A1m_szerk_A_honvedelem_joganak_kerdesei.pdf)

_______________________________________________________________________

Tanulmánykötet jelent meg a védelem-szabályozás előtt álló kortárs kihívásokról

2018. novemberében Tanszékünk munkatársának, dr. Farkas Ádámnak a szerkesztésében, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság kiadásában megjelent a “Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások erőterében” című tanulmánykötet, amely kutatók tanulmányait egybefűzve vizsgálja a védelem-szabályozás előtt álló hazai és nemzetközi kihívásokat.

A kötet a képre kattintva letölthető.

(Link a képhez: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/11/V%C3%A9delmi-alkotm%C3%A1nyoss%C3%A1g-az-%C3%BAj-t%C3%ADpus%C3%BA-biztons%C3%A1gi-kih%C3%ADv%C3%A1sok-er%C5%91ter%C3%A9ben.pdf)

_______________________________________________________________________

Értékes elemzéseket tett közzé a Magyar Katonai Jogi Társaság a védelem-szabályozást és a különleges jogrendet vizsgáló kutatás keretében

2019. februárjától a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tagjainak és Tanszékünk munkatársainak bevonásával került közzétételre több elemzés. Az elemzések egy dr. Farkas Ádám PhD főhadnagy, egyetemi adjunktus szervezésével és vezetésével 2017. ősze óta zajló, a védelmi alkotmány és a védelmi alkotmányjog megújításának lehetséges irányait, illetve egyes részterületeit vizsgáló kutatás eredményeiként valósultak meg.

A kutatásról részleteket a hadijog.hu felületen ismerhetnek meg az érdeklődők, kiemelve, hogy annak eredményei több publikációban, kötetben, illetve más kutatásban is megjelentek az eltelt idő alatt, de eközben a Magyar Katonai Jogi és Hadijogit Társaság keretei között is folyamatosan zajlott az elemző munka, amelynek az alábbi eredményei kerültek ez idáig közlésre:

2019/1. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban I. – Általános alapvetés, fogalmi elhatárolás

2019/2. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban II. – A lengyel, cseh és szlovák különleges jogrend alkotmányos szabályai

2019/3. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban III. - Spanyolország különleges jogrendi szabályai az alkotmány és a különleges jogrendre vonatkozó organikus törvény rendelkezései alapján

2019/4. Spitzer Jenő: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban IV. – Különleges jogrendi szabályozás a francia jogrendszerben

A fenti elemzéseken túl a szóban forgó kutatáshoz az alábbi publikációk is kapcsolódnak:

_______________________________________________________________________

A katonai igazságszolgáltatás hazai fejlődés 1867 és 1949 között

A Gondolat kiadó gondozásában megjelent tanszékünk tudományos segédmunkatársának, dr. Kelemen Rolandnak a „A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949: Egy elfelejtett jogterület a jogalkotás tükrében” című monográfiája, mely a katonai igazságszolgáltatás szabályozásának fejlődését, intézményváltozásait mutatja be az érdeklődők számára.

A kötet rövidesen elérhető lesz honlapunkon a letölthető anyagok menüpontban.

_______________________________________________________________________

Megjelent dr. Kelemen Roland kivételes hatalomról szóló munkája

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság kiadásában megjelent tanszékünk tudományos segédmunkatársának, dr. Kelemen Rolandnak a „Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről” című forrásválogatása, melyben a több mint száz évvel ezelőtt megalkotott, első hazai kivételes hatalmi – különleges jogrendi – törvény forrásait adja közre egy a megértést segítő tanulmány kíséretében.

A kötet megjelenéséről a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság is beszámolt a következő linken, emellett az elérhető lesz honlapunkon a letölthető anyagok menüpontban.

_______________________________________________________________________

Forrásválogatás a sajtójog háborús korlátozásáról

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézetének kiadásában megjelent tanszékünk tudományos segédmunkatársának, dr. Kelemen Rolandnak a „Az első világháború sajtójogi forrásai: Sajtójog a kivételes hatalom árnyékában” című forrásválogatása, melyben az első világháború alatti sajtójogi korlátozásokat szolgáló szabályozást adja rendezetten az érdeklődők kezébe két a megértést segítő tanulmány kíséretében.

A kötet elérhető lesz honlapunkon a letölthető anyagok menüpontban.

_______________________________________________________________________