NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Katonai Testnevelési és Sportközpont (KTSK)

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük a Katonai Testnevelési és Sportközpont oldalán!

A Katonai Testnevelési és Sportközpont (KTSK) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának  közvetlen alárendeltségében hajtja végre feladatait.

Tekintettel az egyetem alaprendeltetésére, a KTSK a rektor engedélyével jogosult külső kapcsolatokat is tartani.

A honvéd tisztjelölt hallgatók egységes katonai nevelésének megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljjal.

Szakmai együttműködést folytat a Magyar Honvédség (MH) testnevelés és sportszervezeteivel, az MH vezető szerveinek illetékes vezetőivel, valamint a csapatokkal a fizikai képzés (felkészítés) irányairól, tapasztalatairól, feladatairól, az ezekkel kapcsolatos igényekről.

Szorosan együttműködik az NKE Rendészettudományi  Karán működő Testnevelési és Küzdősportok Tanszékkel.

Együttműködést alakíthat ki a tudományterületeihez kapcsolódó területeken más polgári és kutatási intézményekkel.

Általános feladatok:

a) A katonai testnevelés, (katonai sport és rekreáció) tantárgyak keretében a hallgatói állomány sokoldalú, speciális edzettségének fejlesztése és szinten tartása, amelynek során kiemelt figyelmet kell fordítani:

-       a hallgatók biológiai, fiziológiai kondicionálására és rekreálására;

-       az egyoldalú igénybevételből fakadó testi elváltozások megelőzésére, illetve javítására;

-       az életkornak megfelelő fizikai képességek  fejlesztésére, megőrzésére;

-       a mozgásműveltség fejlesztésére;

-       a testnevelés elméleti és módszertani ismeretek közlésére, tanácsadására.

b) A karon folyó testnevelési és sporttevékenység tervezése, szervezése, valamint az állomány speciális edzettségének fejlesztése érdekében tudományos kutatómunka végzése.

Részletes feladatok:

-       a hallgatók, a hivatásos- és közalkalmazotti állomány testnevelési és sporttevékenységének vezetése, szervezése, irányítása;

-       a katonai testneveléssel, fizikai képzéssel összefüggő tudományterületek alkalmazott kutatása;

-       a tantárgyi követelmények, szakmai feltételének biztosítása;

-       együttműködve más oktatási intézményekkel, HM és MH szervezetekkel a szakmai képzés végzése;

-       az MH sportrendszeréből a KTSK-ra háruló feladatok végrehajtása, a versenyek szervezésének, szabályozásának korszerűsítése;

-       a kampuszon működő sportegyesületekkel szoros együttműködésben kondicionáló– rekreációs tevékenység végzése;

-       a társintézményekkel, az MH szerveivel való folyamatos kapcsolattartás;

-       a szaktárgyi oktatás végzése, korszerűsítése, a képzés fejlesztésének kezdeményezése;

-       az oktatással kapcsolatos számonkérés tartalmi követelményeinek, formáinak kidolgozása, ennek szervezése, folyamatos ellenőrzése;

-       a speciális képzés, a gyakorlati képzés, a tudományos továbbképzés;

-       folyamatosan együttműködik a kar oktatás és oktatásbiztosító szerveivel.