Katonai Testnevelési és Sportközpont (KTSK)

A KTSK a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékán  közvetlen alárendeltségében hajtja végre feladatait.

Tekintettel az egyetem alaprendeltetésére a KTSK a rektor engedélyével jogosult külső kapcsolatokat is tartani.

A honvéd tisztjelölt hallgatók egységes katonai nevelésének megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljjal.

Szakmai együttműködést folytat a Magyar Honvédség testnevelés és sportszervezeteivel, a Magyar Honvédség vezető szerveinek illetékes vezetőivel, valamint a csapatokkal a fizikai képzés (felkészítés) irányairól, tapasztalatairól, feladatairól, az ezekkel kapcsolatos igényekről.

Szorosan együttműödik a NKE Rendészettudományi  karán működő Testnevelési és Küzdősportok Tanszékkel.

Együttműködést alakíthat ki tudomány területeihez kapcsolódó területeken más polgári és kutatási intézményekkel.

 

Általános feladatok:

a) A katonai testnevelés, (katonai sport és rekreáció) tantárgyak keretében a hallgatói állomány sokoldalú, speciális edzettségének fejlesztése és szinten tartása, amelynek során kiemelt figyelmet kell fordítani:

–        a hallgatók biológiai, fiziológiai kondicionálására és rekreálására;

–        az egyoldalú igénybevételből fakadó testi elváltozások megelőzésére, illetve javítására;

–        az életkornak megfelelő fizikai képességek  fejlesztésére, megőrzésére;

–        a mozgásműveltség fejlesztésére;

–        a testnevelés elméleti és módszertani ismeretek közlésére, tanácsadására;

b) A karon folyó testnevelési és sporttevékenység tervezése, szervezése, valamint az állomány speciális edzettségének fejlesztése érdekében tudományos kutatómunka végzése.

 

Részletes feladatok:

–        A hallgatók, a hivatásos- és közalkalmazotti állomány testnevelési és sporttevékenységének vezetése, szervezése, irányítása.

–        A katonai testneveléssel, fizikai képzéssel összefüggő tudományterületek alkalmazott kutatása.

–        A tantárgyi követelmények, szakmai feltételének biztosítása.

–        Együttműködve más oktatási intézményekkel, HM és MH szervezetekkel a szakmai képzés végzése.

–        Az MH sportrendszeréből a KTSK-ra háruló feladatok végrehajtása, a versenyek szervezésének, szabályozásának korszerűsítése.

–        A kampuszon működő sportegyesületekkel szoros együttműködésben kondicionáló– rekreációs tevékenység végzése.

–        A társintézményekkel, az MH szerveivel való folyamatos kapcsolattartás.

–        A szaktárgyi oktatás végzése, korszerűsítése, a képzés fejlesztésének kezdeményezése.

–        Az oktatással kapcsolatos számonkérés tartalmi követelményeinek, formáinak kidolgozása, ennek szervezése, folyamatos ellenőrzése.

–        A speciális képzés, a gyakorlati képzés, a tudományos továbbképzés.

–        Folyamatosan együttműködik a kar oktatás és oktatásbiztosító szerveivel.