Rendeltetés, feladat

Rendeltetés

 

A Katonaföldrajzi és Tereptan Szakcsoport a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Műveleti Támogató Tanszék szakmailag önálló oktatási szervezeti egysége.

A szakcsoport rendeltetése a Magyar Honvédség geoinformációs támogatáshoz kapcsolódó szak- és tudományterületek ismeretanyagának fejlesztése, oktatása az egyetemi alap-, kiegészítő és doktori képzésben, valamint a szaktanfolyami felkészítésben. Ennek érdekében a szakcsoport:

—     önállóan, illetve együttműködő partnereivel kutatja a geoinformációs támogatás elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit, illetve feldolgozza és javaslatot tesz a hazai és külföldi kutatási eredmények adaptálására;

—     a szakterületi, tudományterületi kutatási eredményeket feldolgozva, a hazai és szövetséges, valamint más nemzetközi szakmai egyezmények, szabályzókkal összhangban, a geoinformációs támogatás feladatrendszerére épülő ismeretanyagot fejleszt és kidolgoz;

—     a hadtudomány és egyéb interdiszciplináris tudományterületeken mértékadó szakmai folyóiratokban, hazai és nemzetközi fórumokon, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken számot ad tudományos kutatási eredményeiről;

—     felügyeli és a rendelkezésére álló oktatási infrastruktúra és geoinformációs szaktechnikai eszközök felhasználásával végzi a szakmai ismeretanyag szervezett átadását az egyetem alap- (BSc), mester- (MSc) és doktori (PhD) képzéseiben, tanfolyami felkészítéseiben, a szakfelelősök és a megrendelők igényeinek megfelelően;

—     tevékenyen részt vesz a fiatalok tehetséggondozásában, a tudományos diákköri konferenciákra történő felkészítésben, a szakmai- és társadalmi kapcsolatok fejlesztésében, az Erasmus+ és más nemzetközi oktatói és hallgatói képzési együttműködésekben.

A Szakcsoport oktatási stratégiájának fő célkitűzése az, hogy az általa képviselt szakterületek oktatása hatékonyan járuljon hozzá az egységesülő közszolgálati életpályák közötti átjárhatóság megteremtéséhez és olyan személyi állomány létrejöttéhez, melynek tagjai az elsajátított korszerű geoinformációs ismereteket alkotó módon tudják szakterületükön felhasználni. Ehhez a Szakcsoport a geoinformációs támogatás feladatrendszeréhez igazodó térképészeti, katonaföldrajzi és tereptani ismeretanyag oktatási portfólióját kínálja, amely biztosítja a védelmi szféra és a közigazgatás leendő és jelenlegi szakemberei felkészítését, valamint át- és továbbképzését. E célkitűzések megvalósítása során a Szakcsoport fontos szempontnak tekinti mindazon értékek, tapasztalatok megőrzését és továbbfejlesztését, melyet a jogelőd szervezetek oktatói, vezetői hoztak létre.

A honvéd tisztjelöltek képzése során a Szakcsoport különös figyelmet fordít a Magyar Honvédség Összhaderőnemi doktrínájában meghatározott alapelvekre és feladatrendszerre, a NATO térképészeti és meteorológiai irányelveire, valamint az egyes szakok képzési követelményrendszerére. Mindezt magas szintű, gyakorlatias képzéssel igyekszik elérni, melynek eredményeként a kibocsájtott tisztek úgy a hazai szakbeosztásaikban, mint nemzetközi, missziós feladatkörnyezetben is képesek megállni helyüket.

A Szakcsoport legfontosabb szakmai támogató szervezete a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ). A két szervezet közötti kapcsolatot a képzési, kutatási és egyéb szakmai területeken megnyilvánuló szoros és kölcsönösen hasznos együttműködés jellemzi, melynek hozadékát nem csak a Szakcsoport élvezi. Az MH GEOSZ — külön megállapodás alapján —elégíti ki az egyetemi képzési-kutatási feladatok során jelentkező térképigényeket a Magyar Honvédség alapellátásában lévő, valamint külön engedéllyel igényelhető analóg és digitális térképészeti és katonaföldrajzi anyagaival.

 

A Szakcsoport hasonlóan jó és gyümölcsöző együttműködést épített ki az alábbi egyetemen kívüli szervezetekkel és intézményekkel (betűrend szerint felsorolva):

—     Airbus Defence & Space Geo Hungary Ltd.

—     Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika

—     ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

—     GDI ESRI Magyarország Kft.

—     HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

—     Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Felderítő Csoportfőnökség

—     Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

—     MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság

—     MH Ludovika Zászlóalj

—     Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar

—     Univerzita Obrany v Brně

 

A Szakcsoport alapvető célnak tekinti közös kutatási témák megfogalmazását és a tudományos kutatói feladatok megoldására közös kutatóműhelyek létrehozását, továbbá kölcsönösen eredményes kapcsolatok kiépítését, fenntartását, hazai és nemzetközi oktatási, illetve kutató intézményekkel.

A magas színvonalú, tudományos alapokra épülő oktatás érdekében az oktatói állománnyal szemben támasztott követelmények megkövetelik az oktatók folyamatos továbbképzését, tudományos téren jelentkező fejlődését. A szakcsoport ennek érdekében lehetőségeihez mérten támogatja és segíti a fiatal oktatók tudományos fokozatszerzési törekvéseit, a minősített oktatók habilitációs eljárásra történő felkészítését, habilitálását. A korfa egyenletesebbé tétele, valamint a jogszabályi előírások miatt a szervezetből kiváló oktatók pótlása érdekében a szakcsoport nyitott az oktatás és a tudományos kutatás iránt érdeklődő szakemberek személyi állományba történő bevonására.