NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Rendeltetés, feladat

A szakcsoport rendeltetése és feladata

A szakcsoport rendeltetése a Magyar Honvédség geoinformációs támogatáshoz kapcsolódó szak- és tudományterületeken tudományos kutatások folytatása, ismeretanyagok fejlesztése, oktatása az egyetemi alap-, kiegészítő és doktori képzés kereteiben, valamint a szaktanfolyami felkészítésekben. Az alaprendeltetésből fakadó feladatok megvalósítása érdekében a szakcsoport:

—    önállóan, vagy együttműködő partnereivel kutatja a geoinformációs támogatás elméletét és gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit, illetve feldolgozza és javaslatot tesz a hazai és külföldi kutatási eredmények adaptálására;

—    a szakterületi/tudományterületi kutatási eredményeket feldolgozva, a hazai és szövetséges, valamint más nemzetközi szakmai egyezmények, szabályzókkal összhangban, a geoinformációs támogatás feladatrendszerére épülő ismeretanyagot fejleszt;

—    jelen van a hadtudomány és egyéb interdiszciplináris tudományterületeken mértékadó szakmai folyóiratokban, hazai és nemzetközi fórumokon, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken;

—    felügyeli és a rendelkezésére álló oktatási infrastruktúra és geoinformációs szaktechnikai eszközök felhasználásával folytatja a szakmai ismeretanyag szervezett átadását az egyetem alap- (BSc), mester- (MSc) és doktori (PhD) képzéseiben, tanfolyami felkészítéseiben, a szakfelelősök és a megrendelők igényeinek megfelelően;

—    tevékenyen részt vesz a fiatal kutatók tehetséggondozásában, tudományos diákköri konferenciákra történő felkészítésében, a szakmai- és társadalmi kapcsolatok fejlesztésében, az Erasmus+ és más nemzetközi oktatói és hallgatói képzési együttműködésekben.

A szakcsoport az egyetemi képzésben felvállalt fő célkitűzése az, hogy az általa képviselt szakterületek oktatása hatékonyan járuljon hozzá a közszolgálati életpályák közötti átjárhatóság megteremtéséhez és olyan személyi állomány létrejöttéhez, melynek tagjai az elsajátított korszerű geoinformációs ismereteket alkotó módon tudják szakterületükön felhasználni. Ennek érdekében a szakcsoport a geoinformációs támogatás feladatrendszeréhez igazodó térképészeti, katonaföldrajzi és tereptani ismeretanyag oktatási portfólióját kínálja, amely biztosítja a védelmi szféra és a közigazgatás leendő és jelenlegi szakemberei felkészítését, át- és továbbképzését. E célkitűzések megvalósítása során a szakcsoport fontos szempontnak tekinti mindazon értékek, tapasztalatok megőrzését és továbbfejlesztését, melyeket a jogelőd szervezetek oktatói, vezetői hoztak létre.

A honvéd tisztjelöltek képzése során a szakcsoport különös figyelmet fordít a Magyar Honvédség doktrinális szakirodalmában meghatározott alapelvekre és feladatrendszerek megjelenésére, a NATO térképészeti és meteorológiai irányelvei megismerésére, valamint a különböző szakok képzési követelményeinek figyelembe vételére. Mindezt magas szintű, gyakorlatias képzéssel igyekszik elérni a szakcsoport. Ennek eredményeként a kibocsájtott tisztek úgy a hazai beosztásaikban, mint később nemzetközi szerepvállalásokban is képesek megállni helyüket.

A szakcsoport legfontosabb szakmai támogató szervezete a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ). A két szervezet közötti kapcsolatot a képzési, kutatási és más szakmai területeken megnyilvánuló szoros és kölcsönösen hasznos együttműködés jellemzi. Az MH GEOSZ — külön megállapodás alapján — elégíti ki a Kar képzési-kutatási feladatok során jelentkező térképigényeket a Magyar Honvédség alapellátásában lévő, valamint külön engedéllyel igényelhető analóg és digitális térképészeti és katonaföldrajzi anyagaival.

A szakcsoport tudományos téren alapvető célnak tekinti közös kutatási témák megfogalmazásának és a tudományos kutatói feladatok megoldására közös kutatóműhelyek létrehozásának támogatását, továbbá kölcsönösen hasznos kutatási együttműködések kiépítését, fenntartását, hazai és nemzetközi oktatási, illetve kutató intézményekkel. A tudományos kutatói bázis fejlesztéséhez alapvetően saját doktoranduszainak felkészítésével járul hozzá.

A magas színvonalú, tudományos alapokra épülő oktatás érdekében az oktatói állománnyal szemben támasztott követelmények megkövetelik az oktatók folyamatos továbbképzését, tudományos téren megmutatkozó fejlődését. A szakcsoport ennek érdekében lehetőségeihez mérten támogatja és segíti a fiatal oktatók tudományos fokozatszerzési törekvéseit, a minősített oktatók habilitációs eljárásra történő felkészítését, habilitálását.