Történet

A Katonaföldrajz és Tereptan Szakcsoport története

 

Szakcsoportunk jelenlegi formájában viszonylag rövid múltra tekint vissza, az általa képviselt tudományterületek, szakismeretek művelése azonban mindig is szerves részét képezték a hazai katonai felsőoktatásnak.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) jogelőd intézményeiben a katonai térképészeti ismeretek oktatása elsősorban az általános katonai felkészítés egyik meghatározó elemeként, a katonai tereptan oktatásában jelent meg. Az első komolyabb szakmai szervezeti egység az MH Kossuth Lajos Katonai Főiskola (KLKF) Tüzér tanszékén alakult meg 1990-ben Földmérő szakcsoport néven. A szakcsoport feladata alapvetően a tüzér szakirányú hallgatók felkészítésére irányult, akik másod-diplomás képzés keretében földmérő üzemmérnöki diplomát is szerezhettek. A tananyag kidolgozásában és a képzési tevékenységben az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar nyújtott támogatást. A Szentendrén folyó képzéssel párhuzamosan Budapesten, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián (ZMKA) térképészeti biztosítás és katonaföldrajzi ismeretek körébe tartozó tárgyak oktatása folyt.

1996-ban a katonai felsőoktatási intézmények kiváltak a Magyar Honvédség hadrendjéből. A KLKF más katonai felsőoktatási intézményekkel együtt beolvadt a megalakuló Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) szervezetébe. A képzési és a szervezeti átalakulás következtében a tüzér-földmérő képzés megszűnt, szerepét a katonai vezetői szak részeként a katonai térképész-, térinformatika szakirányú képzés vette át, amely a katonaföldrajz tárgyköreire is kiterjedt. A szakirányt elvégző fiatal tisztekkel a Magyar Honvédség katonai térképész szakmai beosztásainak utánpótlása vált biztosítottá. A képzésért felelős Térképészeti és Katonaföldrajzi Tanszék Dr. Lánszki János nyugállományú ezredes vezetésével a ZMNE Hungária körúti telephelyén alakult meg 1995. február 1-én.

2001-ben a Műszaki Hadműveleti-harcászati Tanszékkel egyesülve alakult meg a Műszaki és Katonaföldrajzi Tanszék Dr. Szabó Sándor mérnök ezredes vezetésével. A tanszék ekkor a térképész-térinformatikus szakirányú képzés mellett a műszaki hallgatók felkészítéséért is felelős volt. A következő átszervezésre nem kellett sokáig várni: 2003-ban a tanszék térképész szakcsoportjának oktatói az egyetem Hadtudományi Karának Műveleti Támogató Tanszékéhez kerültek, Dr. Felházi Sándor mérnök alezredes vezetése alá. A katonaföldrajz szakcsoport oktatói ezzel egy időben a Harcászati-hadműveleti Tanszékhez csatlakoztak.

2005 októberében a két különvált szakcsoport ismét egyesült, önálló szervezeti egységet a Térképészeti és Geoinformációs Tanszéket megalakítva, Dr. Paskó József nyugállományú mérnök ezredes vezetésével. A térképészeti és katonaföldrajzi támogatás valamennyi szakterületét felölelő, önálló oktatási-kutatási egység létrejöttével a szakmai képzés, továbbá a felügyelt tudományterületek kutatási tevékenységének integrálása, s ebből fakadóan a képzés és a tudományos kutatások magasabb fokú hatékonysága valósulhatott meg. E tanszék feladatkörei folyamatos bővülésével az oktatói állomány létszáma a kezdeti 9 főről 11-re emelkedett. A szakmai, oktatási és tudományos kutatási feladatok eredményes végrehajtásához a tanszék oktatói három szakcsoportban (térképész és tereptani, térinformatikai, katonaföldrajzi) folytatták tevékenységüket.

A 2007/2008. tanévtől, az egyetemi struktúra újabb változásai a tanszékre is kihatással voltak. A tanszék oktatói létszáma közel felére csökkent, miközben a képzési feladatok volumene számottevő mértékben nem csökkent. A humánerőforrás hiány áthidalásában az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Térképészeti Kht. nyújtott támogatást. Igazodva a szakmai elöljáró szervezet megnevezéséhez a tanszék neve is ekkor módosult Geoinformációs Tanszékre. A tanszék szakcsoporti tagozódása megszűnt. A tanszék vezetésével 2007. november 1-től Dr. Für Gáspár alezredes lett megbízva, akit 2010. szeptember 1-től Dr. Kállai Attila mérnök alezredes váltott.

Az Országgyűlés 2011-ben elfogadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló törvényt. A 2012. január 1-ével működését megkezdő Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a ZMNE mellett Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatástudományi Kar és a Rendőrtiszti Főiskola átalakulásával és integrációjával jött létre a felsőfokú közszolgálati szakemberképzés bázisintézményeként, a nevezett intézmények általános jogutódjaként. Az új egyetemi struktúra kialakítása eredményeként 2011 októberében, a Geoinformációs Tanszék — más tanszékekkel együtt — a Műveleti Támogató Tanszékbe tömörült, Dr. Szabó Tibor alezredes vezetése alatt, Katonaföldrajzi és Tereptan Szakcsoport megnevezéssel. A szakcsoport vezetésének feladatait kezdetben Dr. Für Gáspár alezredes látta el, majd 2012 nyarától Dr. Kállai Attila mérnök alezredes vette át az ezzel járó teendőket.

A szakcsoport két minősített oktatója felelős egyrészt a különböző szakok mintatanterveiben szereplő földrajzi, térinformatikai, valamint térkép- és tereptani tárgyak tantárgyprogramjainak fejlesztéséért, továbbá a tantárgyi követelményekben foglaltak betartatásáért; másrészt a szakfejlesztés keretében új tantárgyprogramok kidolgozásáért és oktatási anyagok kidolgozásáért.

A szakcsoport tudományos tevékenységi köre elsősorban az egyetemi szakok és specializációk igényeihez igazodik. A tudományos kutatás eredményei rendszeresen jelennek meg különféle egyetemi tanulmányokban és tudományos periodikákban, valamint egyetemi jegyzetekben és egyéb kiadványokban.