NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Történet

A szakcsoport és jogelőd szervezeteinek története

A Katonaföldrajz és tereptan szakcsoport jelenlegi formájában több mint egy évtizednyi múltra tekint vissza, az általa képviselt tudományterületek, szakismeretek művelése azonban mindig is szerves részét képezték a hazai katonai felsőoktatásnak.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) jogelőd intézményeiben a katonai térképészeti ismeretek oktatása elsősorban az általános katonai felkészítés egyik meghatározó elemeként, a katonai tereptan oktatásában jelent meg. Az első komolyabb szakmai szervezeti egység az MH Kossuth Lajos Katonai Főiskola (KLKF) Tüzér tanszékén alakult meg 1990-ben Földmérő szakcsoport megnevezéssel. A szakcsoport alapfeladata a tüzér szakirányú katonai hallgatók felkészítésére irányult, akik másod-diplomás képzés keretében földmérő üzemmérnöki diplomát is szerezhettek. A tananyag kidolgozásában és a képzési tevékenységben az egykori Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar nyújtott támogatást. A Szentendrén folyó képzéssel párhuzamosan Budapesten, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián (ZMKA) térképészeti biztosítás és katonaföldrajzi ismeretek körébe tartozó tárgyak oktatása zajlott.

 

1996-ban a katonai felsőoktatási intézmények kiváltak a Magyar Honvédség hadrendjéből. A KLKF — más katonai felsőoktatási intézményekkel együtt — az alakuló Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) részévé vált. A képzési és a szervezeti átalakulás következtében a tüzér-földmérő képzés megszűnt, szerepét a katonai vezetői szak részeként a katonai térképész-, térinformatika szakirányú képzés vette át, amely a katonaföldrajz tárgyköreinek oktatására is kiterjedt. A szakirányt elvégző fiatal tisztekkel a Magyar Honvédség katonai térképész szakmai beosztásainak utánpótlása vált biztosítottá. A képzésért felelős Térképészeti és Katonaföldrajzi Tanszék Dr. Lánszki János nyugállományú ezredes vezetésével a ZMNE Hungária körúti telephelyén alakult meg 1995. február 1-én.

 

2001-ben a Műszaki Hadműveleti-harcászati Tanszékkel egyesülve alakult meg a Műszaki és Katonaföldrajzi Tanszék Dr. Szabó Sándor mérnök ezredes vezetésével. A tanszék ekkor a térképész-térinformatikus szakirányú képzés mellett a műszaki hallgatók felkészítéséért is felelős volt. A következő átszervezés viszonylag hamar következett: 2003-ban a tanszék térképész szakcsoportjának oktatói a Hadtudományi Kar Műveleti Támogató Tanszékéhez kerültek, Dr. Felházi Sándor mérnök alezredes vezetése alá. A katonaföldrajz szakcsoport oktatói ezzel egyidejűleg a Harcászati-hadműveleti Tanszékhez csatlakoztak.

 

2005 októberében a két különvált szakcsoport ismét egyesült, önálló szervezeti egységként a Térképészeti és Geoinformációs Tanszéket megalakítva, Dr. Paskó József nyugállományú mérnök ezredes vezetésével. A térképészeti és katonaföldrajzi támogatás valamennyi szakterületét felölelő, önálló oktatási-kutatási egység létrejöttével a szakmai képzés, továbbá a felügyelt tudományterületek kutatási tevékenységének integrálása, s ebből fakadóan a képzés és a tudományos kutatások magasabb fokú hatékonysága valósulhatott meg.  A szakmai, oktatási és tudományos kutatási feladatok eredményes végrehajtásához a tanszék oktatói három szakcsoportban (térképész és tereptani, térinformatikai, katonaföldrajzi) folytatták tevékenységüket.

Az egyetemi struktúra változásait követően 2008-től az átalakult Geoinformációs Tanszék szakcsoporti tagozódása megszűnt. A tanszék vezetésével 2007. november 1-től Dr. Für Gáspár alezredes lett megbízva, akit ebben a pozícióban Dr. Kállai Attila mérnök alezredes váltott 2010. szeptember 1-től.

A 2012. január 1-ével működését megkezdő Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a ZMNE mellett Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatástudományi Kar és a Rendőrtiszti Főiskola átalakulásával és integrációjával jött létre a felsőfokú közszolgálati szakemberképzés bázisintézményeként, a nevezett intézmények általános jogutódjaként. Az új egyetemi struktúra kialakítása eredményeként 2011 októberében a Geoinformációs Tanszék — más tanszékekkel együtt — a Műveleti Támogató Tanszékbe tömörült, Dr. Szabó Tibor alezredes vezetése alatt, Katonaföldrajzi és tereptan szakcsoport megnevezéssel. A szakcsoport vezetésének feladatait kezdetben Dr. Für Gáspár alezredes látta el, majd 2012 nyarától Dr. Kállai Attila mérnök alezredes vette át az ezzel járó teendőket.

A szakcsoport jelenlegi személyi állományának minősített oktatói felelősek egyrészt a különböző szakok mintatanterveiben szereplő földrajzi, katonai térképészeti és tereptani, valamint térinformatikai tantárgyak fejlesztéséért, oktatásáért, a tantárgyi követelményekben és a vonatkozó egyetemi szabályzókban foglaltak betartatásáért; másrészt a szakfejlesztés keretében új tantárgyprogramok és oktatási anyagok kidolgozásáért.

A szakcsoport tudományos kutatási tevékenysége az egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájához igazodik. A tudományos kutatás eredményei rendszeresen jelennek meg szakmai és tudományos konferenciákon, különféle egyetemi tanulmányokban és tudományos periodikákban, valamint egyetemi jegyzetekben és egyéb kiadványokban.