NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Rendeltetés, feladat

Rendeltetés

 

A Műszaki szakcsoport a Műveleti Támogató tanszék oktatási szervezeti egysége.
 

Rendeltetése a műszaki támogatás és a katasztrófavédelmi mérnöki, illetve a kapcsolódó tudományterületek ismeretanyagának oktatása az egyetemi alap-, kiegészítő és doktori képzésben, valamint e szakterületek tananyagának fejlesztése, elméletének és gyakorlatának kutatása a Magyar Honvédség és a védelmi szféra szerveivel, szervezeteivel együttműködésben.

 

 A szakcsoport feladatai

–a Katonai vezetői alapszakon (BSc) belül a Műszaki szakirányon folytatni a műszaki honvédtisztek szakmai felkészítését

– a Hadtudományi Doktori Iskolán a Műszaki támogatás általános elmélete tudományszak, valamint a Katonai Műszaki Doktori Iskolán a Katonai műszaki infrastruktúra elmélete tudományszak tárgyainak oktatása, a doktori (PhD) képzés vonatkozó kutatási témáinak vezetése, illetve a Haditechnika és Biztonságtechnika tudományszak szakcsoporthoz tartozó tárgyainak oktatása

– a HM és a védelmi szféra igényeinek megfelelően a műszaki tiszti előmeneteli tanfolyamok, a tiszti műszaki átképző tanfolyam, továbbá különböző műszaki szakmai ismeret-kiegészítő tanfolyamok megtartása

– a műszaki támogatással kapcsolatos szakharcászati és szakmai ismeretek oktatása a HHK egyetemi alap- és kiegészítő képzésében

– a fenti tudományszakokhoz és szakirányokhoz kapcsolódó témakörök, kérdések tudományos kutatása

– a hallgatók tudományos diákköri munkájának segítése

– az oktatási anyagok és a képzés infrastrukturális hátterének fejlesztése

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a magas szintű, gyakorlatias (a megrendelő és a kor követelményeinek és igényeinek megfelelő) oktatást a képzés valamennyi színterén, amelyre alapozva műszaki tisztjeink és szakembereink hazai szakbeosztásaikban, valamint nemzetközi, missziós feladatok során is képesek helytállni, szakmai elismerést kivívni.

Tovább kell folytatnunk a NATO ajánlások feldolgozását, a NATO-elveknek megfelelő tananyagfejlesztést, valamint az újonnan rendszeresített műszaki technikai eszközök megismerését, oktatását. Pontosítani kell a műszaki tisztképzés tantárgyi programjait, korszerűsíteni kell a műszaki szakmai tantárgyak elméleti és alkalmazói tananyagbázisát, bővítenünk kell jegyzeteink és multimédiás tananyagaink számát.

A felmerülő igényeknek megfelelően továbbra is részt kívánunk vállalni a harc-, hadműveleti támogatást érintő műszaki szakmai kérdések megoldásában, kutatásában, valamint a követelményeknek megfelelő MH szintű szakutasítások, segédletek átdolgozásában és kidolgozásában.

A külföldi tapasztalatokkal rendelkező tisztek, tiszthelyettesek képzésbe történő bevonása révén erősíteni szeretnénk a missziós tapasztalatok feldolgozását, valamint támogatjuk oktatóink külszolgálatban, hazai csapatgyakorlaton való részvételét.

Erősíteni és támogatni kívánjuk a hallgatói tudományos munka végzését, az alap- és kiegészítő képzésben résztvevő hallgatókat lehetőség szerint minél nagyobb számban kívánjuk bevonni az ITDK rendezvényeibe.

Fontos feladatnak tekintjük a folyamatos együttműködés fenntartását a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, az Összhaderőnemi Parancsnokság vezetőivel, műszaki szakembereivel. Hallgatóink gyakorlati felkészítésének megvalósításában kiemelkedő szerepe volt és van ma is az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednek (Szentes), az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Művelettámogató Műszaki Zászlóaljának (Hódmezővásárhely), valamint az MH 1. „Honvéd” Tűzszerész és Hadihajós Ezrednek (Budapest). A műszaki alakulatokkal az együttműködés és a jó munkakapcsolat fenntartása a jövőben is kulcsfontosságú.

Alapvető célnak tartjuk a közös kutatási témák megfogalmazását és a tudományos kutatói feladatok megoldására közös kutatóműhelyek létrehozását, fenntartását.

Tovább kívánjuk folytatni a nemzetközi, illetve hazai egyetemekkel, szervezetekkel fennálló együttműködést, munkakapcsolatot, tudományos kutatási megállapodásokat kötve egy–egy adott szakterület kutatására, közös tudományos rendezvények szervezésére.

Folytatni és fejleszteni kívánjuk a katonai ERASMUS program keretében már megkezdett külföldi oktatási tevékenységet, valamint vendégoktatók és hallgatók fogadását.

A Magyar Hadtudományi Társasággal közösen folytatni kívánjuk a Műszaki Katonai Közlöny Online (ISSN 2063–4986) című periodika elektronikus formában történő megjelentetését.