NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Bemutatkozás

A Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék a volt Nemzetközi Intézet részeként működő Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszékből létrejött új oktatási egység. A Tanszék jogutódja a biztonság- és védelempolitikai (BVP) szak oktatására 1996-ban létrehozott Biztonsági Tanulmányok Tanszéknek. A BVP oktatás még az NKE egyik jogelőd intézményében, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE) kezdődött 1997-ben. A szakon tanuló civil és egyenruhás hallgatók a tágabb biztonsági és védelmi szektorban ellátandó közszolgálati (honvédségi, rendőrségi, nemzetbiztonsági és kormánytisztviselői) feladatokra készülnek, melynek során erős nemzetközi és biztonságpolitikai képzésben vesznek részt.  A tanulmányaik során elsajátítják a biztonság nemzetközi és hazai összefüggéseit, a globális és regionális biztonság kérdéseit, megismerkednek a nemzetközi biztonsági szervezetek (elsősorban az ENSZ, az EU, a NATO, EBESZ) felépítésével, tevékenységével és működésével, valamint tanulmányozzák a katonai biztonság, a válságkezelés és a terrorizmus elleni harc nemzetközi és nemzeti kérdéseit. A képzés a bolognai rendszer bevezetése után osztott formában, BSc és MSc képzési formában folyik. A legjobb hallgatók biztonságpolitikai területen doktori képzésben vehetnek részt az NKE Hadtudományi Doktori Iskolájában. A Tanszék az oktatást szoros együttműködésben végzi a Kar többi tanszékével, különösen a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékkel (NKDT), valamint a Stratégiai és Védelmi Kutató Központtal (SVKK).

A biztonság- és védelempolitikai szakon tanulók részt vehetnek ERASMUS képzésben az NKE-vel kooperáló külföldi egyetemeken, a hazai gyakornoki rendszerben kormányzati és közigazgatási hivatalokban, valamint gyakorlatot szerezhetnek hazai és nemzetközi kutatóintézeteknél, alapítványoknál, a jövőben pedig magyar nagykövetségeken is.   

A Tanszék oktatói - a saját szakon kívül - fontos szerepet játszanak a Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) – szakjainak  oktatásában, valamint a többi kar oktatói tevékenységében. Tanáraink tanítják a tanszéki oktatási portfólió tárgyait a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok (NKK) szakon, a 2014/15-ös tanévtől induló nemzetközi igazgatási (NI) alapszakon, valamint a nemzetközi diplomáciai (Academy of Diplomacy Budapest) továbbképzésen.  Az alap- és mester szintű képzések szakmai irányítása és végzése mellett a Tanszék fontos feladata a nemzetközi biztonsági tanulmányok és biztonságpolitika tudásanyagának oktatása és értékeinek közvetítése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös modul tárgyaként (Biztonsági tanulmányok) valamennyi karon és intézetben. A Tanszék hagyományosan részt vesz Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) valamennyi képzési formájában, tanít alap és mester szinten, a felsőfokú vezetőképző tanfolyamon, valamint katonai szakmai továbbképzéseken. A tanszék több tanára tagja az NKE Hadtudományi Doktori Iskolának, kurzust hirdet és doktoranduszi témavezetést folytat. A Tanszék 2013-tól évente kormánytisztviselői továbbképzést folytat „Biztonságpolitika és válságkezelés” címmel.

A Tanszék kiemelt feladata a hazai kormányzati szervek (különösen a fenntartó Honvédelmi Minisztérium, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium) igényeit figyelembe vevő kutatások végzése, oktatási és tudományos együttműködés hazai és külföldi partnerszervezetekkel, kutatókkal biztonság- és védelempolitika, valamint közszolgálati felsőoktatás területén. Az oktatók és a hallgatók különféle kutatási projektekben, tudományos munkákban vesznek részt, amellyel elmélyítik saját tudásanyagukat és előremozdítják a tudományterületet. A Tanszék mentorálja és partneri együttműködésben tevékenykedik az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégiummal.  A Tanszék oktatói és hallgatói – a kari ALUMNI program részeként – élő kapcsolatot ápolnak a szakon végzett félezer diákkal.

A Tanszék fontos feladata az egyes oktatási programok, modulok és a tantárgyblokkok képzési céljainak aktualizálása, az oktatási tananyag modernizálása, új szakok, szakirányok fejlesztése. A szakért felelős oktatók irányításával a tantárgyfelelősök terjesztik be a javaslatokat a részletes képzési programokra, valamint a tananyag fejlesztésére, jegyzetek és tankönyvek írására. 2015/16-os tanévtől részt veszünk az angol nyelvű NKK oktatásában, bővítjük az angol nyelvi képzési lehetőségeket mester szakon (egyes tárgyak angol nyelvű oktatásával), illetve a doktori képzésben. Külföldi egyetemek bevonásával megkezdtük egy angol nyelvű BVP szak fejlesztését, amely közös diploma kiadásával zárul.