NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Képzéseink, gondozott tárgyaink

Katonai vezetői alapképzési szak (a tanszék kompetenciájába tartozó specializációk adataival)

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai vezetői (military leadership)

 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: bsc)

- szakképzettség: katonai vezető

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: military leader

- választható specializációk: lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta, vegyivédelmi (infantry, armoured, reconnaissance, artillery, engineer, air defence missile, abc-protection)

 

3. Képzési terület: államtudományi

 

4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: katonai

 

5. A képzési idő félévekben: 8 félév

 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz  minimális kreditértéke: 30 kredit

6.2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték a szakdolgozattal együtt: 54 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A katonai vezetői alapképzés célja a Magyar Honvédség részére olyan felsőfokú végzettségű katonai vezetők (parancsnokok) képzése, akik képesek a megszerzett közszolgálati, általános katonai, differenciált szakmai (fegyvernem, szakcsapat) és vezetői ismereteik birtokában alegységeket vezetni és irányítani, az alapfokozat birtokában a honvédelmi szakképzettségüknek megfelelő első tiszti beosztások betöltésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek - a szakmai át- és továbbképző tanfolyamokra is alapozva - a képzés második ciklusban történő folytatásához.

7.1. Az alapképzésben végzett katonai vezető rendelkezik:

- közszolgálati alapismeretekkel;

- a megfelelő alap katonai vezetői (parancsnoki) kompetenciákkal;

- a katonai alegység (szakasz) vezetésére alkalmas szakmai tudással és készséggel;

- a nemzeti katonai hagyományok tiszteletével;

- rövid felkészítés után nemzetközi (Európai Unió, NATO, ENSZ) környezetben, háborús és békeműveleti helyzetekben, különböző vallási, etnikai és kulturális területen való feladat-végrehajtás képességével;

- saját fegyverneme iránti elhivatottsággal és más fegyvernemek szakmai kultúrájának tiszteletével;

- az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogi ismeretekkel;

- a harctevékenységi fajták, továbbá a harccal kapcsolatos tevékenységek ismeretével;

- az összfegyvernemi harc támogatásának és kiszolgáló támogatásának alapvető ismereteivel;

- a szakasz (század) szinten az ABV rendszabályok alkalmazásának ismereteivel;

- a rögtönzött robbanóeszközök (IED) jellemző tulajdonságainak ismereteivel és az ellenük való tevékenység rendszabályaival;

- a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretekkel;

- a szakasz (század) békevezetési okmányai és azok vezetéséhez szükséges ismeretekkel;

- a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti, haditechnikai eszközeinek és harcanyagainak ismeretével;

- a szakasz (század) szinten műszaki zárási, erődítési álcázási, és robbantási alapismeretekkel;

- a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatok megoldásához való hozzájárulásának alegységszintű elméleti és gyakorlati ismereteivel;

- korszerű katonai térképészeti, tereptani és katonaföldrajzi ismeretekkel;

- a szakasz (század) kommunikációs, híradó és informatikai eszközeinek ismeretével, informatikai alkalmazói ismeretekkel;

- alapvető egészség- és járványügyi, valamint sebesültellátási ismeretekkel;

- kiváló mentális, fizikai, pszichikai állapottal;

- magabiztos angol katonai szaknyelvi kommunikációs készségekkel;

- korszerű teljesítményértékelési és a beosztottakat motiváló képességekkel;

- alapvető média ismeretekkel.

7.2. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető képes:

- a harcászati ismereteinek, a szakasz és századszintű harcászat alapfogalmainak, alapelveinek gyakorlati alkalmazására;

- a rábízott alegység békeidőszaki és békétől eltérő körülmények közötti vezetésére;

- az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogok, kötelezettségek, parancsadási és fegyelmi jogkörök gyakorlására;

- a rábízott alegység (szakasz) készenlétének fenntartására, fokozására vonatkozó rendszabályok betartására és betartatására;

- a rábízott alegység harc és harccal kapcsolatos tevékenységének megtervezésére, megszervezésére és vezetésére;

- a szakasz kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretek alkalmazására;

- a szakasznál rendszeresített fegyverzeti és fegyverzettechnikai eszközök alkalmazására és üzemeltetésére;

- terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítő eszközök alkalmazására;

- más fegyvernemekkel és szakalegységekkel való együttműködésre;

- rögtönzött robbanóeszköz (IED) veszélyes környezetben való használatára;

- a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti és fegyverzettechnikai eszközeinek alkalmazására, üzemeltetésére;

- a szakasz (század) harci és békevezetési okmányainak vezetésére.

7.3. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető alkalmas:

- a kapott parancsok, feladatok logikus, időben történő, hatékony végrehajtására;

- szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, század (üteg) szintű parancsnoki feladatok végzésére, a rábízott alegység (szakasz) harcának vezetésére bonyolult viszonyok között is;

- a rábízott alegység (szakasz) kiképzésének vezetésére;

- a specializációjának megfelelő szaktiszti beosztások ellátására;

- a rendszeresített haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartásának biztosítására;

- az alárendelt katonai szervezet működésének bonyolult helyzetekben történő eredményes biztosítására.

7.4. A lövész specializáció képzési célja:

A Magyar Honvédség lövész alegységei részére első tiszti szintű beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése, akik a szükséges általános katonai és lövész fegyvernemi szakmai ismereteik birtokában képesek alegységük kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, lövész alegységük harcának vezetésére, valamint az alárendeltségükbe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, alkalmazható, hadra fogható állapotban tartására.

Az alapfokozat birtokában a katonai vezető lövész specializáción továbbá

rendelkezik:

- a lövész szakasz (század) hatékony tűztámogatási lehetőségeinek ismeretével, a lövész zászlóalj tűztámogató rendszerének működésével, elméleti és gyakorlati lehetőségeivel kapcsolatos ismeretekkel;

- a lövész szakasz (század) logisztikai kiszolgáló támogatásának ismeretével;

- más országok haderejének, haditechnikai eszközeinek számára releváns ismeretével;

- a lövész szakasz (század) tűzvezetési, harcvezetői ismereteivel;

- a lövész szakasz (század) kiképzésének, felkészítésének metodikai ismereteivel;

- a lövész haditechnikai eszközök kiszolgálásának és alkalmazás előtti felkészítésének ismereteivel;

Képes:

- a lövész szakasz (század) harcának terepen történő vezetésére, az alegysége tüzének megszervezésére, vezetésére és az alegysége tüzének és a kötelékek mozgásának összehangolására;

- az elvek alkotó módon történő alkalmazására, a tevékenységek lövész alegység szinten történő tervezésére, szervezésére és vezetésére;

- a békeműveletekben alkalmazott eljárások tervezésére és az alegysége vezetésére békeműveletekben;

- harcászati komplex és lövészeti foglalkozások (raj, szakasz lőgyakorlatok) tervezésére, szervezésére és levezetésére;

- a lövész szakasz (század) menetével, a váltással, nyugvással és szállítással kapcsolatos tevékenységek megszervezésére és vezetésére;

- a lövész század fegyvernemi kötelékei és megerősítő támogató erői tevékenységének összehangolására;

- a lövész szakasz önálló alkalmazása esetén a tevékenységek vezetésére;

- a lövész szakasz (század) túlélését biztosító rendszabályok tervezésére, szervezésére és betartatására;

- a tábori tüzér szervezetek számára célfelderítésre, tűzigénylésre, tűzhelyesbítésre és a pusztítás eredményének jelentésére;

Alkalmas:

- lövész fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, lövész század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére.

7.5. A harckocsizó specializáció képzési célja:

A Magyar Honvédség harckocsizó csapatai részére első tiszti szintű beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése. Tevékenységi körébe tartozik a rábízott harckocsizó szakasz harckiképzésének, napi tevékenységének tervezése, szervezése és vezetése, alegysége harcának vezetése, az alárendeltségébe utalt haditechnikai eszközök és anyagok alkalmazható, hadra fogható állapotban tartása.

Az alapfokozat birtokában a katonai vezető harckocsizó specializáción továbbá rendelkezik:

- a harckocsi alegységek alkalmazási elveinek, eljárásainak és a tüzelés és tűzhelyesbítés szabályainak ismeretével;

- a harckocsi alegységek alkalmazásának háborús és békétől eltérő időszakban végrehajtandó elveivel és gyakorlatával;

- a harckocsi szakasz (század) hatékony tűztámogatási lehetőségeinek ismeretével;

- a harckocsi szakasz (század) logisztikai kiszolgáló támogatásának ismeretével;

képes:

- a harckocsi alegység tüzének megszervezésére, vezetésére, az alegység hatékony alkalmazására;

- az elvek alkotó módon történő alkalmazására, a tevékenységek harckocsi alegység szinten történő tervezésére, szervezésére és vezetésére;

Alkalmas:

- harckocsizó fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, harckocsi század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére.

7.6. A légvédelmi rakéta specializáció képzési célja:

A Magyar Honvédség számára olyan felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése, akik a szükséges általános katonai és légvédelmi rakéta szakmai ismeretek birtokában képesek légvédelmi rakéta alegységük harcának, kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamint az alárendeltségükbe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására. Képesek arra, hogy tudásukat a fegyvernem igényének megfelelően szervezett vagy önálló továbbképzés formájában bővítsék, és alkalmassá váljanak egyéb sajátos (törzsek légvédelmi főnöki, egyéb harc- és tűzvezetési beosztásokhoz tartozó funkcionális) feladatok végrehajtására.

Az alapfokozat birtokában a katonai vezető légvédelmi rakéta specializáción továbbá

rendelkezik:

- a légierő haderőnem felépítésének és alkalmazása alapjainak, elveinek ismereteivel;

- a földi telepítésű légvédelem alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és értékelési rendet (TACEVAL, CREVAL) tartalmazó ismeretekkel;

- a földi telepítésű légvédelem harctevékenysége előkészítésének, végrehajtásának és mindenoldalú biztosításának ismereteivel, a kezelt légvédelmi fegyverrendszer harci alkalmazásának lehetőségeire és sajátosságaira vonatkozó ismeretekkel;

- a NATO Egységes Légvédelmi és Rakétavédelmi Rendszerének felépítésével, működésével és a Magyar Honvédség abban elfoglalt helyének, szerepének ismereteivel;

- a földi telepítésű légvédelem harc- és tűzvezetése feladatainak, a kapcsolódó eljárás- és okmányrendszer ismeretével;

Képes:

- a légvédelmi rakéta alegység harcának, kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére;

- az alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására;

- a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) harci beosztásai funkcionális kötelmeinek ellátására;

- a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) alkalmazásának megszervezésére és vezetésére;

- a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) kiképzési tevékenységének tervezésére, szervezésére, vezetésére és végrehajtására;

- a légvédelmi rakétakomplexum alkalmazásával kapcsolatos üzemeltetési, üzemben tartási feladatok tervezésére, szervezésére, vezetésére és végrehajtására;

Alkalmas:

- a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) működésének bonyolult helyzetekben (béke és békétől eltérő műveletekben) történő hatékony biztosítására;

- a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) kiképzésének vezetésére és végrehajtására.

 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

8.1. alapozó ismeretek: 81-99 kredit

közszolgálati alapismeretek (közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga), a szakmai törzsanyagot megalapozó katonai- és társadalomtudományi alapismeretek;

8.2. szakmai törzsanyag: 81-99 kredit

általános és katonai vezetéstudományi, hadtudományi alapismeretek, térinformatika, katonai térképészeti ismeretek, a nemzeti katonai értékrend, hagyományok és az egyetemes és magyar hadtörténelem, valamint az összfegyvernemi és fegyvernemi harcászat alapismeretei, haditechnika, katonapedagógia, hadijog, logisztikai ismeretek, testnevelés;

8.3. differenciált szakmai anyag: 54-66 kredit

szakterületi, fegyvernemi (lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta és vegyivédelmi) ismeretkörök.

 

9. Szakmai gyakorlat:

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritérium-feltétel.A csapatgyakorlat a képzés során kiegészül szaki és specializációi szinten szervezett, intézményi és csapatbázison levezetett gyakorlásokkal és komplex harcászati foglalkozásokkal. A szakmai- és csapatgyakorlatok és komplex harcászati foglalkozások összegzett időtartama a teljes képzés során: 8-16 hét.

 

10. Idegennyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

 

A tanszék szaktárgyakkal részt vesz:

1.      A katonai üzemeltetés mesterképzési szak oktatásában:

HÖSHM15     Szárazföldi erők műveletei (harcászat)

HÖLHM06     Légierő műveletei Kauz

HÖSHM03     A felkelők elleni műveletek elmélete I.

HÖSHM16     Szárazföldi erők műveletei (hadművelet)

2.      A katonai műveleti logisztikai mesterképzési szak oktatásában:

HÖSHM05     Szárazföldi erők műveletei

HÖLHM03     Légierő műveletei

3.      A katonai üzemeltetés alapképzési szak oktatásában:

HÖSHM20     Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata I.

HÖSHM21     Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata II.

HÖLHM05     Légierő harcászat

HÖSHM09     Szárazföldi összfegyvernemi harcászat

4.      A katonai logisztikai alapképzési szak oktatásában:

HÖSHM20     Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata I.

HÖSHM21     Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata II.