Katonai infokommunikáció

Katonai infokommunikáció alapképzési szak

(Katonai üzemeltetés alapképzési szak)

Az alapképzési szak megnevezése: katonai infokommunikáció (Military Infocommunication)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

-     végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

-     szakképzettség: katonai infokommunikációs vezető

-     a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Infocommunication Manager

-     a képzés területe: államtudományi, katonai

A képzési idő félévekben: 8 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

-     műveltség, kultúra, értékek modul (bölcsészettudomány, társadalomtudomány): 7 kredit

-     államtudományi modul (állam- és jogtudomány, hadtudomány, nemzetközi és fejlődéstanulmányok, információ- és kommunikációelmélet szakterületekből válogatva): 18 kredit

-     egyetemi közös közszolgálati gyakorlat: 2 kredit

-     katonai alapismeretek: 14 kredit

-     gazdasági és humán ismeretek: 19 kredit

-     természettudományos alapismeretek: 18 kredit

-     műszaki és elektronikai ismeretek: 25 kredit

-     katonai infokommunikációs szakmai alapismeretek: 36 kredit

-     specializációk kreditaránya további: 75 kredit

-     a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 14 kredit

-     a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

Az alapképzési szakon folyó képzés specializációi:

-     Katonai informatika (Military Information Technology)

-     Katonai kommunikáció és információvédelem (Military Infocommunication and Information Security)

-     Rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés (Signal Intelligence and Electronic Warfare)

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan katonai infokommunikációs szakemberek képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium, annak háttérintézményei, valamint a védelmi szféra infokommunikációs eszközeinek üzemeltetésére, az üzemben tartás vezetésére, valamint az új infokommunikációs eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új technológiák bevezetésére, illetve alkalmazására. A választott specializációtól függően képesek alegység-parancsnoki és szaktiszti beosztásokban honi területeken béke- és minősített időszakban, külföldön többnemzeti válságreagáló és háborús műveletekben infokommunikációs rendszerek üzemeltetéséhez és üzemben tartásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására.

A szakmai gyakorlat követelményei:

Az intézményen kívül teljesítendő egybefüggő szakmai gyakorlat legalább nyolc hét időtartamú. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény. A szakmai gyakorlat teljesítésének részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Idegennyelvi követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

Szakfelelős:

Dr. Farkas Tibor őrnagy, egyetemi docens

(farkas.tibor@uni-nke.hu)

 

Katonai Üzemeltetés Alapképzési Szak Tanóra-, Kredit- és Vizsgaterv 2019-től felmenő rendszerben

Katonai Üzemeltetés Alapképzési Szak Tanóra-, Kredit- és Vizsgaterv 2020-tól felmenő rendszerben

Katonai Infokommunikáció Alapképzési Szak Tanóra-, Kredit- és Vizsgaterv 2021-től felmenő rendszerben