NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Katonai infokommunikáció

KATONAI INFOKOMMUNIKÁCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai infokommunikáció (Military Infocommunication)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: katonai infokommunikációs vezető

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Infocommunication Manager

- választható specializációk: katonai informatika, katonai kommunikáció és információvédelem, rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, katonai

4. A képzési idő félévekben: 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60%)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 14 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

0688

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan katonai infokommunikációs szakemberek képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium, annak háttérintézményei, valamint a védelmi szféra infokommunikációs eszközeinek üzemeltetésére, az üzemben tartás vezetésére, valamint az új infokommunikációs eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új technológiák bevezetésére, illetve alkalmazására. A választott specializációtól függően képesek alegység-parancsnoki és szaktiszti beosztásokban honi területeken béke- és minősített időszakban, külföldön többnemzeti válságreagáló és háborús műveletekben infokommunikációs rendszerek üzemeltetéséhez és üzemben tartásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására.

 

 

7. Az alapképzés jellemzői

7.1. Szakmai jellemzők

7.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

- műveltség, kultúra, értékek modul (bölcsészettudomány, társadalomtudomány) 4-8 kredit,

- államtudományi modul (állam- és jogtudomány, hadtudomány, nemzetközi és fejlődéstanulmányok, információ- és kommunikációelmélet szakterületekből válogatva) 5-20 kredit,

- egyetemi közös közszolgálati gyakorlat 2-4 kredit,

- katonai alapismeretek 14-18 kredit,

- gazdasági és humán ismeretek 12-20 kredit,

- természettudományos alapismeretek 16-24 kredit,

- műszaki és elektronikai ismeretek 24-40 kredit,

- katonai infokommunikációs szakmai alapismeretek 24-40 kredit.

8.1.2. A specializációk tudományágai, szakterületei és kreditaránya

A specializációk kreditaránya további 60-96 kredit

a) katonai informatika specializáció

- katonai informatikai specifikus ismeretek,

- infokommunikációs rendszerek üzemeltetésének ismeretei, hálózatfelügyeleti ismeretek, információbiztonsági ismeretek, a Magyar Honvédség és a NATO infokommunikációs rendszereinek ismerete, programozási ismeretek, informatikai alkalmazások tervezésének, szervezésének ismerete;

b) katonai kommunikáció és információvédelem specializáció

- polgári, kormányzati és katonai infokommunikációs hálózati ismeretek, információvédelmet, információbiztonságot alkotó technikai kommunikációs és informatikai rendszerismeretek, hálózatok speciális szervezési, működési, üzemeltetési, hálózatfelügyeleti elvei, sajátosságai,

- nemzeti és külföldi nyílt, nem nyilvános és minősített infokommunikációs és elektronikus adatfeldolgozó rendszerek tervezési, üzemeltetési ismeretei,

- elektronikus információbiztonság technikai menedzsmentjének megvalósítása, a rejtjelbiztonsággal, EMC-vel, átvitelbiztonsággal, számítógép- és helyihálózat-biztonsággal, hálózatok biztonságos összekapcsolásával összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretei;

c) rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés specializáció

- rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés specifikus ismeretek,

- szakmai elektronikai ismeretek, szaktechnikai berendezések és rendszertan ismeretek, szakharcászati ismeretek.

7.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

7.3. A szakmai gyakorlat követelményei

Az intézményen kívül teljesítendő egybefüggő szakmai gyakorlat legalább nyolc hét időtartamú. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény. A szakmai gyakorlat teljesítésének részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Szakfelelős:

Dr. Farkas Tibor őrnagy, egyetemi docens

(farkas.tibor@uni-nke.hu)

 

Katonai Infokommunikáció alapképzési szak tanterve 2021-től

Katonai Infokommunikáció tantervi háló 2021-től

Katonai Üzemeltetés alapképzési szak tanterve 2020-tól

Katonai Üzemeltetés tantervi háló 2020-tól