NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Események

Konferencia a közszolgálati vezetés időszerű kérdéseiről

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetéstudományi Tanszéke, valamint a Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszéke 2023. április 27-én közös konferenciát szervezett A közszolgálati vezetés időszerű kérdései V. címmel. A rendezvényen nyolc előadó tartott prezentációt vezetéselméleti kérdésekről.

Ujházy László ezredes, a szervezők nevében köszöntötte az előadókat és a megjelent érdeklődőket.

Kovács Gábor rendőr vezérőrnagy A vezetői személyiségjegyek fejlesztésének lehetséges színterei című előadásában kiemelte, hogy a vezetőképzés a rendőrtisztképzés szakmai ismereteinek centrumában helyezkedik el. Az erős szakmai ismeretanyag elsajátításának párosulnia kell a magabiztos parancsnoki felkészítéssel.

Lippai Péter dandártábornok A küldetésorientált vezetésszemlélet feltételei, lehetőségei és korlátai című előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a modern háború környezete folyamatosan változik, ezért szükséges a végrehajtás decentralizációja. Ebből következik, hogy az elöljárói cél (szándék) elérését az adott viszonyokat, körülményeket legjobban ismerő beosztott parancsnokok önállóan hajtatják végre.

Dragon Sándor rendőr ezredes A kompetenciák világa címmel tartott előadásában a rendészeti szervek tudományos és gyakorlati vezetését elemezte a digitális világ viszonylatában. A modern vezető követi, sőt részben előre látja a változásokat és képes motiválni a beosztottakat a problémák megoldásában.

Kovács István rendőr őrnagy A Közös Közszolgálati Gyakorlatba bevonható hallgatói állomány bővítése című előadásában elmondta, hogy a Közös Közszolgálati Gyakorlat keretében a különleges jogrendi esetek feldolgozásán van a hangsúly. A rendőrtisztképzés során olyan vezetői feladatok elvégzését modellezik, amelyekkel majd későbbi munkájuk során is találkozhatnak a hallgatók. Az egyes képzési szinteken a hierarchikusan felépülő vezetői pozíciókhoz tartozó vezetői feladatokat és a szükséges képességeket sajátítják el a képzésben résztvevők.

Balla Tibor ezredes A küldetésorientált vezetés iskolapéldája: Bertalan Árpád hadnagy az 1917. októberi caporettói áttörésben című előadásában az első világháború egyik legsikeresebb – magyar vonatkozású – áttörését ismertette. Ebben a hadműveletben kiemelkedő parancsnoki kvalitások jellemezték Bertalan Árpádot. A számára adott parancs az olasz védelmi vonalak áttörését határozta meg. Ezt a feladatot gyors helyzetfelismeréssel az olasz vonalak mögé kerülve, 15 fős kötelékével oldotta meg úgy, hogy közben 1000 hadifoglyot ejtett.

Krizbai János ny. ezredes Paradigmaváltás igénye a katonai szervezetek vezetési, működési rendszereiben című előadásában a szervezeti szemlélet hiányát jelöli meg olyan problémának, amelyen változtatni kell. Az elmúlt évtizedekben a honvédség szervezeti kultúráját és szabályrendszerét a változások kikezdték. A legfontosabb kérdés, hogyan reagálhatnak a dinamikus változásokra a bürokratikus szervezetek. A küldetésorientált vezetés feladata abban is áll, hogy képesnek kell lennie a változásokat adaptálni a szervezeti struktúrába a közös értékek alkalmazásával.

Karlovitz János Tibor A küldetésorientált vezetés megvalósításához szükséges légkör alakítása vezetői oldalról című előadásában a kisközösségeken belüli viszonyok alakítását helyezte a középpontba. A jó munkahelyi légkör cél és eszköz is egyben, a hatékony feladatellátás alapja. A vezető egyik feladata a közösség viszonyainak alakítása, a csoportkohézió megteremtése a későbbi eredményes feladatellátás érdekében.

Völgyi Zoltán A küldetésorientált szemléletnek megfelelő vezetői modellek című előadásában napjaink vezetésének értelmezési kereteit mutatta be. A 2020-as évektől a klímaváltozás és egyéb globális változások nyomán a világunk „törékeny és érthetetlen”. Alkalmazkodni kell a változásokhoz, olyan vezetők szükségesek, akik képesek a rugalmas, adaptív végrehajtásra. A Csapathálózat modell − amely a küldetésorientált vezetés egyik változata − műveleti körülmények között is bizonyítottan eredményességét.

A kérdéseket és a hozzászólásokat követően Ujházy László ezredes megköszönte az előadók és az érdeklődők aktív részvételét.

Szerző: Szabó I. László

Fotó: Németh-Zsohár Agnieszka őrnagy és Szabó I. László

 

A rendezvény programját itt tekinthetik meg:

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2793/

A rendezvényről szóló további tudósítást itt tekinthetik meg:

https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2023/05/04/kuldetesorientalt-vezetesszemlelet

 

 

A vezetéselméleti képzés oktatásának helyzete az NKE képzéseiben konferencia

Az RTK Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék, valamint a HHK Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék 2022. október 6-án konferenciát szervezett a Magyar Rendészettudományi Társaság támogatásával „A vezetéselméleti képzés oktatásának helyzete az NKE képzéseiben” címmel.

Elsőként Dragon Sándor rendőr ezredes, a Rendészeti vezetéselmélet tantárgy gyakorlati levezetésének lépéseiről adott elő, majd Kovács István rendőr őrnagy a Közös Közszolgálati Gyakorlat, egyetemi közös modul tantárgyának együttműködési rendszerét ismertette.

Ujházy László ezredes, a Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék tanszékvezetője a katonai vezetéstudományi tárgyak ívéről szólt a képzés teljes vertikumában, így nemcsak az alap- és mesterképzésben, hanem a különböző tanfolyami képzésekben is, mint például a Katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szakon.

Balla Tibor ezredes, kutatóprofesszor a történeti archontológiában rejlő lehetőségekről beszélt. Előadásában felvázolta, hogyan lehet felhasználni a kutatások során nyert információkat a katonai vezetéselmélet oktatásában.

Karlovitz János Tibor Vezetői kompetenciafejlesztés a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon című előadásában ismertette a vezetéselméleti képzés aktuális helyzetét a karon a vezetői kompetenciafejlesztés szempontjából.

Szabó I. László A katonai vezetési tevékenységet formáló szociológiai szempontok című előadásában áttekintette a Magyar Honvédség belföldi feladatainak bővülését, amelyek a biztonság nem katonai területeit érintik. Előadásában kiemelte, hogy a katonai vezetési tevékenységre elsődlegesen a felettes katonai vezető értékelése, minősítése a meghatározó, de megjelennek a társadalmi, laikus elvárások is, mint hatást gyakorló tényezők.

Végül Kovács Gábor rendőr vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja, a vezetéselméleti szemináriumok levezetésének jó gyakorlatáról adott elő. A tábornok – egyebek mellett – szólt arról, milyen új gyakorlati megoldásokat vezettek be a Vezetéselmélet tantárgy szemináriumain, mint a gyakorlati példatár vagy a digitális oktatás részét képező Moodle rendszer tesztűrlapjainak alkalmazása.

Szerző: Nosza Vilmos ezredes

Fotó: Bodó Pál

 

A rendezvényről szóló további tudósításokat itt tekinthetik meg:

https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/13/a-vezeteselmeleti-kepzes-oktatasanak-helyzete-az-nke-kepzeseiben

https://honvedelem.hu/hirek/a-vezeteselmeleti-kepzes-helyzete.html

 

 

Workshop az orosz–ukrán háború katonai vezetéstudományi tanulságairól

 

 

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszéke 2022. május 3-án zártkörű szakmai workshopot rendezett, Az ukrajnai háború eddigi katonai vezetéstudományi tanulságai címmel.

A Tanszék oktatói és kutatói részvételével lezajlott szakmai műhelybeszélgetés során a résztvevők felelevenítették a jelenleg zajló orosz–ukrán háború történelmi előzményeit, valamint megvitatták annak vezetéstudományi, pszichológiai, szociológiai, pedagógiai vonatkozásait és következményeit.

Szöveg: Dr. Balla Tibor ezredes

Fotó: Szilágyi-Katona Tímea

 

 

Konferencia A katonai vezetés kérdései. Múlt és jelen témakörében