NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Dékáni köszöntő

Dr. Pohl Árpád ezredes

„Az vitézségnek óráinak kerekei ezek: józanság, vigyázás, szorgalmatosság, fáradság, állandóság,  tudomány, bátorság, értelem, gyorsaság, experientia, és száz más, kit meg nem számolhatunk…”

(Zrínyi Miklós)

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar honlapján!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az egyik legfiatalabb magyar felsőoktatási intézmény, melynek küldetése a közszolgálati hivatásrendek utánpótlásának biztosítása, ezzel az állam magas színvonalú működésének garantálása. Az állam által teljesítendő, Alaptörvényben szabályozott feladatok egyike a honvédelem. A haza védelme évezredek óta a legmagasztosabb és legszentebb kötelességek közé tartozik és ennek aktualitása ma is megkérdőjelezhetetlen.

A közszolgálat egy sajátos hivatásrendjét képezi a honvédtiszti hivatás, mivel a honvédtisztikar tagja arra tesz esküt, hogy a hazát élete árán is megvédi. Ezen magasztos küldetésnek csak akkor lehet eleget tenni, ha a honvédtisztek minden vezetési szinten és szakterületen olyan képzésben részesülnek, amely megfelel a nemzeti követelményeknek és nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Magyarország egyetlen honvédtisztképzést folytató karaként, a magyar tisztképzés történelmi hagyományaiból kiindulva, az elődök példáját követve, modern, tudományosan megalapozott, ugyanakkor a katonai hivatásnak megfelelő gyakorlatias képzést folytat. Az oktatási egységek csaknem az összes katonai szakterületet átfogják. A Karon folyó hadtudományi, katonai szakmai képzés lehetővé teszi, hogy a honvédtiszti hivatást választó fiatalok az érdeklődésüknek leginkább megfelelő szakterületre kerüljenek. A harckocsizótól a lövészig, a híradótól az informatikusig, a hadtápostól a technikusig, a légiirányítótól a repülőműszakiig megannyi érdekes szakma elsajátítására van lehetőség.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldetéséből adódóan alapfeladatként jelentkezik minden hivatásrend egységes közszolgálati felkészítése, így az Egyetemi Közös Modul a katonai szakokon is a tanterv részét képezi.

A katonai alapképzések hallgatóinak szaknyelvi felkészítését a nemzetközileg elismert Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ hajtja végre, amivel biztosított, hogy avatás után a fiatal tisztek azonnal képesek többnemzeti műveleti környezetben beosztásukat ellátni.           

A honvédtiszt a katonai műveletek vezetésére és azok támogatására készül fel. Ez olyan integrált ismereteket, jártasságokat és készségeket igényel, amelyek elsajátításához nem elegendő az egyetemi campusok falain belüli oktatás, hanem sajátos körülmények közötti katonai felkészítést igényel. A Kar alapképzésein résztvevő honvéd tisztjelöltek a parancsnoki, az üzemeltetői, valamint a logisztikai képzések keretében sok időt töltenek a gyakorlótereken és a lőtereken. Mindezt kiegészíti a katonaélet mindennapi rutinjaira felkészítő katonai szocializációs folyamat.

A Kar négy mesterképzési szakon folytat képzést. Ezek közül három magasabb parancsnoki, illetve vezetői beosztások ellátására, míg a negyedik a polgári életben is betölthető munkakörökre készít fel.  

A küldetésből eredő feladatrendszer fontos része mindazon tanfolyami képzések megszervezése és végrehajtása, amelyek a honvédtiszti előmenetel vagy a Magyar Honvédség működőképessége szempontjából létfontosságúak. A Kar oktatási kínálatából ki kell emelni a felsővezetői (vezérkari) képzést, ami a világon mindenütt a katonai képzések csúcsát jelenti. 

A katonai felkészítés és feszes napirend szerinti tevékenységek ellenére hallgatóink részt vesznek az Egyetem közéletében is. A Tudományos Diákköri pályázatok, a szakkollégiumok, a hallgatói rendezvények és szolgáltatások a honvéd tisztjelöltek számára is nyitott lehetőségek, ugyanúgy, mint az akár egy-egy szemesztert vagy rövidebb időt magába foglaló külföldi tanulmányok folytatása. 

A Kar oktatóira és kutatóira épül az Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolája és Katonai Műszaki Doktori Iskolája, amelyek a tudományos kutatások és felkészítések szervezeti kereteit biztosítják.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tevékenysége az oktatás és a kutatás egységére épül, ezért a Kar a magyar hadtudományi és katonai műszaki kutatások meghatározó központja. Az eredmények nemzetközi igazolása és összehasonlítása érdekében a Kar olyan nemzetközi kapcsolatrendszert működtet, amely biztosítja a minőségi követelmények teljesítését. A külföldi beágyazottság lehetővé teszi nemzetközi képzési programok lebonyolítását is.

Tisztelt Látogató!

Ha a honlapunk felkeltette az érdeklődését a katonai felsőoktatás és a honvédtiszti hivatás iránt, bátran böngéssze a Karra vonatkozó információkat és forduljon bizalommal az Önt érdeklő szakterületért felelős tanszékhez.

Köszönöm megtisztelő érdeklődését!

„A hazáért mindhalálig!”

Dr. Pohl Árpád dandártábornok

dékán

 

Küldetésnyilatkozat

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar a több mint kétszáz éves magyar nyelvű felsőfokú tisztképzés hagyományait megőrizve, a 21. század kihívásainak eleget téve, a kormányzat és a honvédelmi tárca elvárásainak megfelelően végzi a honvéd tisztjelöltek szakmai felkészítését, a Magyar Honvédség tiszti állományának át- és továbbképzését, valamint a biztonsági szektor szakembereinek oktatását.

A korszerű ismeretek átadásán túl, a képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a honvéd tisztjelölt hallgatók haza iránti elkötelezettségének elmélyítésére, a katonai hagyományok tiszteletére.

 A Karon folyó oktatás igazodik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemiségéhez, a közszolgálati ethosz megteremtéséhez, a kiszámítható és tervezhető közszolgálati életpályamodell kialakításához.

 A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar minden munkatársa, oktatók és adminisztratív dolgozók egyaránt elkötelezetten tevékenykednek a honvédelmi, valamint a biztonsági szféra személyi állományának minőségi fejlesztése érdekében.